Onderwerp: Bezoek-historie

Omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (SB1243)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De hoogte van de boete moet ten slotte worden afgestemd op de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert. De SVB slaat hierbij acht op bijzondere financiële of sociale omstandigheden waarin de betrokkene verkeert op het moment dat de boete wordt opgelegd.

Bij de beoordeling van de evenredigheid van de in concreto op te leggen boete dient de SVB rekening te houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Uit de Memorie van Toelichting bij artikel 5:46, tweede lid van de Awb blijkt dat de draagkracht van de overtreder daarbij een rol kan spelen. De SVB slaat daarom ook acht op bijzondere financiële of sociale omstandigheden waarin de betrokkene verkeert op het moment dat de boete wordt opgelegd. De SVB verlaagt de boete, die met inachtneming van bovenstaande regelsde ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid is vastgesteld, wordt in ieder geval verlaagd, indien de financiële omstandigheden van de belanghebbende voldoende aannemelijk maakt,daartoe aanleiding geven. In dat, gelet op geval moet de financiële omstandigheden waarinbelanghebbende aannemelijk maken dat hij verkeert, de boete niet binnen twaalf maandendrie jaar na oplegging kan zijn voldaanvoldoen, rekening houdend met de voor de belanghebbende geldendezijn beslagvrije voet. De SVB stelt de boete wordt dan vastgesteldvast op het bedrag dat de belanghebbende met inachtneming van de beslagvrije voet binnen twaalf maandendrie jaar kan betalen.

In afwijking vanDe SVB leidt uit de artikelen 17j, eerste lid AOW, 45a, eerste lid Anw en 17h, eerste lid AKW af dat het voorgaande bedraagt de termijn achttien maandenniet is toegestaan om in geval van verhoging van het basis boetebedrag wegens recidive of wegensrecidive rekening te houden met de beslagvrije voet. Daarom verlaagt de ernstSVB in dat geval de boete niet op grond van de overtredingbijzondere financiële omstandigheden.

Indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat hij de op hem rustende mededelingsverplichting niet bewust heeft overtreden, past de SVB artikel 3:4, tweede lid Awb toe en verlaagt zij de op te leggen boete met 25%, tenzij met deze omstandigheid al rekening is gehouden bij het beoordelen van de mate van verwijtbaarheid.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is verwerktniet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 20082013