Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
Publicatiedatum:01-01-1999Geldigheid:01-01-1999 t/m 31-05-2006Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling houdende vaststelling van het model huisregels voor de penitentiaire inrichtingen, met uitzondering van de Extra Beveiligde inrichting te Vught
De Minister van Justitie,

Gezien de adviezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 11 maart 1998 (685015/98) en 25 juni 1998 (700094/98).

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet: Penitentiaire beginselenwet.

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. De directeur van een penitentiaire inrichting stelt, in aanvulling op de bij of krachtens de wet gegeven regels, met inachtneming van het model opgenomen in de bijlage en de daarbij gegeven aanwijzingen huisregels voor zijn inrichting vast.relaties0
  • 2. De directeur stelt de huisregels binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze regeling vast. relaties0
relaties0

Artikel 3

De regeling treedt in werking op 1 januari 1999.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling is niet van toepassing op de Extra Beveiligde Inrichting te Vught.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij deze regeling behorende bijlage wordt ter inzage gelegd.

Den Haag,
24 juli 1998.
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager.

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage.]

Naar boven