Onderwerp: Bezoek-historie

Schuldige nalatigheid (SB1050)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een verplicht verzekerde krachtens de volksverzekeringswetten de verschuldigde premie niet voldoet, beslist de SVB dat sprake is van schuldig nalaten als bedoeld in artikel 13 AOW. Schuldige nalatigheid leidt tot een korting op het ouderdomspensioen.

Het beleid van de SVB is om, behoudens gevallen waarin artikel 61, tweede lid, of artikel 62 Wfsv van toepassing is, te trachten een onderzoek in te stellen bij de betrokkene om de oorzaak van het niet betalen te achterhalen. Als de betrokkene aangeeft dat er omstandigheden zijn op grond waarvan het niet betalen hem niet kan worden verweten, wordt zorgvuldig beoordeeld of er van een niet toerekenbaar niet betalen sprake is. Financiële en sociale aspecten spelen daarbij een rol. Ernstige verslaving, detentie, schuldsanering en faillissement aan de zijde van de verzekerde, of een inkomen op volstrekt minimumniveau kunnen bijvoorbeeld omstandigheden vormen om niet tot schuldig-nalatigverklaring over te gaan.

Blijkt niet van bijzondere omstandigheden waarom betrokkene niet heeft betaald, dan vindt schuldig-nalatigverklaring plaats.

Lukt het niet om betrokkene te bereiken, of reageert hij niet, en wijzen de door de Belastingdienst aangedragen gegevens op schuldige nalatigheid, dan wordt betrokkene eveneens schuldig nalatig verklaard.

De artikelen 61 en 62 Wfsv zijn op 1 januari 2006 in werking getreden. Uit de uitspraak van de CRvB van 28 februari 2001 vloeit voort dat de beoordeling van schuldige nalatigheid over tijdvakken gelegen voor 1 januari 2006 dient plaats te vinden aan de hand van de wettelijke bepalingen zoals die golden op het moment dat de premies voldaan hadden moeten worden.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 13 AOW, artikel 61 en artikel 62 Wfsv

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven