Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2585/GA, 3 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2585/GA

betreft: [klager] datum: 3 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.M. Shreki, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 9 augustus 2013 genomen beslissing van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) De Singel te Amsterdam,

alsmede van de onderliggende stukken.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 september 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klaagster, haar raadsvrouw mr. W.M. Shreki, [...], plaatsvervangend directeur van het PPC en [...][...],
forensisch psychiater en directeur Zorg en Behandeling van het PPC.
Tevens was ter zitting aanwezig prof. dr. W.J. Schudel, forensisch psychiater, lid van de Raad.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beschikking
De directeur heeft ten aanzien van klaagster toestemming verleend tot het verrichten van een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw.

2. De standpunten en het verloop van de procedure
Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Er is niet gebleken dat klaagster is gediagnosticeerd met een psychiatrische stoornis volgens de DSM-IV/V criteria. De omschreven problematiek is onvoldoende specifiek en niet classificeerbaar. Dit
is
in strijd met artikel 46e, tweede lid, van de Pbw. Tevens is onvoldoende gebleken dat er wordt voldaan aan het gevaarscriterium. Het standpunt dat het gevaar niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen zonder dwangbehandeling is onvoldoende
onderbouwd. Het is onduidelijk of alle mogelijke alternatieven zijn uitgesloten en of deze alternatieven vermeld zijn in het behandelplan. Er heeft geen zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden.
Ter zitting heeft klaagster verklaard dat zij geen medicatie wil – zij is gezond – en niet in het PPC verblijft omdat zij iets strafbaars heeft gedaan. Klaagster heeft plannen om een sieradenwinkel te beginnen en schrijft een recept- en muziekboek.

Door en namens de directeur is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Zowel de behandelend psychiater als een tweede onafhankelijke psychiater hebben geadviseerd over te gaan tot het toepassen van dwangmedicatie. Er is sprake van psychische
problematiek, zoals nader is aangegeven in de overgelegde stukken, bij klaagster die gevaar veroorzaakt. Dit gevaar kan niet op andere wijze worden afgewend dan door middel van het toepassen van deze dwangbehandeling. Er heeft een zorgvuldige
belangenafweging plaatsgevonden en er is uitvoerig met klaagster gesproken. Eerdere behandelinterventies hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. De dwangbehandeling is noodzakelijk, omdat klaagster zich op dit moment in ernstige mate toenemend
verwaarloost. Deze verwaarlozing zal leiden tot maatschappelijke teloorgang. De zelfverwaarlozing en de maatschappelijke teloorgang worden veroorzaakt door de psychische stoornis die klaagster zelf ontkent. Sinds de start van de dwangbehandeling is
verbetering zichtbaar van haar psychiatrische beeld en de daaruit voortvloeiende gedragsproblemen.

Ter zitting heeft de directeur zorg en behandeling verklaart dat klaagster thuishoort in een psychiatrische kliniek in plaats van in het PPC. Klaagster verblijft in het PPC op basis van een plaatsing ex artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht.
Desgevraagd verklaart de directeur van het PPC dat het mogelijk wordt geacht dat bij de toepassing van een geneeskundige behandeling op grond van artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw, een termijn wordt gehandhaafd tussen het nemen van de
beslissing en de uitvoering van deze beslissing. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de omstandigheid dat tussen de signalering van de gevaarssituatie die behandeling behoeft en het nemen van de beslissing tot toepassing van die geneeskundige
behandeling, al gauw een periode van vijf tot zeven dagen is verstreken. Dit wordt veroorzaakt doordat er deskundigen ingeschakeld moeten worden en er onderzoeken moeten worden verricht. Een dergelijke wachtperiode moet om die reden niet langer duren
dan 48 tot 72 uur. In verband met een zorgvuldige voorbereiding van de dwangbehandeling is voor de inrichting van belang dat duidelijk wordt of tegen de voorgenomen beslissing of uitsluitend tegen de definitieve beslissing beroep kan worden ingesteld.
Ter zitting is ook aan de orde gekomen de noodzaak dat de beroepscommissie beschikt over (onderdelen van) het behandelplan dat door de inrichting ten aanzien van klaagster is opgesteld. Van de zijde van de inrichting is twijfel geuit over de vraag of
en
in hoeverre het haar vanuit het medisch beroepsgeheim vrijstaat deze te verstrekken. Bij e-mailbericht van 16 oktober 2013 heeft de directeur een uitreksel van het behandelplan van klaagster overgelegd. Het betreft hier informatie die bij partijen
reeds
bekend is.

3. De beoordeling
Op 9 augustus 2013 heeft de directeur van het PPC Amsterdam besloten bij klaagster op advies van de behandelend psychiater en een niet bij de behandeling betrokken psychiater een dwangbehandeling toe te passen, nu het gevaar dat de stoornis van haar
geestesvermogens klaagster doet veroorzaken niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. Daaraan voorafgaand heeft de directie op 5 augustus 2013 een voorgenomen besluit met deze strekking genomen. De maandcommissaris van de commissie van
toezicht heeft geadviseerd de uitvoering van de dwangbehandeling op te schorten in afwachting van de behandeling van het bezwaar van klaagster door de Raad. Op 9 augustus 2013 is namens klaagster een verzoek tot schorsing van de definitieve beslissing
ingediend. De directeur heeft het oordeel van de voorzitter van de beroepscommissie inzake het schorsingsverzoek afgewacht alvorens de dwangbehandeling is gestart. Op 14 augustus 2013 heeft de voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel
69, tweede lid, van de Pbw dit verzoek afgewezen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is voldoende aannemelijk dat er sprake was van noodzaak tot het toepassen van de dwangbehandeling.

De dwangbehandeling is op 9 augustus 2013 uitgevoerd.

Toepasselijke wetsartikelen.
In artikel 46d van de Pbw is opgenomen:
“Buiten de situaties als bedoeld in artikel 32 kan, indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 46c, onderdelen b en c, niettemin als uiterste middel geneeskundige behandeling plaatsvinden:
a. voor zover aannemelijk is dat zonder die geneeskundige behandeling het gevaar dat de stoornis van de geestvermogens de gedetineerde doet veroorzaken niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen, of
b. indien de directeur daartoe een besluit heeft genomen en dit naar het oordeel van een arts volstrekt noodzakelijk is om het gevaar dat de stoornis van de geestvermogens de gedetineerde binnen de inrichting doet veroorzaken, af te wenden.”

Uit het bepaalde in artikel 72, derde lid, van de Pbw volgt dat tegen een beslissing als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. Het beroep is dan ook ontvankelijk.

Elementen ter beoordeling.
Voor de beoordeling van deze beslissing in beroep zijn de volgende elementen uit de wet en de Penitentiaire maatregel (Pm) van belang.
Voorzien is in een zelfstandige voorfase waarbij de directeur de voorzitter van de commissie van toezicht, de raadsman van de gedetineerde, de curator en de mentor in kennis stelt van zijn voorgenomen beslissing tot het toepassen van een
a-dwangbehandeling. Hij maakt deze voorgenomen beslissing uiterlijk drie dagen voor het nemen van de definitieve beslissing bekend. De voorzitter van de commissie van toezicht, de raadsman van de gedetineerde, de curator en de mentor worden in de
gelegenheid gesteld bezwaren tegen de voorgenomen beslissing kenbaar te maken (artikel 22e, eerste lid, van de Pm). Daarnaast moet de beoogde dwangbehandeling opgenomen zijn in een behandelplan (artikel 46b van de Pbw) en moeten er verklaringen worden
overgelegd van de behandelend psychiater alsmede van een psychiater die de gedetineerde kort tevoren heeft onderzocht met het oog op de toepassing van de dwangbehandeling, maar die niet was betrokken bij zijn behandeling (artikel 46e van de Pbw).

Ten aanzien van de reikwijdte van het beroep.
De directeur heeft de reikwijdte van de beroepsprocedure aan de orde gesteld, met name of tegen een voorgenomen beslissing een (schorsings)beroep kan worden ingesteld.
De beroepscommissie is van oordeel dat tegen de in artikel 22e van de Pm geregelde voorgenomen beslissing geen beroep op grond van artikel 72, derde lid, van de Pbw openstaat nu die bepaling slechts beroep openstelt tegen de beslissing tot
dwangbehandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw. Daarmee is dus niet de voorgenomen beslissing, maar slechts de beslissing tot dwangbehandeling zelf aan beroep onderhevig. Alleen in het geval beroep openstaat is gelet op
artikel 73, vierde lid, van de Pbw, de in artikel 66 van de Pbw voorziene mogelijkheid van schorsing van overeenkomstige toepassing. Nu tegen de voorgenomen beslissing tot dwangbehandeling geen beroep openstaat, betekent dit dat – voor zover dat gelet
op de aard van een voornemen al mogelijk zou zijn – van een voorgenomen beslissing geen schorsing kan worden gevraagd.
Gegeven deze situatie acht de beroepscommissie het noodzakelijk dat, in aanvulling op de met waarborgen omgeven voorbereidingsprocedure, bij de tenuitvoerlegging van een beslissing tot het toedienen van dwangmedicatie een tijdsperiode van 72 uur in
acht
wordt genomen tussen het nemen van de definitieve beslissing tot dwangbehandeling door de directeur en de daadwerkelijke uitvoering van deze beslissing. Immers, indien de beslissing tot dwangbehandeling ex artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw
direct uitvoerbaar is, leidt dit ertoe dat feitelijk geen mogelijkheid bestaat om een rechtsmiddel aan te wenden tegen de beslissing tot dwangbehandeling voordat deze behandeling is gestart. Tevens sluit deze handelwijze aan bij de vanuit de Tweede
Kamer geuite wens om een rechterlijke beoordeling mogelijk te maken die de rechterlijke toets vooraf zo dicht mogelijk nadert (Handelingen 2011 – 2012, nr. 52, item 4, 9 februari 2012, Tweede Kamer).

Ten aanzien van het behandelplan en het medisch beroepsgeheim.
Voor de toetsing door de beroepscommissie van de beslissing van de directeur tot dwangbehandeling is het noodzakelijk kennis te nemen van (onderdelen van) het behandelplan. Ingevolge artikel 21b van de Pm bevat dit in elk geval de diagnose van de
stoornis van de geestesvermogens van de gedetineerde en de therapeutische middelen die in verband hiermee worden toegepast. In de situatie van een dwangbehandeling worden, ingevolge artikel 22 van de Pm, ook de minder bezwarende middelen opgenomen die
zijn aangewend teneinde het gevaar dat de stoornis kan veroorzaken, af te wenden en de wijze waarop rekening is gehouden met de voorkeuren van de gedetineerde.

Tijdens de behandeling is aan de orde gekomen of het gelet op het medisch beroepsgeheim de inrichting vrijstaat deze informatie aan de beroepscommissie te verstrekken.
De beroepscommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. Allereerst is blijkens artikel 7:464, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) het beroepsgeheim in de gegeven situatie niet in volle omvang van toepassing. Dit artikel luidt:
“Indien in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verricht, zijn deze afdeling alsmede de artikelen 404, 405 lid 2 en 406 van afdeling
1
van deze titel van overeenkomstige toepassing voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.”

Het medisch handelen in een PPC is gebaseerd op artikel 42 van de Pbw en vindt niet plaats op basis van een behandelingsovereenkomst. Derhalve is het medisch beroepsgeheim aan dienovereenkomstige beperkingen onderhevig.

De verstrekking van informatie kan worden gebaseerd op artikel 7:457, eerste lid, van het BW:
“Onverminderd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan
met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in
de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.”

Verstrekking van de wettelijk voorgeschreven onderdelen van het behandelplan aan de beroepscommissie in het kader van haar toetsing op grond van artikel 72, derde lid, van de Pbw is als een wettelijke verplichting in voornoemde zin aan te merken.
Hierbij dient wel een afweging plaats te vinden welke gegevens voor deze toetsing noodzakelijk zijn.
Gelet hierop heeft de beroepscommissie medische informatie, waaronder het behandelplan van klaagster, opgevraagd bij het PPC met inachtneming van het ook in de medische wereld gebruikelijke need-to-know-principe.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat klaagster een ernstige psychiatrische stoornis heeft en psychotisch is. Dit doet klaagster gevaar veroorzaken als bedoeld in artikel 46a, eerste lid, onder c, van de Pbw. Klaagster houdt hoogstwaarschijnlijk vanuit
psychotische motieven het contact met haar naasten af. Zij denkt een verhouding met de premier te hebben. Op de afdeling leeft klaagster grotendeels teruggetrokken. Zij verwaarloost zichzelf in toenemende mate. Hierdoor leeft klaagster al jaren een
marginaal bestaan en is er gevaar voor verdere maatschappelijke teloorgang. Het behandelplan is besproken met klaagster en zij heeft aangegeven niet in te stemmen met het behandelplan. Klaagster wil weg uit het PPC en terug naar Mexico.
De gemachtigde van klaagster heeft erop gewezen dat uit de overgelegde stukken niet blijkt of klaagster is gediagnosticeerd met een psychiatrische stoornis volgens de DSM-IV/V criteria en welke stoornis dit dan zou zijn.
In de overgelegde verklaringen van de psychiaters wordt een uiteenzetting gegeven van het gedrag en de denkwijze van klaagster, op basis waarvan zij tot hun oordeel zijn gekomen dat klaagster een psychiatrische stoornis heeft en dat zij vanuit
psychotische motieven handelt. De beroepscommissie acht het op basis hiervan voldoende aannemelijk dat klaagster leidt aan een psychiatrische stoornis en acht zich op dit punt voldoende voorgelicht. De beroepscommissie overweegt verder dat het niet
noodzakelijk is dat een geestesstoornis wordt omschreven in de DSM-IV-V, ook zonder een dergelijke vermelding kan er sprake zijn van een stoornis van de geestesvermogens. De beroepscommissie verwijst hierbij naar de uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 18
december 2012, LJN: BY5355.

Voor wat betreft het onderzoek naar alternatieven voor toediening van dwangmedicatie is de volgende informatie namens het PPC in het geding gebracht:
“Pogingen patiënt middels psychoeducatie en andere motiverende interventies hebben niet geleid tot overeenstemming met betrekking tot de behandeling.”
en
“Patiënte geeft niet aan wat haar voorkeur is voor behandeling, behoudens dat zij weg wil uit het psychiatrisch centrum, waar zij nu niet kan verblijven gezien de psychiatrische problematiek.
Wel is langdurig gepoogd om zonder medicatie, met structuur en begeleiding, de gevolgen van de psychiatrische stoornis onder controle te houden. Dit werkt onvoldoende.”

Hieruit volgt naar het oordeel van de beroepscommissie dat er getracht is in samenspraak met klaagster en op andere dan gedwongen wijze te komen tot het beoogde doel. Dit heeft onvoldoende effect gehad. Daarmee is, gelet op de hiervoor omschreven
stoornis, voldoende aannemelijk geworden dat de inzet van de dwangbehandeling in dit geval noodzakelijk is geworden. In het behandelplan is voorzien in de mogelijkheid tot dwangbehandeling als besloten in de bestreden beslissing van 9 augustus 2013.
Vermeld is dat in dat geval gebruik zal worden gemaakt van dwangmedicatie.

Voor de beroepscommissie is hiermee voldoende aannemelijk geworden dat klaagster een psychiatrische stoornis heeft die zonder behandeling voor haar gevaar veroorzaakt. Tevens is het voor de beroepscommissie voldoende aannemelijk geworden dat de gekozen
dwangbehandeling voldoet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat aan de vereisten uit artikel 46c jo artikel 46d, aanhef, van de Pbw is voldaan.

Ten aanzien van de psychiatrische verklaringen.
Vanwege het ingrijpende karakter van de dwangbehandeling heeft de wetgever bepaald dat bij de beslissing tot toepassing van een dwangbehandeling door de directeur niet alleen advies gevraagd wordt aan de behandelend psychiater, maar ook aan een niet
bij
de behandeling van de gedetineerde betrokken psychiater (artikel 46e van de Pbw).

De beroepscommissie stelt vast dat uit de Pbw en de toelichting daarop voortvloeit dat er ten minste drie verschillende personen betrokken dienen te zijn bij de beslissing tot toepassing van een dwangbehandeling, te weten de directeur van de
inrichting,
de behandelend psychiater en een onafhankelijk psychiater.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat voordat het besluit tot dwangbehandeling ten aanzien van klaagster is genomen de directeur die de beslissing heeft genomen, [...], advies heeft ingewonnen bij mevrouw [...], behandelend psychiater van klaagster
alsmede directeur Zorg en Behandeling en bij [...], die wordt aangeduid als onafhankelijk psychiater en werkzaam is binnen het PPC Amsterdam.

Uit bestendige jurisprudentie, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 21 juni 2013 (13/01606, ECLI:NL:HR:2013:CA3936) blijkt dat ten minste een jaar moet zijn verstreken tussen het moment waarop de niet-behandelend psychiater voor het laatst
behandelcontact met klaagster heeft gehad en het moment waarop die psychiater zijn onderzoek verricht ten behoeve van de voorgenomen dwangbehandeling, om die psychiater te kunnen aanmerken als "niet bij de behandeling betrokken". De tweede verklaring
ten behoeve van de beslissing tot dwangbehandeling kan slechts worden afgegeven door een psychiater die aan deze kwalificatie voldoet. Noch gesteld of gebleken is dat de tweede psychiater, [...], niet aan deze kwalificatie voldoet.

Op basis van hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is overigens gebleken dat de directeur Zorg en Behandeling, mevrouw [...], tevens optreedt als behandelend psychiater, dan wel niet bij de behandeling betrokken psychiater. De beroepscommissie
ziet bezwaren in het optreden van de directeur Zorg en Behandeling als niet bij de behandeling betrokken zijnde psychiater. De aard van haar functie als directeur Zorg en Behandeling brengt met zich dat zij betrokken is bij de behandeling van en
verantwoordelijk is voor alle in het PPC verblijvende gedetineerden. Tevens bestaat er op grond van de functie directeur Zorg en Behandeling een hiërarchische verhouding tussen [...] en de overige in het PPC werkzame psychiaters. De beroepscommissie
heeft geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijke oordeelsvorming van de directeur Zorg en Behandeling, maar acht het van belang dat voorkomen moet worden dat de schijn van vooringenomenheid, gelet op de verschillende functies van deze directeur,
kan worden gewekt. De beroepscommissie beveelt dan ook aan met het oog hierop de werkwijze en taakverdeling in het PPC aan te passen.

Eveneens ter waarborging van de onafhankelijkheid van de beoordeling verdient het naar het oordeel van de beroepscommissie aanbeveling dat de directeur de aanvraag voor de tweede psychiatrische verklaring doet bij een psychiater die niet werkzaam is
binnen hetzelfde PPC als waar de gedetineerde, ten aanzien van wie de beslissing tot toepassing van de dwangbehandeling wordt genomen, verblijft.

Het vorenstaande in aanmerking genomen is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van 9 augustus 2013 voldoet aan de daaraan te stellen vereisten en zal zij het beroep ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.G.A. van den Brand en ing. M.J. Mulders, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 3 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven