Onderwerp: Bezoek-historie

Heroverweging (SB3214)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats. De SVB concentreert zich daarbij op dathet aspect van de primaire beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt. Blijkt tijdens de behandeling van het bezwaar dat andere aspecten van de beschikking, waartegen geen bezwaar is ingediendgemaakt, niet juist zijn, dan wordenneemt de SVB ook die aspecten op in de beschikkingbeslissing op bezwaar opgenomenhet bezwaar.

Indien het bezwaar doel treft, wordtbaseert de beschikkingSVB de beslissing op het bezwaar zo nodig mede gebaseerd op rechtsfeiten die in het kader van de voorbereiding van de primaire beschikking niet aan de orde zijn gekomen.

IndienBaseert de SVB de beslissing op het bezwaar wordt gebaseerd op nieuwe rechtsfeiten die in de eerste hoorzitting niet aan de orde zijn geweest, wordtdan stelt zij de belanghebbende in de gelegenheid om opnieuw te worden gehoord.

IndienAls een belanghebbende bezwaar wordt gemaaktmaakt tegen een primaire beschikking ingevolgde de Anw of AKW waarbij medische aspecten een rol spelen, geldt het volgende. AlsIndien de belanghebbende medische verklaringen produceert die het advies waaropde conclusies van de verzekeringsarts of de SVB haar beslissing heeft gebaseerd weerleggenarbeidsdeskundige gemotiveerd bestrijdt of nieuwe medische of tegenspreken of als de belanghebbende met aannemelijke verklaringen komt die in redelijkheid moeten leiden tot de conclusie dat het advies niet geheel op de juiste wijze tot stand is gekomenarbeidsdeskundige rapportages overlegt, vindtwordt een nieuw onderzoek plaatsverricht door een andere artsbezwaarverzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van hetzelfde adviserende orgaaneen bezwaararbeidsdeskundige. Indien bezwaar wordt gemaakt tegenBestrijdt een primaire beschikking ingevolgebelanghebbende de conclusies niet gemotiveerd en overlegt hij geen nieuwe rapportages , dan beslist de TOG 2000 wordt doorSVB op basis van de bezwaarschriftcommissie, waartoe altijd een medicus behoort, beoordeeld of het bezwaar aanleiding geeft tot het inwinnenprimaire rapportages van nader advies dan wel het instellen van een nieuw onderzoekde verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerdDe tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de volgende wetsartikelenoverige delen van de beleidsregels (het deel AOW, zoals die luidden op 4 april 2007Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7:11 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20072014

Wet- en regelgeving

Naar boven