Onderwerp: Bezoek-historie

Overheveling ggz budget Wlz-Zvw - BR/REG-18138
Publicatiedatum:28-06-2017Geldigheid:01-01-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 

Gespecialiseerde ggz

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis ggz.

 

Langdurige ggz

De zorg geleverd aan verzekerden als bedoeld in artikel 3.2.2 van de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Wlz-uitvoerder

De rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van die wet, daaronder begrepen de met toepassing van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen Wlz-uitvoerder.

 

Zorgaanbieder

Rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zowel gespecialiseerde ggz (Zvw) als langdurige ggz (Wlz) verleent en voor deze langdurige ggz met een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder voor jaar t productieafspraken maakt in de Wlz op de wijze zoals is vastgelegd in de Beleidsregel budgettair kader Wlz jaar t.

 

Zorgverzekeraar

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet.

 

Zorgkantoor

Een ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz voor een bepaalderegio aangewezen Wlz-uitvoerder. Het zorgkantoor is voor alle verzekerden die wonen in de regio waarvoor hij is aangewezen, belast met de verstrekking van het persoonsgebonden budget, alsmede met de administratie of controle van de aan die verzekerden verleende zorg.

 

Overhevelingsformulier ggz budget Wlz-Zvw

Het formulier waarmee zorgverzekeraar, zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gezamenlijk bij de NZa melding doen van de overheveling van middelen vanuit de Wlz naar de Zvw of vice versa.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze zorgverzekeraars, zorgkantoren/Wlz-uitvoerders, en zorgaanbieders gezamenlijk bij de NZa een melding kunnen doen met betrekking tot overheveling van de regionale contracteerruimte (Wlz) naar de inkoopruimte (Zvw) of vice versa. 

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die zowel langdurige geestelijke gezondheidszorg als gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (g-ggz) leveren. 

4. Melding van overheveling ggz budget door zorgverzekeraar, zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder

Zorgverzekeraar en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder kunnen met elkaar afspraken maken over de overheveling van middelen bestemd voor de ggz van het Wlz-budget naar de Zvw-productieafspraak of vice versa, mits het gaat om een zorgaanbieder die zowel in de Wlz als in de Zvw ggz-zorg levert. Partijen kunnen daarvan melding doen bij de NZa met het op de website beschikbaar gestelde overhevelingsformulier ggz budget Wlz-Zvw. Deze melding wordt gecommuniceerd aan het Ministerie van VWS. Het Ministerie van VWS neemt deze melding vervolgens mee bij de bepaling van het budgettair kader Wlz en het Zvw-kader. De melding heeft geen direct effect op het Wlz-budget van de zorgaanbieder. Ook heeft de melding geen direct effect op de Zvw-productieafspraak. Om een effect te bereiken, kunnen partijen specifiek productieafspraken maken in het kader van het Wlz-budget en de Zvw-productieafspraak.

5. Procedure en termijnen

5.1 Indieningstermijn

Zorgverzekeraar, zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder kunnen uiterlijk tot en met 31 juli jaar t een gezamenlijke melding bij de NZa indienen voor overheveling van middelen in het jaar t en verder.

5.2 Invullen overhevelingsformulier ggz budget Wlz-Zvw

Voor de melding is van belang dat:

a) Er gebruik is gemaakt van het door de NZa beschikbaar gestelde formulier ‘Overheveling ggz budget Wlz-Zvw’ op de website www.nza.nl (Onderwerpen: Budgettair kader langdurige zorg -> Beleid en Regels -> Formulieren);

b) Het overhevelingsformulier ondertekend is door de zorgverzekeraar, het zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder;

c) Het overhevelingsformulier digitaal verzonden is aan info@nza.nl;

d) Het overhevelingsformulier tijdig, als bedoeld in artikel 5.1, is ingediend en het formulier bovendien volledig is ingevuld.

5.3 Procedure

Na ontvangst van een melding die voldoet aan de eisen van artikel 5.1 en 5.2, is de procedure door de NZa als volgt:

a) De NZa verstrekt VWS een opgave van de in jaar t per saldo overgehevelde bedragen van Wlz naar Zvw of omgekeerd.

b) De NZa past de regionale contracteerruimte jaar t aan met het totale bedrag van de gemelde overheveling(en) nadat het Ministerie van VWS het budgettair kader Wlz hierop heeft aangepast. 

5.4 Structureel versus incidenteel

De overheveling is structureel tenzij anders overeengekomen tussen partijen en tijdig is gecommuniceerd aan de NZa.

6. Intrekken en vervallen oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Overheveling ggz budget Wlz-Zvw 2017, met kenmerk BR/REG-17140a, ingetrokken.

7. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel ‘Overheveling ggz budget Wlz-Zvw 2017’, met kenmerk BR/REG-17140a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Overheveling ggz budget Wlz-Zvw’.

TOELICHTING

Algemeen

Sinds 2008 wordt de modulaire zorg (voorheen extramurale zorg) en vanaf 2015 de eerste drie jaar curatieve zorg (geneeskundige ggz) bekostigd via de Zvw. Via de Wlz wordt alle niet-geneeskundige modulaire zorg, verblijf zonder behandeling en voortgezet verblijf met behandeling na 3 jaar (de langdurige ggz) bekostigd. Een uitzondering hierop zijn de cliënten die onder het overgangsrecht vallen.

 

Ggz-zorgaanbieders die zowel curatieve als langdurige ggz leveren, hebben sinds de knip in de bekostiging van de ggz in 2008 te maken met een Wlz-budget en een Zvw-budget. Het was tot 2011 niet mogelijk middelen tussen beide budgetten te verschuiven. Gebleken is dat dit een verdergaande extramuralisering van de ggz, die algemeen wordt voorgestaan, belemmert. De Beleidsregel overheveling ggz budget Wlz-Zvw beoogt hiervoor een oplossing te bieden.

 

De beleidsregel dient om binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) enige flexibiliteit aan te brengen tussen de kaders voor de Wlz en de Zvw. Het is namelijk wenselijk dat als er op het niveau van de individuele zorgaanbieder verschuivingen in productieafspraken plaatsvinden tussen Wlz en Zvw, die ook hun beslag krijgen in de macrokaders. De NZa communiceert in augustus jaar t het totale landelijke bedrag aan VWS. VWS houdt hiermee vervolgens rekening bij het bepalen van het macrokader in de Wlz en de Zvw.

 

Artikelsgewijs

Artikel 3

De werkingssfeer (reikwijdte) van deze beleidsregel beperkt zich tot gebudgetteerde zorgaanbieders. Zorgaanbieders die ggz leveren die via de Wlz wordt bekostigd, zijn per definitie gebudgetteerde zorgaanbieders. Als zij ook gespecialiseerde ggz leveren vallen zij onder de reikwijdte van deze beleidsregel.

 

Artikel 2

In deze beleidsregel wordt gesproken over de overheveling van Wlz-budget naar de Zvw-productieafspraak of vice versa. Met het overhevelen van Wlz-budget wordt in deze beleidsregel bedoeld dat een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder een deel van de regionale contracteerruimte beschikbaar voor Wlz-zorginkoop overhevelt naar de Zvw of vice versa. Zorgkantoren/Wlz-uitvoerders stemmen met de overheveling in met een verlaging (of verhoging) van de regionale contracteerruimte.

 

Artikel 5

Invullen overhevelingsformulier ggz Budget Wlz-Zvw

Voor het overhevelen van middelen dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Overheveling ggz budget Wlz-Zvw’. Het bedrag van de overheveling is per saldo 0. Zie onderstaand voorbeeld. 

6

 

Voor de Wlz geldt dat de NZa bij het vaststellen van de contracteer­ruimte rekening houdt met het totale bedrag van overheveling. Voor de Zvw geldt dat de NZa aan VWS een opgave verstrekt van de per saldo overgehevelde bedragen van Wlz naar Zvw of vice versa in jaar t. VWS heeft aangegeven dat zij bij het vaststellen van de budgettaire kaders en het macro-restatiebedrag (mpb) rekening houdt met het per saldo overgehevelde bedrag.

 

Uiteraard moeten naast de melding met het overhevelingsformulier productieafspraken in de Wlz en/of de Zvw worden gemaakt. De zorg die wordt geleverd voor het overgehevelde bedrag wordt gedurende het jaar geregistreerd in zzp’s (Wlz) dan wel gedeclareerd in DBC’s (Zvw), afhankelijk van de vraag of de middelen worden overgeheveld naar de Wlz of Zvw. Onder de Wet langdurige zorg (Wlz) stelt het Ministerie van VWS het budgettair kader Wlz vast. Dit betekent dat de overhevelingen pas doorwerken in de contracteerruimte als het Ministerie van VWS het budgettair kader Wlz hierop heeft aangepast.

Naar boven