Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 - BR/REG-19121d
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Zorgzwaartepakket (zzp):
Een zzp bestaande uit een volledig pakket van verblijfszorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat die cliënt nodig heeft.

 

Volledig pakket thuis (vpt):
Vpt omvat de vormen van zorg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz):

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • behandeling;
 • vervoer naar begeleiding en/of behandeling;
 • het verstrekken van eten en drinken;
 • het schoonhouden van de woonruimte;
 • logeeropvang.

 

Dag logeeropvang:
Een dag logeeropvang is een kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van opname voor logeren. De opname omvat minimaal één overnachting. De dag van aanvang van de logeeropvang en de dag van beëindiging van de logeeropvang gelden als een te declareren dag logeeropvang, waarbij geldt voor de dag van opname dat deze enkel gedeclareerd kan worden indien de opname heeft plaats gevonden vóór 20:00 uur. In het geval de dag van opname samenvalt met de dag van overlijden is eveneens sprake van een te declareren (verblijfs)dag logeeropvang.

 

Modulair pakket thuis (mpt):
Eén of meer losse vormen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz:

 • het schoonhouden van de woonruimte van de cliënt;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de cliënt;
 • vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt;
 • logeeropvang.

 

Normatieve huisvestingscomponent (nhc):
Een integraal onderdeel van het tarief dat dient als normatieve vergoeding voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw voorziening, de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken.

 

Normatieve inventariscomponent (nic):
Een integraal onderdeel van het tarief dat dient als normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris, de rente en afschrijvingskosten te dekken.

 

Prestatiebeschrijving:
Een prestatiebeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de prestatie die geleverd wordt tegen een bepaald tarief.

 

Productieafspraak:
Het totaalbedrag van de afspraken met betrekking tot de prestaties en tarieven ten laste van de contracteerruimte die door de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder zijn overeengekomen in de  budgetronde of herschikkingsronde.

 

Wooncomponent:
Terrein- en gebouwgebonden kosten. De wooncomponent is onderdeel van de uurprijzen per zorgvorm van de zzp’s.

 

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel worden de prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden (voor tariefvaststelling) vastgesteld voor:

 • zorgzwaartepakketten voor cliënten die verblijven in een instelling (inclusief nhc en nic);
 • overige basisprestaties voor cliënten die verblijven in een instelling;
 • de zorg bij een vpt;
 • logeerprestaties voor cliënten met een zzp;
 • toeslagen die bovenop het zzp of vpt van toepassing zijn;
 • afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties;
 • transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid, onderdeel g, van de Wlz. 

4. Prijspeil

De loon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarden bevatten de definitieve percentages 2018 en de voorschotpercentages 2019.

 

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nhc is opgenomen (zie bijlage 3), dan bevat de nhc de jaarlijkse index van 2,5%.

 

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nic is opgenomen (zie bijlage 3), dan bevat de nic de index voor materiële kosten. 

5. Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling

5.1 Tarieven

De NZa stelt de tarieven in een tariefbeschikking vast op de bedragen zoals vermeld in artikel 11 en 12 (beleidsregelwaarden).

 

De tarieven die de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel zijn maximumtarieven. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

 

Een uitzondering zijn de opslagen voor Waardigheid en Trots. Dit zijn vaste tarieven. De opslag is een vast bedrag per zzp en voor veldpartijen dus niet onderhandelbaar. De opslag is direct gekoppeld aan de afgesproken en geleverde zzp.

 

Een andere uitzondering zijn de transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019. Hiervoor geldt een vrije beleidsregelwaarde. Dit betekent dat partijen bij hun onderhandelingen niet gebonden zijn aan een concrete beleidsregelwaarde/bedrag van de NZa. Na toetsing van de onderhandelde bedragen aan de macro beschikbare ruimte stelt de NZa vaste tarieven vast. 

5.2 Aanvaardbare kosten

Voor zover de aanvaardbare kosten bestaan uit zzp’s of vpt’s, dan worden die bepaald door de gehonoreerde productieafspraak met betrekking tot de prestaties en beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 7, 10 en 11 van deze beleidsregel. 

5.3 Opbouw beleidsregelwaarden

Voor de opbouw van de zzp- en vpt-beleidsregelwaarden wordt verwezen naar het Verantwoordingsdocument ‘Prestaties en tarieven langdurige zorg – Fase 2: van kosten naar tarieven’.  

 

Het tarief dat zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder voor een prestatie kunnen afspreken is ten hoogste gelijk aan het in de beleidsregel en tariefbeschikking genoemde bedrag voor die prestatie. Het bedrag in de beschikking is gelijk aan de beleidsregelwaarde.

5.4 Beleidsregelwaarden in- of exclusief behandeling

De WTZi–toelating én de Wlz-aanspraak en indicatie van de cliënt bepalen het zzp–tarief. De zzp-tarieven met behandeling kunnen alleen in rekening worden gebracht indien de zorgaanbieder beschikt over een WTZi-toelating voor behandeling.

 

Het is mogelijk om een vpt, zzp vv of zzp ghz exclusief behandeling af te spreken en in rekening te brengen in combinatie met de behandelprestaties die vermeld zijn in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. Deze behandelprestaties kunnen worden toegekend voor zover de totale kosten (beleidsregelwaarde zzp exclusief behandeling + uitgaven afzonderlijke behandelprestaties) daarvan niet de maximale beleidsregelwaarde voor zzp inclusief behandeling overschrijdt.

5.5 Tarieven afhankelijk van een specifieke toelating van de zorgaanbieder

Voor cliënten die zijn aangewezen op zzp sglvg-1 en toeslag Z984 kunnen deze prestaties alleen worden afgesproken met zorgaanbieders die zijn toegelaten voor sglvg-behandeling op grond van artikel 5 van de WTZi.

5.6 Tarieven in- of exclusief dagbesteding

Bij sommige vpt’s en zzp’s is sprake van een integraal pakket waarbij de dagbesteding niet afzonderlijk kan worden afgesproken. Bij andere vpt’s en zzp’s is het mogelijk om de componenten dagbesteding en woonzorg afzonderlijk af te spreken.

 

Voor de cliënten die zijn aangewezen op een zzp vv, zzp lvg of zzp sglvg-1 is de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het zzp. De dagbesteding kan voor deze prestaties niet apart afgesproken worden.

 

Voor cliënten die zijn aangewezen op een zzp ggz-b inclusief dagbesteding geldt dat de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel is van het zzp. De dagbesteding voor deze cliëntengroep kan voor deze prestatie niet apart afgesproken worden. Cliënten kunnen ook aangewezen zijn op een zzp ggz exclusief dagbesteding indien ze geen dagbesteding behoeven.

 

Voor cliënten die zijn aangewezen zijn op een zzp vg, zzp lg of zzp zg is de component dagbesteding niet een onlosmakelijk onderdeel van de zzp-prestatie. Er is sprake van:

 • zzp’s exclusief dagbesteding waarvan de tarieven in artikel 11.3 staan;
 • zzp’s inclusief dagbesteding waarvan de tarieven in artikel 11.3 staan;
 • afzonderlijke dagbestedingsprestaties waarvan de tarieven in artikel 11.5 staan. Het aantal afzonderlijke dagdelen dagbesteding dat wordt afgesproken moet passen binnen de zzp-prestatie of vpt-prestatie die past bij de indicatie van de cliënt.

 

Een toeslag op de dagbesteding van kinderen mag tot een kalenderleeftijd van 18 jaar worden afgesproken.

5.7 Prestatie vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling

Wanneer het medisch noodzakelijk is kan een cliënt op grond van de Wlz aanspraak hebben op vervoer. Voor deze cliënten kan per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar dagbesteding (begeleiding in groepsverband)/dagbehandeling plaatsvindt, een vergoeding voor vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding of dagbehandeling wordt aangeboden. Dit onderdeel is van toepassing op de volgende cliëntgroepen:

 1. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp vg, lg, zg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg en die dagbesteding/dagbehandeling ontvangen;
 2. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp lvg of sglvg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg en die dagbesteding /dagbehandeling ontvangen;
 3. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp ggz of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg en die dagbesteding/dagbehandeling ontvangen;
 4. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp vv of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg én die dagbesteding/dagbehandeling behoeven op afstand van de verblijfslocatie waarbij het vervoer om medische redenen noodzakelijk is.

 

De tarieven behorend bij vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling zijn opgenomen in artikel 11.6 (zzp) en artikel 12.4 (vpt) van deze beleidsregel. Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt in de verblijfsplaats van de cliënt. Voor het vervoer van cliënten met een zzp die de dagbesteding van dezelfde aanbieder krijgen als het verblijf gelden Z-codes. Voor het vervoer van cliënten die de dagbesteding niet van dezelfde aanbieder krijgen als het verblijf gelden H-codes.

 

De prestatiebeschrijving vervoer is opgenomen in artikel 6.2.7.

 

Er zijn aparte prestaties voor het vervoer van:

 • cliënten met een zzp/vpt vg, lg, zg, lvg en sglvg;
 • cliënten met een zzp/vpt vv;
 • cliënten met een zzp ggz.

 

De vervoersprestaties voor cliënten in de gehandicaptenzorg zijn gebaseerd op de volgende factoren: het onderscheid tussen kind en volwassene, rolstoelgebonden en niet rolstoelgebonden cliënten, en vervoer individueel en vervoer in groep. Daarnaast is in de prestatie-indeling rekening gehouden met de postcode-afstand tussen de vaste verblijfplaats van de cliënt en de plek waar de cliënt de dagbesteding/behandeling ontvangt. De tabel in artikel 6.2.7 geeft aan in welke prestatiecategorie een cliënt in valt. Indien noodzakelijk kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor in gezamenlijk overleg van deze indeling afwijken. Een afwijking moet  beargumenteerd en gedocumenteerd worden.

5.8 Prestatie logeren

5.8.1 Het is mogelijk om een logeerprestatie te combineren met behandelprestaties, voor zover behandeling niet is meegenomen in de logeerprestatie. Ook is het mogelijk dagbestedingsprestaties te leveren in combinatie met een logeerprestatie wanneer de cliënt behoefte heeft aan dagbesteding gedurende het logeren. De behandel- en dagbestedingsprestaties zijn vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg.

 

5.8.2 Geen van de toeslagen genoemd in artikel 7 van deze beleidsregel en de middelen Waardigheid en Trots genoemd in artikel 8 van deze beleidsregel mag in combinatie met een logeerprestatie in rekening worden gebracht. 

5.9 Aanvullende voorwaarden voor prestatie zzp en vpt vv-10 (palliatief terminale zorg)

Voor zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie die lijden aan een ziekte/aandoening en zich in de terminale levensfase bevinden – dat wil zeggen een levensverwachting van niet langer dan drie maanden en die intensieve palliatieve terminale zorg1 nodig hebben– is een aparte bekostiging, wanneer de zorgvraag aan alle onderstaande criteria voldoet:

 • de behandelend arts heeft in een verklaring aangegeven dat de levensverwachting van de cliënt korter is dan drie maanden;
 • de cliënt moet beschikken over een geldige Wlz-indicatie;

Voor prestatie zzp vv-10 gelden daarnaast nog aanvullend de volgende criteria:

 • er is noodzaak tot zeer intensieve 24-uurszorg, die in het reeds geïndiceerde zorgprofiel niet mogelijk is;
 • er is noodzaak tot bestrijding van zware pijn en/of verwardheid en/of benauwdheid en/of onrust;
 • er is sprake van complexe zorg en inzet van verschillende disciplines en noodzaak van continue nabijheid van zorg.

 

De verklaring van de behandelend arts over de levensverwachting, de geldige Wlz- indicatie en de vaststelling dat aan de laatste drie voorwaarden is voldaan, worden opgenomen in het cliëntdossier van de zorgaanbieder. Dit ter toetsing bij de materiële controle.

5.10 Intrekken verklaring behandelend arts

Wanneer de cliënt weer zodanig herstelt dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase, kan in overleg met de behandelend arts de verklaring worden ingetrokken. Bij dit overleg zijn cliënt, behandelend arts en zorgaanbieder betrokken. Het zorgaanbod wordt op de nieuwe zorgvraag afgestemd.

5.11 Geen indicatiebesluit voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’

Het CIZ indiceert met ingang van 1-1-2018 niet meer voor bovengenoemd zorgprofiel. Wanneer in een beleidsregel of nadere regel gesproken wordt over ‘geïndiceerd voor’, ‘aangewezen op’ of ‘indicatiebesluit’ wordt hiermee tevens bedoeld de cliënt waarvoor vpt of zzp vv-10 in rekening wordt gebracht en voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in artikel 5.9.

5.12 Palliatief terminale zorg voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz) die terminale zorg behoeven, hebben toegang tot de prestatie vpt of zzp vv-10 wanneer de dominante grondslag een somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening wordt en wanneer zij voldoen aan de gestelde criteria in artikel 5.9.

5.13 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019

Om extra kwaliteitsmaatregelen te nemen in de ingroeifase van het kwaliteitskader zijn voor 2019 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit moet bijdragen aan betere zorg voor de cliënten. De variëteit aan mogelijke maatregelen is groot. Het kan gaan om verbeteringen op het gebied van ICT, vastgoed, begeleiding van leerlingen/stagiaires en van nieuwe zorg- en opleidingsconcepten binnen een zorginstelling.

De middelen zijn gericht op een aanpak die het meest bijdraagt aan het behartigen van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders jegens hun verzekerden. Deze aanpak bevordert een efficiënte inzet van de beschikbare middelen.

Voor 2019 gelden twee vergelijkbare prestaties: één prestatie transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019 (TM001) voor de eerste tranche in de budgetronde en één prestatie transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019 (TM002) voor de tweede tranche in de herschikkingsronde.

De prestaties kennen een vrije beleidsregelwaarde. Er is voor deze prestaties € 50 miljoen per jaar beschikbaar in de periode 2018-2021.Voor 2019 geldt dat de onderbenutting van de geoormerkte middelen voor 2018 toegevoegd wordt aan de geoormerkte middelen voor 2019. Deze middelen zijn beschikbaar voor zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren op basis van intramuraal verblijf of volledig pakket thuis (zzp vv-4 en hoger). Voor de prestatie kan een lump sum bedrag worden aangevraagd, zowel in de budgetronde als in de herschikkingsronde, met een tweezijdige aanvraag van zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder.

Met een tweezijdige aanvraag bedoelt de NZa dat:

 • zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder gezamenlijk eensluidend indienen; zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder hebben overeenstemming;
 • zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder ieder afzonderlijk indienen en de indieningen eensluidend zijn; zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder hebben overeenstemming.

 

Aanvragen anders dan tweezijdig beschouwt de NZa als eenzijdig.

Tweezijdige indiening is van belang om de volgende redenen. De zorgkantoren/Wlz-uitvoerders kopen met de transitiemiddelen extra kwaliteitsmaatregelen in bij zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren op basis van intramuraal verblijf of volledig pakket thuis (ZZP V&V4 en hoger). Dit moet bijdragen aan betere zorg voor de cliënten. De variëteit aan mogelijke maatregelen is groot. Het kan gaan om verbeteringen op het gebied van ICT, vastgoed, begeleiding van leerlingen/stagiares en van nieuwe zorg- en opleidingsconcepten binnen een zorginstelling. De zorgkantoren/Wlz-uitvoerders richten zich bij hun inkoop op een aanpak van de specifieke problematiek in de zorgkantoorregio die het meest bijdraagt aan het behartigen van de zorgplicht jegens hun verzekerden. Deze aanpak bevordert een efficiënte inzet van de beschikbare middelen. Zorgaanbieders en zorgkantoren/Wlz-uitvoerders wordt veel meer vrijheid gelaten bij de inzet van de transitiemiddelen verpleeghuiszorg dan bij andere prestaties/tarieven. Dit vanuit de gedachte dat maatwerk nodig is tussen zorgaanbieders en zorgkantoren/Wlz-uitvoerders, partijen die zelf het beste weten wat nodig is. Door tweezijdige indiening kan enige balans worden bereikt tussen wensen van partijen, nut, noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van transitiemiddelen verpleeghuiszorg. In de brief van VWS aan de NZa “Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018-2021” d.d. 20 april 2018, kenmerk 1322146- 174970-LZ is de voorwaarde dat de aanvraag voor een tariefbeschikking wordt ingediend door de zorgaanbieder en Wlz-uitvoerder gezamenlijk ook letterlijk benoemd.

Waar de NZa tweezijdige indiening tot uitgangspunt neemt, kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder niet volstaan met eenzijdige indiening.

Indien een eenzijdige aanvraag wordt ingediend, vergewist de NZa zich van de grondslag van de weigering van het zorgkantoor/Wlz-uitvoerder of de zorgaanbieder om de aanvraag mede te ondertekenen. Een eenzijdige aanvraag wijst de NZa af tenzij de NZa de weigering van het zorgkantoor/Wlz-uitvoerder of de zorgaanbieder kennelijk onredelijk acht.

6. Prestatiebeschrijvingen basisprestaties

6.1 Prestatiebeschrijvingen zorgzwaartepakketten

Onderdeel van deze beleidsregel vormen de prestatiebeschrijvingen van de zzp’s, zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van VWS en de NZa, die als bijlage bij deze beleidsregel hoort. 

6.2 Prestatiebeschrijvingen overige basisprestaties en afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties

De NZa heeft navolgende prestatiebeschrijvingen vastgesteld. Deze prestaties zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden als weergegeven in de onderstaande overzichten.

 

6.2.1 Mutatiedag vv

Doel:

Doel is om de bekostiging te regelen indien een plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizen van een bewoner.

 

Grondslag en doelgroep:

Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verzekerden met een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking of een combinatie van vorenstaande en een zintuiglijke handicap.

Voorwaarden:

 • Betreft een kalenderdag waarop de plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizing van een bewoner;
 • Indien een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde zorgaanbieder (rechtspersoon), kan één mutatiedag gedeclareerd worden. Hetzelfde geldt wanneer een cliënt binnen een locatie van kamer verandert;
 • Bij overlijden of verhuizing naar een andere zorgaanbieder (rechtspersoon) van een bewoner van een éénpersoonskamer kunnen maximaal 13 mutatiedagen voor de overleden of vertrekkende cliënt worden gedeclareerd. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen;
 • Bij overlijden of verhuizing van een bewoner van een tweepersoonskamer kunnen mutatiedagen worden gedeclareerd voor elke kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond. Hiervoor geldt een maximum van 26 mutatiedagen. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen. Dit maximum geldt ook indien de overgebleven bewoner niet verhuist naar een éénpersoonskamer.

 

6.2.2 Spoedzorg

Doel:

Doel is om in de regio te voorzien in zorg met een spoedeisend karakter.

Grondslag en doelgroep:

Voor verzekerden met een verstandelijke handicap of verzekerden met een psychogeriatrische, somatische aandoening of beperking.

Voorwaarden:

 • Het betreft een bed dat wordt vrijgehouden voor cliënten die aangewezen zijn op spoedzorg zoals bepaald in artikel 3.2.4 van het Besluit langdurige zorg met een onmiddellijke noodzaak voor opname in verband met extra medische complicaties en voor wie het niet opnemen tot ernstige gezondheidsrisico’s leidt;
 • Deze prestatie geldt zowel voor de dagen dat een cliënt aanwezig is op het crisisbed, als op de dagen waarop het crisisbed niet bezet is;

 

6.2.3. Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner 

Doel:

De verblijfscomponent is een component voor de bekostiging van huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voeding- en hotelmatige kosten.

Grondslag en doelgroep:

Deze verblijfscomponent geldt alleen voor:

 • niet-geïndiceerde partners zoals omschreven in artikel 3.1.2 Wlz.

 

6.2.4. Klinisch intensieve behandeling (kib)

Doel:

Het doel van kib is het opheffen van een ontwrichte behandelrelatie. Veiligheid en interactie staan daarbij centraal gedurende de behandeling. Daarbij is van belang het hanteren van de agressie van de cliënt en het garanderen van de veiligheid van de totale cliëntengroep en personeel. Naast de directe behandeling van de cliënt zelf, richt de behandeling zich ook op het ontwrichte hulpverleningssysteem. Overdracht van kennis, training on the job, teamcoachings en consultatie zijn activiteiten die ingezet worden om de verwijzende instantie te ondersteunen bij deze cliëntengroep.

Grondslag en doelgroep:

Zzp ggz-b

Bij cliënten is sprake van complexe meervoudige psychiatrische problematiek met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis waarbij voorgaande behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad.

Het gedrag van de kib cliënten kenmerkt zich onder andere door acting out gedrag, suïcidaliteit, zeer ernstige zelfbeschadiging, mondeling en fysiek (waaronder seksueel) (be)dreigend gedrag. Er is vaak sprake van een combinatie van verschillende diagnoses. Opvallend bij deze groep cliënten is de vaak langdurige psychiatrische voorgeschiedenis, waarbij voorgaande behandelingen onvoldoende tot geen resultaat hebben gehad.

Grofweg is de cliëntenpopulatie als volgt in te delen:

 • cliënten met psychotische stoornissen, waarbij sprake is van ernstige gedragsproblematiek zoals (fysieke/mondelinge) agressie, (fysieke/mondelinge) bedreigingen en (seksuele) intimidatie;
 • cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, dissociatieve stoornissen en traumagerelateerde problematiek waarbij onder andere acting out, zelfdestructief- en suïcidaal gedrag op de voorgrond staat zoals snijden, branden, stranguleren, bonken en het innemen van (brandende, giftige) stoffen en voorwerpen.

 

De doelgroep wordt in het merendeel van de gevallen opgenomen met een Inbewaringstelling of een rechtelijke machtiging op grond van de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen.

 

Voorwaarden:

 • De cliënt beschikt bij opname over een indicatie voor zzp ggz-1b, ggz-2b, ggz-3b, ggz-4b, ggz-5b, ggz-6b of ggz-7b;
 • Alleen voor cliënten die verblijven op een plaats toegelaten voor kib (voorheen sterk gedragsgestoorde agressieve (sga) cliënten). Een kib–plaats is een capaciteitseenheid als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de AWBZ (oud), thans artikel 5 WTZi;
 • Bij aanmelding moet sprake zijn van een ontwrichte behandelrelatie;
 • De prestatie kan niet gepaard gaan met een toeslag voor dezelfde cliënt.

 

6.2.5    Dagbesteding 

1. Prestatie

2. Beschrijving

Dagbesteding vg

 

H900,

H902, H903, H904, H906

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met een verstandelijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

 

Doel

Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:

 • arbeidsmatige dagbesteding (activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de cliënt);
 • “activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesses van de cliënt, waar onder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten);
 • “activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat).

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

zzp-indicatie

Licht: vg-1 - vg-4

Midden: vg-5, vg-6

Zwaar: vg-7, vg-8

 

Doelgroep: Cliënten met een zzp vg

Dag­besteding

lg

 

H910, H913, H914, H915, H916

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met een ernstige lichamelijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). Deze activiteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

 

Doel: Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op zelfgekozen bezigheid en activering. De begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining.

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

zzp-indicatie:

Licht: lg-7

Midden: lg-2, lg-4, lg-6

Zwaar: lg-1, lg-3, lg-5

 

Doelgroep: Cliënten met een vpt- of zzp-lg

Dag­besteding zg auditief

 

H920,H921, H922

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met ernstige zintuiglijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon onderwijs, gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

 

Doel

Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op zelfgekozen bezigheid en activering, waar onder vaardigheidstraining. De begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. Tijdens de dagactiviteit is weinig of slechts beperkte verzorging nodig.

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

 

zzp-indicatie:

Licht: zg-aud-1, zg-aud-4

Midden: zg-aud-2

Zwaar: zg-aud-3

 

Doelgroep: Cliënten met een vpt- of zzp-zg

 

Dagbesteding

zg visueel

 

H930, H931, H933, H934

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met een ernstige zintuiglijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon onderwijs, gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

 

Doel

Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op zelfgekozen bezigheid en activering, waar onder vaardigheidstraining. De begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. Tijdens de dagactiviteit is weinig of slechts beperkte verzorging nodig.

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

zzp-indicatie Licht: zg-vis-2, zg-vis-3

Midden: zg-vis-1

Zwaar: zg-vis-4, zg-vis-5

 

Doelgroep: Cliënten met een vpt- of zzp-zg

 

6.2.6. Logeren

Doel

Het doel van logeren is het ontlasten van de mantelzorg. Daartoe kan de cliënt gaan logeren. Logeren omvat verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook Wlz specifieke behandeling zijn indien de cliënt behandeling behoeft tijdens het logeren.

Grondslag en doelgroep

Voor verzekerden met

 1. een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;
 2. een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking.

 

Doelgroep

Voor een cliënt die gebruik maakt van de Wlz leveringsvorm vpt of mpt of mpt in combinatie met pgb kan deze prestatie ten tijde van het logeren gedeclareerd worden.

 

Voorwaarden

 • de cliënt beschikt bij logeren over een Wlz-indicatie voor een vv-, lg-, zg-, lvg- of vg-zorgprofiel.

Behandeling tijdens logeren

 • Tijdens logeren zit de Wlz behandeling op de achtergrond in de logeerprestatie. Dit geldt voor alle sectoren;
 • Voor de lvg- en de zg-sectoren is ook een half uur behandeling op de voorgrond meegenomen in het tarief;
 • Voor de vv-sector is ook behandeling op de voorgrond meegenomen. Deze behandeling is gelijk aan de behandeling opgenomen in het zzp-6 inclusief behandeling;
 • Behandeling op de achtergrond omvat onder andere het bijstaan van de individuele zorgverleners in hun zorgverlening, het opstellen van het zorgplan tijdens logeren als dat noodzakelijk is, en een kort behandelmoment tijdens logeren dat incidenteel is en weinig inzet vraagt;
 • Behandeling op de voorgrond is de overige Wlz specifieke behandeling die noodzakelijk is voor de zorgverlening aan de Wlz geïndiceerde cliënt die behandeling behoeft tijdens logeren.

 

6.2.7 Vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling

Prestatie

Beschrijving

Vervoer dagbesteding/

dagbehandeling

 

Z901, Z902, Z941, Z942, Z943, Z944, Z945

 

H981, H982, H983, H984, H985

 

V901, V941, V942, V943, V944, V945

Doel

Bieden van vervoer van en naar de plaats voor dagbesteding of dagbehandeling voor zover de cliënt hier naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op is aangewezen (art. 3.2.1, eerste lid, Wlz).

 

Categorieën:

 • Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv
 • Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz
 • Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - Categorie 1
 • Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - Categorie 2
 • Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - Categorie 3
 • Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - Categorie 4
 • Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - Categorie 5

 

Grondslag:

 1. Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv:
 • Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp vv of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg én die dagbesteding/dagbehandeling behoeven op afstand van de verblijfslocatie waarbij het vervoer om medische redenen noodzakelijk is.
 1. Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz:
 • Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp ggz of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg en die dagbesteding/dagbehandeling ontvangen.
 1. Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz:
 • Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een zzp vg, lg, zg, lvg of sglvg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg en die dagbesteding/dagbehandeling ontvangen.

 

Vorm:

Het betreft een prestatie per dag.

De prestatie vervoer heeft betrekking op cliëntenvervoer tussen verblijfslocatie en dagbesteding-/dagbehandelinglocatie, voor zover de dagbesteding/dagbehandeling plaatsvindt op een locatie die niet dezelfde is als waar de cliënt woont en het vervoer medisch noodzakelijk is.

Al het overige vervoer (bijvoorbeeld intern transport) valt buiten het bereik van de prestatie vervoer. Wanneer een cliënt tijdens het vervoer wordt begeleid, valt de begeleiding onder het zzp of vpt.

 

 

Tabel Prestatiecategoriën vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz*

 

 

 

Postcode-afstand tussen plaats verblijf en
plaats dagbesteding

<5 km

5-10 km

10-20 km

20-30 km

30-50 km

>50 km

Groep

 

 

Volwassen

C1

C2

C3

C3

C4

C4

Volwassen rolstoel

C1

C2

C3

C4

C5

C5

Kind

C1

C2

C3

C4

C5

C5

Kind rolstoel

C2

C3

C4

C5

C5

C5

Individueel

C3

C3

C4

C5

C5

C5

*C1 is categorie 1, C2 is categorie 2, enz..

7. Prestatiebeschrijvingen toeslagen

De NZa heeft de volgende prestatiebeschrijvingen voor toeslagen vastgesteld die aanvullend op een basisprestatie kunnen worden geleverd. Deze toeslagen zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden die voor alle toeslagen gelden en aan de specifieke voorwaarden per afzonderlijke toeslag zoals genoemd in dit hoofdstuk.

 

Om voor extra bekostiging bovenop de zzp in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden voor alle in dit hoofdstuk vermelde toeslagen:

 • De zorgaanbieder heeft geoordeeld dat de cliënt op de toeslag voor zorg is aangewezen;
 • De Wlz-uitvoerder heeft de voorwaarden verbonden aan de toeslag, zoals vermeld in betreffende artikelen over de toeslagen, getoetst;
 • De toeslag, met uitzondering van de prestatiecodes Z913, Z914, Z915 en Z919 en V913, V914, V915 en V919, mag per cliënt per dag eenmaal worden gedeclareerd. Het aantal afgesproken dagen per toeslag is niet groter dan het aantal afgesproken vpt- of zzp-dagen voor die cliënt. De toeslagen met prestatiecodes Z913, Z914, Z915 en Z919 en V913, V914, V915 en V919 mogen per cliënt tweemaal per dag gedeclareerd worden;
 • In de ‘Matrix samenhangende toeslagen’ is weergegeven welke toeslagen wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden. De matrix is opgenomen als bijlage 2. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel.

7.1 Toeslag Huntington

Huntington (Z920) of (V920)

Doel:

Het doel is om te voorzien in de meerkosten voor:

 • deskundig personeel;
 • specifieke medicijnen en hulpmiddelen die nodig zijn voor cliënten met de ziekte van Huntington;
 • meubilair en persoonlijke alarmering;
 • speciale voeding en het veelvuldig aanbieden van voeding.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vv-8 én Huntington

Voorwaarden:

 • De diagnose, ziekte van Huntington, is vastgesteld;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vv-8.

7.2 Toeslag cerebrovasculair accident (cva)

Cva (Z910) of (V910)

Doel:

Het doel is om de beperkingen van de cliënt te verminderen door middel van intensieve behandeling gedurende de eerste weken nadat het cva zich heeft voorgedaan. Dit betreft een op herstel gerichte behandeling.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vv-9b én cva

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vv-9b of een bij dit zzp passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De toeslag kan niet langer dan gedurende de eerste 8 weken van de revalidatiezorg worden toegekend.

7.3 Toeslag invasieve beademing (ib)

Invasieve beademing (Z918) of (V918)

Doel:

Het doel is voor cliënten met invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

Zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8

Cliënten die zijn aangewezen op invasieve ofwel tracheostomale beademing.

Cliënten die neusbeademing of neus-mondbeademing behoeven komen niet voor

deze toeslag in aanmerking.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7 of zzp vg-8;
 • Er is sprake van chronische invasieve ofwel tracheostomale beademing;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 30 uur per week is;
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing.

 

7.4 Toeslag non-invasieve beademing

Non-invasieve beademing (Z921) of (V921)

Doel:

Het doel is voor cliënten met non-invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8

Cliënten die zijn aangewezen op non-invasieve beademing. Cliënten behoeven neusbeademing of neus-mondbeademing.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7 of zzp vg-8;

Er is sprake van chronische non-invasieve beademing;

 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 6,5 uur per week is;
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing.

7.5 Toeslag multifunctioneel centrum (mfc)

Multifunctioneel centrum (Z911)

Doel:

Het doel is door specifiek diagnostisch onderzoek een duidelijk beeld te krijgen van de duale problematiek en een op grond hiervan uit te voeren gecombineerde psychiatrische en orthopedagogische behandeling.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-6, zzp vg-7, zzp lvg-2 tot en met zzp lvg-5

De grondslag verstandelijke beperking is al vastgesteld.

Voorwaarden

 • Alleen voor cliënten die verblijven op een mfc-plaats.
 • De cliënt is geindiceerd voor een indicatie voor zzp vg-6, zzp vg-7, zzp lvg-2, zzp lvg-3, zzp lvg-4 of zzp lvg-5;
 • De toeslag is tijdelijk van aard, met een duur van ongeveer 12 maanden uitlopend tot 24 maanden per cliënt;
 • De zorgaanbieder heeft expertise op het gebied van duale (combinatie van psychiatrische en orthopedagogische) behandelproblematiek, die de kennis van een reguliere Wlz-zorgaanbieder in deze te boven gaat.

7.6 Toeslag Observatie

Observatie (Z912)

Doel:

Het doel is door middel van multidisciplinaire en integrale beeldvorming, gebaseerd op multidisciplinaire diagnostisch onderzoek, observaties en exploratieve behandeling, een geïntegreerd en passend advies voor behandeling oftewel begeleiding af te geven. Dit advies wordt vastgelegd in een behandelplan.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-5 tot en met vg-8 en zzp lvg-3 tot en met lvg-5.

De grondslag verstandelijke beperking is vastgesteld. De ernst hiervan is mogelijk onderwerp van onderzoek.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lvg-3, zzp lvg-4 of zzp lvg-5;
 • Bij aanmelding is er een onduidelijke, onvolledige, niet eenduidige dan wel ontbrekende diagnose. Daarnaast is er onduidelijkheid over begeleidings- en behandelingsbehoeften;
 • De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode. De observatie duurt gemiddeld 1 jaar;
 • De zorgaanbieder heeft expertise op het gebied van observatie bij de geïndiceerde cliëntenpopulatie die de kennis van een reguliere Wlz-aanbieder in deze te boven gaat.

7.7 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) laag

Gespecialiseerde epilepsiezorg laag (Z975) of (V975)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-1 tot en met zzp vg-2

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1 of zzp vg-2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.8 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden

Gespecialiseerde epilepsiezorg midden (Z976) of (V976)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-5, ggz-1b tot en met ggz-7b

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp ggz-1b, zzp ggz-2b, zzp ggz-3b, zzp ggz-4b, zzp ggz-5b, zzp ggz-6b, zzp ggz-7b of er is sprake van crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 5,5 uur per week;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.9 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog

Gespecialiseerde epilepsiezorg hoog (Z977) of (V977)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-6 tot en met vg-8, vv-1 tot en met vv-10, lg-1 tot en met lg-7,
zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zg-aud 1 tot en met zg-aud-4 en crisisopvang/spoedzorg

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zzp zg-vis-2, zzp zg-vis-3, zzp zg-vis-4, zzp zg-vis-5, zzp zg-aud-1, zzp zg-aud-2, zzp zg-aud-3 of zzp zg-aud-4 of er is sprake van de levering van de prestatie crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2;
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling;
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 9 uur per week;
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen;
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt;
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening;
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden;
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie;
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera;
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

7.10 Toeslag niet strafrechtelijke forensische psychiatrie (nsfp)

Niet strafrechtelijke forensische psychiatrie (Z922)

Doel:

Doel is om aan cliënten met (acuut) delictgevaar in combinatie met psychiatrische problematiek voortgezet verblijf met behandeling aan te bieden dat gericht is op het verminderen van het delictgevaar.

Grondslag en doelgroep:

Zzp ggz-1b tot en met ggz-7b

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp ggz-1b, zzp ggz-2b, zzp ggz-3b, zzp ggz-4b, zzp ggz-5b, zzp ggz-6b of zzp ggz-7b;
 • De zorg wordt geboden door een instelling die door Justitie (DJI) gecontracteerd is als forensisch psychiatrische kliniek (fpk). Een fpk is een gespecialiseerde gesloten voorziening voor geestelijke gezondheidszorg met een (in oorsprong) uitsluitend klinisch aanbod voor personen met een behoefte aan zorg en behandeling in strafrechtelijk kader. Voor de cliënten is strenge beveiliging en een hoge tot zeer hoge behandelintensiteit noodzakelijk.

 

Dit is eventueel te operationaliseren aan de hand van beveiligingseisen:

 • Fysieke preventie gaat vooral over beveiliging tegen direct gevaar met materiële en personele middelen. Het betreft bewaking en controle in engere zin;
 • Sociale preventie, de beveiliging die voortvloeit uit een positieve relatie tussen cliënten en hulpverleners en tussen cliënten onderling;
 • Beleidsmatige en organisatorische preventie gericht op de toekomst. Hier gaat het om beveiliging die het gevolg is van een effectief ingerichte zorg.

7.11 Toeslag woonzorg gehandicaptenzorg kind

Woonzorg gehandicaptenzorg kind (Z978) of (V978)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elke kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4;
 • In het geval van een vpt woont de verzekerde niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

7.12 Toeslag woonzorg gehandicaptenzorg jeugd

Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd (Z979) of (V979)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4;
 • In het geval van een vpt woont de verzekerde niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

7.13 Toeslag woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen

Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen (Z980)  of (V980)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-1 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en het betreft niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4;
 • In het geval van een vpt woont de verzekerde niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

7.14 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind (Z913, Z914, Z915) of (V913, V914, V915)

Doel:

Doel is om een dagprogramma te geven voor (ernstig) verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen/ jongeren die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs. De toeslag is bedoeld om een grotere en zwaardere inzet van deskundigheid mogelijk te maken.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg-vis-1 tot en met zg-vis-5, zzp zg-aud-1 tot en met zg-aud-4

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8 zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg-vis-1, zg-vis-2, zg-vis-3, zg-vis-4, zg-vis-5, zg-aud-1, zg-aud-2, zg-aud-3 of zg-aud-4;
 • De toeslag kan worden toegekend voor maximaal het aantal dagdelen dagbesteding dat in het zzp is opgenomen. Voor de toeslag geldt dezelfde modulaire opbouw als voor het geïndiceerde zzp waarop de toeslag betrekking heeft;
 • De dagactiviteiten zijn ontwikkelingsgericht; de nadruk ligt op de ontwikkeling van het senso-motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren, tevens de ontwikkeling van praktische vaardigheden;
 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de kalenderleeftijdscategorie 0 tot 18 jaar.

7.15 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg-5/vg-8 midden emg

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg-5/vg-8 midden emg (Z919) en (V919)

Doel:

Dagprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. (Dagprogramma zoals bedoeld onder dagactiviteit gehandicaptenzorg kind licht, midden en zwaar).

 

Van ernstig meervoudige beperkingen is sprake bij een combinatie van twee of meer ernstige beperkingen van verstandelijke, motorische, lichamelijke of zintuiglijke aard.

 

Als gevolg van de ernstige meervoudige beperkingen is zelfstandig voortbewegen niet of nauwelijks mogelijk. Soms kan men incidenteel zelfstandig lopen met ondersteuning en hulpmiddelen (o.a. een rolstoel); de meeste kinderen kunnen slechts liggen of met veel steun zitten. Er is grote fysieke kwetsbaarheid.

Zorgvormen: bg-groep

Grondslag en doelgroep:

Kinderen met een indicatie voor zzp vg-5 inclusief dagbesteding en zzp vg-8 inclusief dagbesteding.

Voorwaarden:

Als criterium voor deze doelgroep geldt dat naast de onderstaande factoren 1 en 2 nog sprake dient te zijn van tenminste twee andere factoren zoals hieronder genoemd:

 1. zeer ernstige lichamelijke / motorische beperkingen (losstaand van de verstandelijke handicap);
 2. ontwikkelingsleeftijd is maximaal 12 maanden;
 3. gebruik van sondevoeding (peg sonde);
 4. epilepsie (niet instelbaar);
 5. organische afwijkingen (ademhalingsproblemen, refluxproblematiek);
 6. risico van doorliggen (decubitus);
 7. zeer ernstige zintuiglijke handicap;
 8. noodzaak tot veelvuldige paramedische zorg;
 9. grote fysieke kwetsbaarheid (in de praktijk blijkt een hoge mate van ziekte en verblijf in ziekenhuizen; gemiddeld bereikt van deze doelgroep slechts 50% de leeftijd van 18 jaar).

7.16 Toeslag Gespecialiseerde behandelzorg

Gespecialiseerde behandelzorg (Z981) of (V981)

Doel:

Het doel is om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van psychiatrische problematiek, die in een vg-instelling verblijven die niet is toegelaten voor sglvg-behandeling, tijdelijk gespecialiseerde behandelzorg (die qua zwaarte vergelijkbaar is met sglvg) te kunnen bieden. De toeslag voorziet in de meerkosten die gepaard gaan met het leveren van specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-3 t/m vg-8

Cliënten met een verstandelijke beperking - verblijvend in een vg-instelling – die tijdelijk specialistische en multidisciplinaire behandelzorg op het snijvlak van vg-ggz nodig hebben.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7 of zzp vg-8;
 • De cliënt verblijft in een vg-instelling, heeft een vg-indicatie zoals bovenstaand genoemd, ernstige gedragsproblemen er is sprake van psychiatrische problematiek;
 • De cliënt heeft tijdelijk behoefte aan specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz;
 • Er is geen ander passend zzp, al dan niet tijdelijk, voor deze cliënt waarbinnen de benodigde behandelzorg geleverd kan worden;
 • De cliënt komt niet in aanmerking voor de Meerzorgregeling;
 • De toeslag gespecialiseerde behandelzorg gaat niet samen met de Meerzorgregeling en de toeslagen: mfc en observatie;
 • De aanbieder van gespecialiseerde behandelzorg heeft erkende deskundigheid op het gebied van duale problematiek op het snijvlak van vg en ggz (vergelijkbaar met sglvg). De zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundigen op dit gebied op een voldoende kwalitatief niveau;
 • De inzet van gespecialiseerde behandelzorg wordt vastgesteld in multidisciplinair overleg tussen de aanvrager en deskundige(n) (bijvoorbeeld Avg, neuroloog of geneticus). Een combinatie van de volgende criteria is vereist om in aanmerking te komen voor deze toeslag:
 • er is een behandelperspectief en een behandelprognose;
 • een multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk;
 • verzekerde heeft een IQ tussen de 50 en 85;
 • de leeftijd van de verzekerde ligt meestal tussen de 18 en 55 jaar;
 • de verzekerde heeft ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen;
 • er is sprake van comorbiditeit van psychiatrische problemen en/of ontwikkelingsstoornissen;
 • er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid van de omgeving vanwege deze problematiek;
 • eerdere behandeltrajecten hebben geen (voldoende) resultaat gehad.

7.17 Toeslag woonzorg jong volwassenen ggz

Toeslag woonzorg jong volwassenen ggz (Z982)

Doel:

Het verlenen van meer zorg en behandeling aan jong volwassenen met een zzp ggzb in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 22 jaar dan opgenomen in een zzp ggz-b. Doel is te voorzien in de gebruikelijke zorg bieden die elke jong volwassene, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft en in extra behandeling.

Grondslag en doelgroep:

Zzp ggz-1b, ggz-2b, ggz-3b, ggz-4b, ggz-5b, ggz-6b, ggz-7b

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en het betreft niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp ggz-b.

7.18 Toeslag kdc

Toeslag kdc (Z983)

Doel:

Het doel is huisvesting te bieden aan een kinderdagcentrum (kdc) voor de volgende cliëntcategorie: de cliënt (het kind) verblijft bij een zorgaanbieder en ontvangt dagbesteding/behandeling bij dezelfde zorgaanbieder. Deze toeslag is een aanvulling op de reguliere normatieve huisvestingscomponent die integraal onderdeel uitmaakt van de zzp-beleidsregelwaarde.

 

Een kdc biedt integrale hulp- en dienstverlening aan kinderen met een (ernstige) verstandelijke handicap en/of kinderen met een meervoudige handicap inclusief eventuele gedragsproblematiek. Kdc’s zijn gericht op het vergroten en ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van het kind. In kdc’s komen kinderen die geen (volledig) gebruik maken van onderwijs. Kinderen maken één of meer dagdelen per week gebruik van het kdc. In een kdc wordt een combinatie van behandeling, dagbesteding en persoonlijke begeleiding geboden. De therapieën (zoals logopedie, ergotherapie, speltherapie en muziektherapie) worden geïntegreerd in het dagprogramma aangeboden en vinden plaats in de groepsruimte of elders in het gebouw, soms met de hele groep en soms individueel. Een kdc vereist hogere investeringen dan een reguliere dagvoorziening voor kinderen.

Grondslag en doelgroep:

Zzp vg, lg en zg met dagbesteding en behandeling

Voorwaarden:

 • De zorgaanbieder beschikt over een toelating voor het verlenen van zorg in een (multifunctioneel) kinderdagcentrum (kdc);
 • De toeslag kan alleen worden toegekend ter zake van een cliënt (kind), die verblijft bij een zorgaanbieder. Deze cliënt ontvangt dagbesteding/behandeling bij een kinderdagcentrum van dezelfde zorgaanbieder.

7.19 Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling (Z984)

Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling

Doel:

Het doel van de spoedzorgregeling is om in de regio te voorzien in zorg met een spoedeisend karakter. Het bedrag zoals opgenomen in prestatie Z491 (basisprestatie ‘spoedzorg’) is toereikend om dit voor een cliënt in een reguliere crisissituatie te bekostigen. Deze toeslag (Z984) maakt het mogelijk om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, leidend tot een complexe zorgvraag, spoedzorg te kunnnen bieden, die aansluit bij hun specifieke zorgbehoefte.

Grondslag & doelgroep:

Zzp vg-3 t/m vg-8, sglvg-1

Cliënten met een verstandelijke beperking – verblijvend in een vg-instelling – die tijdelijk specialistische en multidisciplinaire Wlz behandelzorg op het snijvlak van vg-ggz nodig hebben in een besloten setting.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, of zzp vg-8;
 • De cliënt beschikt op het moment van de crisisopname over een geldige Wlz-indicatie;
 • De toeslag kan alleen worden afgesproken met zorgaanbieders die zijn toegelaten voor sglvg-behandeling op grond van artikel 5 van de WTZi.
 • De toeslag kan alleen afgesproken worden in combinatie met prestatie Z491;
 • De cliënt verblijft op een besloten vg-instelling, heeft een vg-indicatie zoals bovenstaand genoemd, ernstige gedragsproblemen en er is sprake van ernstige psychiatrische problematiek;
 • De cliënt heeft tijdelijk behoefte aan specialistische ggz-zorg en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz;
 • De toeslag crisisopvang/spoedzorg kan niet met een andere toeslag gecombineerd worden;
 • De aanbieder van deze specifieke intensieve gespecialiseerde ggz-zorg heeft landelijk een erkende deskundigheid op het gebied van het behandelen van duale problematiek op het snijvlak van vg en ggz. De zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundigen op dit gebied op een voldoende kwalitatief niveau;
 • De inzet van deze toeslag voor intensieve gespecialiseerde ggz-zorg toeslag wordt vastgesteld in multidisciplinair overleg tussen de verwijzer en deskundigen van de crisisopvang/spoedzorg;
 • De inzet wordt regelmatig en geregeld geëvalueerd;
 • De medische noodzaak voor het inzetten van deze toeslag voor intensieve gespecialiseerde ggz-zorg is gelegen in een combinatie van twee decompensatiemechanismen: vanuit de cliënt, die behoefte heeft aan specifieke deskundigheid die elders niet voorhanden is, en vanuit de omgeving waar de cliënt verbleef voordat sprake was van een crisissituatie;
 • Kenmerkend voor de beschreven intensieve gespecialiseerde ggz-zorg ten tijde van de spoedzorgsituatie is, dat deze zo kort mogelijk gehouden wordt vanwege het tijdelijke karakter van spoedopvang enerzijds, en een doelmatige inzet van deze specifieke voorzieningen vanwege een geconcentreerde landelijke expertise anderzijds. Daartoe wordt door de crisisopvang met de verwijzer gezocht naar terugplaatsing of vervolgzorg binnen zes weken na aanvang van de crisiszorg, met een eventuele verlenging van zes weken. Het oordeel van het multidisciplinaire team van de crisiszorg is daarbij leidend.

8. Middelen waardigheid en trots

Opslag waardigheid en trots vpt en zzp vv-4 t/m vv-10

Doel:

Het doel is om cliënten met zzp vv-4 t/m vv-10 een zinvolle dagbesteding te geven en om de deskundigheid van personeel te versterken.

 

De beweging die met ‘waardigheid en trots’ wordt beoogd, stelt de cliënt en de professional centraal. De opslag moet bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering kan onder andere bereikt worden door een zinvolle dagbesteding te bieden aan cliënten, en door de deskundigheid van het personeel te versterken.

Grondslag & doelgroep:

Cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv-4 t/m vv-10.

Voorwaarden:

 • Zorgaanbieder maakt een plan, dat beschrijft hoe de opslag(en) waardigheid en trots worden ingezet. Dit plan is vormvrij;
 • Zorgaanbieder dient dit plan vervolgens bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder in. Het plan wordt door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder getoetst op instemming van de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en indien aanwezig de Verpleegkundigen-of Verzorgenden Adviesraad (VAR);
 • Het plan moet worden goedgekeurd door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Deze goedkeuring blijkt uit het ondertekeningsdocument van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder;
 • De opslag is een vast bedrag per zzp en dus niet onderhandelbaar. De opslag is direct gekoppeld aan de afgesproken en geleverde zzp.

9. Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019

Lumpsum transitiemiddelen verpleeghuiszorg zzp vv-4 t/m zzp vv-10 (TM001) en (TM002)

Doel:

Het doel van de transitiemiddelen verpleeghuiszorg is om extra kwaliteitsmaatregelen te nemen in de ingroeifase van het kwaliteitskader. Dit moet bijdragen aan betere zorg voor de cliënten.

De variëteit aan mogelijke inzet van de transitiemiddelen is groot. Het kan gaan om verbeteringen op het gebied van ICT, vastgoed, begeleiding van leerlingen/stagiaires en van nieuwe zorg- en opleidingsconcepten binnen een zorginstelling.

De middelen zijn gericht op een aanpak die het meest bijdraagt aan het behartigen van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders jegens hun verzekerden. Deze aanpak bevordert een efficiënte inzet van de beschikbare middelen.

Grondslag en doelgroep:

Zorgaanbieders die met zzp of vpt zorg leveren aan cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv-4 t/m vv-10. 

Voorwaarden:

 • De doelgroep beschikt over een Wlz-indicatie vv-4 t/m vv-10;
 • Zorgkantoren werken na consultatie van alle zorgaanbieders in de regio, hun analyse van de regionale knelpunten uit. Een zorgkantoor maakt afspraken op basis van een door de regio gedragen analyse van de regionale knelpunten, voor het indienen van een tweezijdige aanvraag (zie artikel 5.13) bij de NZa.

 

De verantwoording van de inzet van de middelen loopt mee in het kwaliteitsverslag dat zorgaanbieders opstellen.

10. Aan- en afwezigheid

10.1 Aanwezigheid zzp

Voor de bekostiging van de prestaties zzp, verblijfscomponent-niet geïndiceerde partner, logeren, kib en alle toeslagen als bedoeld in artikel 7, vallende onder deze beleidsregel geldt als voorwaarde dat de cliënt aanwezig is in de instelling.

10.2 Afwezigheid in geval van een zzp

In afwijking van 10.1 geldt voor afwezigheid het volgende:

 

Voor cliënten die aangewezen zijn op een zzp-prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid van de cliënt:

a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een andere zorgaanbieder of op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon, en daar verblijft voor:

 • Wlz-zorg met behandeling (zzp inclusief behandeling) waarbij de cliënt eerder alleen Wlz-verblijf zonder behandeling ontving (zzp exclusief behandeling);
 • Revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan geriatrische revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw2 en vv herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging zoals omschreven in de Wlz (vv-9b);
 • Gespecialiseerde ggz;
 • Medisch specialistische zorg.

Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is zoals bedoeld onder a. naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

 

b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode tellen hierin mee. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voor de vakantie of detentie reeds 14 dagen verbleef bij de instelling. Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie worden bekostigd.

 

c) De dagen dat een cliënt die als leerling voor dagonderwijs staat ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgt, tijdelijk afwezig is door vakantie. Er worden niet meer afwezigheidsdagen bekostigd dan de wettelijke vakantieduur.

 

d) De dagen dat een cliënt afwezig is op zaterdag en zondag in verband met weekendverlof.

 

De in artikel 10.2 genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7,  afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer naar dagbesteding/dagbehandeling, afzonderlijk afgesproken behandeling.

10.3 Aanwezigheid vpt

Voor de bekostiging van de prestaties vpt, dagbesteding, behandeling en alle toeslagen als genoemd in deze beleidsregel geldt als voorwaarde dat de prestatie daadwerkelijk geleverd is. Dit houdt in dat afwezigheid niet wordt bekostigd. Onder afwezigheid wordt verstaan dat de cliënt niet verblijft op zijn/haar woonadres.

10.4 Afwezigheid in geval van een vpt

In afwijking van artikel 10.3 geldt voor afwezigheid het volgende:

 

Voor cliënten die aangewezen zijn op of als leveringsvorm hebben gekozen voor een vpt-prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken vpt-tarief met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid van de cliënt:

 

a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een zorgaanbieder en daar verblijft voor:

 • Wlz-zorg met behandeling (zzp inclusief behandeling);
 • revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan geriatrische revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw en vv herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (vv-9b) zoals omschreven in de Wlz;
 • gespecialiseerde ggz of
 • medisch specialistische zorg.

Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is als bedoeld onder a. naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

 

b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie, tijdelijk verblijf bij familie, logeren in verband met het ontlasten van de mantelzorger3, of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten afwezigheidsperiode telt hierin mee. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voorafgaand aan de afwezigheidsperiode reeds 14 dagen zijn vpt-dagen ontving.

 

Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van bovengenoemde worden bekostigd, met uitzondering van verblijf bij familie in de weekenden.

 

De in artikel 10.4 genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7,  afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer naar dagbesteding/dagbehandeling, afzonderlijk afgesproken behandeling.

11. Zzp-beleidsregelwaarden

De in artikel 5 beschreven beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling zijn:

11.1 Verpleging en verzorging (vv)

zzp

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaal­waarde per dag

vv-1

Z015

€ 99,87

vv-2

Z025

€ 128,08

 

zzp

Niet toegelaten voor bh

 

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

vv-3

Z031

€ 159,63

 

Z033

€ 183,28

vv-4

Z041

€ 166,47

 

Z043

€ 197,33

vv-5

Z051

€ 216,46

 

Z053

€ 250,05

vv-6

Z061

€ 216,72

 

Z063

€ 251,14

vv-7

Z071

€ 249,87

 

Z073

€ 293,16

vv-8

Z081

€ 287,44

 

Z083

€ 331,34

vv-9b

Z095

€ 211,55

 

Z097

€ 300,63

vv-10

Z101

€ 310,69

 

Z103

€ 354,15

 

11.2 Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

Cliënten die verblijven vanwege de behandeling (ggz-B)

ggz-1b

Z212

€ 97,62

 

Z213

€ 126,98

ggz-2b

Z222

€ 159,52

 

Z223

€ 198,14

ggz-3b

Z232

€ 169,55

 

Z233

€ 210,34

ggz-4b

Z242

€ 175,06

 

Z243

€ 222,55

ggz-5b

Z252

€ 192,39

 

Z253

€ 233,41

ggz-6b

Z262

€ 333,35

 

Z263

€ 366,18

ggz-7b

Z272

€ 371,42

 

Z273

€ 429,68

11.3 Gehandicaptenzorg (ghz)

11.3.1. Verstandelijk gehandicapt (vg)

zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

vg-1

Z414

€ 82,47

 

Z415

€ 128,72

vg-2

Z424

€ 95,95

 

Z425

€ 143,11

 

zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

vg-3

Z430

€ 126,39

 

Z431

€ 170,34

vg-4

Z440

€ 153,28

 

Z441

€ 197,60

vg-5

Z454

€ 181,82

 

Z455

€ 240,02

vg-6

Z460

€ 158,85

 

Z461

€ 215,88

vg-7

Z470

€ 194,96

 

Z471

€ 259,94

vg-8

Z480

€ 216,85

 

Z481

€ 296,66

 

zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

vg-3

Z432

€ 143,54

 

Z433

€ 186,10

vg-4

Z442

€ 179,05

 

Z443

€ 218,97

vg-5

Z456

€ 225,18

 

Z457

€ 280,76

vg-6

Z462

€ 194,73

 

Z463

€ 251,38

vg-7

Z472

€ 273,98

 

Z473

€ 350,87

vg-8

Z482

€ 267,10

 

Z483

€ 345,41

 

11.3.2 Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

zzp

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

lvg-1

Z513

€ 218,26

lvg-2

Z523

€ 259,58

lvg-3

Z533

€ 337,38

lvg-4

Z543

€ 385,52

lvg-5

Z553

€ 367,80

 

11.3.3 Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (sglvg)

zzp

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

sglvg-1

Z573

€ 421,16

 

11.3.4 Lichamelijk gehandicapt (lg)

zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

lg-1

Z614

€ 116,90

 

Z615

€ 171,81

lg-2

Z624

€ 148,95

 

Z625

€ 199,01

 

zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

lg-3

Z630

€ 122,92

 

Z631

€ 178,74

lg-4

Z640

€ 177,37

 

Z641

€ 225,85

lg-5

Z650

€ 174,69

 

Z651

€ 231,72

lg-6

Z660

€ 248,29

 

Z661

€ 295,26

lg-7

Z670

€ 268,36

 

Z671

€ 314,53

 

zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

lg-3

Z632

€ 142,91

 

Z633

€ 198,93

lg-4

Z642

€ 207,52

 

Z643

€ 255,00

lg-5

Z652

€ 218,63

 

Z653

€ 274,66

lg-6

Z662

€ 293,11

 

Z663

€ 340,27

lg-7

Z672

€ 323,14

 

Z673

€ 351,58

 

11.3.5 Zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief (zg-aud)

zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

zg-aud-1

Z710

€ 165,80

 

Z711

€ 204,63

zg-aud-2

Z720

€ 306,66

 

Z721

€ 356,43

zg-aud-3

Z730

€ 345,09

 

Z731

€ 388,11

zg-aud-4

Z740

€ 199,03

 

Z741

€ 261,43

 

zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

zg-aud-1

Z712

€ 160,64

 

Z713

€ 214,44

zg-aud-2

Z722

€ 313,37

 

Z723

€ 390,88

zg-aud-3

Z732

€ 357,86

 

Z733

€ 457,94

zg-aud-4

Z742

€ 233,42

 

Z743

€ 295,83

 

11.3.6 Zintuiglijk gehandicapt visueel (zg-vis)

zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

 

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

zg-vis-1

Z814

€ 106,52

 

Z815

€ 159,99

zg-vis-2

Z824

€ 144,35

 

Z825

€ 190,36

 

zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

zg-vis-3

Z830

€ 170,26

 

Z831

€ 216,29

zg-vis-4

Z840

€ 208,86

 

Z841

€ 269,36

zg-vis-5

Z850

€ 231,99

 

Z851

€ 294,36

 

zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaar-de per dag

zg-vis-3

Z832

€ 194,87

 

Z833

€ 240,90

zg-vis-4

Z842

€ 241,64

 

Z843

€ 302,12

zg-vis-5

Z852

€ 269,32

 

Z853

€ 331,67

11.4 Overige basisprestaties

zzp

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner vv

Z995

€ 51,02
 

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner ghz: vg en lg

Z997

€ 64,05

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner ghz: zg

Z998

€ 82,57

Mutatiedag (vv), niet toegelaten voor behandeling

Z916

€ 97,13
 

Mutatiedag (vv), toegelaten voor behandeling

Z917

€ 97,60

Crisisopvang/spoedzorg vv met behandeling

Z110

€ 242,31

Crisisopvang/spoedzorg ghz vg zonder behandeling

Z490

€ 230,08

Crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling

Z491

€ 261,21

Crisisopvang/spoedzorg lvg

Z560

€ 407,34

Klinisch Intensieve Behandeling

Z280

€ 655,18

Logeren ghz-vg

Z999

€ 285,73

Logeren ghz-lg

Z1000

€ 320,12

Logeren ghz-lvg

Z1001

€ 311,56

Logeren ghz-zg

Z1002

€ 435,16

Logeren vv

Z1003

€ 257,91

11.5 Basisprestaties dagbesteding

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

Dagbesteding vg licht (vg-1 - vg-4)

H900

€ 32,05

Dagbesteding vg midden (vg-5)

H903

€ 48,47

Dagbesteding vg midden (vg-6)

H904

€ 48,44

Dagbesteding vg zwaar (vg-8)

H906

€ 86,82

Dagbesteding vg zwaar (vg-7)

H902

€ 85,50

Dagbesteding lg licht (lg-7)

H910

€ 48,00

Dagbesteding lg midden (lg-2 en lg-4)

H913

€ 54,42

Dagbesteding lg midden (lg-6)

H914

€ 57,14

Dagbesteding lg zwaar (lg-1 en lg-3)

H915

€ 60,39

Dagbesteding lg zwaar (lg-5)

H916

€ 61,20

Dagbesteding zg aud. licht (zg-aud-1, zg-aud-4)

H920

€ 47,42

Dagbesteding zg aud midden (zg-aud-2)

H921

€ 58,42

Dagbesteding zg aud (zg-aud-3)

H922

€ 71,69

Dagbesteding zg vis licht (zg-vis-2, zg-vis-3)

H930

€ 35,80

Dagbesteding zg vis midden (zg-vis-1)

H931

€ 41,61

Dagbesteding zg vis zwaar (zg-vis-4)

H933

€ 47,07

Dagbesteding zg vis zwaar (zg-vis-5)

H934

€ 48,56

11.6 Vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling

11.6.1 Vervoer voor cliënten die de dagbesteding/dagbehandeling bij dezelfde aanbieder ontvangen als het verblijf.

Prestatie

Prestatie-code

Totaalwaarde per (aanwezigheids)dag

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv

Z901

€ 7,35

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz

Z902

€ 7,16

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 1

Z941

€ 11,97

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 2

Z942

€ 16,91

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 3

Z943

€ 26,79

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 4

Z944

€ 46,04

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 5

Z945

€ 66,07

 

11.6.2 Vervoer voor cliënten die verblijven bij een andere aanbieder dan waar ze de dagbesteding/dagbehandeling ontvangen.

Prestatie

Prestatie-code

Totaalwaarde per (aanwezigheids)dag

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 1

H981

€ 11,97

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 2

H982

€ 16,91

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 3

H983

€ 26,79

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 4

H984

€ 46,04

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz –categorie 5

H985

€ 66,07

11.7 Toeslagen

11.7.1 Toeslagen bovenop zzp

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag
Toeslag Huntington Z920

€ 43,85

Toeslag cerebro vasculair accient (cva) Z910 € 31,95

Toeslag invasieve beademing

Z918 € 226,14
Toeslag non-invasieve beademing Z921 € 42,45
Toeslag multifunctioneel centrum (mfc) Z911 € 36,23
Toeslag observatie Z912 € 93,02
Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (gez) laag Z975 € 47,62
Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden Z976 € 82,03
Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog Z977 € 103,93
Toeslag nsfp Z922 € 254,49
Toeslag woonzorg ghz kind Z978 € 36,48
Toeslag woonzorg ghz jeugd Z979 € 22,22
Toeslag woonzorg ghz jong volwassen Z980 € 18,29
Toeslag woonzorg ggz jong volwassen  Z982 € 172,79

 

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag
Toeslag gespecialiseerde behandelzorg Z981

€ 127,17

 

Toeslag op een basisprestatie (spoedzorg)

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag

Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling

Z984

��� 321,02

 

11.7.2 Toeslag dagbesteding kind bovenop dagbestedingscomponent van het zzp voor cliënten die de dagbesteding bij dezelfde aanbieder ontvangen als het verblijf.

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dagdeel
Toeslag dagbesteding ghz kind - licht Z913

€ 22,64

Toeslag dagbesteding ghz kind - midden Z914 € 27,73
Toeslag dagbesteding ghz kind - zwaar Z915 € 41,52
Toeslag dagbesteding ghz kind - vg-5/vg-8 midden emg Z919 € 69,86

 

11.7.3 Toeslag dagbesteding kind bovenop dagbestedingscomponent van het zzp voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder ontvangen als het verblijf

Prestatie

Prestatie-

Code

Totaalwaarde per dagdeel

Toeslag kind dagbesteding vg licht

H940

€ 39,70

Toeslag kind dagbesteding vg midden

H941

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding vg-5/vg-8 midden emg

H942

€ 86,92

Toeslag kind dagbesteding vg zwaar

H943

€ 58,58
 

Toeslag kind dagbesteding lg licht

H950

€ 39,70

Toeslag kind dagbesteding lg midden

H951

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding lg zwaar

H952

€ 58,58

Toeslag kind dagbesteding zg-aud licht

H960

€ 39,70

Toeslag kind dagbesteding zg-aud midden

H961

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding zg-aud zwaar

H962

€ 58,58

Toeslag kind dagbesteding zg-vis licht

H970

€ 39,70

Toeslag kind dagbesteding zg-vis midden

H971

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding zg-vis zwaar

H972

€ 58,58

 

11.7.4 Toeslag kdc 

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag
Toeslag kdc Z983

€ 8,81

 

11.8 Opslag waardigheid en trots zzp vv-4 t/m vv-10

Prestatie Prestatiecode  Totaalwaarde per dag
Opslag waardigheid en trots zzp vv-4 excl. bh WZ041

€ 2,20

Opslag waardigheid en trots zzp vv-5 excl. bh WZ051 € 3,02
Opslag waardigheid en trots zzp vv-6 excl. bh WZ061 € 3,03
Opslag waardigheid en trots zzp vv-7 excl. bh WZ071 € 3,56
Opslag waardigheid en trots zzp vv-8 excl. bh WZ081 € 4,15
Opslag waardigheid en trots zzp vv-9b excl. h WZ095 € 2,94
Opslag waardigheid en trots zzp- vv-10 excl. bh WZ101 € 4,54
Opslag waardigheid en trots zzp vv-4 incl. bh WZ043 € 2,69
Opslag waardigheid en trots zzp vv-5 incl. bh WZ053 € 3,53
Opslag waardigheid en trots zzp vv-6 incl. bh WZ063 € 3,54
Opslag waardigheid en trots zzp vv-7 incl. bh WZ073 € 4,21
Opslag waardigheid en trots zzp vv-8 incl. bh WZ083 € 4,81
Opslag waardigheid en trots zzp vv-9b incl. bh WZ097 € 4,20
Opslag waardigheid en trots zzp vv-10 incl. bh WZ103 € 5,20

 

11.9 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per aanbieder

Transitiemiddelen verpleeghuiszorg

TM001

Vrij

12. Vpt-beleidsregelwaarden

De in artikel 5 beschreven beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling zijn:

12.1 Verpleging en verzorging (vv)

vpt-zzp
                             incl. dagbesteding
Prestatiecode Totaalwaarde per dag
vv-1 V015

€ 70,87

vv-2 V025

€ 93,85

 
vpt-zzp

 

Niet toegelaten voor bh

 

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

vv-3

V031

€ 124,29

 

V033

€ 146,31

vv-4

V041

€ 133,83

 

V043

€ 156,45

vv-5

V051

€ 184,08

 

V053

€ 208,48

vv-6

V061

€ 184,44

 

V063

€ 208,83

vv-7

V071

€ 215,67

 

V073

€ 248,60

vv-8

V081

€ 249,59

 

V083

€ 282,45

vv-9b

V095

€ 178,75

 

V097

€ 245,85

vv-10

V101

€ 272,35

 

V103

€ 305,32

12.2 Gehandicaptenzorg (ghz)

12.2.1 Verstandelijk gehandicapt (vg)

vpt-zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

vg-1

V414

€ 55,07

 

V415

€ 96,42

vg-2

V424

€ 67,61

 

V425

€ 107,76

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde

    per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

vg-3

V430

€ 93,29

 

V431

€ 131,49

vg-4

V440

€ 114,18

 

V441

€ 151,54

vg-5

V454

€ 152,73

 

V455

€ 210,93

vg-6

V460

€ 119,01

 

V461

€ 175,60

vg-7

V470

€ 165,87

 

V471

€ 230,85

vg-8

V480

€ 179,99

 

V481

€ 259,80

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

vg-3

V432

€ 115,47

 

V433

€ 154,71

vg-4

V442

€ 152,13

 

V443

€ 179,37

vg-5

V456

€ 184,48

 

V457

€ 245,15

vg-6

V462

€ 161,16

 

V463

€ 208,76

vg-7

V472

€ 239,28

 

V473

€ 238,36

vg-8

V482

€ 223,73

 

V483

€ 302,04

 

12.2.2 Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

lvg-1

V513

€ 181,71

lvg-2

V523

€ 223,03

lvg-3

V533

€ 288,07

lvg-4

V543

€ 336,21

lvg-5

V553

€ 318,49

 

12.2.3 Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (sglvg)

vpt-zzp

 

Toegelaten voor bh
incl. dagbesteding

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

sglvg-1

V573

€ 348,95

 

12.2.4 Lichamelijk gehandicapt (lg)

vpt-zzp

excl. Dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

lg-1

V614

€ 80,18

 

V615

€ 137,49

lg-2

V624

€ 116,96

 

V625

€ 163,84

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

lg-3

V630

€ 90,66

 

V631

€ 150,46

lg-4

V640

€ 142,11

 

V641

€ 190,47

lg-5

V650

€ 143,71

 

V651

€ 200,74

lg-6

V660

€ 199,56

 

V661

€ 245,52

lg-7

V670

€ 226,16

 

V671

€ 273,78

 

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

lg-3

V632

€ 113,98

 

V633

€ 170,02

lg-4

V642

€ 178,62

 

V643

€ 212,40

lg-5

V652

€ 181,07

 

V653

€ 237,10

lg-6

V662

€ 250,41

 

V663

€ 297,57

lg-7

V672

€ 280,49

 

V673

€ 308,93

 

12.2.5 Zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief (zg-aud)

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

zg-aud-1

V710

€ 135,04

 

V711

€ 173,86

zg-aud-2

V720

€ 275,90

 

V721

€ 325,66

zg-aud-3

V730

€ 315,84

 

V731

€ 358,84

zg-aud-4

V740

€ 162,70

 

V741

€ 225,79

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

zg-aud-1

V712

€ 127,51

 

V713

€ 181,28

zg-aud-2

V722

€ 280,23

 

V723

€ 357,72

zg-aud-3

V732

€ 322,13

 

V733

€ 422,19

zg-aud-4

V742

€ 186,02

 

V743

€ 249,10

 

12.2.6 Zintuiglijk gehandicapt visueel (zg-vis)

vpt-zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

zg-vis-1

V814

€ 74,63

 

V815

€ 128,65

zg-vis-2

V824

€ 110,64

 

V825

€ 157,12

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

zg-vis-3

V830

€ 135,34

 

V831

€ 181,81

zg-vis-4

V840

€ 171,65

 

V841

€ 232,75

zg-vis-5

V850

€ 188,72

 

V851

€ 251,72

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-code

Totaalwaarde per dag

zg-vis-3

V832

€ 149,32

 

V833

€ 195,81

zg-vis-4

V842

€ 189,53

 

V843

€ 250,64

zg-vis-5

V852

€ 210,91

 

V853

€ 273,91

12.3 Basisprestaties dagbesteding

Prestatie

 Prestatie-code

Totaalwaarde per dagdeel

Dagbesteding vg licht (vg-1 - vg-4)

H900

€ 32,05

Dagbesteding vg midden (vg-5)

H903

€ 48,47

Dagbesteding vg midden (vg-6)

H904

€ 48,44

Dagbesteding vg zwaar (vg-8)

H906

€ 86,82

Dagbesteding vg zwaar (vg-7)

H902

€ 85,50

Dagbesteding lg licht (lg-7)

H910

€ 48,00

Dagbesteding lg midden (lg-2 en lg-4)

H913

€ 54,42

Dagbesteding lg midden (lg-6)

H914

€ 57,14

Dagbesteding lg zwaar (lg-1 en lg-3)

H915

€ 60,39

Dagbesteding lg zwaar (lg-5)

H916

€ 61,20

Dagbesteding zg aud. licht (zg-aud-1, zg-aud-4)

H920

€ 47,42

Dagbesteding zg aud midden (zg-aud-2)

H921

€ 58,42

Dagbesteding zg aud (zg-aud-3)

H922

€ 71,69

Dagbesteding zg vis licht (zg-vis-2, zg-vis-3)

H930

€ 35,80

Dagbesteding zg vis midden (zg-vis-1)

H931

€ 41,61

Dagbesteding zg vis zwaar (zg-vis-4)

H933

€ 47,07

Dagbesteding zg vis zwaar (zg-vis-5)

H934

€ 48,56

12.4 Vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling

vpt

Prestatiecode

Totaalwaarde per dag

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv

V901

€ 7,35

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz – categorie 1

V941

€ 11,97

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz – categorie 2

V942

€ 16,91

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz – categorie 3

V943

€ 26,79

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz – categorie 4

V944

€ 46,04

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz – categorie 5

V945

€ 66,07

12.5 Toeslagen

12.5.1 Toeslagen bovenop vpt

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag
Toeslag Huntington V920

€ 43,85

Toeslag Cerebro Vasculair Accident (cva) V910 € 31,95
Toeslag Invasieve beademing V918 € 226,14
Toeslag non-invasieve beademing V921 € 42,45
Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (gez) laag V975 € 47,62
Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden V976 € 82,03
Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog V977 € 103,93
Toeslag woonzorg ghz kind V978 € 36,48
Toeslag woonzorg ghz jeugd V979 € 22,22
Toeslag woonzorg ghz jong volwassen V980 € 18,29

 

 

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag
Toeslag gespecialiseerde behandelzorg V981

€ 127,17

 

12.5.2. Toeslagen dagbesteding kind bovenop de dagbestedingscomponent van het vpt voor cliënten die de dagbesteding van dezelfde aanbieder ontvangen als het vpt.

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dagdeel
Toeslag dagbesteding ghz kind - licht V913

€ 22,64

Toeslag dagbesteding ghz kind - midden V914

€ 27,73

Toeslag dagbesteding ghz kind - zwaar V915

€ 41,52

Toeslag dagbesteding ghz kind – vg-5/vg-8 midden emg V919

€ 69,86

 

12.5.3 Toeslagen dagbesteding kind bovenop de basis dagbestedingscomponent van het vpt voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder ontvangen dan waar zij het vpt ontvangen

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

Toeslag kind dagbesteding vg licht

H940

€ 39,70

Toeslag kind dagbesteding vg midden

H941

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding vg-5/vg-8 midden emg

H942

€ 86,92
 

Toeslag kind dagbesteding vg zwaar

H943

€ 58,58

Toeslag kind dagbesteding lg licht

H950

€ 39,70
 

Toeslag kind dagbesteding lg midden

H951

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding lg zwaar

H952

€ 58,58

Toeslag kind dagbesteding zg auditief licht

H960

€ 39,70

Toeslag kind dagbesteding zg auditief midden

H961

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding zg auditief zwaar

H962

€ 58,58

Toeslag kind dagbesteding zg visueel licht

H970

€ 39,70

Toeslag kind dagbesteding zg visueel midden

H971

€ 44,79

Toeslag kind dagbesteding zg visueel zwaar

H972

€ 58,58

 

12.6 Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-4 t/m vv-10

 

Prestatie Prestatiecode Totaalwaarde per dag
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-4 excl. bh WV041

€ 2,14
 

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-5 excl. bh WV051 € 2,95
 
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-6 excl. bh WV061 € 2,95
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-7 excl. bh WV071 € 3,46
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-8 excl. bh WV081 € 4,02
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-9b excl. bh WV095 € 2,87
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-10 excl. bh WV101 € 4,40
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-4 incl. bh WV043 € 2,51
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-5 incl. bh WV053 € 3,35
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-6 incl. bh WV063 € 3,35
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-7 incl. bh WV073 € 4,00
Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv-8 incl. bh WV083 € 4,56
Opslag Waardigheid en Trots vpt zzp vv-9b incl. bh WV097 € 3,97
Opslag Waardigheid en Trots vpt zzp vv-10 incl. bh WV103 € 4,93


 

13. Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019, met kenmerk BR/REG-19121c, ingetrokken.

14. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregels, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregels
De reeds eerder ingetrokken beleidsregels blijven van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregels en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregels golden:

 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018, met kenmerk BR/REG-18143e;
 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018, met kenmerk BR/REG-18142d.

 

Inwerkingtreding/bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019. 

TOELICHTING

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van deze beleidsregel

Wijzigingen in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp en vpt, kenmerk BR/REG-19121d, ten opzichte van de beleidsregel met kenmerk BR/REG-19121c

In artikel 6.2.7 en in de toelichting bij artikel 5.7 is het zinsdeel “Al het overige vervoer (bijvoorbeeld vervoer per eigen vervoersmiddel van de cliënt, openbaar vervoer, lopen) valt niet onder het bereik van de prestatie vervoer” verwijderd. Hiervoor in de plaats is de zin uit de regelgeving van voorgaande jaren opgenomen: “Al het overige vervoer (bijvoorbeeld intern transport) valt buiten het bereik van deze prestatie.”

 

Wijzigingen in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp en vpt 2019, kenmerk BR/REG-19121c ten opzichte van de beleidsregel met kenmerk BR/REG-19121b

Artikel 5.13 en 9 zijn aangepast. Waar de NZa tweezijdige indiening verlangt van aanvragen bij de NZa, is dat meer expliciet geregeld en voorzien van redenen. Inhoudelijke wijzigingen zijn niet beoogd.

 

Wijzigingen in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp en vpt 2019, kenmerk BR/REG-19121b, ten opzichte van de beleidsregel met kenmerk BR/REG-19121a

Bij brief van 29 november 2018, met kenmerk 1452774-184641-LZ, heeft VWS aangegeven dat middelen die overblijven na verwerking van de productieafspraken 2019 ingezet kunnen worden voor een tweede budgetronde voor 2019, gelijktijdig met de herschikkingsronde voor 1 november 2019. Voor deze tweede ronde geldt dat de resterende middelen voor 2019 volgens dezelfde procedure als in de budgetronde beschikbaar worden gesteld. In de uitwerking is gekozen voor twee verschillende zorgprestaties: één voor de eerste ronde (budgetronde) en één voor de tweede ronde (herschikking).   

 

Wijzigingen in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp en vpt 2019 ten opzichte van de beleidsregel met kenmerk BR/REG-19121

In deze beleidsregel is een tijdelijke toeslag crisiszorg opgenomen. Tevens zijn tekstuele wijzigingen aangebracht.

 

Wijzigingen in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp en vpt 2019 ten opzichte van 2018

Per 2019 zijn de Beleidsregel prestaties en tarieven zorgzwaartepakketten en de Beleidsregel prestaties en tarieven volledig pakket thuis samengevoegd tot één beleidsregel.

 

De prestatiebeschrijvingen van de toeslag observatie en de toeslag mfc zijn aangepast conform de huidige wetgeving.

 

Het aantal mutatiedagen dat in geval van een tweepersoonskamer gedeclareerd kan worden, is per 2019 uitgebreid naar maximaal 26 mutatiedagen. Ook is er een toelichting toegevoegd over de regelgeving omtrent het opbaren van cliënten.  

 

De prestatie dagbesteding vg midden (vg-8) is gewijzigd in zwaar en de code is gewijzigd van 905 in 906. Deze wijziging vloeit voort uit het kostenonderzoek langdurige waarbij de groepsgrootte van de dagbesteding voor clienten met een zzp of vpt vg-8 gelijk is gesteld aan die van clienten met een zzp of vpt vg-7. 

 

De prestaties voor vervoer naar en van dagbesteding/dagbehandeling in de gehandicaptenzorg zijn gewijzigd. De nieuwe prestaties sluiten beter aan bij de vervoerspraktijk.

Toelichting per artikel

Artikel 1 Begripsbepalingen

Behandeling bij de prestatie vpt

Behandeling als omschreven in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz kan in de vv- en ghz-sector alleen worden geleverd door een zorgaanbieder die beschikt over een WTZi-toelatingvoor de zorgvorm behandeling.

Alleen behandelcentra die een specifieke toelating hebben, kunnen de zzp’s voor sglvg leveren. Bij deze zzp’s maakt de zorgvorm behandeling onlosmakelijk deel uit van het zzp. Dit uitgangspunt geldt ook voor vpt.

 

nhc en nic

Voor de uitgangspunten en opbouw van de nhc en nic wordt verwezen naar de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecicaliseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

 

Artikel 1 en 5.3 Wooncomponent bij vpt en opbouw vpt-beleidsregelwaarden.

De wooncomponent is onderdeel van de uurprijzen van de zzp’s.

Bij een vpt heeft de cliënt géén aanspraak op de wooncomponent of overige vergoedingen ten laste van de Wlz die samenhangen met huisvesting. Het gaat om de post terrein- en gebouwgebonden kosten. Bij de vpt-prijzen is deze kostencomponent uit de zzp-prijzen gehaald. Voor de berekening van deze correctie voor terrein- en gebouwgebonden kosten, is gekeken naar het percentage dat deze kosten uitmaken van de totale prijs per zorgvorm. Het gaat om de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (individueel), behandeling en verblijf (overige verblijfslasten). De wijze waarop de uurprijs per zorgvorm is berekend, is vastgelegd in hoofdstuk 3 van het rapport ‘Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten’ (juni 2007, NZa).

Voor de sectoren verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg bedraagt de correctie –/– 6%.

 

Artikel 4 Prijspeil

De uitgangspunten voor de jaarlijkse indexering van de nhc en nic zijn beschreven in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg.

 

Artikel 5 Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling

De beschikbare middelen voor de zorginkoop 2019 worden door de NZa onder voorbehoud van politieke besluitvorming in het najaar van 2018 vastgesteld op basis van de procedure zoals beschreven in de Beleidsregel budgettair kader Wlz.

 

Deze bedragen zijn gebaseerd op de voorlopige kaderbrief Wlz , die in het voorjaar voorhangt in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De beleidsregelwaarden in deze beleidsregel zijn hiervan een afgeleide en zijn daarom voorlopig totdat na Prinsjesdag de definitieve kaderbrief bij de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft voorgehangen. Artikel 5.3 geeft een algemene beschrijving van de opbouw en de wijze van totstandkoming van de zzp–tarieven.

 

Op basis van artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, Wlz omvat zorg (zoals genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz) tevens enkele materiële kosten. Deze kosten worden genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, onder 3 t/m 6, Wlz.

 

De tarieven zijn van toepassing op cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op zorg op grond van de Wlz, die deze zorg realiseren bij een zorgaanbieder. Hierbij zijn de volgende situaties te onderscheiden:

 1. Cliënt is geïndiceerd in een zorgprofiel op grond van de Wlz en Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder spreken de levering van het hierbij passende zzp af;
 2. Cliënt is geïndiceerd in een zorgprofiel op grond van de Wlz maar Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder spreken een ander zzp af dan past bij het profiel omdat de zorgaanbieder de prestatie niet levert.

 

Indien in de beleidsregel wordt gesproken over ‘geïndiceerd voor’ of ‘aangewezen op’ zorg op grond van de Wlz dan worden beide bovengenoemde situaties bedoeld.

 

Artikel 5.4 Tarieven in- of exclusief behandeling

De bekostiging van een zorgaanbieder is afhankelijk van de toelating die de zorgaanbieder heeft op grond van de WTZi én de indicatie van de cliënt. Indien een zorgaanbieder geen toelating heeft voor behandeling, wordt de component behandeling van een zzp niet op grond van de Wlz bekostigd. In de tarieven van de zzp’s exclusief behandeling is wel rekening gehouden met de bekostiging van behandelaars op de achtergrond.

 

Artikel 5.6 Tarieven in– of exclusief dagbesteding

Dit artikel maakt het onderscheid tussen de zzp’s waarbij de dagbesteding een onlosmakelijk integraal onderdeel is van het zzp en de zzp’s waarbij dit niet het geval is. Dit faciliteert de mogelijkheid om geen dagbesteding te leveren aan cliënten die dit niet behoeven of de dagbesteding af te nemen bij een andere aanbieder dan de instelling waar de cliënt het verblijf of het vpt van ontvangt.

 

Artikel 5.7 Prestatie vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling

Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op cliëntenvervoer, voor zover de dagbesteding-/dagbehandeling plaatsvindt op een locatie die niet dezelfde is als waar de cliënt woont. Het betreft medisch noodzakelijk vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding/dagbehandeling wordt aangeboden. Al het overige vervoer (bijvoorbeeld intern transport) valt buiten het bereik van deze prestatie. Wanneer een cliënt tijdens het vervoer wordt begeleid, valt de begeleiding onder het zzp of vpt. De kosten voor de plek voor de begeleider in de taxi(bus) zijn verdisconteerd in de vervoerstarieven.

 

Er zijn aparte prestaties voor het vervoer van:

- cliënten met een zzp/vpt vg, lg, zg, lvg en sglvg;

- cliënten met een zzp/vpt vv;

- cliënten met een zzp ggz.

 

Voor de cliënten die zijn aangewezen op een zzp vv, zzp lvg, zzp sglvg-1 of ggz is de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het zzp. De dagbesteding kan voor deze prestaties niet apart afgesproken worden.

 

De in deze beleidsregel opgenomen bepaling en bijbehorende tarieven met betrekking tot vervoer in de vv en ggz zijn gebaseerd op de Aanwijzing Contracteerruimte 2013 van 19 november 2012 en de daarop volgende Aanwijzing inzake vervoerskosten van 23 april 2013.

 

De prestatiecategorieën voor het vervoer binnen de ghz zijn gebaseerd op de volgende variabelen:

 • onderscheid tussen volwassen cliënt en kind;
 • onderscheid tussen rolstoel gebonden cliënt en niet rolstoel gebonden cliënt;
 • onderscheid tussen vervoer in groep of vervoer individueel;
 • onderscheid naar postcode-afstand van plaats verblijf tot plaats dagbesteding.

 

Deze factoren zijn in gezamenlijk overleg met de veldpartijen bepaald als meest van invloed op de kosten van het vervoer.

 

De postcode-afstand betreft de afstand van postcode tot postcode van een enkele reis (dus een heenreis of een terugreis). Voor het bepalen van de postcode-afstand zijn diverse middelen of tools beschikbaar. De NZa schrijft dit niet voor.

 

Onderstaande tabel geeft aan in welke categorie het vervoer van een cliënt in de ghz valt. 

Tabel Prestatiecategoriën vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz*

 

 

 

Postcode-afstand tussen plaats verblijf en

plaats dagbesteding

 

<5 km

5-10 km

10-20 km

20-30 km

30-50 km

>50 km

Groep

 

 

Volwassen

C1

C2

C3

C3

C4

C4

Volwassen rolstoel

C1

C2

C3

C4

C5

C5

Kind

C1

C2

C3

C4

C5

C5

Kind rolstoel

C2

C3

C4

C5

C5

C5

Individueel

C3

C3

C4

C5

C5

C5

*C1 is categorie 1, C2 is categorie 2, enz..

 

Voorbeelden

Het vervoer van een volwassen cliënt die naar de dagbesteding reist over een afstand van 12 kilometer, valt in de categorie 3 (C3). Het vervoer van een rolstoel gebonden kind dat over een afstand van 23 kilometer naar de dagbesteding reist, valt in de categorie 5 (C5).

 

Mogelijkheid voor meer maatwerk

In de praktijk blijkt dat de vervoerskosten per instelling enorm verschillen. Zo zijn er instellingen die het vervoer in eigen beheer kunnen regelen en daardoor een lagere kostprijs weten te realiseren. Daartegenover staan instellingen met een gespecialiseerd aanbod, bijvoorbeeld voor zintuigelijk gehandicapten of cliënten met ernstige gedragsproblemen, waar het vervoer duurder is. Dit komt bijvoorbeeld door het grote aandeel cliënten dat over grotere afstanden vervoerd moet worden. Juist deze grote verschillen zorgden er de afgelopen jaren voor dat de bestaande prestatiestructuur als niet passend werd gezien. Vooral met de extremen en uitzonderingen wisten instellingen zich geen raad. Met de huidige indeling in vijf prestatiecategorieën wordt naar verwachting beter aangesloten bij de verschillen. Indien er een structurele noodzaak is, kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor in gezamenlijk overleg afwijken van de vastgestelde categorie-indeling zoals in bovenstaande tabel staat weergegeven. Met deze vrijheid om in afstemming met het zorgkantoor cliënten in een andere categorie te plaatsen, kan de vergoeding voor ‘extreme’ situaties nog beter aansluiten bij de situatie van individuele instellingen. Een overeengekomen afwijking moet beargumenteerd worden vastgelegd.

 

Bijvoorbeeld:

Als een zorgaanbieder het vervoer grotendeels zelf regelt met inzet van vrijwilligers, is het vervoer over het algemeen goedkoper te realiseren en kan voor indeling in een lagere categorie worden gekozen. Als een cliënt vanwege zware gedragsproblematiek op een wijze vervoerd moet worden die veel hogere kosten meebrengt dan de categorie waarin deze cliënt valt, kan voor een indeling in een hogere categorie worden gekozen.

 

Voor het bepalen van de hoogte van de vervoerstarieven in alle sectoren is ervan uitgegaan dat de zorgaanbieders het vervoer op een efficiënte manier organiseren en de aanspraken zo doelmatig mogelijk invullen.

 

Artikel 5.9 Aanvullende voorwaarde voor prestatie zzp vv-10 (palliatief terminale zorg)

Vanaf 1 januari 2018 is de indicatiestelling voor het zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ (vv-10) door het CIZ afgeschaft4. Dit betekent dat de Regeling langdurige zorg (Rlz) per 1 januari 2018 door VWS is gewijzigd. Zonder tussenkomst van het CIZ geeft de behandelend arts in een verklaring aan dat voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel. Voor cliënten die in een instelling verblijven, kan de prestatie vpt of zzp vv-10 worden gedeclareerd. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel.

Voor cliënten die hun zorg afnemen in mpt en/of pgb, hoeft de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg niet te worden aangepast. Cliënten die een mpt en/of pgb afnemen kunnen gebruik maken van de extra kosten thuis regeling (ekt) van artikel 5.3 lid 4 en 5 van de Rlz.

 

Als gevolg van deze wijziging kan het zijn dat cliënten nog beschikken over een indicatie van het CIZ voor zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’. Omdat in zowel de oude als nieuwe situatie sprake moet zijn van een verklaring van de behandelend arts,  wijzigt er op dit punt niets. De cliënt voldoet in beide gevallen aan de voorwaarden die gesteld worden in deze beleidsregel.

Het was en is alleen mogelijk om de prestatie vpt of zzp vv-10 te declareren wanneer de cliënt reeds beschikt over een Wlz-indicatie. Een indicatiestelling voor het ptz-zorgprofiel betrof altijd een herindicatie. Door de wijziging in het indicatietraject vervalt niet het huidige indicatiebesluit van de cliënt en behoudt de cliënt zijn/haar recht op Wlz zorg.

De zorgaanbieder kan, tot het overlijden van de cliënt of tot er geen sprake meer is van een terminale fase, de prestaties vpt of zzp vv-10 declareren.

Wanneer de prestatie vpt of zzp vv-10 in rekening wordt gebracht, is het niet toegestaan dat daarnaast een andere vpt of zzp op basis van het geïndiceerde zorgprofiel wordt gedeclareerd.

 

Artikel 5.12 Palliatief terminale zorg (ptz) voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De prestaties vpt en zzp vv-10 zijn bedoeld voor ptz Wlz-cliënten met dominante grondslag somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening. Wlz-cliënten met zorgprofiel vv (verpleging en verzorging) voldoen hier aan en de prestatie vpt of zzp vv-10 sluit hierop aan. Voor Wlz-cliënten met een zorgprofiel gehandicaptenzorg (ghz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan de ptz bekostigd worden vanuit het huidige zorgprofiel en bijbehorende prestatie maar het is ook mogelijk om hiervoor de prestatie vpt of zzp vv-10 te gebruiken. Een ghz of ggz Wlz-cliënt die terminale zorg behoeft, heeft toegang tot de prestatie vpt of zzp vv-10 wanneer de dominante grondslag een somatische en/of psychogeriatrische ziekte/aandoening wordt en wanneer de zorg voor deze cliënten overeenkomt met wat in de prestatiebeschrijving van vpt of zzp vv-10 beschreven staat. Daarnaast voldoet de ghz of ggz Wlz-cliënt aan de criteria zoals gesteld in artikelen 5.9 t/m 5.11. Dit uitgangspunt verschilt niet van de situatie zoals onder de indicatiestelling. Het CIZ gaf een indicatie zorgprofiel vv-10 ook af voor ghz en ggz Wlz-cliënten indien deze voldeden aan de gestelde criteria.

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven wat er wijzigt voor een palliatief terminale cliënt die de zorg afneemt in de vorm van een vpt of zzp.

 

Oude situatie

- Verklaring behandelend arts levensverwachting cliënt <3mnd;

- geldige Wlz-indicatie;

- aanvullende voorwaarden.

Indicatie-stelling CIZ

Zorg-profiel ptz

Zzp of vpt vv-10

 

Nieuwe situatie 

- Verklaring behandelend arts levensverwachting cliënt <3mnd;

- geldige Wlz-indicatie;

- aanvullende voorwaarden.

Zzp of vpt vv-10

 

Artikel 6 Prestatiebeschrijvingen basisprestaties

Artikel 6.2 Prestatiebeschrijvingen basisprestaties

Artikel 6.2.1     Mutatiedag vv

Binnen de sector vv kunnen er mutatiedagen worden gedeclareerd bij overlijden of verhuizen van een cliënt. Voor de bekostiging van de dagen leegstand kan tussen zorgkantoor en zorgaanbieder de prestatie mutatiedag worden afgesproken. Hierbij geldt dat het werkelijke aantal mutatiedagen kan worden gedeclareerd tot inhuizing van de nieuwe bewoner, met een maximum van 13 dagen voor een éénpersoonskamer en 26 dagen voor een tweepersoonskamer. Uitzondering hierop is een interne verhuizing: in dat geval kan één mutatiedag worden gedeclareerd.

 

Hieronder enkele voorbeelden ter verduidelijking.

 

Eénpersoonskamer

 • Bij een interne verhuizing binnen dezelfde zorgaanbieder (rechtspersoon), kan één mutatiedag gedeclareerd worden. Een interne verhuizing kan zijn naar een andere kamer binnen dezelfde locatie van de zorgaanbieder of van locatie A naar locatie B van dezelfde zorgorganisatie.
 • Bij overlijden of externe verhuizing van een bewoner die alleen woont, geldt het werkelijke aantal mutatiedagen tot een maximum van 13 dagen.
  Als de vrijgekomen plaats na 10 dagen wordt opgevuld, gelden 10 mutatiedagen. Wordt de vrijgekomen plaats na 15 dagen opgevuld, dan geldt het maximum van 13 mutatiedagen.

 

Tweepersoonskamer

 • Voor een tweepersoonskamer kunnen bij overlijden of verhuizing maximaal 26 mutatiedagen worden gedeclareerd. Hier kunnen zich verschillende situaties voordoen.
  • De overgebleven bewoner (A) verhuist bij dezelfde zorgaanbieder (rechtspersoon) naar een éénpersoonskamer binnen 26 dagen na overlijden/verhuizing van de medebewoner (B). Bijvoorbeeld na 15 dagen. Het aantal mutatiedagen is dan 15.
  • De overgebleven bewoner (A) verhuist binnen dezelfde  zorgaanbieder (rechtspersoon) naar een éénpersoonskamer later dan 26 dagen na overlijden/externe verhuizing van medebewoner (B). Bijvoorbeeld na 30 dagen. Het aantal mutatiedagen is dan 26.
  • De overgebleven bewoner (A) verhuist naar een andere zorgaanbieder (rechtspersoon). Dit is een externe verhuizing. Hiervoor geldt dezelfde uitleg als bij de twee voorbeelden hierboven.
  • De overgebleven bewoner (A) verhuist niet. In dit geval geldt als maximum 26 mutatiedagen.

 

Opbaren

Indien een cliënt overlijdt en wordt opgebaard in zijn of haar eigen kamer geldt het volgende:

 

Kosten voor leegstand van de kamer: vanaf het moment dat een cliënt komt te overlijden kan de zorgaanbieder mutatiedagen declareren voor de leegachtergelaten plaats. In het geval van een éénpersoonskamer kunnen er maximaal 13 mutatiedagen gedeclareerd worden. In het geval van een tweepersoonskamer maximaal 26 mutatiedagen. Gedurende deze periode is het mogelijk dat de cliënt wordt opgebaard in zijn of haar eigen kamer. In de periode waarin een overleden cliënt in zijn of haar eigen kamer ligt opgebaard, wordt de kamer als ‘leeg’ beschouwd. Dit heeft geen invloed op het maximum aantal mutatiedagen dat gedeclareerd mag worden. De mutatiedagen mogen gedurende het opbaren doorgedeclareerd worden tot het eerder genoemde maximum.

 

Kosten voor het opbaren: voor het opbaren zelf kent de Wmg geen vergoeding. Opbaren is wenselijke laatste zorg die niet onder Wmg valt. Het is dus niet mogelijk voor zorgaanbieders om voor het opbaren zelf kosten te declareren bij het zorgkantoor.

 

Artikel 6.2.2     Spoedzorg

De prestatie crisisopvang/spoedzorg maakt het mogelijk te voorzien in zorg met een spoedeisend karakter. Deze prestatie geldt zowel voor de dagen dat er een cliënt aanwezig is op een bed, als op de dagen waarop het bed niet bezet is, maar wel beschikbaar. In de praktijk betekent dit:

 • De zorgaanbieder moet de werkelijk geleverde spoedzorgdagen (het bed is bezet) declareren tegen het tarief crisisdag. Men declareert op cliëntniveau de dagen dat het bed bezet was. De beschikbaarheidscomponent ofwel dagen dat het bed niet bezet was worden op prestatieniveau, zonder cliëntkenmerk (naam, Burgerservicenummer etc.), gedeclareerd.

 

Crisisopvang/spoedzorg kan worden afgesproken bij de productieafspraken en bij de herschikking. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te sturen op de behoefte aan het aantal crisisbedden.

 

Artikel 6.2.3     Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner

Een niet-geïndiceerde partner is een partner van een geïndiceerde verzekerde met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, die tegelijkertijd met de geïndiceerde partner kan worden opgenomen bij een zorgaanbieder.

 

Indien een verzekerde aanspraak heeft op verblijf ten laste van de Wlz, kan bij verblijf bij een intramurale zorgaanbieder de prestatie verblijfscomponent worden afgesproken voor de niet-geïndiceerde partner. Deze component omvat onder andere de huishoudelijke verzorging, het keukenpersoneel, de facilitaire dienst, de dagelijkse welzijnsactiviteiten en de voeding- en hotelmatige kosten.

 

 

Artikel 6.2.6 Logeren

De tarieven voor de logeerprestaties zijn onder andere gebaseerd op het onderzoek Logeren in de AWBZ. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld meer zorg bij logeren wordt geboden dan bij langdurig verblijf. Deze meerzorg is verdisconteerd in de onderzochte kostprijzen en daarmee ook in de tarieven. De toeslagen die wel in combinatie met een zzp in rekening kunnen worden gebracht zijn daarom niet van toepassing op logeren. De tarieven houden ook rekening met een lager bezettingspercentage dan de tarieven die worden toepast bij langdurig verblijf.

 

De definitie van een dag logeeropvang zoals gespecificeerd in artikel 1 verschilt van de zzp’s. De dag van opname kan alleen worden gedeclareerd indien de opname voor 20.00 uur heeft plaatsgevonden. De (kalender)dag van ontslag mag altijd in rekening worden gebracht ongeacht of het ontslag om 9.00 uur was of om 21.00 uur.

 

De NZa heeft het tijdstip van ontslag niet geduid omdat zorgaanbieders dan een tijdregistratie moeten uitvoeren.

 

Artikel 7 Prestatiebeschrijvingen toeslagen

Artikel 7.2 Toeslag cerebrovasculair accident (cva)

Voor deze toeslag is geen specifieke toelating door de toelatende instantie (VWS, Cibg) nodig.

 

Artikelen 7.11 – 7.13 Toeslagen woonzorg gehandicaptenzorg

Deze toeslag wordt gebruikt om de gebruikelijke zorg te bekostigen die elk kind behoeft, omdat een kind bijvoorbeeld nog niet zelf zich kan aankleden, wassen, et cetera. Het betreft die activiteiten die ouders normaliter uitvoeren gedurende de opvoeding van het kind. De zorg die noodzakelijk is als gevolg van de beperkingen van het kind wordt bekostigd op basis van zzp’s. De toeslag is gedifferentieerd naar drie leeftijdscategorieën. Indien kinderen en jeugdigen thuis wonen is deze toeslag niet nodig omdat dan de ouders of andere opvoeders deze taken verrichten.  

 

Artikel 7.14 Toeslag dagbesteding gehandicaptenzorg kind

De dagbesteding voor kinderen bevat een opvoedings- en ontwikkelingselement dat een speciale toeslag en een hoger tarief rechtvaardigt.

 

Artikel 7.17 Toeslagen woonzorg jong volwassenen ggz

Bij deze doelgroep is de ontwikkeling tot een volwassen persoon vaak verstoord. Daarom ligt er een sterke nadruk op het aanleren van vaardigheden ten behoeve van en (meer) zelfstandig leven.

 

Artikel 7.19 Toeslag intensieve gespecialiseerde ggz-zorg voor cliënten in crisisopvang/spoedzorg ghz vg met behandeling (Z984)

Deze toeslag maakt het mogelijk om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van ernstige psychiatrische problematiek spoedzorg te kunnnen bieden die aansluit bij hun specifieke zorgbehoefte. De toeslag geldt alleen voor cliënten waarvoor de onderliggende basisprestatie spoedzorg Z491 is afgesproken.

De toeslag heeft een tijdelijk karakter. In het kader van het project Onderhoud bekostiging langdurige zorg zal de toeslag geëvalueerd worden en waar nodig aangepast.

 

Artikel 8 en 10.8 Middelen waardigheid en trots

De middelen waardigheid en trots zijn in deze beleidsregel opgenomen als opslag voor zzp en vpt vv-4 t/m vv-10.

 

Het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder toetst het plan voor waardigheid en trots alleen op instemming van de CCR, de OR en indien aanwezig de VAR. Het betreft geen inhoudelijke toets.

 

De opslag is direct gekoppeld aan het aantal zzp’s op basis van de budgetronde, herschikkingsronde en nacalculatie. Als bij de nacalculatie sprake is van overproductie, dan wordt slechts de opslag vergoed van de gehonoreerde overproductie. De regels rondom overproductie zijn vermeld in de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2019.

 

Vanaf 2018 worden de opslagen waardigheid en trots geïndexeerd volgens de indexeringssystematiek van de zpp’s en vpt’s. Over de hoogte van de opslagen kan niet onderhandeld worden door zorgaanbieder en zorgkantoor. Het totaalbedrag per zorgaanbieder vloeit automatisch voort uit de afspraken die voor zzp/vpt vv-4 t/m -10 gemaakt zijn.

 

Artikel 9 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019

De transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019 (totaal € 50 miljoen per jaar) zijn beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen om extra kwaliteitsmaatregelen te nemen in de ingroeifase (2018 – 2021) van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

In afwijking van de regeling voor de transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018 kunnen de transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019 niet over de jaargrens 2018-2019 ingezet worden. De transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019 dienen voor 1 november 2018 tweezijdig bij de NZa aangevraagd te worden.

 

Artikel 10 Aan- en afwezigheid

Onder de voorwaarden, zoals in beschreven in dit artikel, is het mogelijk om basisprestaties te declareren bij afwezigheid van de cliënt. Het is niet toegestaan om toeslagen, afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer van en naar dagbesteding/dagbehandeling, en afzonderlijk afgesproken behandeling te declareren bij afwezigheid van een cliënt.

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen

Bijlagen

Naar boven