Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling transparantie contracteerproces Wlz - NR/REG-2106
Geldigheid:01-01-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie rondom het contracteerproces. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 

overeenkomst:

Door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop Wlz-verzekerden aanspraak hebben op grond van de artikelen 3.1.1 en 3.1.2 van de Wet langdurige zorg (Wlz), de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven.

 

zorgkantoorregio:

De regio waarvoor een Wlz-uitvoerder op grond van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz is aangewezen. 

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling beoogt:

 

  • dat het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder voorafgaand aan de zorginkooponderhandelingen aan de zorgaanbieders in de zorgkantoorregio inzichtelijk maakt volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt;
     
  • dat het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder voorafgaand aan de indiening van de aanvragen budget/tarieven aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten de som bekend maakt van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten. 

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders die de Wlz uitvoeren voor hun verzekerden en op Wlz-uitvoerders in hun functie als zorgkantoor.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Wlz.

Artikel 4 Transparantie van modellen van overeenkomsten

Een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder maakt voorafgaand aan de (zorginkoop)onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.

Artikel 5 Transparantie financieel beslag overeenkomsten

Een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de aanvragen budget/tarieven de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten. 

Artikel 6 Intrekken oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling transparantie contracteerproces Wlz, met kenmerk NR/REG-2009, ingetrokken.

Artikel 7 Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling transparantie contracteerproces Wlz, met kenmerk NR/REG-2009, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

 

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling transparantie contracteerproces Wlz.

 

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

TOELICHTING

Wijziging ten opzichte van Regeling transparantie contracteerproces Wlz met kenmerk NR/REG-2009

Artikel 3 over de reikwijdte van de regeling is gewijzigd. De reikwijdtebepaling was sinds lange tijd gebaseerd op de WTZi-toelating van een zorgaanbieder om bepaalde zorg te mogen leveren. In de loop van de jaren is en wordt de wet- en regelgeving over de bekostiging van zorg en over toelatingen gewijzigd. Daardoor is het niet langer nodig de toelating tot uitgangspunt te nemen in de NZa-regelgeving over de bekostiging van zorg. Voor zover op basis van wet- en regelgeving toelatingseisen gelden, blijven zij gelden. Maar de NZa koppelt die eisen niet langer expliciet aan de reikwijdte van haar regelgeving.

 

Inleiding

Zorgkantoren/Wlz-uitvoerders sluiten overeenkomsten ten aanzien van de levering van Wlz-zorg, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en de bijbehorende tarieven.

 

De NZa is op grond van artikel 45 van de Wmg bevoegd om met het oog op de inzichtelijkheid van de zorgmarkten of de bevordering van de concurrentie regels te stellen betreffende de wijze van totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot zorg of tarieven en betreffende de voorwaarden in die overeenkomsten.

 

Voor een goed verloop van het onderhandelingsproces vindt de NZa het van groot belang dat zorgaanbieders ermee bekend zijn volgens welke modellen het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder in hun regio contracten aanbiedt. Met die kennis ontstaat er een beter evenwicht in de onderhandelingspositie van zorgaanbieders ten opzichte van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Verder is het van belang dat zorgaanbieders ermee bekend zijn of de som van de door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder met zorgaanbieders gecontracteerde budgetten, de regionale contracteerruimte overschrijdt. Is dat het geval dan leidt dat volgens de beleidsregels van de NZa (over de contracteerruimte) tot een naar rato korting op het totaal van de ingediende budgetaanvragen.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 4 Transparantie van modellen van overeenkomsten

Artikel 4 verplicht zorgkantoren/Wlz-uitvoerders bekend te maken volgens welke modellen zij zorgaanbieders contracteren. Dat kan bijvoorbeeld via publicatie op de website. Indien het zorgaanbieders duidelijk is volgens welke modellen het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder bereid is te contracteren, is men daar mee beter in staat een onderhandelingsstrategie te bepalen. Dat bevordert het goed functioneren van de zorginkoopmarkt.

 

Artikel 5 Transparantie financieel beslag overeenkomsten

Artikel 5 verplicht zorgkantoren/Wlz-uitvoerders per budgetronde aan te gegeven wat de som van de overeengekomen budgetten is. Met die kennis kunnen alle zorgaanbieders berekenen of er sprake zal zijn van een korting op de voor hen ingediende budgetaanvraag wegens overschrijding van de regionale contracteerruimte.

 

Kennis van een overschrijding van de regionale contracteerruimte is voor zorgaanbieders belangrijk. Naar aanleiding van die informatie kan ook een zorgaanbieder stappen zetten om een tekort aan financiële middelen te voorkomen. De informatie kan aanleiding zijn voor nader overleg met het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder over de gemaakte productieafspraken of zou tenminste een signaal kunnen zijn voor zorgaanbieders om de productie goed te bewaken. In ieder geval zal een eventuele overschrijding van de regionale contracteerruimte onderwerp van overleg moeten zijn bij de besprekingen in de eerstvolgende budgetronde. 

Naar boven