Onderwerp: Bezoek-historie

Heroverweging (SB3214)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats. De SVB concentreert zich daarbij op het aspect van de primaire beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt. Blijkt tijdens de behandeling van het bezwaar dat andere aspecten van de beschikking waartegen geen bezwaar is gemaakt, niet juist zijn, dan neemt de SVB ook die aspecten op in de beslissing op het bezwaar.

Indien het bezwaar doel treft, baseert de SVB de beslissing op het bezwaar zo nodig mede op rechtsfeiten die in het kader van de voorbereiding van de primaire beschikking niet aan de orde zijn gekomen.

Baseert de SVB de beslissing op het bezwaar op nieuwe rechtsfeiten die in de eerste hoorzitting niet aan de orde zijn geweest, dan stelt zij de belanghebbende in de gelegenheid om opnieuw te worden gehoord.

Als een belanghebbende bezwaar maakt tegen een primaire beschikking waarbij medische aspecten een rol spelen, geldt het volgende. Indien de belanghebbende de conclusies van de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige gemotiveerd bestrijdt of nieuwe medische of arbeidsdeskundige rapportages overlegt, wordt een nieuw onderzoek verricht door een bezwaarverzekeringsarts en/of een bezwaararbeidsdeskundige. Bestrijdt een belanghebbende de conclusies niet gemotiveerd en overlegt hij geen nieuwe rapportages , dan beslist de SVB op basis van de primaire rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7:11 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven