Onderwerp: Bezoek-historie

Heroverweging (SB3214)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 25-08-2011 t/m 30-08-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats. De SVB concentreert zich daarbij op dathet aspect van de primaire beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt. Blijkt tijdens de behandeling van het bezwaar dat andere aspecten van de beschikking, waartegen geen bezwaar is ingediendgemaakt, niet juist zijn, dan wordenneemt de SVB ook die aspecten op in de beschikkingbeslissing op bezwaar opgenomenhet bezwaar.

Indien het bezwaar doel treft, wordtbaseert de beschikkingSVB de beslissing op het bezwaar zo nodig mede gebaseerd op rechtsfeiten die in het kader van de voorbereiding van de primaire beschikking niet aan de orde zijn gekomen.

IndienBaseert de SVB de beslissing op het bezwaar wordt gebaseerd op nieuwe rechtsfeiten die in de eerste hoorzitting niet aan de orde zijn geweest, wordtdan stelt zij de belanghebbende in de gelegenheid om opnieuw te worden gehoord.

Als een belanghebbende bezwaar wordt gemaaktmaakt tegen een primaire beschikking waarbij medische aspecten een rol spelen, geldt het volgende. Indien de belanghebbende de conclusies van de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige gemotiveerd bestrijdt of nieuwe medische of arbeidsdeskundige rapportages overlegt, wordt een nieuw onderzoek verricht door een bezwaarverzekeringsarts en/of een bezwaararbeidsdeskundige. WordenBestrijdt een belanghebbende de conclusies niet gemotiveerd bestreden en wordenoverlegt hij geen nieuwe rapportages overgelegd, dan wordt beslist de SVB op basis van de primaire rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juni 2011november 2014. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aantekst van de inwerkingtredingoverige delen van de EGbeleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-Verordeningen 883/2004KOB-gerechtigden, TOG, TAS en 987/2009 per 1 mei 2010TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7:11 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20112014

Wet- en regelgeving

Naar boven