Onderwerp: Bezoek-historie

Schuldige nalatigheid (SB1050)
Geldigheid:26-09-2019 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Iedere persoon die verplicht verzekerd is voor de AOW, is over een deel van zijn belastbaar inkomen uit werk en woning AOW-premie verschuldigd. Als deze premie niet of niet geheel via voorheffing is betaald, legt de Belastingdienst de premieplichtige een gecombineerde aanslag voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen op.

Indien een verplicht verzekerde krachtensAls de premieplichtige de volksverzekeringswetten deop aanslag verschuldigde AOW-premie niet of niet volledig voldoet, beslist de SVB datop voordracht van de Belastingdienst of sprake is van schuldig nalaten als bedoeld in de artikelen 13 AOW en 10 OBR. Schuldige nalatigheid leidtkan leiden tot een (hogere) korting op het ouderdomspensioenAOW-pensioen, de overbruggingsuitkering ofAOW-toeslag, de partneruitkering op grond vaninkomensondersteuning AOW of de OBRoverbruggingsuitkering.

Het beleid vanAls de aanslag ambtshalve is opgelegd of de premieplichtige onbereikbaar was omdat hij niet woont op het adres waar hij staat ingeschreven, verklaart de SVB is om, behoudens gevallen waarinde premieplichtige altijd schuldig nalatig. Dit volgt uit artikel 61, tweede lid, of artikel 62 Wfsv van toepassing is, te trachten een onderzoek in te stellen bij. In andere situaties probeert de betrokkene omSVB de oorzaak van het niet betalen van de AOW-premie te achterhalen, voordat zij een beslissing neemt over de schuldige nalatigheid. Als de betrokkenepremieplichtige aangeeft dat er omstandigheden zijn op grond waarvan het niet betalen hem niet kan worden verweten, wordt zorgvuldig beoordeeldbeoordeelt de SVB of er van eenhet niet toerekenbaar niet betalen spraketoerekenbaar is. FinanciëleHierbij kunnen financiële en sociale aspecten spelen daarbij een rol. Ernstige verslaving, detentie, schuldsanering en faillissement aan de zijdeomstandigheden van de verzekerde, ofpremieplichtige een inkomen beneden de bijstandsnorm kunnen bijvoorbeeld omstandigheden vormen om niet tot schuldig-nalatigverklaring over te gaanrol spelen, zoals: ernstige verslaving, detentie of problematische schulden.

Blijkt niet van bijzondere omstandigheden waarom betrokkenede premieplichtige niet heeft betaald, dan vindtverklaart de SVB hem schuldig-nalatigverklaring plaats nalatig. Van bijzondere omstandigheden is in ieder gevalbeginsel geen sprake als het niet betalen van de verschuldigde premie uitsluitend het gevolg is van:

  • de terugvordering van een voorlopige teruggaaf (CRvB 13 september 2013);
  • het handelen of nalaten van een gemachtigde (CRvB 21 februari 2014);
  • de wijze van bedrijfsvoering (CRvB 16 januari 2002).

  • het handelen of nalaten van een gemachtigde (CRvB 21 februari 2014);
  • de wijze van bedrijfsvoering (CRvB 16 januari 2002).

Lukt het niet om betrokkenede premieplichtige te bereiken, of reageert hij niet, en wijzen de door de Belastingdienst aangedragen gegevens op schuldige nalatigheid op het verzoek om bijzondere omstandigheden aan te dragen, dan wordt betrokkeneverklaart de SVB hem eveneens schuldig nalatig verklaardals dergelijke omstandigheden ook niet anderszins zijn gebleken.

De artikelen 61 en 62 Wfsv zijn op 1 januari 2006 in werking getreden. Uit de uitspraak van de CRvB van 27 augustus 2009 vloeit voort dat deze bepalingen ook van toepassing zijn op de beoordeling van schuldige nalatigheid over tijdvakken gelegen voor 1 januari 2006.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 13 AOW, artikel 10 OBR, artikel 61 en artikel 62 Wfsv

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2014september 2019

Naar boven