Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4551/TA, 24 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4551/TA

betreft: [klager] datum: 24 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 oktober 2011 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 maart 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. A.J. van der Velden, en namens het hoofd van de inrichting mevrouw [...],
juridisch medewerker.
Ter zitting heeft klager aangegeven dat hij alleen het beroep ten aanzien van het afdelingsarrest van 26 mei 2011 handhaaft. Het beroep tegen de andere klachten wordt ingetrokken.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het afdelingsarrest van 26 mei 2011.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht (RV 2011/0193), op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager ontkent dat hij een blokje hasj heeft gekregen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 57, eerste lid jo vierde lid, Bvt staat tegen een beslissing tot beperking van de bewegingsvrijheid als bedoeld in artikel 33 Bvt beklag open nadat deze een week heeft geduurd, waarbij de dag waarop de beslissing is genomen buiten
beschouwing blijft. Ingevolge artikel 58, vijfde lid Bvt moet het klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de verpleegde kennis heeft gekregen van de beslissing worden ingediend. Weliswaar heeft klager binnen een week, nl. op 31 mei 2011
beklag ingesteld tegen de hem op 26 mei 2011 opgelegd afdelingsarrest, maar de maatregel van afdelingsarrest heeft geduurd van 26 mei tot 10 juni 2011. Nu het aan klager opgelegde afdelingsarrest langer dan een week heeft geduurd staat daartegen beklag
open. Het klaagschrift is derhalve ontvankelijk. Blijkens de schriftelijke mededeling van 26 mei 2011 is de maatregel van afdelingsarrest genomen ter handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting. Klager is door een medepatiënt genoemd als
degene die drugs vanuit het plein naar de afdeling zou hebben meegenomen.
De maatregel heeft in dit geval tot 10 juni 2011 geduurd, omdat klager weigerde openheid van zaken te geven. De beroepscommissie is van oordeel dat de bestreden beslissing bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of
onbillijk kan worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag RV 2011/0193 en verklaart dit beklag ongegrond. De beroepscommissie vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 24 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven