Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart wijzigingen regels langdurige zorg 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de langdurige zorg 2023 zijn gepubliceerd. Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen weer.

Wilt u een overzicht van alle geldende documentatie? Kijk dan bij 'Overzicht regelgeving' in deze informatiekaart. Nadere toelichting op onderstaande wijzigingen kunt u ook in deze documenten lezen.

1 Aanpassing prijsindexcijfers

Vanwege de hoge inflatie en de maatregelen van het kabinet is besloten om extra middelen beschikbaar te stellen. Hiermee passen we alle budgetten, tarieven en vergoedingsbedragen voor 2023 aan (zie Kamerbrief 'Tussentijds aanpassen gereguleerde tarieven', kenmerk 3438460-1035373-FEZ).

De in de beleidsregels genoemde tarieven zijn daarom herzien op basis van de aanpassingen in de volgende parameters:

 • Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2023: 4,74% (dit was 3,72%: een stijging van 1,02%).

 • Prijs particuliere consumptie 2022: 9,25% (dit was 6,30%, een stijging van 2,95%).

 • Prijs particuliere consumptie 2023: 4,87% (dit was 2,52%, een stijging van 2,35%).

2 Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen

Het Ministerie van VWS heeft in de begroting van 2023 een bedrag opgenomen van € 91 miljoen om de Wlz-tarieven aan te passen. Die meerkosten komen voort uit de richtlijnen van het RIVM voor de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. De hoogte van het toegevoegde bedrag is door VWS bepaald. Die is namelijk gebaseerd op de opgenomen extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen (corona pandemie) in de nacalculatie 2021. Het gaat om een structurele verhoging. Verder heeft het Ministerie van VWS verzocht om dit bedrag te verdelen over de maximum beleidsregelwaarden 2023 voor de verschillende prestaties binnen de Wlz. Dit is gebeurd op basis van declaratiegegevens vanuit Vektis.

3 Wijkverpleging Wlz en Zvw

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg is meer gelijkgetrokken aan de regelgeving verpleging en verzorging (Zvw). Er was sprake van verschillen in de regelgeving, terwijl in de praktijk vaak dezelfde zorg wordt geleverd. De meeste zorgaanbieders hebben aangegeven in de dagelijkse praktijk van de zorglevering en administratieve handelingen geen onderscheid te (kunnen) maken tussen Wlz cliënten en Zvw cliënten. Om de administratieve lasten te verminderen, hebben wij daarom de regelgeving waar mogelijk op elkaar laten aansluiten. Specifiek gaat het om een aantal onderwerpen:

 • Het begrip verplaatste directe contacttijd is toegevoegd aan deze beleidsregels voor de prestatie verpleging en verzorging.

 • De definitie van directe tijd is uitgebreid met het opstellen en aanpassen van het zorgplan en met zorg wanneer een cliënt elders verblijft dan thuis.

 • Er is een aantal activiteiten toegevoegd aan de activiteiten die niet onder directe zorgverlening vallen zoals het maken en aanpassen van de planning, het multidisciplinair overleg en werkoverleg.

 • Het begrip face to face contact is verruimd zodat dit ook contact via digitale middelen behelst.

4 Duidelijker onderscheid tussen mpt prestaties begeleiding (H300 en H153)

Voor een beter onderscheid tussen prestatie H300 (begeleiding) en de prestatie H153 (begeleiding speciaal 2 (psy)) zijn de prestatiebeschrijvingen aangepast. De indicatoren zijn scherper geformuleerd om voldoende onderscheid te bieden voor een passende inzet van de prestaties. Ook is de indeling van de prestatiebeschrijvingen met elkaar in lijn gebracht.

De prestatie H153 onderscheidt zich van prestatie H300 door in de prestatiebeschrijving van H153 te benadrukken dat het moet gaan om de volgende punten:

 • Er is sprake van een langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen in de sociale redzaamheid. Deze moeten allebei zijn vastgesteld op basis van psychiatrische diagnostiek.

 • Het gaat om complexe zorgsituaties, waarbij de problematiek van de cliënt vraagt om een zorgverlener met specifieke kennis en expertise.

 • De zorgaanbieder moet personeel met een hoger opleidingsniveau (bijv. SPV) inzetten.

5 Wzd: verwerking structurele middelen in de tarieven en aanvullende prestaties medische verklaring

Het kostenonderzoek naar de Wzd uit 2021 heeft incidentele en structurele meerkosten in kaart gebracht. Per 2022 zijn de incidentele (€ 16,6 miljoen) en structurele (€ 85,9 miljoen) middelen – samen € 102,6 miljoen – voor de Wzd aan het budgettair kader Wlz toegevoegd (Brief Reactie op kostenonderzoek Wet zorg en dwang (Wzd), VWS 10 juni 2021, kenmerk: 2368104-1009531-LZ). Deze zijn verdeeld over de relevante prestaties.

Per 2023 is het bedrag van € 102,6 miljoen volledig bedoeld voor de structurele meerkosten Wzd. Voor 2023 zijn daarom de tarieven gecorrigeerd voor de incidentele kosten en opgehoogd met de (extra) structurele middelen.

Daarnaast zijn voor de afgifte van de medische verklaringen Wzd aparte prestaties ontwikkeld. Het traject voor een medische beoordeling is erg arbeidsintensief. Bovendien concentreert deze zorg zich tot een aantal zorgaanbieders, waardoor aparte prestaties noodzakelijk zijn. Het gaat om de volgende nieuwe prestaties:

 • Z1009/ V1009 Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang–rechterlijke machtiging.

 • Z1010 / V1010 Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang-inbewaringstelling.

 • Z1011 / V1011 Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang.

6 Prestatiebeschrijvingen gespecialiseerde behandelzorg

De prestatiebeschrijving van de prestatie Gespecialiseerde behandelzorg (Z981) of (V981) is tekstueel aangepast zodat deze meer overeenkomt met de prestatiebeschrijvingen zoals deze in de gzsp en de Wlz mpt gehanteerd worden. Er wordt binnen deze verschillende domeinen dezelfde zorg geleverd. Daarom is zo veel mogelijk geprobeerd om te prestatiebeschrijvingen gelijk te trekken. Waar nodig blijven verschillen bestaan. Een voorbeeld hiervan is dat in de wijkverpleging Zvw de indicatiestelling declarabel is, omdat de wijkverpleegkundige dat zelf doet en in de Wlz niet, omdat het CIZ deze taak uitvoert.

7 Uitbreiding doelgroepen crisiszorg ghz

De prestaties voor crisiszorg ghz zijn toegankelijk gemaakt voor cliënten met een lg en/ of zg zorgprofiel. De crisisregisseur is ook voor deze cliënten betrokken bij de plaatsing en indeling naar licht, midden of zwaar. In verband hiermee is ook de omschrijving van het begrip crisisregisseur in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis aangepast.

Onderstaande wijzigingen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in de regelgeving 2022 aangepast.

8 Regionaal stimuleringsbudget Wlz en Regiobudgetten scheiden wonen en zorg

In het budgettair kader Wlz 2022 en 2023 is op verzoek van de minister van VWS in de Voorlopige Kaderbrief Wlz 2023 (7 juli 2022, kenmerk 3393174-1030844-LZ) € 30 miljoen verwerkt t.b.v. een regionaal stimuleringsbudget voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg binnen de Wlz, en € 40 miljoen t.b.v. de transitie scheiden wonen en zorg.

Over de inzet en de verantwoording van deze middelen heeft VWS afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). We verwijzen hiervoor naar de voorlopige kaderbrief Wlz 2023.

Deze extra middelen zijn generiek verdeeld over de regionale contracteerruimten.

9 Experiment Wlz-zorg in onderwijstijd

Vanaf 1 september 2022 kunnen zorgaanbieders en zorgkantoren/Wlz-uitvoerders experimenteren met een andere wijze van bekostigen van (Wlz-)zorg tijdens onderwijstijd. De inzet daarbij is dat de zorgkantoren/Wlz-uitvoerders en Wlz-zorgaanbieders kunnen deelnemen aan collectieve afspraken met gemeenten en scholen. Deze gaan over collectieve financiering van zorg in onderwijstijd waarbij:

 • de betrokken zorgaanbieders vooraf van de Wlz-uitvoerder de zekerheid krijgen dat de noodzakelijke inzet van Wlz-zorg in onderwijstijd in de klassen wordt gefinancierd;

 • en dat dit ook geldt bij afwezigheid van de Wlz-cliënt.

10 Overige wijzigingen

Overige wijzigingen betreffen kleine aanpassingen om beleid te verduidelijken of aan te laten sluiten bij de praktijk.

11 Overzicht regelgeving

Naar boven