Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart regelgeving langdurige zorg 2021
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de langdurige zorg 2021 zijn gepubliceerd. Hieronder geven wij belangrijkste wijzigingen weer.

Wilt u een overzicht van alle geldende documentatie? Die vindt u onderin.

1 Directe toegang ggz tot de Wet langdurige zorg

Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Om deze toegang voor te bereiden zijn in 2018 en 2019 in totaliteit vier uitvoeringstoetsen uitgebracht. Deze gaan in op de aangepaste wetgeving, financiële impact, positionering van behandeling en vormgeving bekostiging. De veldpartijen zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming daarvan. In een speciale informatiekaart Toegang tot de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis gaan wij in op het waarom van deze verandering. Ook vertellen wij welke gevolgen er zijn voor de bekostiging en hoe u zich tijdig voorbereidt. Om aan te kunnen sluiten op hoe de zorg voor deze cliënten nu is georganiseerd, is ervoor gekozen om zowel een integraal als modulair bekostigingsmodel beschikbaar te stellen. Beide bekostigingsmodellen zijn gebaseerd op de vijf zorgprofielen die zijn opgesteld voor deze cliënten, genaamd ggz wonen (zie bijlage A. bij artikel 2.1 van de Regeling langdurige zorg). Ggz wonen kan worden geleverd in de leveringsvormen verblijf (via een zorgzwaartepakket (zzp)), volledig pakket thuis (vpt) en modulair pakket thuis (mpt). De prestaties en tarieven ggz wonen zijn toegevoegd aan de regelgeving langdurige zorg voor 2021.

2 Herziening prestaties crisiszorg gehandicaptenzorg

Voor de crisiszorg in de gehandicaptenzorg zijn drie nieuwe prestaties en bijbehorende tarieven ontwikkeld. De oude prestaties vervallen. Dit is een uitwerking van het advies van Equalis over de crisiszorg in de ghz.

3 Herziening prestaties vervoer gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging

In 2019 hebben we een nieuwe prestatiestructuur voor vervoer in de ghz ingevoerd. We passen deze structuur per 2021 aan om deze nog beter te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. Dit leidt tot nieuwe prestaties en andere tarieven. We stellen deze prestaties en tarieven ook beschikbaar voor verpleging en verzorging en de ggz wonen.

4 Tijdelijke aanpassing tarief crisiszorg verpleging en verzorging

Het tarief voor crisiszorg in de verpleging en verzorging blijkt in de praktijk niet toereikend. Daarom passen we dit tijdelijk aan. In de loop van 2020 doen we uitgebreid onderzoek naar deze prestaties. Dit moet in de nabije toekomst leiden tot nieuwe, beter passende crisisprestaties.

5 Verpleging speciaal van kinderen tot 18 jaar

In 2020 zijn voor verpleging speciaal voor kinderen tot 18 jaar een prestatie en tarief inclusief beschikbaarheid ingevoerd. In 2021 komen daar een prestatie en tarief exclusief beschikbaarheid bij. Het tarief inclusief beschikbaarheid is namelijk te laag om naast de planbare zorg (zorg exclusief beschikbaarheid) ook de niet-planbare zorg (inclusief beschikbaarheid) te leveren. Vooral voor instellingen die voornamelijk zorg inclusief beschikbaarheid leveren is dit een probleem. Met het onderscheid tussen zorg exclusief en inclusief beschikbaarheid sluit het tarief beter aan bij de praktijk

6 Toeslag epilepsie bij afwezigheid

Het is nu niet mogelijk om de toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) te declareren bij afwezigheid, terwijl de kosten voor deze cliënten wel doorlopen (medicatie, gespecialiseerd personeel). De mogelijkheid van afwezigheid heeft bovendien niet meegewogen in de bepaling van het tarief van de bestaande toeslag. Vanaf 2021 is het daarom mogelijk om voor alle cliënten die een toeslag gez ontvangen (laag, midden of hoog) de toeslag laag te declareren als de cliënt afwezig is.

7 Verkeerd bed bij mpt/vpt

Als een cliënt na een medisch specialistische behandeling nog niet terecht kan in een instelling met verblijf, ligt deze cliënt in een 'verkeerd bed'. De bijbehorende prestatie mag nu echter niet worden gedeclareerd als de cliënt tijdens het wachten toch besluit om via mpt of vpt de zorg thuis af te nemen. Dit is nu aangepast zodat men ook in die situatie aanspraak kan maken op de verkeerde-bedprestatie. Hiermee sluit de prestatie beter aan bij de huidige situatie waarin steeds meer en zwaardere zorg ook thuis wordt verleend.

8 Verblijf met rechtvaardigingsgrond bij vervolg-dbc's (g-ggz)

Zorginstituut Nederland concludeert in haar duiding Medisch noodzakelijk verblijf dat het in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd is om verblijf voor een redelijke termijn voort te zetten terwijl dit eigenlijk niet meer medisch noodzakelijk is voor de geneeskundige ggz. De hiervoor in 2018 ingevoerde prestatie Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) mocht tot en met 2019 alleen samen met behandeling gedeclareerd worden. Bij vervolg-dbc's mag men per 2020 de deelprestatie vmr ook declareren als behandeling ontbreekt.

9 Herschikking bij faillissement

Op verzoek van ZN hebben we het mogelijk gemaakt om bij uitgesproken faillissement eenzijdige aanvragen sneller op te pakken en mee te nemen in de herschikkingsronde. Onbenutte contracteerruimte van een failliete aanbieder komt daarmee beschikbaar voor andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld om cliënten van de failliete aanbieder elders onder te brengen.

10 Verdeelmodel budgettair kader

Vanaf 2021 wordt het budgettair kader verdeeld volgens het verdeelmodel Wlz met uitzondering van de kwaliteitsmiddelen en de middelen toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Het nieuwe verdeelmodel, gebaseerd op het ZN-advies van 21 december 2018, gaat uit van een verdeling op basis van indicaties. Daarmee sluit het aan bij de taakopvatting van zorgkantoren en corrigeert voor factoren waar zorgkantoren geen invloed op uitoefenen. Voor de invoering van het verdeelmodel Wlz geldt een flankerend beleid waardoor een zorgkantoorhouder niet lager uit kan komen dan -0,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Overige wijzigingen betreffen kleine aanpassingen om beleid te verduidelijken of aan te laten sluiten bij de praktijk.

11 Zintuigelijk gehandicapten

De beleidsregel en nadere regel voor zintuigelijk gehandicaptenzorg zijn ongewijzigd omdat er geen beleidswijzigingen zijn. Deze regelgeving is dus ook in 2021 van kracht.

12 Medische verklaring in kader van Wzd

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De Wzd vraagt voor gedwongen (spoed)opname van een cliënt om een rechterlijke machtiging of inbewaringstelling. Om deze af te kunnen geven, is een medische verklaring nodig. Hiervoor moet een arts zoals de SO of AVG onderzoek doen en verslag uitbrengen. De kosten hiervan konden in 2020 voor modulair pakket thuis niet worden gedeclareerd. Daarom is een nieuwe prestatie 'Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang (H351)' met integraal tarief opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven modulaire zorg 2021 (BR/REG-21117a).

Overzicht regelgeving:

Naar boven