Onderwerp: Bezoek-historie

Indienen van stukken en ter inzage leggen dossier (SB3208)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ten aanzien van de indiening en het ter inzage leggen van stukken ten behoeve van een hoorzitting geldt het volgende. Belanghebbenden kunnen tot tien dagen voor het horen schriftelijke stukken indienen. StukkenOok stukken die kort voor of tijdens de hoorzitting worden ingebracht door de cliënt of andere belanghebbende(n), worden doorbetrekt de SVB in het onderzoek betrokken tenzij. Indien de SVB op dat moment de stukken niet volledig op hun waarde kunnen worden geschatkan schatten (bijvoorbeeld vanwege de omvang van de stukken). Indien, onderzoekt de stukken die kort voor of tijdensSVB de hoorzitting zijn ingebracht niet tijdens de hoorzitting kunnen worden onderzocht, gebeurt ditstukken op een later tijdstip alsnog. Eventueel kanZonodig houdt de SVB een tweede hoorzitting noodzakelijk zijn (zie Deel III, NieuweSB3212 over nieuwe feiten of omstandigheden, SB3212).

AanIn de indiener van het bezwaarschrift wordt in de uitnodiging voor de hoorzitting in ieder geval medegedeeld datwijst de SVB de indiener van het bezwaarschrift op de mogelijkheid bestaat om het bezwaardossier in te komen inzienzien. Op verzoek wordtstuurt de SVB het dossier of worden de ontbrekende stukken toegestuurdtoe.

Het bezwaardossier bestaat uit de op de zaak betrekking hebbende stukken. Hieronder verstaat de SVB uitsluitend stukken die betrekking hebben op het concrete geval en die relevant zijn voor de totstandkoming van het bestreden besluit, en de correspondentie die in het kader van de bezwaarprocedurebezwaarschriftprocedure heeft plaatsgevonden.

Bij de beoordelingOp grond van de vraag of gewichtige redenenartikel 7:4, genoemd in het zesde lid van artikel 7:4 Awb, aanwezig zijnAwb kan de SVB de terinzagelegging achterwege laten als geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Of hiervan sprake is, gaatbeoordeelt de SVB uitaan de hand van de in artikel 10, tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde uitzonderingen, zoals het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 7:4 Awb

Besluit beleidsregels internationaalWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2012september 2018