Onderwerp: Bezoek-historie

Indienen van stukken en ter inzage leggen dossier (SB3208)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Belanghebbenden kunnen tot tien dagen voor het horen schriftelijke stukken indienen. Ook stukken die kort voor of tijdens de hoorzitting worden ingebracht, betrekt de SVB in het onderzoek. Indien de SVB op dat moment de stukken niet volledig op hun waarde kan schatten (bijvoorbeeld vanwege de omvang van de stukken), onderzoekt de SVB de stukken op een later tijdstip. Zonodig houdt de SVB een tweede hoorzitting (zie SB3212 over nieuwe feiten of omstandigheden).

In de uitnodiging voor de hoorzitting wijst de SVB de indiener van het bezwaarschrift op de mogelijkheid om het bezwaardossier in te zien. Op verzoek stuurt de SVB het dossier of de ontbrekende stukken toe.

Het bezwaardossier bestaat uit de op de zaak betrekking hebbende stukken. Hieronder verstaat de SVB uitsluitend stukken die betrekking hebben op het concrete geval en die relevant zijn voor de totstandkoming van het bestreden besluit en de correspondentie die in het kader van de bezwaarschriftprocedure heeft plaatsgevonden.

Op grond van artikel 7:4, zesde lid Awb kan de SVB de terinzagelegging achterwege laten als geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Of hiervan sprake is, beoordeelt de SVB aan de hand van de in artikel 10, tweede lid Wet openbaarheid van bestuur genoemde uitzonderingen, zoals het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Naar boven