Onderwerp: Bezoek-historie

Wetboek van Koophandel
Publicatiedatum:15-11-2019Geldigheid:15-11-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wetboek van Koophandel

Algemeene bepaling

Artikel 1

Het Burgerlijk Wetboek is, voor zoo verre daarvan bij dit Wetboek niet bijzonderlijk is afgeweken, ook op de in dit Wetboek behandelde onderwerpen toepasselijk.

relaties0relaties0

Eerste Boek Van den koophandel in het algemeen

Eerste titel Van kooplieden en van daden van koophandel

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1935]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1935]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1935]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1935]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Tweede titel Vervallen.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2002]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Derde titel Van de vennootschap onder ene firma en van die bij wijze van geldschieting of "en commandite" genaamd

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1935]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 15

De in dezen titel genoemde vennootschappen worden geregeerd door de overeenkomsten van partijen, door dit Wetboek en door het Burgerlijk Regt.

relaties0relaties0

Artikel 16

De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan.

relaties0relaties0

Artikel 17

 • 1. Elk der vennooten, die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen, en de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden. relaties0
 • 2. Handelingen welke niet tot de vennootschap betrekkelijk zijn, of tot welke de vennooten volgens de overeenkomst onbevoegd zijn, worden onder deze bepaling niet begrepen. relaties0
relaties0

Artikel 18

In vennootschappen onder eene firma is elk der vennooten, wegens de verbindtenissen der vennootschap, hoofdelijk verbonden.

relaties0relaties0

Artikel 19

 • 1. De vennootschap bij wijze van geldschieting, anders en commandite genaamd, wordt aangegaan tusschen eenen persoon, of tusschen meerdere hoofdelijk verbonden vennoten, en eenen of meer andere personen als geldschieters. relaties0
 • 2. Eene vennootschap kan alzoo te gelijker tijd zijn eene vennootschap onder eene firma, ten aanzien van de vennooten onder de firma, en eene vennootschap bij wijze van geldschieting, ten aanzien van den geldschieter. relaties0
 • 3. De vennootschap bij wijze van geldschieting heeft geen in aandelen verdeeld kapitaal. relaties0
relaties0

Artikel 20

 • 1. Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van art. 30 voorkomende, mag de naam van den vennoot bij wijze van geldschieting in de firma niet worden gebezigd. relaties0
 • 2. Deze vennoot mag geene daad van beheer verrigten of in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn, zelfs niet uit kracht eener volmagt. relaties0
 • 3. Hij draagt niet verder in de schade dan ten beloope der gelden, welke hij in de vennootschap heeft ingebragt of heeft moeten inbrengen, zonder dat hij immer tot teruggave van genotene winsten verpligt zij. relaties0
relaties0

Artikel 21

De vennoot bij wijze van geldschieting, die de bepalingen van het eerste of van het tweede lid van het vorige artikel overtreedt, is wegens alle de schulden en verbindtenissen van de vennootschap hoofdelijk verbonden.

relaties0relaties0

Artikel 22

De vennootschappen onder eene firma moeten worden aangegaan bij authentieke of bij onderhandsche akte, zonder dat het gemis eener akte aan derden kan worden tegengeworpen.

relaties0relaties0

Artikel 23

De vennooten onder eene firma zijn verpligt de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

relaties0relaties0

Artikel 24 [Vervallen per 15-03-1921]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 25 [Vervallen per 15-03-1921]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 26 [Vervallen per 15-03-1921]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 27 [Vervallen per 15-03-1921]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 28 [Vervallen per 15-03-1921]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 29

Zoolang de inschrijving in het handelsregister niet is geschied, zal de vennootschap onder eene firma, ten aanzien van derden, worden aangemerkt als algemeen voor alle zaken, als aangegaan voor eenen onbepaalden tijd, en als geenen der vennooten uitsluitende van het regt om voor de firma te handelen en te teekenen.

relaties0relaties0

Artikel 30

 • 1. De firma van eene ontbondene vennootschap kan, het zij uit kracht der overeenkomst, het zij indien de gewezen vennoot, wiens naam in de firma voorkwam, daarin uitdrukkelijk toestemt, of, bij overlijden, deszelfs erfgenamen zich niet daartegen verzetten, door eenen of meer personen worden aangehouden, welke, ten blijke daarvan, eene akte moeten uitbrengen, en dezelve doen inschrijven in het handelsregister, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. relaties0
 • 2. De bepaling van het eerste lid van art. 20 is niet toepasselijk, indien de afgetredene, van vennoot onder eene firma, vennoot bij wijze van geldschieting is geworden. relaties0
relaties0

Artikel 31

De ontbinding eener vennootschap onder eene firma vóór den tijd bij de overeenkomst bepaald, of door afstand of opzegging tot stand gebragt, derzelver verlenging na verloop van het bepaalde tijdstip, mitsgaders alle veranderingen in de oorspronkelijke overeenkomst gemaakt, welke derden aangaan, zijn aan de voormelde inschrijving onderworpen.

relaties0relaties0

Artikel 32

 • 1. Bij de ontbinding der vennootschap zullen de vennooten, die het regt van beheer hebben gehad, de zaken der gewezen vennootschap moeten vereffenen in naam van dezelfde firma, ten zij bij de overeenkomst anders ware bepaald, of de gezamenlijke vennooten (die bij wijze van geldschieting niet daaronder begrepen), hoofdelijk en bij meerderheid van stemmen, eenen anderen vereffenaar hadden benoemd. relaties0
 • 2. Indien de stemmen staken beschikt de rechtbank, zoodanig als zij in het belang der ontbondene vennootschap meest geraden zal achten. relaties0
relaties0

Artikel 33

Indien de staat der kas van de ontbondene vennootschap niet toereikt om de opeischbare schulden te betalen, zullen zij, die met de vereffening belast zijn, de benoodigde penningen kunnen vorderen, welke door elk der vennooten, voor zijn aandeel in de vennootschap, zullen moeten worden ingebragt.

relaties0relaties0

Artikel 34

De gelden die gedurende de vereffening uit de kas der vennootschap kunnen gemist worden, zullen voorloopig worden verdeeld.

relaties0relaties0

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 36 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 37 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 38 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 39 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 40 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 41 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 42 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 43 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 44 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 45 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 46 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 47 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 48 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 49 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 50 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 51 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 52 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 53 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 54 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 55 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 56 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 57 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 58 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Vierde titel Van beurzen van koophandel en tussenpersonen

Eerste afdeeling Van beurzen van koophandel

Artikel 59

De beurs van koophandel is de zamenkomst van kooplieden, schippers, tussenpersonen, kassiers en andere personen tot den koophandel in betrekking staande. Zij heeft plaats op gezag van het plaatselijk bestuur.

relaties0relaties0
Artikel 60
 • 1. Uit de handelingen en afspraken, ter beurze gesloten, worden opgemaakt de bepaling van den wisselkoers, de prijs der koopmanschappen, der assurantien, der zeevrachten, der kosten van vervoer te water en te lande, der binnen- en buitenlandsche obligatien, fondsen en andere papieren, die voor bepaling van koers vatbaar zijn. relaties0
 • 2. Deze onderscheidene koersen of prijzen worden volgens plaatselijke reglementen of gebruiken opgemaakt. relaties0
relaties0
Artikel 61

Het uur van het aangaan en afloopen der beurs, en alles wat de goede orde aldaar betreft, wordt door plaatselijke reglementen bepaald.

relaties0relaties0
relaties0

Tweede afdeeling Van tussenpersonen

Artikel 62
 • 1. Onder tussenpersoon wordt verstaan degene die:
  • a.zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het totstandbrengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste dienstbetrekking staat,relaties0
  • b.beherend vennoot van een vennootschap of bestuurder van een rechtspersoon is die haar bedrijf maakt van het verrichten van de in onderdeel a genoemde handelingen, ofrelaties0
  • c.in arbeidsovereenkomst staande tot een persoon, vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in dit artikel, namens zijn werkgever de in onderdeel a genoemde handelingen verricht.relaties0
  relaties0
 • 2. Het in het eerste lid bedoelde bedrijf kan mede omvatten het bemonsteren en waarderen van goederen en het uitbrengen van deskundigenberichten.relaties0
relaties0
Artikel 63 [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 63a [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 63b [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 63c [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 63cc [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 63d [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 63e [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 64 [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 65 [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 65a [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 65b [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 65c [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 66 [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 66a [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 66b [Vervallen per 01-03-2001]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 67 [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 67a [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 68

De tussenpersoon is verplicht van iedere door hem gesloten overeenkomst aantekening te houden; hij doet van de aantekening aan ieder der partijen terstond een door hem gewaarmerkt afschrift toekomen.

relaties0relaties0
Artikel 68a [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 68b
 • 1. Tenzij hij daarvan door partijen is ontslagen, is de tussenpersoon verplicht van elke door hem op monster verkochte partij goederen het monster, voorzien van een duidelijk herkenningsteken, te bewaren gedurende een redelijke termijn overeenkomstig de gebruiken in de handel. relaties0
 • 2. De rechter kan aan een tussenpersoon de overlegging van het door hem bewaarde monster in rechte bevelen teneinde dit te bezichtigen en hij kan daaromtrent zijn toelichting vorderen. relaties0
relaties0
Artikel 69

De tussenpersoon die een door hem verhandelde wisselbrief of ander handelspapier aan de koper ter hand stelt, staat in voor de echtheid van de zich daarop bevindende handtekening van de verkoper.

relaties0relaties0
Artikel 70

De artikelen 68, 68b en 69 zijn van overeenkomstige toepassing op de vennootschap en de rechtspersoon die bemiddeling door middel van tussenpersonen tot bedrijf hebben.

relaties0relaties0
Artikel 71 [Vervallen per 01-01-1967]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 72 [Vervallen per 15-10-1922]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 73 [Vervallen per 15-10-1922]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Derde afdeling Van de agentuurovereenkomst

Artikel 74 [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74a [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74b [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74c [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74d [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74e [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74f [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74g [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74h [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74i [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74j [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74k [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74l [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74m [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74n [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74o [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74p [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74q [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74r [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 74s [Vervallen per 01-09-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Vierde afdeling Van de handelsreizigersovereenkomst

Artikel 75 [Vervallen per 01-04-1997]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 75a [Vervallen per 01-04-1997]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 75b [Vervallen per 01-04-1997]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 75c [Vervallen per 01-04-1997]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Vijfde titel Van commissionairs

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 85a [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 86 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 87 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 88 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 89 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 90 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 91 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 92 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 93 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 94 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 95 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 96 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 97 [Vervallen per 01-11-1952]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 98 [Vervallen per 01-11-1952]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 99 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 99a [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Zesde titel Van wisselbrieven en orderbriefjes

Eerste afdeeling Van de uitgifte en den vorm van den wisselbrief

Artikel 100

De wisselbrief behelst:

 • 1°.de benaming "wisselbrief", opgenomen in den tekst zelf en uitgedrukt in de taal, waarin de titel is gesteld; relaties0
 • 2°.de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som; relaties0
 • 3°.den naam van dengene, die betalen moet (betrokkene); relaties0
 • 4°.de aanwijzing van den vervaldag; relaties0
 • 5°.die van de plaats, waar de betaling moet geschieden; relaties0
 • 6°.den naam van dengene, aan wien of aan wiens order de betaling moet worden gedaan; relaties0
 • 7°.de vermelding van de dagteekening, alsmede van de plaats, waar de wisselbrief is getrokken; relaties0
 • 8°.de handteekening van dengene, die den wisselbrief uitgeeft (trekker). relaties0

relaties0relaties0
Artikel 101
 • 1. De titel, waarin ééne der vermeldingen, in het voorgaande artikel aangegeven, ontbreekt, geldt niet als wisselbrief, behoudens in de hieronder genoemde gevallen: relaties0
 • 2. De wisselbrief, waarvan de vervaldag niet is aangewezen, wordt beschouwd als betaalbaar op zicht. relaties0
 • 3. Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing wordt de plaats, aangegeven naast den naam van den betrokkene, geacht te zijn de plaats van betaling en tevens de plaats van het domicilie des betrokkenen. relaties0
 • 4. De wisselbrief, welke niet de plaats aanwijst, waar hij is getrokken, wordt geacht te zijn onderteekend in de plaats, aangegeven naast den naam des trekkers. relaties0
relaties0
Artikel 102
 • 1. De wisselbrief kan aan de order van den trekker luiden. relaties0
 • 2. Hij kan worden getrokken op den trekker zelf. relaties0
 • 3. Hij kan worden getrokken voor rekening van eenen derde. De trekker wordt geacht voor zijne eigene rekening te hebben getrokken, indien uit den wisselbrief of uit den adviesbrief niet blijkt, voor wiens rekening zulks is geschied. relaties0
relaties0
Artikel 102a
 • 1. Wanneer de trekker op den wisselbrief de vermelding "waarde ter incasseering", "ter incasso", "in lastgeving", of eenige andere vermelding met zich brengend een bloote opdracht tot inning, heeft geplaatst, kan de nemer alle uit den wisselbrief voortvloeiende rechten uitoefenen, maar hij kan dezen niet anders endosseeren dan bijwege van lastgeving. relaties0
 • 2. Bij een zoodanigen wisselbrief kunnen de wisselschuldenaren aan den houder slechts de verweermiddelen tegenwerpen, welke aan den trekker zouden kunnen worden tegengeworpen. relaties0
 • 3. De opdracht, vervat in een incasso-wisselbrief, eindigt niet door den dood of de latere onbekwaamheid van den lastgever. relaties0
relaties0
Artikel 103

Een wisselbrief kan betaalbaar zijn aan de woonplaats van eenen derde, hetzij in de plaats, waar de betrokkene zijn domicilie heeft, hetzij in een andere plaats.

relaties0relaties0
Artikel 104
 • 1. In eenen wisselbrief, betaalbaar op zicht of een zekeren tijd na zicht, kan de trekker bepalen, dat de som rente draagt. In elken anderen wisselbrief wordt deze clausule voor niet geschreven gehouden. relaties0
 • 2. De rentevoet moet in den wisselbrief worden aangegeven. Bij gebreke hiervan wordt de renteclausule voor niet geschreven gehouden. relaties0
 • 3. De rente loopt te rekenen van de dagteekening van den wisselbrief, tenzij een andere dag is aangegeven. relaties0
relaties0
Artikel 105
 • 1. De wisselbrief, waarvan het bedrag voluit in letters en tevens in cijfers is geschreven, geldt, in geval van verschil, ten beloope van de som, voluit in letters geschreven. relaties0
 • 2. De wisselbrief, waarvan het bedrag meermalen is geschreven, hetzij voluit in letters, hetzij in cijfers, geldt, in geval van verschil, slechts ten beloope van de kleinste som. relaties0
relaties0
Artikel 106

Indien de wisselbrief handteekeningen bevat van personen, die onbekwaam zijn zich door middel van eenen wisselbrief te verbinden, valsche handteekeningen, of handteekeningen van verdichte personen, of handteekeningen, welke, onverschillig om welke andere reden, de personen, die die handteekeningen hebben geplaatst of in wier naam zulks is geschied, niet kunnen verbinden, zijn de verbintenissen der andere personen, wier handteekeningen op den wisselbrief voorkomen, desniettemin geldig.

relaties0relaties0
Artikel 107

Ieder, die zijne handteekening op eenen wisselbrief plaatst als vertegenwoordiger van eenen persoon, voor wien hij niet de bevoegdheid had te handelen, is zelf krachtens den wisselbrief verbonden, en heeft, betaald hebbende, dezelfde rechten, als de beweerde vertegenwoordigde zou hebben gehad. Hetzelfde geldt ten aanzien van den vertegenwoordiger, die zijne bevoegdheid heeft overschreden.

relaties0relaties0
Artikel 108
 • 1. De trekker staat in voor de acceptatie en voor de betaling. relaties0
 • 2. Hij kan zijne verplichting, voor de acceptatie in te staan, uitsluiten; elke clausule, waarbij hij de verplichting, voor de betaling in te staan, uitsluit, wordt voor niet-geschreven gehouden. relaties0
relaties0
Artikel 109

Indien een wisselbrief, onvolledig ten tijde der uitgifte, is volledig gemaakt in strijd met de aangegane overeenkomsten, kan de niet-naleving van die overeenkomsten niet worden tegengeworpen aan den houder, die de wissel te goeder trouw heeft verkregen.

relaties0relaties0
Artikel 109a

De trekker is verplicht, ter keuze van den nemer, den wisselbrief te stellen betaalbaar aan den nemer zelven, of aan eenigen anderen persoon, in beide gevallen aan order of zonder bijvoeging van order dan wel met bijvoeging van eene uitdrukking, als bedoeld in artikel 110, tweede lid.

relaties0relaties0
Artikel 109b

De trekker, of degene voor wiens rekening de wisselbrief is getrokken, is verplicht zorg te dragen, dat de betrokkene, ten vervaldage, in handen hebbe het noodige fonds tot betaling, zelfs indien de wisselbrief bij eenen derde is betaalbaar gesteld, met dien verstande echter, dat de trekker zelf in alle gevallen aan den houder en de vroegere endossanten persoonlijk verantwoordelijk blijft.

relaties0relaties0
Artikel 109c

De betrokkene wordt geacht, het noodige fonds in handen te hebben, indien hij bij het vervallen van den wisselbrief of op het tijdstip, waarop ingevolge het derde lid van artikel 142 de houder regres kan nemen, aan den trekker of aan dengene voor wiens rekening is getrokken, eene opeischbare som schuldig is, ten minste gelijkstaande met het beloop van den wisselbrief.

relaties0relaties0
relaties0

Tweede afdeeling Van het endossement

Artikel 110
 • 1. Elke wisselbrief, ook die welke niet uitdrukkelijk aan order luidt, kan door middel van endossement worden overgedragen. relaties0
 • 2. Indien de trekker in den wisselbrief de woorden: "niet aan order" of een soortgelijke uitdrukking heeft opgenomen, kan het stuk slechts worden overgedragen in den vorm en met de gevolgen van een gewone cessie. Een op zulk een wisselbrief geplaatst endossement geldt als een gewone cessie. relaties0
 • 3. Het endossement kan worden gesteld zelfs ten voordeele van den betrokkene, al of niet acceptant, van den trekker, of van elken anderen wisselschuldenaar. Deze personen kunnen den wisselbrief opnieuw endosseeren. relaties0
relaties0
Artikel 111
 • 1. Het endossement moet onvoorwaardelijk zijn. Elke daarin opgenomen voorwaarde wordt voor niet-geschreven gehouden. relaties0
 • 2. Het gedeeltelijke endossement is nietig. relaties0
 • 3. Het endossement aan toonder geldt als endossement in blanco. relaties0
relaties0
Artikel 112
 • 1. Het endossement moet worden gesteld op den wisselbrief of op een daaraan vastgehecht blad (verlengstuk). Het moet worden onderteekend door den endossant. relaties0
 • 2. Het endossement kan den geëndosseerde onvermeld laten of bestaan uit de enkele handteekening van den endossant (endossement in blanco). In het laatste geval moet het endossement, om geldig te zijn, op de rugzijde van den wisselbrief of op het verlengstuk worden gesteld. relaties0
relaties0
Artikel 113
 • 1. Door het endossement worden alle uit den wisselbrief voortvloeiende rechten overgedragen. relaties0
 • 2. Indien het endossement in blanco is, kan de houder:
  • 1°.het blanco invullen, hetzij met zijn eigen naam, hetzij met den naam van een anderen persoon; relaties0
  • 2°.den wisselbrief wederom in blanco of aan een anderen persoon endosseeren; relaties0
  • 3°.den wisselbrief aan eenen derde overgeven, zonder het blanco in te vullen en zonder hem te endosseeren. relaties0

  relaties0
relaties0
Artikel 114
 • 1. Tenzij het tegendeel bedongen is, staat de endossant in voor de acceptatie en voor de betaling. relaties0
 • 2. Hij kan een nieuw endossement verbieden; in dat geval staat hij tegenover de personen, aan wie de wisselbrief later is geëndosseerd, niet in voor de acceptatie en voor de betaling. relaties0
relaties0
Artikel 115
 • 1. Hij, die eenen wisselbrief onder zich heeft, wordt beschouwd als de rechtmatige houder, indien hij van zijn recht doet blijken door een ononderbroken reeks van endossementen, zelfs indien het laatste endossement in blanco is gesteld. De doorgehaalde endossementen worden te dien aanzien voor niet geschreven gehouden. Wanneer een endossement in blanco door een ander endossement is gevolgd, wordt de onderteekenaar van dit laatste geacht den wisselbrief door een endossement in blanco verkregen te hebben. relaties0
 • 2. Indien iemand, op welke wijze dan ook, het bezit van den wisselbrief heeft verloren, is de houder, die van zijn recht doet blijken op de wijze, bij het voorgaande lid aangegeven, niet verplicht den wisselbrief af te geven, indien hij deze te goeder trouw heeft verkregen. relaties0
relaties0
Artikel 116

Zij, die uit hoofde van den wisselbrief worden aangesproken, kunnen de verweermiddelen, gegrond op hun persoonlijke verhouding tot den trekker of tot vroegere houders, niet aan den houder tegenwerpen, tenzij deze bij de verkrijging van den wisselbrief desbewust ten nadeele van den schuldenaar heeft gehandeld.

relaties0relaties0
Artikel 117
 • 1. Wanneer het endossement de vermelding bevat: "waarde ter incasseering", "ter incasso", "in lastgeving", of eenige andere vermelding, met zich brengend een bloote opdracht tot inning, kan de houder alle uit den wisselbrief voortvloeiende rechten uitoefenen, maar hij kan dezen niet anders endosseeren dan bij wege van lastgeving. relaties0
 • 2. De wisselschuldenaren kunnen in dat geval aan den houder slechts de verweermiddelen tegenwerpen, welke aan den endossant zouden kunnen worden tegengeworpen. relaties0
 • 3. De opdracht, vervat in een incasso-endossement, eindigt niet door den dood of door de latere onbekwaamheid van den lastgever. relaties0
relaties0
Artikel 118
 • 1. Wanneer een endossement de vermelding bevat: "waarde tot zekerheid", "waarde tot pand", of eenige andere vermelding, welke inpandgeving met zich brengt, kan de houder alle uit den wisselbrief voortvloeiende rechten uitoefenen, maar een door hem gesteld endossement geldt slechts als endossement bij wege van lastgeving. relaties0
 • 2. De wisselschuldenaren kunnen den houder de verweermiddelen, gegrond op hun persoonlijke verhouding tot den endossant, niet tegenwerpen, tenzij de houder bij de ontvangst van den wisselbrief desbewust ten nadeele van den schuldenaar heeft gehandeld. relaties0
relaties0
Artikel 119
 • 1. Een endossement, gesteld na den vervaldag, heeft dezelfde gevolgen als een endossement, gesteld vóór den vervaldag. Echter heeft het endossement, gesteld na het protest van non-betaling of na het verstrijken van den termijn, voor het opmaken van het protest bepaald, slechts de gevolgen eener gewone cessie. relaties0
 • 2. Behoudens tegenbewijs wordt het endossement zonder dagteekening geacht te zijn gesteld vóór het verstrijken van den termijn, voor het opmaken van het protest bepaald. relaties0
relaties0
relaties0

Derde afdeeling Van de acceptatie

Artikel 120

De wisselbrief kan tot den vervaldag door den houder of door iemand, die hem enkel onder zich heeft, aan den betrokkene te zijner woonplaats ter acceptatie worden aangeboden.

relaties0relaties0
Artikel 121
 • 1. In elken wisselbrief kan de trekker, al dan niet met vaststelling van een termijn, bepalen, dat deze ter acceptatie moet worden aangeboden. relaties0
 • 2. Hij kan in den wisselbrief de aanbieding ter acceptatie verbieden, behoudens in wisselbrieven, betaalbaar bij eenen derde, of betaalbaar in een andere plaats dan die van het domicilie des betrokkenen of betaalbaar een zekeren tijd na zicht. relaties0
 • 3. Hij kan ook bepalen, dat de aanbieding ter acceptatie niet kan plaats hebben vóór een bepaalden dag. relaties0
 • 4. Tenzij de trekker heeft verklaard, dat de wisselbrief niet vatbaar is voor acceptatie, kan elke endossant, al dan niet met vaststelling van eenen termijn, bepalen, dat hij ter acceptatie moet worden aangeboden. relaties0
relaties0
Artikel 122
 • 1. Wisselbrieven, betaalbaar een zekeren tijd na zicht, moeten ter acceptatie worden aangeboden binnen een jaar na hunne dagteekening. relaties0
 • 2. De trekker kan dezen termijn verkorten of verlengen. relaties0
 • 3. De endossanten kunnen deze termijnen verkorten. relaties0
relaties0
Artikel 123
 • 1. De betrokkene kan verzoeken, dat hem een tweede aanbieding wordt gedaan den dag, volgende op de eerste. Belanghebbenden zullen zich er niet op mogen beroepen, dat aan dit verzoek geen gevolg is gegeven, tenzij het verzoek in het protest is vermeld. relaties0
 • 2. De houder is niet verplicht, den ter acceptatie aangeboden wisselbrief aan den betrokkene af te geven. relaties0
relaties0
Artikel 124
 • 1. De acceptatie wordt op den wisselbrief gesteld. Zij wordt uitgedrukt door het woord: "geaccepteerd", of door een soortgelijk woord; zij wordt door den betrokkene onderteekend. De enkele handteekening van den betrokkene, op de voorzijde van den wisselbrief gesteld, geldt als acceptatie. relaties0
 • 2. Wanneer de wisselbrief betaalbaar is een zekeren tijd na zicht, of wanneer hij krachtens een uitdrukkelijk beding ter acceptatie moet worden aangeboden binnen een bepaalden termijn, moet de acceptatie als dagteekening inhouden den dag, waarop zij is geschied, tenzij de houder dien van de aanbieding eischt. Bij gebreke van dagteekening moet de houder dit verzuim door een tijdig protest doen vaststellen, op straffe van verlies van zijn recht van regres op de endossanten en op den trekker, die fonds heeft bezorgd. relaties0
relaties0
Artikel 125
 • 1. De acceptatie is onvoorwaardelijk, maar de betrokkene kan haar beperken tot een gedeelte van de som. relaties0
 • 2. Elke andere wijziging, door den acceptant met betrekking tot het in den wisselbrief vermelde aangebracht, geldt als weigering van acceptatie. De acceptant is echter gehouden overeenkomstig den inhoud zijner acceptatie. relaties0
relaties0
Artikel 126
 • 1. Wanneer de trekker den wisselbrief op een andere plaats dan die van het domicilie des betrokkenen heeft betaalbaar gesteld, zonder eenen derde aan te wijzen, bij wien de betaling moet worden gedaan, kan de betrokkene dezen bij de acceptatie aanwijzen. Bij gebreke van zoodanige aanwijzing wordt de acceptant geacht zich verbonden te hebben zelf te betalen op de plaats van betaling. relaties0
 • 2. Indien de wisselbrief betaalbaar is aan het domicilie des betrokkenen, kan deze, in de acceptatie, een adres aanwijzen, in dezelfde plaats, waar de betaling moet worden gedaan. relaties0
relaties0
Artikel 127
 • 1. Door de acceptatie verbindt de betrokkene zich, den wisselbrief op den vervaldag te betalen. relaties0
 • 2. Bij gebreke van betaling heeft de houder, al ware hij de trekker, tegen den acceptant een rechtstreeksche vordering, uit den wisselbrief voortspruitend, voor al hetgeen kan worden gevorderd krachtens de artikelen 147 en 148. relaties0
relaties0
Artikel 127a

Hij, die het noodige fonds in handen heeft, bijzonderlijk bestemd tot de betaling van eenen getrokken wisselbrief, is, op straffe van schadevergoeding jegens den trekker, tot de acceptatie verplicht.

relaties0relaties0
Artikel 127b
 • 1. Belofte om eenen wisselbrief te zullen accepteeren geldt niet als acceptatie, maar geeft aan den trekker eene rechtsvordering tot schadevergoeding tegen den belover, die weigert zijne belofte gestand te doen. relaties0
 • 2. Deze schade bestaat in de kosten van protest en herwissel, wanneer de wisselbrief voor des trekkers eigene rekening was getrokken. relaties0
 • 3. Wanneer de trekking voor rekening van eenen derde was gedaan, bestaat de schade in de kosten van protest en herwissel, en in het beloop van hetgeen de trekker, uit hoofde van de bekomene toezegging van den belover, aan dien derde, op het crediet van den wisselbrief, heeft voorgeschoten. relaties0
relaties0
Artikel 127c

De trekker is verplicht aan den betrokkene tijdig kennis of advies te geven van den door hem getrokken wisselbrief, en, bij nalatigheid daarvan, gehouden tot vergoeding van de kosten, door weigering van acceptatie of betaling uit dien hoofde gevallen.

relaties0relaties0
Artikel 127d

Indien de wisselbrief voor rekening van eenen derde is getrokken, is deze alleen daarvoor aan den acceptant verbonden.

relaties0relaties0
Artikel 128
 • 1. Indien de betrokkene zijn op den wisselbrief gestelde acceptatie heeft doorgehaald vóór de teruggave van den wisselbrief, wordt de acceptatie geacht te zijn geweigerd. Behoudens tegenbewijs wordt de doorhaling geacht te zijn geschied vóór de teruggave van den wisselbrief. relaties0
 • 2. Indien echter de betrokkene van zijne acceptatie schriftelijk heeft doen blijken aan den houder of aan iemand, wiens handteekening op den wisselbrief voorkomt, is hij tegenover dezen gehouden overeenkomstig den inhoud van zijne acceptatie. relaties0
relaties0
relaties0

Vierde afdeeling Van het aval

Artikel 129
 • 1. De betaling van eenen wisselbrief kan voor het geheel of een gedeelte van de wisselsom door eenen borgtocht (aval) worden verzekerd. relaties0
 • 2. Deze borgtocht kan door eenen derde, of zelfs door iemand, wiens handteekening op den wisselbrief voorkomt, worden gegeven. relaties0
relaties0
Artikel 130
 • 1. Het aval wordt op den wisselbrief of op een verlengstuk gesteld. relaties0
 • 2. Het wordt uitgedrukt door de woorden: "goed voor aval" of door een soortgelijke uitdrukking; het wordt door den avalgever onderteekend. relaties0
 • 3. De enkele handteekening van den avalgever, gesteld op de voorzijde van den wisselbrief, geldt als aval, behalve wanneer de handteekening die is van den betrokkene of van den trekker. relaties0
 • 4. Het kan ook geschieden bij een afzonderlijk geschrift of bij een brief, vermeldende de plaats, waar het is gegeven. relaties0
 • 5. In het aval moet worden vermeld, voor wien het is gegeven. Bij gebreke hiervan wordt het geacht voor den trekker te zijn gegeven. relaties0
relaties0
Artikel 131
 • 1. De avalgever is op dezelfde wijze verbonden als degenen, voor wien het aval is gegeven. relaties0
 • 2. Zijne verbintenis is geldig, zelfs indien, wegens een andere oorzaak dan een vormgebrek, de door hem gewaarborgde verbintenis nietig is. relaties0
 • 3. Door te betalen verkrijgt de avalgever de rechten, welke krachtens den wisselbrief kunnen worden uitgeoefend tegen dengene, voor wien het aval is gegeven en tegen degenen, die tegenover dezen krachtens den wisselbrief verbonden zijn. relaties0
relaties0
relaties0

Vijfde afdeeling Van den vervaldag

Artikel 132
 • 1. Een wisselbrief kan worden getrokken:
  op zicht;
  op een zekeren tijd na zicht;
  op een zekeren tijd na dagteekening;
  op een bepaalden dag. relaties0
 • 2. Wisselbrieven met anders bepaalde vervaldagen of in termijnen betaalbaar zijn nietig. relaties0
relaties0
Artikel 133
 • 1. De wisselbrief, getrokken op zicht, is betaalbaar bij de aanbieding. Hij moet ter betaling worden aangeboden binnen een jaar na zijne dagteekening. De trekker kan dezen termijn verkorten of verlengen. De endossanten kunnen deze termijnen verkorten. relaties0
 • 2. De trekker kan voorschrijven, dat een wisselbrief niet ter betaling mag worden aangeboden vóór een bepaalden dag. In dat geval loopt de termijn van aanbieding van dien dag af. relaties0
relaties0
Artikel 134
 • 1. De vervaldag van eenen wisselbrief, getrokken op een zekeren tijd na zicht, wordt bepaald, hetzij door de dagteekening der acceptatie, hetzij door die van het protest. relaties0
 • 2. Bij gebreke van protest wordt de niet-gedagteekende acceptatie ten aanzien van den acceptant geacht te zijn gedaan op den laatsten dag van den termijn, voor de aanbieding ter acceptatie voorgeschreven. relaties0
relaties0
Artikel 135
 • 1. De wisselbrief, getrokken op een of meer maanden na dagteekening of na zicht, vervalt op den overeenkomstigen dag van de maand, waarin de betaling moet worden gedaan. Bij gebreke van een overeenkomstigen dag vervalt een zoodanige wisselbrief op den laatsten dag van die maand. relaties0
 • 2. Bij eenen wisselbrief, getrokken op een of meer maanden en een halve maand na dagteekening of na zicht, worden eerst de geheele maanden gerekend. relaties0
 • 3. Is de vervaldag bepaald op het begin, het midden (half Januari, half Februari enz.) of op het einde van eene maand, dan wordt onder die uitdrukkingen verstaan: de eerste, de vijftiende, de laatste van die maand. relaties0
 • 4. Onder de uitdrukkingen: "acht dagen", "vijftien dagen", moet worden verstaan niet ééne of twee weken, maar een termijn van acht of van vijftien dagen. relaties0
 • 5. De uitdrukking "halve maand" duidt eenen termijn van vijftien dagen aan. relaties0
relaties0
Artikel 136
 • 1. De vervaldag van eenen wisselbrief, betaalbaar op een bepaalden dag, in eene plaats, waar de tijdrekening een andere is dan die van de plaats van uitgifte, wordt geacht te zijn vastgesteld volgens de tijdrekening van de plaats van betaling. relaties0
 • 2. De dag van uitgifte van eenen wisselbrief, getrokken tusschen twee plaatsen met verschillende tijdrekening en betaalbaar een zekeren tijd na dagteekening, wordt herleid tot den overeenkomstigen dag van de tijdrekening van de plaats van betaling en de vervaldag wordt dienovereenkomstig vastgesteld. relaties0
 • 3. De termijnen van aanbieding der wisselbrieven worden berekend overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid. relaties0
 • 4. Dit artikel is niet van toepassing, indien uit eene in den wisselbrief opgenomen clausule of uit zijne bewoordingen een afwijkende bedoeling kan worden afgeleid. relaties0
relaties0
relaties0

Zesde afdeeling Van de betaling

Artikel 137
 • 1. De houder van eenen wisselbrief, betaalbaar op een bepaalden dag of een zekeren tijd na dagteekening of na zicht, moet dezen ter betaling aanbieden, hetzij den dag, waarop hij betaalbaar is, hetzij eenen der twee daaropvolgende werkdagen. relaties0
 • 2. De aanbieding van eenen wisselbrief aan eene verrekeningskamer geldt als aanbieding ter betaling. Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen de instellingen worden aangewezen, die in den zin van dezen Titel als verrekeningskamers worden beschouwd. relaties0
relaties0
Artikel 138
 • 1. Buiten het geval, in artikel 167b vermeld, kan de betrokkene, den wisselbrief betalende, vorderen, dat hem deze, van behoorlijke kwijting van den houder voorzien, wordt uitgeleverd. relaties0
 • 2. De houder mag niet weigeren een gedeeltelijke betaling aan te nemen. relaties0
 • 3. In geval van gedeeltelijke betaling kan de betrokkene vorderen, dat van die betaling op den wisselbrief melding wordt gemaakt en dat hem daarvoor kwijting wordt gegeven. relaties0
relaties0
Artikel 139
 • 1. De houder van eenen wisselbrief kan niet genoodzaakt worden, vóór den vervaldag betaling te ontvangen. relaties0
 • 2. De betrokkene, die vóór den vervaldag betaalt, doet zulks op eigen verantwoordelijkheid. relaties0
 • 3. Hij, die op den vervaldag betaalt, is deugdelijk gekweten, mits er zijnerzijds geen bedrog plaats heeft of grove schuld aanwezig is. Hij is gehouden, de regelmatigheid van de reeks van endossementen, maar niet de handteekening der endossanten te onderzoeken. relaties0
 • 4. Indien hij, niet bevrijdend betaald hebbende, verplicht wordt, ten tweede male te betalen, heeft hij verhaal op allen die de wissel niet te goeder trouw hebben verkregen. relaties0
relaties0
Artikel 140
 • 1. Een wisselbrief, waarvan de betaling is bedongen in ander geld dan dat van de plaats van betaling, kan worden betaald in het geld van het land volgens zijne waarde op den vervaldag. Indien de schuldenaar in gebreke is, kan de houder te zijner keuze vorderen, dat de wisselsom betaald wordt in het geld van het land volgens den koers, hetzij van den vervaldag, hetzij van den dag van betaling. relaties0
 • 2. De waarde van het vreemde geld wordt bepaald volgens de gebruiken van de plaats van betaling. De trekker kan echter voorschrijven, dat het te betalen bedrag moet worden berekend volgens een in den wisselbrief voorgeschreven koers. relaties0
 • 3. Het bovenstaande is niet van toepassing, indien de trekker heeft voorgeschreven, dat de betaling moet geschieden in een bepaald aangeduid geld (clausule van werkelijke betaling in vreemd geld). relaties0
 • 4. Indien het bedrag van den wisselbrief is aangegeven in geld, hetwelk dezelfde benaming, maar eene verschillende waarde heeft in het land van uitgifte en in dat van betaling, wordt men vermoed het geld van de plaats van betaling te hebben bedoeld. relaties0
relaties0
Artikel 141

Bij gebreke van aanbieding ter betaling van den wisselbrief binnen den termijn, bij artikel 137 vastgesteld, heeft elke schuldenaar de bevoegdheid, het bedrag te bevoegder plaatse in consignatie te geven, op kosten en onder verantwoordelijkheid van den houder.

relaties0relaties0
relaties0

Zevende afdeeling Van het recht van regres in geval van non-acceptatie of non-betaling

Artikel 142
 • 1. De houder kan zijn recht van regres op de endossanten, den trekker en de andere wisselschuldenaren uitoefenen:
  Op den vervaldag:
  indien de betaling niet heeft plaats gehad; relaties0
 • 2. Zelfs vóór den vervaldag:
  • 1°.indien de acceptatie geheel of gedeeltelijk is geweigerd; relaties0
  • 2°.in geval van faillissement van den betrokkene, al of niet acceptant, of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en van het oogenblik af, waarop eene hem verleende surséance van betaling is ingegaan; relaties0
  • 3°.in geval van faillissement van den trekker of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van een niet voor acceptatie vatbaren wisselbrief. relaties0
  relaties0
relaties0
Artikel 143
 • 1. De weigering van acceptatie of van betaling moet worden vastgesteld bij authentieke acte (protest van non-acceptatie of van non-betaling). relaties0
 • 2. Het protest van non-acceptatie moet worden opgemaakt binnen de termijnen, voor de aanbieding ter acceptatie vastgesteld. Indien, in het geval bij artikel 123, lid 1, voorzien, de eerste aanbieding heeft plaats gehad op den laatsten dag van den termijn, kan het protest nog op den volgenden dag worden gedaan. relaties0
 • 3. Het protest van non-betaling van eenen wisselbrief, betaalbaar op een bepaalden dag of zekeren tijd na dagteekening of na zicht, moet worden gedaan op éénen der twee werkdagen, volgende op den dag, waarop de wisselbrief betaalbaar is. Indien het eenen wisselbrief, betaalbaar op zicht, betreft, moet het protest worden gedaan, overeenkomstig de bepalingen bij het voorgaande lid vastgesteld voor het opmaken van het protest van non-acceptatie. relaties0
 • 4. Het protest van non-acceptatie maakt de aanbieding ter betaling en het protest van non-betaling overbodig. relaties0
 • 5. In geval van benoeming van bewindvoerders op verzoek van den betrokkene, al of niet acceptant, tot surséance van betaling kan de houder zijn recht van regres niet uitoefenen, dan nadat de wisselbrief ter betaling aan den betrokkene is aangeboden en protest is opgemaakt. relaties0
 • 6. Indien de betrokkene, al of niet acceptant, is failliet verklaard, of indien de trekker van eenen wisselbrief, welke niet vatbaar is voor acceptatie, is failliet verklaard, kan de houder, voor de uitoefening van zijn recht van regres, volstaan met overlegging van het vonnis, waarbij het faillissement is uitgesproken. relaties0
 • 7. Het zesde lid is van overeenkomstige toepassing indien de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. relaties0
relaties0
Artikel 143a
 • 1. De betaling van eenen wisselbrief moet gevraagd en het daarop volgende protest gedaan worden ter woonplaats van den betrokkene. relaties0
 • 2. Indien de wisselbrief getrokken is om in eene andere aangewezene woonplaats of door eenen anderen aangewezen persoon, hetzij in dezelfde, hetzij in eene andere gemeente te worden betaald, moet de betaling gevraagd en het protest opgemaakt worden ter aangewezene woonplaats of aan den aangewezen persoon. relaties0
relaties0
Artikel 143b
 • 1. De protesten, zowel van non-acceptatie als van non-betaling, worden gedaan door een deurwaarder. Deze kan zich desverkiezende doen vergezellen door een of twee getuigen. relaties0
 • 2. De protesten behelzen:
  • 1°.een letterlijk afschrift van den wisselbrief, van de acceptatie, van de endossementen, van het aval en van de adressen daarop gesteld; relaties0
  • 2°.de vermelding dat zij de acceptatie of betaling aan de personen, of ter plaatse in het voorgaand artikel gemeld, afgevraagd en niet bekomen hebben; relaties0
  • 3°.de vermelding van de opgegevene reden van non-acceptatie of non-betaling; relaties0
  • 4°.de aanmaning om het protest te teekenen, en de redenen van weigering; relaties0
  • 5°.de vermelding, dat hij, deurwaarder, wegens die non-acceptatie of non-betaling heeft geprotesteerd. relaties0
  relaties0
 • 3. Indien het protest een vermisten wisselbrief betreft, volstaat, in plaats van het bepaalde onder 1°. van het voorgaande lid, eene zoo nauwkeurig mogelijke omschrijving van den inhoud des wisselbriefs. relaties0
relaties0
Artikel 143c

De deurwaarders zijn verplicht, op straffe van schadevergoeding, afschrift van het protest te laten, en hiervan melding in het afschrift te maken, en hetzelve, naar orde des tijds, in te schrijven in een bijzonder register, genommerd en gewaarmerkt door de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin hun woonplaats is gelegen, en om wijders, zulks begeerd wordende, een of meer afschriften van het protest aan de belanghebbenden te leveren.

relaties0relaties0
Artikel 143d

Als protest van non-acceptatie, onderscheidenlijk van non-betaling geldt de door dengene, aan wien de acceptatie of de betaling wordt afgevraagd, met toestemming van den houder op den wisselbrief gestelde, gedagteekende en onderteekende verklaring, dat hij dezelve weigert, tenzij de trekker heeft aangeteekend, dat hij een authentiek protest verlangt.

relaties0relaties0
Artikel 144
 • 1. De houder moet van de non-acceptatie of van de non-betaling kennis geven aan zijnen endossant en aan den trekker binnen de vier werkdagen, volgende op den dag van het protest of, indien de wisselbrief getrokken is met de clausule zonder kosten, volgende op dien der aanbieding. Elke endossant moet binnen de twee werkdagen, volgende op den dag van ontvangst der kennisgeving, de door hem ontvangen kennisgeving aan zijnen endossant mededeelen, met aanwijzing van de namen en adressen van degenen, die de voorafgaande kennisgevingen hebben gedaan, en zoo vervolgens, teruggaande tot den trekker. Deze termijnen loopen van de ontvangst der voorafgaande kennisgeving af. relaties0
 • 2. Indien overeenkomstig het voorgaande lid eene kennisgeving is gedaan aan iemand, wiens handteekening op den wisselbrief voorkomt, moet gelijke kennisgeving binnen denzelfden termijn aan diens avalgever worden gedaan. relaties0
 • 3. Indien een endossant zijn adres niet of op onleesbare wijze heeft aangeduid, kan worden volstaan met kennisgeving aan den voorafgaanden endossant. relaties0
 • 4. Hij, die eene kennisgeving heeft te doen, kan zulks doen in iederen vorm, zelfs door enkele terugzending van den wisselbrief. relaties0
 • 5. Hij moet bewijzen, dat hij de kennisgeving binnen den vastgestelden termijn heeft gedaan. Deze termijn wordt gehouden te zijn in acht genomen, wanneer een brief, die de kennisgeving behelst, binnen den genoemden termijn ter post is bezorgd. relaties0
 • 6. Hij, die de kennisgeving niet binnen den bovenvermelden termijn doet, stelt zich niet bloot aan verval van zijn recht; hij is, indien daartoe aanleiding bestaat, verantwoordelijk voor de schade, door zijne nalatigheid veroorzaakt, zonder dat echter de schadevergoeding de wisselsom kan te boven gaan. relaties0
relaties0
Artikel 145
 • 1. De trekker, een endossant of een avalgever kan, door de clausule "zonder kosten", "zonder protest", of een andere soortgelijke op den wisselbrief gestelde en onderteekende clausule, den houder van het opmaken van een protest van non-acceptatie of van non-betaling, ter uitoefening van zijn recht van regres, ontslaan. relaties0
 • 2. Deze clausule ontslaat den houder niet van de aanbieding van den wisselbrief binnen de voorgeschreven termijnen, noch van het doen van de kennisgevingen. Het bewijs van de niet-inachtneming der termijnen moet worden geleverd door dengene, die zich daarop tegenover den houder beroept. relaties0
 • 3. Is de clausule door den trekker gesteld, dan heeft zij gevolgen ten aanzien van allen, wier handteekeningen op den wisselbrief voorkomen; is zij door eenen endossant of door eenen avalgever gesteld, dan heeft zij gevolgen alleen voor dezen endossant of avalgever. Indien de houder, ondanks de door den trekker gestelde clausule, toch protest doet opmaken, zijn de kosten daarvan voor zijne rekening. Indien de clausule van eenen endossant of eenen avalgever afkomstig is, kunnen de kosten van het protest, indien dit is opgemaakt, op allen, wier handteekeningen op den wisselbrief voorkomen, worden verhaald. relaties0
relaties0
Artikel 146
 • 1. Allen, die eenen wisselbrief hebben getrokken, geaccepteerd, geëndosseerd, of voor aval geteekend, zijn hoofdelijk tegenover den houder verbonden. Bovendien is ook de derde, voor wiens rekening de wisselbrief is getrokken en die de waarde daarvoor heeft genoten, jegens den houder aansprakelijk. relaties0
 • 2. De houder kan deze personen, zoowel ieder afzonderlijk, als gezamenlijk, aanspreken, zonder verplicht te zijn de volgorde, waarin zij zich hebben verbonden, in acht te nemen. relaties0
 • 3. Hetzelfde recht komt toe aan ieder, wiens handteekening op den wisselbrief voorkomt en die dezen, ter voldoening aan zijnen regresplicht, heeft betaald. relaties0
 • 4. De vordering, ingesteld tegen éénen der wisselschuldenaren, belet niet de anderen aan te spreken, al hadden dezen zich later verbonden dan de eerst aangesprokene. relaties0
relaties0
Artikel 146a
 • 1. De houder van eenen geprotesteerden wisselbrief heeft in geen geval eenig recht op het fonds, dat de betrokkene van den trekker in handen heeft. relaties0
 • 2. Indien de wisselbrief niet is geaccepteerd, behooren die penningen, bij faillissement van den trekker of indien ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, aan diens boedel. relaties0
 • 3. In geval van acceptatie, blijft het fonds, tot het beloop van den wisselbrief, aan den betrokkene, behoudens de verplichting van dezen om jegens den houder aan zijne acceptatie te voldoen. relaties0
relaties0
Artikel 147
 • 1. De houder kan van dengene, tegen wien hij zijn recht van regres uitoefent, vorderen:
  • 1°.de som van den niet-geaccepteerden of niet betaalden wisselbrief met de rente, zoo deze bedongen is; relaties0
  • 2°.de wettelijke rente, te rekenen van de vervaldag, voor wissels die in Nederland uitgegeven en betaalbaar zijn, en een rente van zes ten honderd, te rekenen van de vervaldag, voor alle overige wissels; relaties0
  • 3°.de kosten van protest, die van de gedane kennisgevingen alsmede de andere kosten. relaties0
  relaties0
 • 2. Zoo de uitoefening van het recht van regres vóór den vervaldag plaats heeft, wordt op de wisselsom eene korting toegepast. Deze korting wordt berekend volgens het officiëele disconto (bankdisconto), geldende ter woonplaats van den houder, op den dag van de uitoefening van het recht van regres. relaties0
relaties0
Artikel 148

Hij, die ter voldoening aan zijnen regresplicht den wisselbrief heeft betaald, kan van degenen, die tegenover hem regresplichtig zijn, vorderen:

 • 1°.het geheele bedrag, dat hij betaald heeft; relaties0
 • 2°.de wettelijke rente, te rekenen van de dag der betaling, voor wissels die in Nederland uitgegeven en betaalbaar zijn, en een rente van zes ten honderd, te rekenen van de dag der betaling, voor alle overige wissels; relaties0
 • 3°.de door hem gemaakte kosten. relaties0

relaties0relaties0
Artikel 149
 • 1. Elke wisselschuldenaar, tegen wien het recht van regres wordt of kan worden uitgeoefend, kan, tegen betaling ter voldoening aan zijnen regresplicht, de afgifte vorderen van den wisselbrief met het protest, alsmede een voor voldaan geteekende rekening. relaties0
 • 2. Elke endossant, die ter voldoening aan zijnen regresplicht den wisselbrief heeft betaald, kan zijn endossement en dat van de volgende endossanten doorhalen. relaties0
relaties0
Artikel 150

Bij gedeeltelijke acceptatie kan degene, die ter voldoening aan zijnen regresplicht het niet geaccepteerde gedeelte van de wisselsom heeft betaald, vorderen, dat die betaling op den wisselbrief wordt vermeld en dat hem daarvan kwijting wordt gegeven. De houder moet hem daarenboven uitleveren een voor eensluidend geteekend afschrift van den wisselbrief, alsmede het protest, om hem de uitoefening van zijn verdere regresrechten mogelijk te maken.

relaties0relaties0
Artikel 151
 • 1. Ieder, die een recht van regres kan uitoefenen, kan, tenzij het tegendeel bedongen is, zich de vergoeding bezorgen door middel van een nieuwen wisselbrief (herwissel), getrokken op zicht op éénen van degenen, die tegenover hem regresplichtig zijn en betaalbaar te diens woonplaats. relaties0
 • 2. De herwissel omvat, behalve de bedragen in de artikelen 147 en 148 aangegeven, de bedragen van provisie en het zegel van den herwissel. relaties0
 • 3. Indien de herwissel door den houder is getrokken, wordt het bedrag bepaald volgens den koers van eenen zichtwissel, getrokken van de plaats, waar de oorspronkelijke wisselbrief betaalbaar was, op de woonplaats van den regresplichtige. Indien de herwissel is getrokken door eenen endossant, wordt het bedrag bepaald volgens den koers van eenen zichtwissel, getrokken van de woonplaats van den trekker van den herwissel op de woonplaats van den regresplichtige. relaties0
relaties0
Artikel 152
 • 1. Na afloop van de termijnen vastgesteld:
  voor de aanbieding van eenen wisselbrief getrokken op zicht of zekeren tijd na zicht;
  voor het opmaken van het protest van non-acceptatie of van non-betaling;
  voor de aanbieding ter betaling in geval van beding zonder kosten,
  vervalt het recht van den houder tegen de endossanten, tegen den trekker, en tegen de andere wisselschuldenaren, met uitzondering van den acceptant. relaties0
 • 2. Bij gebreke van aanbieding ter acceptatie binnen den door den trekker voorgeschreven termijn, vervalt het recht van regres van den houder, zoowel wegens non-betaling als wegens non-acceptatie, tenzij uit de bewoordingen van den wisselbrief blijkt, dat de trekker zich slechts heeft willen bevrijden van zijne verplichting, voor de acceptatie in te staan. relaties0
 • 3. Indien de bepaling van eenen termijn voor de aanbieding in een endossement is vervat, kan alleen de endossant daarop een beroep doen. relaties0
relaties0
Artikel 152a
 • 1. De wisselbrief van non-acceptatie of van non-betaling zijnde geprotesteerd, is niettemin de trekker, al ware het protest niet intijds gedaan, tot vrijwaring gehouden, tenzij hij bewees, dat de betrokkene op den vervaldag het noodige fonds tot betaling des wisselbriefs in handen had. Indien het vereischte fonds slechts gedeeltelijk aanwezig was, is de trekker voor het ontbrekende gehouden. relaties0
 • 2. Was de wisselbrief niet geaccepteerd, dan is, ingeval van niet tijdig protest, de trekker, op straffe van tot vrijwaring te zijn gehouden, verplicht, den houder af te staan en over te dragen de vordering op het fonds, dat de betrokkene van hem ten vervaldage heeft in handen gehad, en zulks tot het beloop van den wisselbrief; en hij moet aan den houder, te diens koste, de noodige bewijzen verschaffen om die vordering te doen gelden. Indien de trekker in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, zijn de curatoren onderscheidenlijk de bewindvoerders in zijnen boedel tot dezelfde verplichtingen gehouden, ten ware deze mochten verkiezen, den houder als schuldeischer, voor het beloop van den wisselbrief, toe te laten. relaties0
relaties0
Artikel 153
 • 1. Wanneer de aanbieding van den wisselbrief of het opmaken van het protest binnen de voorgeschreven termijnen wordt verhinderd door een onoverkomelijk beletsel (wettelijk voorschrift van eenigen Staat of ander geval van overmacht), worden deze termijnen verlengd. relaties0
 • 2. De houder is verplicht, van de overmacht onverwijld aan zijnen endossant kennis te geven, en deze kennisgeving gedagteekend en onderteekend op den wisselbrief of op een verlengstuk te vermelden; voor het overige zijn de bepalingen van artikel 144 toepasselijk. relaties0
 • 3. Na het ophouden van de overmacht moet de houder onverwijld den wisselbrief ter acceptatie of ter betaling aanbieden en, indien daartoe aanleiding bestaat, protest doen opmaken. relaties0
 • 4. Indien de overmacht meer dan dertig dagen, te rekenen van den vervaldag, aanhoudt, kan het recht van regres worden uitgeoefend, zonder dat de aanbieding of het opmaken van protest noodig is. relaties0
 • 5. Voor wisselbrieven, getrokken op zicht of op zekeren tijd na zicht, loopt de termijn van dertig dagen van den dag, waarop de houder, al ware het vóór het einde van den aanbiedingstermijn, van de overmacht aan zijnen endossant heeft kennis gegeven; voor wisselbrieven, getrokken op zekeren tijd na zicht, wordt de termijn van dertig dagen verlengd met den zichttermijn, in den wisselbrief aangegeven. relaties0
 • 6. Feiten, welke voor den houder, of voor dengene, dien hij met de aanbieding van den wisselbrief of met het opmaken van het protest belastte, van zuiver persoonlijken aard zijn, worden niet beschouwd als gevallen van overmacht. relaties0
relaties0
relaties0

Achtste afdeeling Van de tusschenkomst

1 Algemeene bepalingen
Artikel 154
 • 1. De trekker, een endossant, of een avalgever, kan iemand aanwijzen om, in geval van nood, te accepteeren of te betalen. relaties0
 • 2. Onder de hierna vastgestelde voorwaarden kan de wisselbrief worden geaccepteerd of betaald door iemand, die tusschenkomt voor eenen schuldenaar, op wien recht van regres kan worden uitgeoefend. relaties0
 • 3. De interveniënt kan een derde zijn, zelfs de betrokkene, of een reeds krachtens den wisselbrief verbonden persoon, behalve de acceptant. relaties0
 • 4. De interveniënt geeft binnen den termijn van twee werkdagen van zijne tusschenkomst kennis aan dengene, voor wien hij tusschenkwam. In geval van niet-inachtneming van dien termijn is hij, indien daartoe aanleiding bestaat, verantwoordelijk voor de schade, door zijne nalatigheid veroorzaakt, zonder dat echter de schadevergoeding de wisselsom kan te boven gaan. relaties0
relaties0
relaties0
2 Acceptatie bij tusschenkomst
Artikel 155
 • 1. De acceptatie bij tusschenkomst kan plaats hebben in alle gevallen, waarin de houder van eenen voor acceptatie vatbaren wisselbrief vóór den vervaldag recht van regres kan uitoefenen. relaties0
 • 2. Wanneer op den wisselbrief iemand is aangewezen om dezen, in geval van nood, ter plaatse van betaling te accepteeren of te betalen, kan de houder zijn recht tegen dengene, die de aanwijzing heeft gedaan en tegen hen, die daarna hunne handteekeningen op den wisselbrief hebben geplaatst, niet vóór den vervaldag uitoefenen, tenzij hij den wisselbrief aan den aangewezen persoon heeft aangeboden, en van diens weigering tot acceptatie protest is opgemaakt. relaties0
 • 3. In de andere gevallen van tusschenkomst kan de houder de acceptatie bij tusschenkomst weigeren. Indien hij haar echter aanneemt, verliest hij zijn recht van regres, hetwelk hem vóór den vervaldag toekomt tegen dengene, voor wien de acceptatie is gedaan, en tegen hen, die daarna hunne handteekeningen op den wisselbrief hebben geplaatst. relaties0
relaties0
Artikel 156

De acceptatie bij tusschenkomst wordt op den wisselbrief vermeld; zij wordt door den interveniënt onderteekend. Zij wijst aan, voor wien zij is geschied; bij gebreke van die aanwijzing wordt zij geacht voor den trekker te zijn geschied.

relaties0relaties0
Artikel 157
 • 1. De acceptant bij tusschenkomst is tegenover den houder en tegenover de endossanten, die den wisselbrief hebben geëndosseerd na dengene, voor wien de tusschenkomst is geschied, op dezelfde wijze als deze laatste verbonden. relaties0
 • 2. Niettegenstaande de acceptatie bij tusschenkomst kunnen degene, voor wien zij werd gedaan en degenen, die tegenover dezen regresplichtig zijn, van den houder, indien daartoe aanleiding bestaat, tegen terugbetaling van de bij artikel 147 aangewezen som, de afgifte van den wisselbrief, van het protest en van een voor voldaan geteekende rekening vorderen. relaties0
relaties0
relaties0
3 Betaling bij tusschenkomst
Artikel 158
 • 1. De betaling bij tusschenkomst kan plaats hebben in alle gevallen, waarin, hetzij op den vervaldag, hetzij vóór den vervaldag, de houder recht van regres heeft. relaties0
 • 2. De betaling moet de geheele som beloopen, welke degene, voor wien zij heeft plaats gehad, moest voldoen. relaties0
 • 3. Zij moet plaats hebben uiterlijk op den dag volgende op den laatsten dag, waarop het protest van non-betaling kan worden opgemaakt. relaties0
relaties0
Artikel 159
 • 1. Indien de wisselbrief is geaccepteerd door interveniënten, wier domicilie ter plaatse van betaling is gevestigd, of indien personen, wier domicilie in dezelfde plaats is gevestigd, zijn aangeduid om in geval van nood te betalen, moet de houder den wisselbrief aan al die personen aanbieden, en, indien daartoe aanleiding bestaat, protest van non-betaling doen opmaken uiterlijk op den dag volgende op den laatsten dag, waarop dit kan geschieden. relaties0
 • 2. Bij gebreke van protest binnen dien termijn zijn degene, die het noodadres heeft gesteld of voor wien de wisselbrief is geaccepteerd, en de latere endossanten van hunne verbintenis bevrijd. relaties0
relaties0
Artikel 160

De houder, die weigert de betaling bij tusschenkomst aan te nemen, verliest zijn recht van regres op hen, die daardoor zouden zijn bevrijd.

relaties0relaties0
Artikel 161
 • 1. De betaling bij tusschenkomst moet worden vastgesteld door eene kwijting, geplaatst op den wisselbrief met aanwijzing van dengene, voor wien zij is gedaan. Bij gebreke van die aanwijzing wordt de betaling geacht voor den trekker te zijn gedaan. relaties0
 • 2. De wisselbrief en het protest, indien dit is opgemaakt, moeten worden uitgeleverd aan hem, die bij tusschenkomst betaalt. relaties0
relaties0
Artikel 162
 • 1. Hij, die bij tusschenkomst betaalt, verkrijgt de rechten, uit den wisselbrief voortvloeiende, tegen dengene, voor wien hij heeft betaald, en tegen degenen, die tegenover dezen laatste krachtens den wisselbrief verbonden zijn. Hij mag echter den wisselbrief niet opnieuw endosseeren. relaties0
 • 2. De endossanten, volgende op dengene, voor wien de betaling heeft plaats gehad, zijn bevrijd. relaties0
 • 3. Indien zich meer personen tot de betaling bij tusschenkomst aanbieden, heeft de voorkeur de betaling, welke het grootste aantal bevrijdingen teweegbrengt. De interveniënt, die desbewust in strijd hiermede handelt, verliest zijn recht van regres tegen hen, die anders zouden zijn bevrijd. relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Negende afdeeling Van wisselexemplaren, wisselafschriften en vermiste wisselbrieven

1 Wisselexemplaren
Artikel 163
 • 1. De wisselbrief kan in meer gelijkluidende exemplaren worden getrokken. relaties0
 • 2. Die exemplaren moeten in den tekst zelf van den titel worden genummerd, bij gebreke waarvan elk exemplaar wordt beschouwd als een afzonderlijke wisselbrief. relaties0
 • 3. Iedere houder van eenen wisselbrief, waarin niet is vermeld, dat deze in een enkel exemplaar getrokken is, kan op zijne kosten de levering van meer exemplaren vorderen. Te dien einde moet hij zich tot zijn onmiddellijken endossant wenden, die verplicht is zijne medewerking te verleenen om zijn eigen endossant aan te spreken, en zoo vervolgens, teruggaande tot den trekker. De endossanten zijn verplicht, de endossementen ook op de nieuwe exemplaren aan te brengen. relaties0
relaties0
Artikel 164
 • 1. De betaling, op één der exemplaren gedaan, bevrijdt, ook al ware niet bedongen, dat die betaling de kracht der andere exemplaren te niet doet. Echter blijft de betrokkene verbonden wegens elk geaccepteerd exemplaar, dat hem niet is uitgeleverd. relaties0
 • 2. De endossant, die de exemplaren aan verschillende personen heeft overgedragen, alsook de latere endossanten, zijn verbonden wegens alle exemplaren, die hunne handteekening dragen en die niet zijn uitgeleverd. relaties0
relaties0
Artikel 165
 • 1. Hij, die één der exemplaren ter acceptatie heeft gezonden, moet op de andere exemplaren den naam van den persoon aanwijzen, in wiens handen dat exemplaar zich bevindt. Deze is verplicht, dit aan den rechtmatigen houder van een ander exemplaar uit te leveren. relaties0
 • 2. Weigert hij dit, dan kan de houder slechts zijn recht van regres uitoefenen, nadat hij door een protest heeft doen vaststellen:
  • 1°.dat het ter acceptatie gezonden exemplaar hem desgevraagd niet is uitgeleverd; relaties0
  • 2°.dat hij de acceptatie of de betaling op een ander exemplaar niet heeft kunnen verkrijgen. relaties0
  relaties0
relaties0
relaties0
2 Wisselafschriften
Artikel 166
 • 1. Elke houder van eenen wisselbrief heeft het recht, daarvan afschriften te vervaardigen. relaties0
 • 2. Het afschrift moet het oorspronkelijke nauwkeurig weergeven met de endossementen en alle andere vermeldingen, die er op voorkomen. Het moet aangeven, waar het afschrift ophoudt. relaties0
 • 3. Het kan worden geëndosseerd en voor aval geteekend op dezelfde wijze en met dezelfde gevolgen, als het oorspronkelijke. relaties0
relaties0
Artikel 167
 • 1. Het afschrift moet dengene, in wiens handen het oorspronkelijke stuk zich bevindt, vermelden. Deze is verplicht het oorspronkelijke stuk aan den rechtmatigen houder van het afschrift uit te leveren. relaties0
 • 2. Weigert hij dit, dan kan de houder zijn recht van regres tegen hen, die het afschrift hebben geëndosseerd of voor aval geteekend, slechts uitoefenen, nadat hij door een protest heeft doen vaststellen, dat het oorspronkelijke stuk hem desgevraagd niet is uitgeleverd. relaties0
 • 3. Indien na het laatste daarop geplaatste endossement, alvorens het afschrift is vervaardigd, het oorspronkelijke stuk de clausule draagt: "van hier af geldt het endossement slechts op de copie", of eenige andere soortgelijke clausule, is een nadien op het oorspronkelijk stuk geplaatst endossement nietig. relaties0
relaties0
relaties0
3 Vermiste wisselbrieven
Artikel 167a

Degene die een wisselbrief, waarvan hij houder was, vermist, kan met inachtneming van artikel 49, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van de betrokkene betaling vragen.

relaties0relaties0
Artikel 167b

Degene die een wisselbrief waarvan hij houder was, en welke is vervallen, en, zoveel nodig, geprotesteerd, vermist, kan met inachtneming van artikel 49, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zijn rechten alleen tegen de acceptant en tegen de trekker uitoefenen.

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Tiende afdeeling Van veranderingen

Artikel 168

In geval van verandering van den tekst van eenen wisselbrief, zijn zij, die daarna hunne handteekeningen op den wisselbrief geplaatst hebben, volgens den veranderden tekst verbonden; zij, die daarvoor hunne handteekeningen op den wisselbrief geplaatst hebben, zijn verbonden volgens den oorspronkelijken tekst.

relaties0relaties0
relaties0

Elfde afdeeling Van verjaring

Artikel 168a

Behoudens de bepaling van het volgende artikel gaat wisselschuld te niet door alle middelen van schuldbevrijding, bij het Burgerlijk Wetboek aangewezen.

relaties0relaties0
Artikel 169
 • 1. Alle rechtsvorderingen, welke uit den wisselbrief tegen den acceptant voortspruiten, verjaren door een tijdsverloop van drie jaren, te rekenen van den vervaldag. relaties0
 • 2. De rechtsvorderingen van den houder tegen de endossanten en tegen den trekker verjaren door een tijdsverloop van een jaar, te rekenen van de dagteekening van het tijdig opgemaakte protest of, ingeval van de clausule zonder kosten, van den vervaldag. relaties0
 • 3. De rechtsvorderingen van de endossanten tegen elkander en tegen den trekker verjaren door tijdsverloop van zes maanden, te rekenen van den dag, waarop de endossant ter voldoening aan zijnen regresplicht den wisselbrief heeft betaald, of van den dag, waarop hij zelf in rechte is aangesproken. relaties0
 • 4. De in het eerste lid bedoelde verjaring kan niet worden ingeroepen door den acceptant, indien of voor zoover hij fonds heeft ontvangen of zich ongerechtvaardigd zou hebben verrijkt; evenmin kan de in het tweede en derde lid bedoelde verjaring worden ingeroepen door den trekker, indien of voor zoover hij geen fonds heeft bezorgd noch door den trekker of de endossanten, die zich ongerechtvaardigd zouden hebben verrijkt; alles onverminderd het bepaalde in artikel 306 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. relaties0
relaties0
Artikel 170
relaties0
relaties0

Twaalfde afdeeling Algemene bepalingen

Artikel 171
 • 1. De betaling van eenen wisselbrief, waarvan de vervaldag een wettelijke feestdag is, kan eerst worden gevorderd op den eerstvolgenden werkdag. Evenzoo kunnen alle andere handelingen met betrekking tot wisselbrieven, met name de aanbieding ter acceptatie en het protest, niet plaats hebben dan op eenen werkdag. relaties0
 • 2. Wanneer ééne van die handelingen moet worden verricht binnen een zekeren termijn, waarvan de laatste dag een wettelijke feestdag is, wordt deze termijn verlengd tot den eersten werkdag, volgende op het einde van dien termijn. De tusschenliggende feestdagen zijn begrepen in de berekening van den termijn. relaties0
relaties0
Artikel 171a

Als wettelijke feestdag in den zin van deze Afdeeling worden beschouwd de Zondag, de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de verjaardag van de Koning.

relaties0relaties0
Artikel 172

In de wettelijke of bij overeenkomst vastgestelde termijnen is niet begrepen de dag, waarop deze termijnen beginnen te loopen.

relaties0relaties0
Artikel 173

Geen enkele respijtdag, noch wettelijke, noch rechterlijke, is toegestaan.

relaties0relaties0
relaties0

Dertiende afdeeling Van orderbriefjes

Artikel 174

Het orderbriefje behelst:

 • 1°.hetzij de orderclausule, hetzij de benaming "orderbriefje" of "promesse aan order", opgenomen in den tekst zelf, en uitgedrukt in de taal, waarin de titel is gesteld; relaties0
 • 2°.de onvoorwaardelijke belofte een bepaalde som te betalen; relaties0
 • 3°.de aanwijzing van den vervaldag; relaties0
 • 4°.die van de plaats, waar de betaling moet geschieden; relaties0
 • 5°.den naam van dengene, aan wien of aan wiens order de betaling moet worden gedaan; relaties0
 • 6°.de vermelding van de dagteekening, alsmede van de plaats, waar het orderbiljet is onderteekend; relaties0
 • 7°.de handteekening van hem, die den titel uitgeeft (onderteekenaar). relaties0
relaties0relaties0
Artikel 175
 • 1. De titel, waarin ééne der vermeldingen, in het voorgaande artikel aangegeven, ontbreekt, geldt niet als orderbriefje, behoudens in de hieronder genoemde gevallen. relaties0
 • 2. Het orderbriefje, waarvan de vervaldag niet is aangewezen, wordt beschouwd als betaalbaar op zicht. relaties0
 • 3. Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing wordt de plaats van de onderteekening van den titel geacht te zijn de plaats van betaling en tevens de plaats van het domicilie van den onderteekenaar. relaties0
 • 4. Het orderbriefje, dat de plaats van zijne onderteekening niet vermeldt, wordt geacht te zijn onderteekend in de plaats, aangegeven naast den naam van den onderteekenaar. relaties0
relaties0
Artikel 176
 • 1. Voor zooverre zij niet onvereenigbaar zijn met den aard van het orderbriefje, zijn daarop toepasselijk de bepalingen over wisselbrieven betreffende:
  het endossement (artikelen 110-119);
  den vervaldag (artikelen 132-136);
  de betaling (artikelen 137-141);
  het recht van regres in geval van non-betaling (artikelen 142-149, 151-153);
  de betaling bij tusschenkomst (artikelen 154, 158-162);
  de wisselafschriften (artikelen 166 en 167);
  de vermiste wisselbrieven (artikel 167a);
  de veranderingen (artikel 168);
  de verjaring (artikelen 168a en 169-170);
  de feestdagen, de berekening der termijnen en het verbod van respijtdagen (artikelen 171, 171a, 172 en 173). relaties0
 • 2. Eveneens zijn op het orderbriefje toepasselijk de bepalingen betreffende den wisselbrief, betaalbaar bij eenen derde of in een andere plaats dan die van het domicilie van den betrokkene (artikelen 103 en 126), de renteclausule (artikel 104), de verschillen in de vermelding met betrekking tot de som, welke moet worden betaald (artikel 105), de gevolgen van het plaatsen eener handteekening onder de omstandigheden bedoeld in artikel 106, die van de handteekening van eenen persoon, die handelt zonder bevoegdheid of die zijne bevoegdheid overschrijdt (artikel 107), en den wisselbrief in blanco (artikel 109). relaties0
 • 3. Eveneens zijn op het orderbriefje toepasselijk de bepalingen betreffende het aval (artikelen 129-131); indien overeenkomstig hetgeen is bepaald bij artikel 130, laatste lid, het aval niet vermeldt, voor wien het is gegeven, wordt het geacht voor rekening van den onderteekenaar van het orderbriefje te zijn gegeven. relaties0
relaties0
Artikel 177
 • 1. De onderteekenaar van een orderbriefje is op dezelfde wijze verbonden als de acceptant van eenen wisselbrief. relaties0
 • 2. De orderbriefjes, betaalbaar zekeren tijd na zicht, moeten ter teekening voor "gezien" aan den onderteekenaar worden aangeboden binnen den bij artikel 122 vastgestelden termijn. De zichttermijn loopt van de dagteekening van het visum, hetwelk door den onderteekenaar op het orderbriefje moet worden geplaatst. De weigering van dezen zijn visum te plaatsen, moet worden vastgesteld door een protest (artikel 124), van welks dagteekening de zichttermijn begint te loopen. relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Zevende titel Van chèques, en van promessen en quitantiën aan toonder

Eerste afdeeling Van de uitgifte en den vorm van de chèque

Artikel 178

De chèque behelst:

 • 1°.de benaming "chèque", opgenomen in den tekst zelf en uitgedrukt in de taal, waarin de titel is gesteld; relaties0
 • 2°.de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som; relaties0
 • 3°.den naam van dengene, die betalen moet (betrokkene); relaties0
 • 4°.de aanwijzing van de plaats, waar de betaling moet geschieden; relaties0
 • 5°.de vermelding van de dagteekening, alsmede van de plaats, waar de chèque is getrokken; relaties0
 • 6°.de handteekening van dengene, die de chèque uitgeeft (trekker). relaties0

relaties0relaties0
Artikel 179
 • 1. De titel, waarin ééne der vermeldingen, in het voorgaande artikel aangegeven, ontbreekt, geldt niet als chèque, behoudens in de hieronder genoemde gevallen. relaties0
 • 2. Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing, wordt de plaats, aangegeven naast den naam van den betrokkene, geacht te zijn de plaats van betaling. Indien meerdere plaatsen zijn aangegeven naast den naam van den betrokkene, is de chèque betaalbaar op de eerstaangegeven plaats. relaties0
 • 3. Bij gebreke van die aanwijzingen of van iedere andere aanwijzing, is de chèque betaalbaar in de plaats, waar het hoofdkantoor van den betrokkene is gevestigd. relaties0
 • 4. De chèque, welke niet de plaats aanwijst, waar zij is getrokken, wordt geacht te zijn onderteekend in de plaats, aangegeven naast den naam des trekkers. relaties0
relaties0
Artikel 180

De chèque moet worden getrokken op eenen bankier, die fonds onder zich heeft ter beschikking van den trekker, en krachtens een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst, volgens welke de trekker het recht heeft per chèque over dat fonds te beschikken. In geval van niet-inachtneming van die voorschriften blijft de titel echter als chèque geldig.

relaties0relaties0
Artikel 181

De chèque kan niet worden geaccepteerd. Eene vermelding van acceptatie, op de chèque gesteld, wordt voor niet geschreven gehouden.

relaties0relaties0
Artikel 182
 • 1. De chèque kan betaalbaar worden gesteld:
  aan een met name genoemden persoon, met of zonder uitdrukkelijke clausule: "aan order";
  aan een met name genoemden persoon, met de clausule: "niet aan order", of een soortgelijke clausule;
  aan toonder. relaties0
 • 2. De chèque, betaalbaar gesteld aan een met name genoemden persoon, met de vermelding: "of aan toonder", of een soortgelijke uitdrukking, geldt als chèque aan toonder. relaties0
 • 3. De chèque zonder vermelding van den nemer geldt als chèque aan toonder. relaties0
relaties0
Artikel 183
 • 1. De chèque kan aan de order van den trekker luiden. relaties0
 • 2. De chèque kan worden getrokken voor rekening van eenen derde. De trekker wordt geacht voor zijn eigene rekening te hebben getrokken, indien uit de chèque of uit den adviesbrief niet blijkt, voor wiens rekening zulks is geschied. relaties0
 • 3. De chèque kan op den trekker zelf getrokken worden. relaties0
relaties0
Artikel 183a
 • 1. Wanneer de trekker op de chèque de vermelding "waarde ter incasseering", "ter incasso", "in lastgeving" of eenige andere vermelding, met zich brengend een bloote opdracht tot inning, heeft geplaatst, kan de nemer alle uit de chèque voortvloeiende rechten uitoefenen, maar hij kan deze niet anders overdragen dan bijwege van lastgeving. relaties0
 • 2. Bij een zoodanige chèque kunnen de chèqueschuldenaren aan den houder slechts de verweermiddelen tegenwerpen, welke aan den trekker zouden kunnen worden tegengeworpen. relaties0
 • 3. De opdracht, vervat in een incasso-chèque, eindigt niet door dood of latere onbekwaamheid van den lastgever. relaties0
relaties0
Artikel 184

Eene in de chèque opgenomen renteclausule wordt voor niet geschreven gehouden.

relaties0relaties0
Artikel 185

De chèque kan betaalbaar zijn aan de woonplaats van eenen derde, hetzij in de plaats, waar de betrokkene zijn domicilie heeft, hetzij in een andere plaats.

relaties0relaties0
Artikel 186
 • 1. De chèque, waarvan het bedrag voluit in letters en tevens in cijfers is geschreven, geldt, in geval van verschil, ten beloope van de som, voluit in letters geschreven. relaties0
 • 2. De chèque, waarvan het bedrag meermalen is geschreven, hetzij voluit in letters, hetzij in cijfers, geldt, in geval van verschil, slechts ten beloope van de kleinste som. relaties0
relaties0
Artikel 187

Indien de chèque handteekeningen bevat van personen, die onbekwaam zijn zich door middel van een chèque te verbinden, valsche handteekeningen of handteekeningen van verdichte personen, of handteekeningen, welke, onverschillig om welke andere reden, de personen, die die handteekeningen hebben geplaatst of in wier naam zulks is geschied, niet kunnen verbinden, zijn de verbintenissen der andere personen, wier handteekeningen op de chèque voorkomen, desniettemin geldig.

relaties0relaties0
Artikel 188

Ieder, die zijne handteekening op eene chèque plaatst als vertegenwoordiger van eenen persoon, voor wien hij niet de bevoegdheid had te handelen, is zelf krachtens de chèque verbonden, en heeft, betaald hebbende, dezelfde rechten, als de beweerde vertegenwoordigde zou hebben gehad. Hetzelfde geldt ten aanzien van den vertegenwoordiger, die zijne bevoegdheid heeft overschreden.

relaties0relaties0
Artikel 189

De trekker staat in voor de betaling. Elke clausule, waarbij hij deze verplichting uitsluit, wordt voor niet geschreven gehouden.

relaties0relaties0
Artikel 190

Indien eene chèque, onvolledig ten tijde der uitgifte, is volledig gemaakt in strijd met de aangegane overeenkomsten, kan de niet-naleving van die overeenkomsten niet worden tegengeworpen aan den houder, die de cheque te goeder trouw heeft verkregen.

relaties0relaties0
Artikel 190a

De trekker, of degene voor wiens rekening de chèque is getrokken, is verplicht zorg te dragen dat het noodige fonds tot betaling op den dag der aanbieding in handen van den betrokkene zij, zelfs indien de chèque bij eenen derde is betaalbaar gesteld, onverminderd de verplichting van den trekker overeenkomstig artikel 189.

relaties0relaties0
Artikel 190b

De betrokkene wordt geacht, het noodige fonds in handen te hebben, indien hij bij de aanbieding van de chèque aan den trekker of aan dengene voor wiens rekening is getrokken, een opeischbare som schuldig is, ten minste gelijkstaande met het beloop van de chèque.

relaties0relaties0
relaties0

Tweede afdeeling Van de overdracht

Artikel 191
 • 1. De chèque, die betaalbaar is gesteld aan een met name genoemden persoon met of zonder uitdrukkelijke clausule: "aan order", kan door middel van endossement worden overgedragen. relaties0
 • 2. De chèque, die betaalbaar is gesteld aan een met name genoemden persoon met de clausule: "niet aan order", of een soortgelijke clausule, kan slechts worden overgedragen in den vorm en met de gevolgen van een gewone cessie. Een op zulk een chèque geplaatst endossement geldt als een gewone cessie. relaties0
 • 3. Het endossement kan worden gesteld zelfs ten voordeele van den trekker of van iederen anderen chèqueschuldenaar. Deze personen kunnen de chèque opnieuw endosseeren. relaties0
relaties0
Artikel 192
 • 1. Het endossement moet onvoorwaardelijk zijn. Elke daarin opgenomen voorwaarde wordt voor niet geschreven gehouden. relaties0
 • 2. Het gedeeltelijke endossement is nietig. relaties0
 • 3. Eveneens is nietig het endossement van den betrokkene. relaties0
 • 4. Het endossement aan toonder geldt als endossement in blanco. relaties0
 • 5. Het endossement aan den betrokkene geldt slechts als kwijting, behoudens wanneer de betrokkene meer kantoren heeft en wanneer het endossement is gesteld ten voordeele van een ander kantoor dan dat, waarop de chèque is getrokken. relaties0
relaties0
Artikel 193
 • 1. Het endossement moet gesteld worden op de chèque of op een vastgehecht blad (verlengstuk). Het moet worden onderteekend door den endossant. relaties0
 • 2. Het endossement kan den geëndosseerde onvermeld laten, of bestaan uit de enkele handteekening van den endossant (endossement in blanco). In het laatste geval moet het endossement om geldig te zijn, op de rugzijde van de chèque of op het verlengstuk worden gesteld. relaties0
relaties0
Artikel 194
 • 1. Door het endossement worden alle uit de chèque voortvloeiende rechten overgedragen. relaties0
 • 2. Indien het endossement in blanco is, kan de houder:
  • 1°.het blanco invullen, hetzij met zijn eigen naam, hetzij met den naam van een anderen persoon; relaties0
  • 2°.de chèque wederom in blanco of aan een anderen persoon endosseeren; relaties0
  • 3°.de chèque aan eenen derde overgeven, zonder het blanco in te vullen, en zonder haar te endosseeren. relaties0

  relaties0
relaties0
Artikel 195
 • 1. Tenzij het tegendeel bedongen is, staat de endossant in voor de betaling. relaties0
 • 2. Hij kan een nieuw endossement verbieden; in dat geval staat hij tegenover de personen, aan wie de chèque later is geëndosseerd, niet in voor de betaling. relaties0
relaties0
Artikel 196

Hij, die een door endossement overdraagbare chèque onder zich heeft, wordt beschouwd als de rechtmatige houder, indien hij van zijn recht doet blijken door een ononderbroken reeks van endossementen, zelfs indien het laatste endossement in blanco is gesteld. De doorgehaalde endossementen worden te dien aanzien voor niet geschreven gehouden. Wanneer een endossement in blanco door een ander endossement is gevolgd, wordt de onderteekenaar van dit laatste geacht, de chèque door het endossement in blanco verkregen te hebben.

relaties0relaties0
Artikel 197

Een op eene chèque aan toonder voorkomend endossement maakt den endossant verantwoordelijk overeenkomstig de bepalingen betreffende het recht van regres; het maakt overigens den titel niet tot eene chèque aan order.

relaties0relaties0
Artikel 198

Indien iemand, op welke wijze dan ook, het bezit van de chèque heeft verloren, is de houder, in wiens handen de chèque zich bevindt, niet verplicht de chèque af te geven, indien hij deze te goeder trouw heeft verkregen en zulks onverschillig of het betreft eene chèque aan toonder, dan wel een voor endossement vatbare chèque, ten aanzien van welke de houder op de wijze in artikel 196 voorzien van zijn recht doet blijken.

relaties0relaties0
Artikel 199

Zij, die uit hoofde van de chèque worden aangesproken, kunnen de verweermiddelen, gegrond op hun persoonlijke verhouding tot den trekker of tot vroegere houders, niet aan den houder tegenwerpen, tenzij deze bij de verkrijging van de chèque desbewust ten nadeele van den schuldenaar heeft gehandeld.

relaties0relaties0
Artikel 200
 • 1. Wanneer het endossement de vermelding bevat: "waarde ter incasseering", "ter incasso", "in lastgeving" of eenige andere vermelding, met zich brengend een bloote opdracht tot inning, kan de houder alle uit de chèque voortvloeiende rechten uitoefenen, maar hij kan deze niet anders endosseeren dan bijwege van lastgeving. relaties0
 • 2. De chèqueschuldenaren kunnen in dat geval aan den houder slechts de verweermiddelen tegenwerpen, welke aan den endossant zouden kunnen worden tegengeworpen. relaties0
 • 3. De opdracht, vervat in een incasso-endossement, eindigt niet door den dood of door de latere onbekwaamheid van den lastgever. relaties0
relaties0
Artikel 201
 • 1. Het endossement, na het protest of de daarmede gelijkstaande verklaring, of na het einde van den aanbiedingstermijn op de chèque gesteld, heeft slechts de gevolgen eener gewone cessie. relaties0
 • 2. Behoudens tegenbewijs, wordt het endossement zonder dagteekening geacht te zijn gesteld vóór het protest of de daarmede gelijkstaande verklaringen, of vóór het verstrijken van den in het voorgaande lid bedoelden termijn. relaties0
relaties0
relaties0

Derde afdeeling Van het aval

Artikel 202
 • 1. De betaling van de chèque kan zoowel voor haar geheele bedrag als voor een gedeelte daarvan door eenen borgtocht (aval) worden verzekerd. relaties0
 • 2. Deze borgtocht kan door eenen derde, behalve door den betrokkene, of zelfs door iemand, wiens handteekening op de chèque voorkomt, worden gegeven. relaties0
relaties0
Artikel 203
 • 1. Het aval wordt op de chèque of op een verlengstuk gesteld. relaties0
 • 2. Het wordt uitgedrukt door de woorden: "goed voor aval", of door een soortgelijke uitdrukking; het wordt door den avalgever onderteekend. relaties0
 • 3. De enkele handteekening van den avalgever, gesteld op de voorzijde van de chèque, geldt als aval, behalve wanneer de handteekening die is van den trekker. relaties0
 • 4. Het kan ook geschieden bij een afzonderlijk geschrift of bij een brief, vermeldende de plaats, waar het is gegeven. relaties0
 • 5. In het aval moet worden vermeld, voor wien het is gegeven. Bij gebreke hiervan wordt het geacht voor den trekker te zijn gegeven. relaties0
relaties0
Artikel 204
 • 1. De avalgever is op dezelfde wijze verbonden als degene, voor wien het aval is gegeven. relaties0
 • 2. Zijne verbintenis is geldig, zelfs indien, wegens een andere oorzaak dan een vormgebrek de door hem gewaarborgde verbintenis nietig is. relaties0
 • 3. Door te betalen verkrijgt de avalgever de rechten, welke krachtens de chèque kunnen worden uitgeoefend tegen dengene, voor wien het aval is gegeven en tegen degenen, die tegenover dezen krachtens de chèque verbonden zijn. relaties0
relaties0
relaties0

Vierde afdeeling Van de aanbieding en van de betaling

Artikel 205
 • 1. De chèque is betaalbaar op zicht. Elke vermelding van het tegendeel wordt voor niet geschreven gehouden. relaties0
 • 2. De chèque, die ter betaling wordt aangeboden vóór den dag, vermeld als datum van uitgifte, is betaalbaar op den dag van de aanbieding. relaties0
relaties0
Artikel 206
 • 1. De chèque, die in hetzelfde land uitgegeven en betaalbaar is, moet binnen den termijn van acht dagen ter betaling worden aangeboden. Indien echter uit de chèque zelve blijkt, dat zij bestemd is om in een ander land te circuleeren, wordt deze termijn verlengd, hetzij tot twintig, hetzij tot zeventig dagen, al naar gelang zij bestemd was in hetzelfde of in een ander werelddeel te circuleeren. Te dien aanzien worden de chèques, uitgegeven en betaalbaar in een land in Europa en bestemd om te circuleeren in een kustland van de Middellandsche Zee of omgekeerd, beschouwd als bestemd om te circuleeren in hetzelfde werelddeel. relaties0
 • 2. De chèque, uitgegeven in het Rijk in Europa en betaalbaar in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao, of omgekeerd, moet ter betaling aangeboden worden binnen den tijd van zeventig dagen. relaties0
 • 3. De chèque, die uitgegeven is in een ander land dan dat, waar zij betaalbaar is, moet worden aangeboden binnen een termijn, hetzij van twintig dagen, hetzij van zeventig dagen, naar gelang de plaats van uitgifte en de plaats van betaling gelegen zijn in hetzelfde of in een ander werelddeel. relaties0
 • 4. Te dien aanzien worden de chèques, uitgegeven in een land in Europa en betaalbaar in een kustland van de Middellandsche Zee of omgekeerd, beschouwd als uitgegeven en betaalbaar in hetzelfde werelddeel. relaties0
 • 5. De bovengenoemde termijnen beginnen te loopen van den dag, op de chèque als datum van uitgifte vermeld. relaties0
relaties0
Artikel 207

De dag van uitgifte van eene chèque, getrokken tusschen twee plaatsen met verschillende tijdrekening, wordt herleid tot den overeenkomstigen dag van de tijdrekening van de plaats van betaling.

relaties0relaties0
Artikel 208
 • 1. De aanbieding aan eene verrekeningskamer geldt als aanbieding ter betaling. relaties0
 • 2. Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen de instellingen worden aangewezen, die in den zin van dezen Titel als verrekeningskamers worden beschouwd. relaties0
relaties0
Artikel 209
 • 1. De herroeping van de chèque is slechts van kracht na het einde van den termijn van aanbieding. relaties0
 • 2. Indien geene herroeping plaats heeft, kan de betrokkene zelfs na het einde van dien termijn betalen. relaties0
relaties0
Artikel 210

Noch de dood van den trekker, noch zijn na de uitgifte opkomende onbekwaamheid zijn van invloed op de gevolgen van de chèque.

relaties0relaties0
Artikel 211
 • 1. Buiten het geval, in artikel 227a vermeld, kan de betrokkene de chèque betalende, vorderen, dat hem deze, van behoorlijke kwijting van den houder voorzien, wordt uitgeleverd. relaties0
 • 2. De houder mag niet weigeren een gedeeltelijke betaling aan te nemen. relaties0
 • 3. In geval van gedeeltelijke betaling kan de betrokkene vorderen, dat van die betaling op de chèque melding wordt gemaakt en dat hem daarvoor kwijting wordt gegeven. relaties0
relaties0
Artikel 212
 • 1. De betrokkene, die een door endossement overdraagbare chèque betaalt, is gehouden de regelmatigheid van de reeks van endossementen, maar niet de handteekening der endossanten te onderzoeken. relaties0
 • 2. Indien hij, niet bevrijdend betaald hebbende, verplicht wordt, ten tweede male te betalen, heeft hij verhaal op allen die de cheque niet te goeder trouw hebben verkregen. relaties0
relaties0
Artikel 213
 • 1. Eene chèque, waarvan de betaling is bedongen in ander geld dan dat van de plaats van betaling, kan binnen den termijn van aanbieding worden betaald in het geld van het land volgens zijne waarde op den dag van betaling. Indien de betaling niet heeft plaats gehad bij de aanbieding, kan de houder te zijner keuze vorderen, dat de chèquesom voldaan wordt in het geld van het land volgens den koers, hetzij van den dag van aanbieding, hetzij van den dag van betaling. relaties0
 • 2. De waarde van het vreemde geld wordt bepaald volgens de gebruiken van de plaats van betaling. De trekker kan echter voorschrijven, dat het te betalen bedrag moet worden berekend volgens een in de chèque voorgeschreven koers. relaties0
 • 3. Het bovenstaande is niet van toepassing, indien de trekker heeft voorgeschreven, dat de betaling moet geschieden in een bepaald aangeduid geld (clausule van werkelijke betaling in vreemd geld). relaties0
 • 4. Indien het bedrag van de chèque is aangegeven in geld, hetwelk dezelfde benaming maar een verschillende waarde heeft in het land van uitgifte en in dat van betaling, wordt men vermoed het geld van de plaats van betaling te hebben bedoeld. relaties0
relaties0
relaties0

Vijfde afdeeling Van de gekruiste chèque en van de verrekeningschèque

Artikel 214
 • 1. De trekker of de houder van eene chèque kan deze kruisen met de in het volgende artikel genoemde gevolgen. relaties0
 • 2. De kruising geschiedt door het plaatsen van twee evenwijdige lijnen op de voorzijde van de chèque. Zij kan algemeen zijn of bijzonder. relaties0
 • 3. De kruising is algemeen, indien zij tusschen de twee lijnen geen enkele aanwijzing bevat, of wel de vermelding: "bankier", of een soortgelijk woord; zij is bijzonder, indien de naam van eenen bankier voorkomt tusschen de twee lijnen. relaties0
 • 4. De algemeene kruising kan worden veranderd in een bijzondere, maar de bijzondere kruising kan niet worden veranderd in een algemeene. relaties0
 • 5. De doorhaling van de kruising of van den naam van den aangewezen bankier wordt geacht niet te zijn geschied. relaties0
relaties0
Artikel 215
 • 1. Eene chèque met algemeene kruising kan door den betrokkene slechts worden betaald aan eenen bankier of aan eenen cliënt van den betrokkene. relaties0
 • 2. Eene chèque met bijzondere kruising kan door den betrokkene slechts worden betaald aan den aangewezen bankier of, indien deze de betrokkene is, slechts aan een zijner cliënten. Echter kan de aangegeven bankier de chèque ter incasseering aan een anderen bankier overdragen. relaties0
 • 3. Een bankier mag een gekruiste chèque slechts in ontvangst nemen van een van zijne cliënten of van een anderen bankier. Hij mag haar niet innen voor rekening van andere personen dan deze. relaties0
 • 4. Een chèque, welke meer dan één bijzondere kruising draagt, mag door den betrokkene slechts worden betaald, indien er niet meer dan twee kruisingen zijn, waarvan de ééne strekt tot inning door eene verrekeningskamer. relaties0
 • 5. De betrokkene of de bankier, die de bovenstaande bepalingen niet naleeft, is verantwoordelijk voor de schade tot beloop van het bedrag van de chèque. relaties0
relaties0
Artikel 216
 • 1. De trekker, alsmede de houder van eene chèque, kan verbieden, dat deze in baar geld betaald wordt door op de voorzijde in schuinsche richting te vermelden: "in rekening te brengen", of een soortgelijke uitdrukking op te nemen. relaties0
 • 2. In dat geval mag de chèque den betrokkene slechts aanleiding geven tot eene boeking (rekening-courant, giro of schuldvergelijking). De boeking geldt als betaling. relaties0
 • 3. De doorhaling van de vermelding: "in rekening te brengen" wordt geacht niet te zijn geschied. relaties0
 • 4. De betrokkene, die de bovenstaande bepalingen niet naleeft, is verantwoordelijk voor de schade tot beloop van het bedrag van de chèque. relaties0
relaties0
relaties0

Zesde afdeeling Van het recht van regres in geval van non-betaling

Artikel 217

De houder kan zijn recht van regres uitoefenen op de endossanten, den trekker en de andere chèqueschuldenaren, indien de chèque, tijdig aangeboden, niet wordt betaald en indien de weigering van betaling wordt vastgesteld:

 • 1°.hetzij door een authentieke akte (protest); relaties0
 • 2°.hetzij door eene verklaring van den betrokkene, gedagteekend en geschreven op de chèque onder vermelding van den dag van aanbieding; relaties0
 • 3°.hetzij door een gedagteekende verklaring van eene verrekeningskamer, waarbij vastgesteld wordt, dat de chèque tijdig aangeboden en niet betaald is. relaties0

relaties0relaties0
Artikel 217a
 • 1. Indien de non-betaling van de chèque door protest of een daarmede gelijkstaande verklaring is vastgesteld, is niettemin de trekker, al ware het protest niet in tijds gedaan of de met protest gelijkstaande verklaring niet in tijds afgegeven, tot vrijwaring gehouden, tenzij hij bewees, dat de betrokkene op den dag der aanbieding het noodige fonds tot betaling van de chèque in handen had. Indien het vereischte fonds slechts gedeeltelijk aanwezig was, is de trekker voor het ontbrekende gehouden. relaties0
 • 2. In geval van niet tijdig protest of niet tijdige met protest gelijkstaande verklaring is de trekker, op straffe van tot vrijwaring te zijn gehouden, verplicht, den houder af te staan en over te dragen de vordering op het fonds, dat de betrokkene van hem op den dag der aanbieding heeft in handen gehad, en zulks tot het beloop van de chèque; en hij moet aan den houder, te diens koste, de noodige bewijzen verschaffen om die vordering te doen gelden. Indien de trekker in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, zijn de curatoren onderscheidenlijk de bewindvoerders in zijnen boedel tot dezelfde verplichtingen gehouden, ten ware deze mochten verkiezen, den houder als schuldeischer, voor het beloop van de chèque, toe te laten. relaties0
relaties0
Artikel 218
 • 1. Het protest of de daarmede gelijkstaande verklaring moet worden gedaan vóór het einde van den termijn van aanbieding. relaties0
 • 2. Indien de aanbieding plaats heeft op den laatsten dag van den termijn, kan het protest of de daarmede gelijkstaande verklaring op den eerstvolgenden werkdag worden gedaan. relaties0
relaties0
Artikel 218a
 • 1. De betaling van eene chèque moet gevraagd en het daaropvolgend protest gedaan worden ter woonplaatse van den betrokkene. relaties0
 • 2. Indien de chèque getrokken is om in een andere aangewezen woonplaats of door een anderen aangewezen persoon, hetzij in dezelfde, hetzij in een andere gemeente te worden betaald, moet de betaling gevraagd en het protest opgemaakt worden ter aangewezene woonplaats of aan den aangewezen persoon. relaties0
relaties0
Artikel 218b
 • 1. Het protest van non-betaling wordt gedaan door een deurwaarder. Deze kan zich desverkiezende doen vergezellen door een of twee getuigen. relaties0
 • 2. Het protest behelst:
  • 1°.een letterlijk afschrift van de chèque, van de endossementen, van het aval en van de adressen daarop gesteld; relaties0
  • 2°.de vermelding dat zij de betaling aan de personen, of ter plaatse in het voorgaand artikel gemeld, afgevraagd en niet bekomen hebben; relaties0
  • 3°.de vermelding van de opgegeven reden van non-betaling; relaties0
  • 4°.de aanmaning om het protest te teekenen, en de redenen van weigering; relaties0
  • 5°.de vermelding, dat hij, deurwaarder, wegens die non-betaling heeft geprotesteerd. relaties0
  relaties0
 • 3. Indien het protest een vermiste chèque betreft, volstaat, in plaats van het bepaalde onder 1°. van het voorgaande lid, een zoo nauwkeurig mogelijke omschrijving van den inhoud der chèque. relaties0
relaties0
Artikel 218c

De deurwaarders zijn verplicht, op straffe van schadevergoeding, afschrift van het protest te laten, en hiervan melding in het afschrift te maken, en hetzelve, naar orde des tijds, in te schrijven in een bijzonder register, genommerd en gewaarmerkt door de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin hun woonplaats is gelegen, en om wijders, zulks begeerd wordende, een of meer afschriften van het protest aan de belanghebbenden te leveren.

relaties0relaties0
Artikel 219
 • 1. De houder moet van de non-betaling kennisgeven aan zijnen endossant en aan den trekker binnen de vier werkdagen, volgende op den dag van het protest of de daarmede gelijkstaande verklaring en, indien de chèque getrokken is met de clausule zonder kosten, volgende op dien der aanbieding. Elke endossant moet binnen de twee werkdagen, volgende op den dag van ontvangst der kennisgeving, de door hem ontvangen kennisgeving aan zijnen endossant mededeelen, met aanwijzing van de namen en adressen van degenen, die de voorafgaande kennisgevingen hebben gedaan, en zoo vervolgens, teruggaande tot den trekker. Deze termijnen loopen van de ontvangst der voorafgaande kennisgeving af. relaties0
 • 2. Indien overeenkomstig het voorgaande lid eene kennisgeving is gedaan aan iemand, wiens handteekening op de chèque voorkomt, moet gelijke kennisgeving binnen denzelfden termijn aan diens avalgever worden gedaan. relaties0
 • 3. Indien een endossant zijn adres niet of op onleesbare wijze heeft aangeduid, kan worden volstaan met kennisgeving aan den voorafgaanden endossant. relaties0
 • 4. Hij, die eene kennisgeving heeft te doen, kan zulks doen in iederen vorm, zelfs door enkele terugzending van de chèque. relaties0
 • 5. Hij moet bewijzen, dat hij de kennisgeving binnen den vastgestelden termijn heeft gedaan. Deze termijn wordt gehouden te zijn in acht genomen, wanneer een brief, die de kennisgeving behelst, binnen den genoemden termijn ter post is bezorgd. relaties0
 • 6. Hij, die de kennisgeving niet binnen den bovenvermelden termijn doet, stelt zich niet bloot aan verval van zijn recht, hij is, indien daartoe aanleiding bestaat, verantwoordelijk voor de schade, door zijne nalatigheid veroorzaakt, zonder dat echter de schadevergoeding de chèquesom kan te boven gaan. relaties0
relaties0
Artikel 220
 • 1. De trekker, een endossant of een avalgever kan door de clausule "zonder kosten", "zonder protest", of een andere soortgelijke op de chèque gestelde en onderteekende clausule, den houder van het opmaken van een protest of een daarmede gelijkstaande verklaring ter uitoefening van zijn recht van regres ontslaan. relaties0
 • 2. Deze clausule ontslaat den houder niet van de aanbieding van de chèque binnen de voorgeschreven termijnen, noch van het doen van de kennisgevingen. Het bewijs van de niet-inachtneming der termijnen moet worden geleverd door dengene, die zich daarop tegenover den houder beroept. relaties0
 • 3. Is de clausule door den trekker gesteld, dan heeft zij gevolgen ten aanzien van allen, wier handteekeningen op de chèque voorkomen; is zij door eenen endossant of door eenen avalgever gesteld, dan heeft zij gevolgen alleen voor dezen endossant of avalgever. Indien de houder, ondanks de door den trekker gestelde clausule, toch de weigering van betaling doet vaststellen door protest of een daarmede gelijkstaande verklaring, zijn de kosten daarvan voor zijne rekening. Indien de clausule van eenen endossant of eenen avalgever afkomstig is, kunnen de kosten van het protest of van de daarmede gelijkstaande verklaring, indien een akte van dien aard is opgesteld, op allen, wier handteekeningen op de chèque voorkomen, worden verhaald. relaties0
relaties0
Artikel 221
 • 1. Allen, die uit hoofde van eene chèque verbonden zijn, zijn hoofdelijk jegens den houder verbonden. Bovendien is ook de derde, voor wiens rekening de chèque is getrokken en die de waarde daarvoor heeft genoten, jegens den houder aansprakelijk. relaties0
 • 2. De houder kan deze personen, zoowel ieder afzonderlijk, als gezamenlijk, aanspreken, zonder verplicht te zijn de volgorde, waarin zij zich hebben verbonden, in acht te nemen. relaties0
 • 3. Hetzelfde recht komt toe aan ieder, wiens handteekening op de chèque voorkomt en die deze, ter voldoening aan zijnen regresplicht, heeft betaald. relaties0
 • 4. De vordering, ingesteld tegen éénen der chèqueschuldenaren, belet niet de anderen aan te spreken, al hadden dezen zich later verbonden dan de eerst aangesprokene. relaties0
relaties0
Artikel 221a
 • 1. De houder van eene chèque, waarvan de non-betaling door protest of een daarmede gelijk staande verklaring is vastgesteld, heeft in geen geval eenig recht op het fonds, dat de betrokkene van den trekker in handen heeft. relaties0
 • 2. Bij faillissement van den trekker of indien ten aanzien van hem van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard behooren die penningen aan diens boedel. relaties0
relaties0
Artikel 222

De houder kan van dengene, tegen wien hij zijn recht van regres uitoefent, vorderen:

 • 1°.de som van de niet betaalde chèque; relaties0
 • 2°.de wettelijke rente, te rekenen van de dag der aanbieding, voor chèques die in Nederland uitgegeven en betaalbaar zijn, en een rente van zes ten honderd, te rekenen van de dag der aanbieding, voor alle overige chèques; relaties0
 • 3°.de kosten van protest of van de daarmede gelijkstaande verklaring, die van de gedane kennisgevingen, alsmede de andere kosten. relaties0

relaties0relaties0
Artikel 223

Hij, die ter voldoening aan zijnen regresplicht de chèque heeft betaald, kan van degenen, die tegenover hem regresplichtig zijn, vorderen:

 • 1°.het geheele bedrag, dat hij betaald heeft; relaties0
 • 2°.de wettelijke rente, te rekenen van de dag der betaling, voor chèques die in Nederland uitgegeven en betaalbaar zijn, en een rente van zes ten honderd, te rekenen van de dag der betaling, voor alle overige chèques; relaties0
 • 3°.de door hem gemaakte kosten. relaties0

relaties0relaties0
Artikel 224
 • 1. Elke chèqueschuldenaar, tegen wien het recht van regres wordt of kan worden uitgeoefend, kan, tegen betaling ter voldoening aan zijnen regresplicht, de afgifte vorderen van de chèque met het protest, of de daarmede gelijkstaande verklaring, alsmede een voor voldaan geteekende rekening. relaties0
 • 2. Elke endossant, die ter voldoening aan zijnen regresplicht, de chèque heeft betaald, kan zijn endossement en dat van de volgende endossanten doorhalen. relaties0
relaties0
Artikel 225
 • 1. Wanneer de aanbieding van de chèque, het opmaken van het protest, of de daarmede gelijkstaande verklaring, binnen de voorgeschreven termijnen wordt verhinderd door een onoverkomelijk beletsel (wettelijk voorschrift van eenigen Staat of ander geval van overmacht), worden deze termijnen verlengd. relaties0
 • 2. De houder is verplicht van de overmacht onverwijld aan zijnen endossant kennis te geven, en deze kennisgeving, gedagteekend en onderteekend op de chèque of op een verlengstuk te vermelden; voor het overige zijn de bepalingen van artikel 219 toepasselijk. relaties0
 • 3. Na ophouden van de overmacht moet de houder onverwijld de chèque ter betaling aanbieden, en, indien daartoe aanleiding bestaat, de weigering van betaling doen vaststellen door protest of een daarmede gelijkstaande verklaring. relaties0
 • 4. Indien de overmacht meer dan vijftien dagen aanhoudt, te rekenen van den dag, waarop de houder, al ware het vóór het einde van den aanbiedingstermijn, van de overmacht aan zijnen endossant heeft kennis gegeven, kan het recht van regres worden uitgeoefend, zonder dat de aanbieding of het opmaken van protest of de daarmede gelijkstaande verklaring noodig zijn. relaties0
 • 5. Feiten, welke voor den houder of voor dengene, dien hij met de aanbieding van de chèque of met het opmaken van het protest of de daarmede gelijkstaande verklaring belastte, van zuiver persoonlijken aard zijn, worden niet beschouwd als gevallen van overmacht. relaties0
relaties0
relaties0

Zevende afdeeling Van chèque-exemplaren en vermiste chèques

Artikel 226

Behoudens de chèques aan toonder, kan elke chèque, uitgegeven in een land en betaalbaar in een ander land of in een overzeesch gebied van hetzelfde land en omgekeerd, of wel uitgegeven en betaalbaar in een zelfde overzeesch gebied of in verschillende overzeesche gebieden van hetzelfde land, in meer gelijkluidende exemplaren worden getrokken. Wanneer eene chèque in meer exemplaren is getrokken, moeten die exemplaren in den tekst zelf van den titel worden genummerd bij gebreke waarvan elk exemplaar wordt beschouwd als een afzonderlijke chèque.

relaties0relaties0
Artikel 227
 • 1. De betaling op één der exemplaren gedaan, bevrijdt, ook al ware niet bedongen, dat die betaling de kracht der andere exemplaren te niet doet. relaties0
 • 2. De endossant, die de exemplaren aan verschillende personen heeft overgedragen, alsook de latere endossanten, zijn verbonden wegens alle exemplaren, die hunne handteekening dragen en die niet zijn uitgeleverd. relaties0
relaties0
Artikel 227a

Degene die de cheque waarvan hij houder was, vermist, kan met inachtneming van artikel 49, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van de betrokkene betaling vragen.

relaties0relaties0
Artikel 227b

Degene die een cheque waarvan hij houder was, en welke is vervallen en, zoveel nodig, geprotesteerd, vermist, kan met inachtneming van artikel 49, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn rechten alleen tegen de trekker uitoefenen.

relaties0relaties0
relaties0

Achtste afdeeling Van veranderingen

Artikel 228

In geval van verandering van den tekst van eene chèque zijn zij, die daarna hunne handteekeningen op de chèque geplaatst hebben, volgens den veranderden tekst verbonden; zij, die daarvoor hunne handteekeningen op de chèque geplaatst hebben, zijn verbonden volgens den oorspronkelijken tekst.

relaties0relaties0
relaties0

Negende afdeeling Van verjaring

Artikel 228a

Behoudens de bepalingen van het volgende artikel gaat schuld uit eene chèque te niet door alle middelen van schuldbevrijding, bij het Burgerlijk Wetboek aangewezen.

relaties0relaties0
Artikel 229
 • 1. De regresvorderingen van den houder tegen de endossanten, den trekker en de andere chèqueschuldenaren, verjaren door een tijdsverloop van zes maanden, te rekenen van het einde van den termijn van aanbieding. relaties0
 • 2. De regresvorderingen van de verschillende chèqueschuldenaren tegen elkander, die gehouden zijn tot de betaling van eene chèque, verjaren door een tijdsverloop van zes maanden, te rekenen van den dag, waarop de chèqueschuldenaar ter voldoening aan zijnen regresplicht de chèque heeft betaald, of van den dag, waarop hij zelf in rechte is aangesproken. relaties0
 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde verjaring kan niet worden ingeroepen door den trekker, indien of voor zoover hij geen fonds heeft bezorgd noch door den trekker of de endossanten, die zich ongerechtvaardigd zouden hebben verrijkt; alles onverminderd het bepaalde in artikel 306 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. relaties0
relaties0
Artikel 229a
relaties0
relaties0

Tiende afdeeling Algemeene bepalingen

Artikel 229abis

Met bankiers, genoemd in de voorafgaande Afdeelingen van dezen Titel worden gelijkgesteld alle personen of instellingen, die in hun werkzaamheid regelmatig gelden ter onmiddellijke beschikking van anderen houden.

relaties0relaties0
Artikel 229b
 • 1. De aanbieding en het protest van eene chèque kunnen niet plaats hebben dan op eenen werkdag. relaties0
 • 2. Wanneer de laatste dag van den termijn, door de wet gesteld voor het verrichten van handelingen nopens de chèque, met name voor de aanbieding en voor het opmaken van het protest of een daarmede gelijkstaande verklaring, een wettelijke feestdag is, wordt deze termijn verlengd tot den eersten werkdag, volgende op het einde van dien termijn. De tusschenliggende feestdagen zijn begrepen in de berekening van den termijn. relaties0
relaties0
Artikel 229bbis

Als wettelijke feestdag in den zin van deze Afdeeling worden beschouwd de Zondag, de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de verjaardag van de Koning.

relaties0relaties0
Artikel 229c

In de termijnen, bij de voorafgaande Afdeelingen van dezen Titel voorzien, is niet begrepen de dag, waarop deze termijnen beginnen te loopen.

relaties0relaties0
Artikel 229d

Geen enkele respijtdag, noch wettelijke, noch rechterlijke, is toegestaan.

relaties0relaties0
Artikel 229dbis [Vervallen per 01-01-1986]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Elfde afdeeling Van quitantiën en promessen aan toonder

Artikel 229e

Quitantiën en promessen aan toonder moeten de juiste dagteekening der oorspronkelijke uitgifte bevatten.

relaties0relaties0
Artikel 229f

De oorspronkelijke uitgever van quitantiën aan toonder, door eenen derde betaalbaar, is jegens iederen houder voor de voldoening aansprakelijk gedurende tien dagen na de dagteekening, die dag niet daaronder begrepen.

relaties0relaties0
Artikel 229g
 • 1. De verantwoordelijkheid van den oorspronkelijken uitgever blijft echter voortduren, tenzij hij bewees, dat hij, gedurende den bij het vorige artikel bepaalden tijd, fonds ten beloope van het uitgegeven papier bij den persoon, op wien hetzelve is afgegeven, heeft gehad. relaties0
 • 2. De oorspronkelijke uitgever is, op straffe van voortduring van zijne verantwoordelijkheid, verpligt den houder af te staan en over te dragen de vordering op het fonds, dat de persoon, op wien het papier is afgegeven van hem ten vervaldage heeft in handen gehad, en zulks ten beloope van het uitgegeven papier; en hij moet aan den houder, te diens koste, de noodige bewijzen verschaffen om die vordering te doen gelden. Indien de oorspronkelijke uitgever in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, zijn de curatoren onderscheidenlijk de bewindvoerders in zijnen boedel tot dezelfde verpligtingen gehouden, ten ware deze mogten verkiezen, den houder als schuldeischer, ten beloope van het uitgegeven papier, toe te laten. relaties0
relaties0
Artikel 229h

Buiten den oorspronkelijken uitgever, blijft een ieder die het voormeld papier in betaling heeft gegeven, gedurende den tijd van drie dagen daarna, de dag der uitgifte niet daaronder begrepen, aansprakelijk jegens dengenen die het van hem heeft ontvangen.

relaties0relaties0
Artikel 229i
 • 1. De houder eener promesse aan toonder is verpligt voldoening te vorderen binnen den tijd van drie dagen na den dag, op welken hij dat papier heeft in betaling genomen, die dag niet daaronder gerekend, en hij moet, bij wanbetaling, binnen een gelijken termijn daarna, de promesse ter intrekking aanbieden aan dengenen die hem dezelve heeft in betaling gegeven, alles op verbeurte van zijn verhaal tegen denzelven, doch onverminderd zijn regt tegen dengenen die de promesse heeft geteekend. relaties0
 • 2. Indien bij de promesse de dag is uitgedrukt op welken dezelve betaalbaar is, begint de termijn van drie dagen eerst te loopen daags na den uitgedrukten betaaldag. relaties0
relaties0
Artikel 229j

Indien de laatste dag van eenigen termijn, waaromtrent in deze Afdeeling eenige bepaling voorkomt, invalt op eenen wettelijken feestdag in den zin van art. 229b bis, blijft de verpligting en verantwoordelijkheid voortduren tot en met den eersten daaropvolgenden dag, welke geen wettelijke feestdag is.

relaties0relaties0
Artikel 229k
 • 1. Alle regtsvordering tegen de in deze Afdeeling vermelde uitgevers van papier, of tegen hen, die buiten den oorspronkelijken uitgever het papier in betaling hebben gegeven, verjaart door tijdsverloop van zes maanden, te rekenen van den dag der oorspronkelijke uitgifte. relaties0
 • 2. De in het vorig lid bedoelde verjaring kan niet worden ingeroepen door den uitgever, indien of voor zoover hij geen fonds heeft bezorgd noch door den uitgever of door hen, die buiten den oorspronkelijken uitgever het papier in betaling hebben gegeven, voor zoover ze zich ongeregtvaardigd zouden hebben verrijkt; alles onverminderd het bepaalde in artikel 306 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. relaties0
 • 3. Op de in dit artikel genoemde verjaringen is het tweede lid van art. 229a van toepassing. relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Achtste titel Van reclame of terugvordering in geval van faillissement

Artikel 230 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 231 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 232 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 233 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 234 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 235 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 236 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 237 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 238 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 239 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 240 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 241 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 242 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 243 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 244 [Vervallen per 01-01-1935]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 245 [Vervallen per 01-01-1935]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Negende titel Van assurantie of verzekering in het algemeen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 246 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 247 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 248 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 249 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 250 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 251 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 252 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 253 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 254 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 255 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 256 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 257 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 258 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 259 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 260 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 261 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 262 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 263 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 264 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 265 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 266 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 267 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 268 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 269 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 270 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 271 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 272 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 273 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 274 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 275 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 276 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 277 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 278 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 279 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 280 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 281 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 282 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 283 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 284 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 285 [Vervallen per 01-09-1896]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 286 [Vervallen per 26-07-1976]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Tiende titel Van verzekering tegen de gevaren van brand, tegen die waaraan de voortbrengselen van den landbouw te velde onderhevig zijn, en van levensverzekering [Vervallen per 01-01-2006]

Eerste afdeeling Van verzekering tegen gevaren van brand [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 287 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 288 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 289 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 290 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 291 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 292 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 293 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 294 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 295 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 296 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 297 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 298 [Vervallen per 01-01-1992]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Tweede afdeeling Van verzekering tegen de gevaren waaraan de voortbrengselen van den landbouw te velde onderhevig zijn [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 299 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 300 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 301 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Derde afdeeling Van levensverzekering [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 302 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 303 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 304 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 305 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 306 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 307 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
Artikel 308 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Tweede Boek Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende

Algemeene Bepaling

Artikel 309

relaties0

Eerste titel Van zeeschepen

Artikel 310

In de eerste tot en met derde titel van dit boek worden onder schepen uitsluitend verstaan zeeschepen.

relaties0relaties0

Artikel 311

 • 1. Een schip is een Nederlands schip indien voldaan wordt aan de volgende vereisten:
  • a.het schip is eigendom van een of meer:
   • 1°.natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of die worden gelijkgesteld met EU-onderdanen ingevolge het van het Gemeenschapsrecht afgeleide recht;relaties0
   • 2°.vennootschappen waarop het recht van een lidstaat van de Europese Unie, van een van de landen, eilanden of gebieden, bedoeld in artikel 299, tweede tot en met vijfde lid en zesde lid, onder c, van het EG-Verdrag, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland toepasselijk is;relaties0
   • 3°.rechtspersonen, niet zijnde een vennootschap als bedoeld onder 2°, waarop het recht van een lidstaat van de Europese Unie, van een van de landen, eilanden of gebieden, bedoeld in artikel 299, tweede tot en met vijfde lid en zesde lid, onder c, van het EG-Verdrag, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland toepasselijk is;relaties0
   • 4°.natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen niet bedoeld onder 1°, 2°, onderscheidenlijk 3°, die aanspraak kunnen maken op het Europese recht van vrije vestiging ingevolge een overeenkomst tussen de Europese Unie en een derde staat;relaties0
   relaties0
  • b.de eigenaar heeft in Nederland een hoofdvestiging of nevenvestiging in de zin van de Handelsregisterwet 2007;relaties0
  • c.een of meer natuurlijke personen die in Nederland kantoor houden zijn namens de eigenaar verantwoordelijk voor het schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning, alsmede voor de daarmee verband houdende aangelegenheden en zijn dienaangaande alleen of tezamen beslissingsbevoegd en beschikken over vertegenwoordigingsbevoegdheid, enrelaties0
  • d.een of meer van de natuurlijke personen als bedoeld onder c of, bij verhindering, een plaatsvervanger is bij voortduring bereikbaar en beschikt over bevoegdheden om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.relaties0
  relaties0
 • 2. Ingeval een schip eigendom is van een natuurlijke persoon die tevens kapitein is van dat schip is dat schip een Nederlands schip indien wordt voldaan aan het eerste lid, onderdeel a, onder 1° of onder 4° en onderdeel b, en er in Nederland aan de wal een vertegenwoordiger van die eigenaar is die bij voortduring bereikbaar is en beschikt over bevoegdheden om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.relaties0
 • 3. Ingeval de eigenaar de verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn schip overdraagt aan een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, of onder 4°, en het beheer van dat schip voor rekening van de eigenaar geschiedt, is dat schip een Nederlands schip indien die vennootschap voldoet aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met d. De eigenaar behoeft in dat geval niet te voldoen aan het eerste lid, onderdelen b tot en met d. Indien de eigenaar niet voldoet aan het eerste lid, onderdeel b, kiest hij woonplaats ten kantore van de vestiging in Nederland van de vennootschap waaraan het beheer is overgedragen.relaties0
 • 4. Een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt, is een Nederlands schip indien wordt voldaan aan het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, onder 3° of onder 4° en er in Nederland aan de wal een natuurlijk persoon is met voldoende volmacht van de eigenaar om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.relaties0
relaties0

Artikel 311a

 • 1. Door of namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wordt ten behoeve van de teboekstelling, bedoeld in artikel 194 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, op verzoek van de reder aan deze een verklaring afgegeven, dat met betrekking tot zijn schip wordt voldaan aan de in artikel 311 genoemde vereisten. Indien met betrekking tot een schip niet langer wordt voldaan aan de in artikel 311 genoemde vereisten wordt deze verklaring door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat ingetrokken. Van deze intrekking wordt, nadat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist, onverwijld mededeling gedaan aan de in artikel 6 van de Kadasterwet bedoelde bewaarder van het kadaster en de openbare registers van het kantoor waar het schip te boek staat. relaties0
 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld betreffende de schriftelijke bewijsstukken en andere gegevens die de reder bij de aanvraag van de verklaring, bedoeld in het eerste lid, dient te verstrekken, alsmede betreffende het toezicht op het voldoen aan de in artikel 311 genoemde vereisten. relaties0
 • 3. De kosten van aanvraag en afgifte van een verklaring als bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid, komen ten laste van de aanvrager. Het tarief voor deze kosten wordt vastgesteld bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. relaties0
relaties0

Artikel 311b

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 311 en 311a bepaalde, zijn belast de bij besluit van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren. relaties0
 • 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. relaties0
 • 3. De toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd inlichtingen te verlangen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is. relaties0
relaties0

Artikel 312

Een schip, dat hier te lande is of wordt gebouwd, wordt als een Nederlandsch schip beschouwd, totdat de bouwer het heeft opgeleverd aan hem, voor wiens rekening het is of wordt gebouwd, of wel het voor eigen rekening in de vaart heeft gebracht.

relaties0relaties0

Artikel 313 [Vervallen per 19-07-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 314 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 315 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 316 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 317 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318a [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318b [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318c [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318d [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318e [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318f [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318g [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318h [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318i [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318j [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318k [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318l [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318m [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318n [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318o [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318p [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318q [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318r [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318s [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318t [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318u [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 318v [Vervallen per 01-05-1993]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 319

Op zeevissersschepen zijn de artikelen 311 en 312 niet van toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 319a [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 319b

De bepalingen van de artikelen 311 en 312 zijn niet van toepassing op schepen, aan het Rijk of eenig openbaar lichaam toebehoorende, welke tot den openbaren dienst zijn bestemd.

relaties0relaties0
relaties0

Tweede titel

Artikel 320 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 321 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 322 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 323 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 324 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 325 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 326 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 327 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 328 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 329 [Vervallen per 01-04-1991]

[Red: Vervallen]

relaties0