Onderwerp: Bezoek-historie

Beslistermijnen (SB3213)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB verdaagt het nemen van een beschikking op bezwaar uitsluitend:

  • indien nader onderzoek bij een persoon of instantie noodzakelijk is;
  • indien het bezwaar een juridische vraag oproept die een zodanige algemene uitstraling heeft dat nadere beleidsmatige besluitvorming noodzakelijk is;
  • indien sprake is van een plotselinge toevloed van bezwaarzaken;
  • indien de belanghebbende vraagt om uitstel van de hoorzitting.

De SVB deelt aan de belanghebbende de reden van de verdaging van de beschikking op bezwaar mede. Verdaging vindt uitsluitend plaats tot een bepaalde gebeurtenis of datum, of met een met name genoemde termijn.

De SVB gaat ervan uit dat verdere verlenging van de bezwaartermijn uitsluitend kan plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.

Een uitzondering geldt als de SVB om toestemming voor verlenging heeft gevraagd in afwachting van nadere gegevens die zouden kunnen leiden tot een beschikking waarbij geheel of gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen. In dat geval wordt aangenomen dat de belanghebbende deze toestemming heeft verleend, tenzij de belanghebbende uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze verlenging. In dit laatste geval wordt een beschikking op bezwaar genomen op basis van de beschikbare gegevens en documenten.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 52 AOW, artikel 65 Anw, artikel 30 AKW, en artikel 7:10, leden 2, 3 en 4
Awb

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven