Onderwerp: Bezoek-historie

Schuldige nalatigheid (SB1050)
Geldigheid:26-09-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Iedere persoon die verplicht verzekerd is voor de AOW, is over een deel van zijn belastbaar inkomen uit werk en woning AOW-premie verschuldigd. Als deze premie niet of niet geheel via voorheffing is betaald, legt de Belastingdienst de premieplichtige een gecombineerde aanslag voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen op.

Als de premieplichtige de op aanslag verschuldigde AOW-premie niet of niet volledig voldoet, beslist de SVB op voordracht van de Belastingdienst of sprake is van schuldig nalaten als bedoeld in de artikelen 13 AOW en 10 OBR. Schuldige nalatigheid kan leiden tot een (hogere) korting op het AOW-pensioen, de AOW-toeslag, de inkomensondersteuning AOW of de overbruggingsuitkering.

Als de aanslag ambtshalve is opgelegd of de premieplichtige onbereikbaar was omdat hij niet woont op het adres waar hij staat ingeschreven, verklaart de SVB de premieplichtige altijd schuldig nalatig. Dit volgt uit artikel 61, tweede lid Wfsv. In andere situaties probeert de SVB de oorzaak van het niet betalen van de AOW-premie te achterhalen, voordat zij een beslissing neemt over de schuldige nalatigheid. Als de premieplichtige aangeeft dat er omstandigheden zijn op grond waarvan het niet betalen hem niet kan worden verweten, beoordeelt de SVB of het niet betalen toerekenbaar is. Hierbij kunnen financiële en sociale omstandigheden van de premieplichtige een rol spelen, zoals: ernstige verslaving, detentie of problematische schulden.

Blijkt niet van bijzondere omstandigheden waarom de premieplichtige niet heeft betaald, dan verklaart de SVB hem schuldig nalatig. Van bijzondere omstandigheden is in beginsel geen sprake als het niet betalen van de verschuldigde premie uitsluitend het gevolg is van:

  • het handelen of nalaten van een gemachtigde (CRvB 21 februari 2014);
  • de wijze van bedrijfsvoering (CRvB 16 januari 2002).
     

Lukt het niet om de premieplichtige te bereiken, of reageert hij niet op het verzoek om bijzondere omstandigheden aan te dragen, dan verklaart de SVB hem eveneens schuldig nalatig als dergelijke omstandigheden ook niet anderszins zijn gebleken.

Grondslag

artikel 13 AOW, artikel 10 OBR, artikel 61 Wfsv

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2019

Naar boven