Onderwerp: Bezoek-historie

Omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (SB1243)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bij de beoordeling van de evenredigheid van de in concreto op te leggen boete dient de SVB rekening te houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Uit de Memorie van Toelichting bij artikel 5:46, tweede lid van de Awb blijkt dat de draagkracht van de overtreder daarbij een rol kan spelen. De SVB slaat daarom ook acht op bijzondere financiële of sociale omstandigheden waarin de betrokkene verkeert op het moment dat de boete wordt opgelegd. De SVB verlaagt de boete, die met inachtneming van de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid is vastgesteld, in ieder geval indien de financiële omstandigheden van de belanghebbende daartoe aanleiding geven. In dat geval moet de belanghebbende aannemelijk maken dat hij de boete niet binnen drie jaar na oplegging kan voldoen, rekening houdend met zijn beslagvrije voet. De SVB stelt de boete dan vast op het bedrag dat de belanghebbende met inachtneming van de beslagvrije voet binnen drie jaar kan betalen.

De SVB leidt uit de artikelen 17j, eerste lid AOW, 45a, eerste lid Anw en 17h, eerste lid AKW af dat het niet is toegestaan om in geval van recidive rekening te houden met de beslagvrije voet. Daarom verlaagt de SVB in dat geval de boete niet op grond van bijzondere financiële omstandigheden.

Indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat hij de op hem rustende mededelingsverplichting niet bewust heeft overtreden, past de SVB artikel 3:4, tweede lid Awb toe en verlaagt zij de op te leggen boete met 25%, tenzij met deze omstandigheid al rekening is gehouden bij het beoordelen van de mate van verwijtbaarheid.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven