Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling tarieven scheepvaart 2005
Publicatiedatum:01-10-2022Geldigheid:01-10-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20221001 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling tarieven scheepvaart 2005
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende havenstaatcontrole (PbEG L 157), de artikelen 12, derde lid, 12a, tweede lid, 12b, eerste lid, 12c, derde lid, 26, derde lid, en 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 311a, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, artikel 62, aanhef en onderdelen c, d, h en j, van de Zeevaartbemanningswet, artikel 3 van het Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen, de artikelen 15 en 18 van het Binnenschepenbesluit, artikel 2 van het besluit van 28 februari 1976, ter uitvoering van artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 137), de artikelen 4, tweede lid, en 5, tweede tot en met zesde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, artikel 11, derde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen en artikel 3.07 van het Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Hoofdstuk 1 Tarieven binnenvaart

§ 1.1 Tarieven meting binnenvaartuigen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze paragraaf zijn de begripsbepalingen van artikel 1 van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978 van toepassing.relaties0
 • 2. In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:
  • a.meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;relaties0
  • b.hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip dat een verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip, en waarvoor eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;relaties0
  • c.controlemeting: werkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de geldigheidsduur van een meetbrief voor een schip dat sedert de afgifte van de meetbrief geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip;relaties0
  • d.ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;relaties0
  • e.zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 1.1b

 • 1. De tarieven, bedoeld in deze regeling, zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden door ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport in Nederland of een andere verstrekker.relaties0
 • 2. In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Een aanvraag bij een andere verstrekker dan de ILT wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan.relaties0
 • 3. In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.relaties0
relaties0

Artikel 1.2 metingen

 • 1. Voor de meting of de hermeting van een schip of een ponton ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is een tarief verschuldigd, van € 1.659.relaties0
 • 2. In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarief verschuldigd van € 1.051.relaties0
 • 3. Voor de controlemeting is een tarief verschuldigd van € 471.relaties0
relaties0

Artikel 1.3 Tarief bepalen van de verplaatsing [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 1.4 Tarief aanbrengen ijkmerk, ijkplaat of ijkschaal [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 1.5 Tarief afgifte meetbrief

 • 1. Voor de afgifte van een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 181 en voor een verlenging van de meetbrief een tarief van € 181.relaties0
 • 2. Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 181.relaties0
relaties0

Artikel 1.6 Tarief meting meerdere schepen [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 1.7

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief buiten toedoen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de daartoe door hem aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, niet leiden tot afgifte van het desbetreffende document is een tarief verschuldigd van € 132 per manuur, indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd.

relaties0relaties0

Artikel 1.8 Tarief overige werkzaamheden

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Binnenvaartwet, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 132 per manuur.

relaties0relaties0
relaties0

§ 1.2 Tarieven onderzoek binnenvaart

Artikel 1.9 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 1.10 Tarief afgifte of wijziging certificaat, verklaring of ontheffing

 • 1. Voor de afgifte of wijziging van in deze paragraaf genoemde certificaten of verklaringen is een tarief verschuldigd van € 117.relaties0
 • 2. Voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 13, tweede lid, en 22, vijfde lid, van de Binnenvaartwet, waarbij geen inspectie plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 117, per certificaat, bijlage bij een certificaat of verklaring.relaties0
relaties0

Artikel 1.11 Tarief afgifte duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift

Voor de afgifte van een duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een bijlage bij een certificaat of verklaring is een tarief verschuldigd van € 138.

relaties0relaties0

Artikel 1.12

Aan degene die ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Binnenvaartwet is aangewezen het onderzoek ten behoeve van de certificering van binnenschepen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Binnenvaartwet, te verrichten, is een vergoeding verschuldigd op basis van een tarief waarvan hijzelf de hoogte en de wijze van betalen vaststelt.

relaties0relaties0

Artikel 1.13 Tarief onderzoek bestaande en nieuw gebouwde schepen

 • 1. Voor het onderzoek nodig voor de eerste of hernieuwde afgifte van een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een certificaat van goedkeuring ten behoeve van bestaande schepen, dan wel voor het wijzigen van die certificaten ten behoeve van deze schepen is een tarief verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal inspecties aan boord van het schip.relaties0
 • 2. Indien bij de inspecties aan boord van het schip gelijktijdig een elektrotechnisch onderzoek en een scheepsbouwkundig onderzoek plaatsvindt, worden deze onderzoeken als afzonderlijke inspecties aangemerkt.relaties0
 • 3. Voor het afstempelen plaatjes, het opnieuw verzegelen van lensafsluiters en andere werkzaamheden op verzoek is een tarief verschuldigd van € 132 per manuur.relaties0
 • 4. Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de geplande tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is, indien de inspectie geheel vervalt, een tarief van € 297 verschuldigd.relaties0
relaties0

Artikel 1.14 Tarief onderzoek keuring onderdelen of uitrustingsstukken

 • 1. Voor een onderzoek voor keuring van onderdelen of uitrustingsstukken waarvoor de goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is voorgeschreven, is een tarief verschuldigd van € 452.relaties0
 • 2. Voor het aanwijzen van bedrijven om namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat installaties en onderdelen van objecten te mogen keuren is een tarief verschuldigd van € 133.relaties0
relaties0

Artikel 1.15 Tarief keuren tekening, stabiliteitsberekening of lekberekening [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 1.16 [Vervallen per 01-01-2022]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

§ 1.3 Overige tarieven binnenvaart

Artikel 1.17 Begripsbepaling

In deze paragraaf wordt onder het CBR verstaan: het bureau bedoeld in artikel 4z van de Wegenverkeerswet 1994.

relaties0relaties0

Artikel 1.18 Tarief ontheffing vaarbewijsplicht

Voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing, als bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Binnenvaartwet, is een tarief verschuldigd van € 233.

relaties0relaties0

Artikel 1.19 Tarief Rijnpatent

relaties0

Artikel 1.20 Tarief examen Rijnpatent

relaties0

Artikel 1.21 Tarief dienstboekje

relaties0

Artikel 1.22 Tarief vaartijdenboek

relaties0

Artikel 1.23 Tarief ontheffing vaartijden en bemanningssterkte

Voor de behandeling van een aanvraag tot ontheffing als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, van de Binnenvaartwet, is een vergoeding verschuldigd van € 90.

relaties0relaties0

Artikel 1.24 Vergoedingen vervoer Binnenvaartwet

Een tarief is verschuldigd van:

relaties0relaties0

Artikel 1.25 Tarief aanvraag (beperkt) groot vaarbewijs

relaties0

Artikel 1.25a Tarief aanvraag kwalificatiecertificaat schipper

relaties0

Artikel 1.26 Tarief examen groot vaarbewijs

 • 1. Voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma Rivieren, Kanalen en Meren ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma Alle Binnenwateren ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren, is een tarief verschuldigd per onderdeel van de schriftelijke onderscheidenlijk de mondelinge examens dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.relaties0
 • 2. Voor het herexamen voor het diploma, bedoeld in het eerste lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 1.26a Tarief examen kwalificatiecertificaat schipper

relaties0

Artikel 1.26b Tarief aanvraag kwalificatiecertificaat voor deskundigen op het gebied van vloeibaar aardgas

relaties0

Artikel 1.26c Tarief examen kwalificatiecertificaat voor deskundigen op het gebied van vloeibaar aardgas

relaties0

Artikel 1.26d Tarief aanvraag specifieke vergunning

relaties0

Artikel 1.26e Tarief examen specifieke vergunning

 • 1. Voor deelname aan het examen ter verkrijging van een specifieke vergunning als bedoeld in artikel 7.16a van de Binnenvaartregeling is een tarief verschuldigd per van toepassing zijnde onderdeel van het schriftelijk, mondeling of praktijkexamen dat per verschillend type specifieke vergunning is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.relaties0
 • 2. Voor het herexamen voor een van de examens, bedoeld in het eerste lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 1.26f Tarief examen competentieverklaring dekbemanningslid

relaties0

Artikel 1.27 Tarief klein vaarbewijs

Voor het gedeeltelijk onderzoek, op basis van een gedeeltelijke vrijstelling van de examenverplichtingen voor het klein vaarbewijs I, als bedoeld in artikel 7.12 van de Binnenvaartregeling, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

relaties0relaties0

Artikel 1.27a Tarief examen klein vaarbewijs

Voor het examen ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op de rivieren, kanalen en meren en de vaart op alle binnenwateren, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

relaties0relaties0

Artikel 1.27b

relaties0

Artikel 1.27c Tarief groot pleziervaartbewijs

Voor de behandeling van een aanvraag voor een groot pleziervaartbewijs, als bedoeld in artikel 7.8, derde lid, van de Binnenvaartregeling, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

relaties0relaties0

Artikel 1.27d Tarief vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

relaties0

Artikel 1.27e Tarief Bewijs van riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

relaties0

Artikel 1.27f Tarief examen CWO groot motorschip

relaties0

Artikel 1.27g Tarief internationaal certificaat van competentie

Voor de kosten van de behandeling van een aanvraag van een internationaal certificaat van competentie als bedoeld in artikel 7.25 van de Binnenvaartregeling, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

relaties0relaties0

Artikel 1.27h

relaties0

Artikel 127i Tarief praktijkexamen schipper

Voor het afnemen van praktijktoets 4 van het praktijkexamen schipper binnenvaart, bedoeld in artikel 7.19a van de Binnenvaartregeling, is aan de exameninstantie een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

relaties0relaties0

Artikel 127j Tarief praktijkexamen matroos

Voor de afgifte van een verklaring praktijkexamen matroos, bedoeld in artikel 2.9, zevende lid, onderdeel b, onder 2, van de Binnenvaartregeling is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

relaties0relaties0

Artikel 1.28 Tarief examen Reglement radarpatenten

relaties0

Artikel 1.29 Tarief radarpatent

relaties0

Artikel 1.30 Tarief omwisselen radardiploma’s

Voor de werkzaamheden die samenhangen met het omwisselen van radardiploma’s als bedoeld in artikel 9.03, tweede lid, van het Rsp is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

relaties0relaties0

Artikel 1.31 Kosten geneeskundig onderzoek

De kosten van het geneeskundig onderzoek van de individuele aanvrager van een vaarbewijs, bedoeld in artikel 28, eerste en derde lid, van de Binnenvaartwet, of van de individuele aanvrager van een rijnpatent, bedoeld in de artikelen 7.01, derde lid, onderdeel a, 7.02, derde lid, onderdeel a, 7.03, tweede lid, onderdeel a, en artikel 7.17, eerste lid, van het Rsp, bedragen:

 • a.van de arts: ten hoogste € 154, exclusief BTW;relaties0
 • b.van de deskundige: ten hoogste € 154, exclusief BTW, indien een fysiek onderzoek plaatsvindt en ten hoogste € 101, exclusief BTW bij een schriftelijke beoordeling.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 1.32 Onderzoek naar aanleiding van een eigen verklaring

Het tarief voor het verrichten van de handelingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Binnenvaartwet bedraagt ten hoogste € 35, exclusief BTW.

relaties0relaties0

Artikel 1.33 [Vervallen per 01-01-2022]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 1.34 Tarief afgifte duplicaten diploma’s CBR

Voor de afgifte van een duplicaat van de volgende door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk afgegeven diploma’s is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen:

relaties0relaties0

Artikel 1.35 Tarieven kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 Tarieven zeevaart

§ 2.1 Tarieven meting zeeschepen

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze paragraaf zijn de begripsbepalingen van artikel 1 van de Meetbrievenwet 1981 en artikel 1 van de Regeling metingsvoorschriften van toepassing.relaties0
 • 2. In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:
  • a.meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:
   • 1°.een Internationale Meetbrief (1969);relaties0
   • 2°.een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Internationale Meetbrief (1969) of bijzondere meetbrief is afgegeven;relaties0
   relaties0
  • b.hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:
   • 1°.een Internationale Meetbrief (1969) voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;relaties0
   • 2°.een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;relaties0
   relaties0
  • c.ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;relaties0
  • d.zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwdrelaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 2.2 Tarief onderzoek afgifte Internationale Meetbrief (1969)

 • 1. Voor de meting van een schip ten behoeve van de afgifte van een internationale Meetbrief (1969) is een tarief verschuldigd van € 167 per uur.relaties0
 • 2. In afwijking van het eerste lid is voor de meting van:
  • a.een vissersvaartuig met een lengte in zijn totaliteit van minder dan 15 meter een tarief verschuldigd van € 353;relaties0
  • b.een pleziervaartuig met een lengte van minder dan 24 meter een tarief verschuldigd van € 307.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 2.3 Tarief onderzoek meetbrief

Voor de meting van een schip, ten behoeve van de afgifte van een bijzondere meetbrief, speciaal ingericht voor gebruik bij de vaart door het Suezkanaal, is een tarief verschuldigd van € 167 per uur.

relaties0relaties0

Artikel 2.4 Tarief onderzoek inhoudsverklaring Panamakanaal

Voor onderzoek ten behoeve van de afgifte van een inhoudsverklaring voor gebruik bij de vaart door het Panamakanaal (PC/UMS Documentation of Total Volume) is een tarief verschuldigd van € 472.

relaties0relaties0

Artikel 2.5 Tarief controlewerkzaamheden

Voor controlewerkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een Internationale Meetbrief (1969) of een bijzondere meetbrief is, indien bij het omvlaggen van een schip de buitenlandse meetgegevens worden overgenomen of indien een schip door een daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit ingevolge artikel 8 van de Meetbrievenwet 1981 of de Regeling metingsvoorschriften is gemeten of hermeten, een tarief verschuldigd van € 1.203.

relaties0relaties0

Artikel 2.6 Tarief afgifte document

 • 1. Voor de afgifte van een meetbrief of een bijzondere meetbrief is een het tarief verschuldigd van € 171.relaties0
 • 2. Voor het aanbrengen van een wijziging in een Internationale Meetbrief (1969), een bijzondere meetbrief of een inhoudsverklaring als bedoeld in artikel 2.4, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 59.relaties0
relaties0

Artikel 2.7 Tarief meting meerdere schepen

Indien de eigenaar een verzoek indient voor de meting of hermeting van twee of meer van zijn schepen, niet zijnde zusterschepen, en deze metingen gelijktijdig op één locatie kunnen worden uitgevoerd voor één rekening, is voor het eerste schip een tarief als bedoeld in de deze paragraaf verschuldigd en voor de volgende schepen een tarief van € 132 per manuur verschuldigd.

relaties0relaties0

Artikel 2.8 Tarief onderzoek zonder afgifte van document

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten als bedoeld in deze paragraaf, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, niet leiden tot afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a.indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 132 per manuur;relaties0
 • b.indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, het tarief dat is vastgesteld voor werkzaamheden of meting ten behoeve van de afgifte van het document.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2.9 Tarief overige werkzaamheden

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Meetbrievenwet 1981, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 132 per manuur.

relaties0relaties0
relaties0

§ 2.2 Tarieven inschrijving rompbevrachtingsregister, zeebrief en verklaring nationaliteit

Artikel 2.10 Tarief inschrijving rompbevrachtingsregister

 • 1. Voor de werkzaamheden ten behoeve van de inschrijving van een zeeschip in het rompbevrachtingsregister, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 1.661.relaties0
 • 2. Voor het aanbrengen van een wijziging in de in het eerste lid bedoelde inschrijving, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 179.relaties0
 • 3. Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een gewaarmerkt uittreksel uit het rompbevrachtingsregister, bedoeld in het eerste lid, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 147.relaties0
 • 4. In afwijking van het tweede lid is de rompbevrachter voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op de dagtekening of de tijdsduur van de rompbevrachtingsovereenkomst een tarief verschuldigd van € 510.relaties0
 • 5. Voor een bareboat-outverklaring, houdende de instemming van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de inschrijving in een buitenlands rompbevrachtingsregister, is een vergoeding verschuldigd van € 171.relaties0
relaties0

Artikel 2.11 Tarief verklaring teboekstelling schip

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 311a, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel of artikel 37, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, is de aanvrager het volgende tarief verschuldigd:

 • a.indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend of mede in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt: € 327;relaties0
 • b.indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt: € 197.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2.12 Tarief afgifte zeebrief

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van de zeebrief, bedoeld in artikel 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, of een voorlopige zeebrief als bedoeld in de artikelen 4 en 4a van de Zeebrievenwet, is een tarief verschuldigd van € 187.

relaties0relaties0

Artikel 2.13 Tarief onderzoek zonder afgifte van document

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten als bedoeld in deze paragraaf, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, niet leiden tot afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a.indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 132 per manuur;relaties0
 • b.indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, het tarief dat is vastgesteld voor werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van het document.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2.14 Tarief overige werkzaamheden

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet of de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 132 per manuur.

relaties0relaties0
relaties0

§ 2.3 Tarieven voorkoming verontreiniging door schepen

Artikel 2.15 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.MARPOL-verdrag: het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag te voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1978, 188);relaties0
 • c. certificaat: Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie, als bedoeld in voorschrift 7 van bijlage I van het MARPOL-verdrag;relaties0
 • d. Ballastwaterverdrag: het op 13 februari 2004 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (Trb. 2005, 44).relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2.16 Tarief certificaat of verklaring

Voor de afgifte of tussentijdse vervanging van een certificaat of een verklaring is een tarief verschuldigd van € 267.

relaties0relaties0

Artikel 2.17 Tarief onderzoek schepen

 • 1. Voor het onderzoek dat nodig is voor de afgifte van een certificaat of een verklaring voor een vissersvaartuig groter dan 400 GT, is het tarief verschuldigd dat voor de werkzaamheden is genoemd in onderstaande tabel:
  Onderzoek eerste afgifte € 167  
  Onderzoek eerste afgifte   € 334
  Viseren certificaten € 85  
  Viseren certificaten   € 85
  Onderzoek hernieuwde afgifte € 167  
  Onderzoek hernieuwde afgifte   € 167
  relaties0
 • 2. Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen, nodig voor het viseren of de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is een tarief verschuldigd van € 412.relaties0
 • 3. Voor het onderzoek van niet-geklasseerde vissersvaartuigen nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd van: € 616 voor vissersvaartuigen kleiner dan 400 GT.relaties0
relaties0

Artikel 2.18 Tarief onderzoek overige schepen

Indien een scheepstype niet is opgenomen in artikel 2.17, wordt voor het onderzoek nodig voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

relaties0relaties0

Artikel 2.19 Tarief onderzoek tussentijdse aanpassing

Voor het onderzoek aan boord nodig voor een tussentijdse aanpassing van een certificaat of verklaring, is een tarief verschuldigd van € 195.

relaties0relaties0

Artikel 2.20 AFS-certificaat

 • 1. Voor het onderzoek aan boord nodig voor de afgifte of tussentijdse aanpassing van een AFS-certificaat als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L115), is een tarief verschuldigd van € 195.relaties0
 • 2. Voor de afgifte of tussentijdse vervanging van een AFS-certificaat is een tarief verschuldigd van € 267.relaties0
relaties0

Artikel 2.21 Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage II van het MARPOL-verdrag

Voor de afgifte, tussentijdse controle of verlenging van het internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging voor vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk, als bedoeld in voorschrift 9 van Bijlage II van het MARPOL-verdrag is een tarief verschuldigd van € 267.

relaties0relaties0

Artikel 2.21a Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage IV van het MARPOL-verdrag

relaties0

Artikel 2.21b Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage VI van het MARPOL-verdrag

 • 1. Voor het onderzoek aan boord nodig voor de afgifte van een Internationaal certificaat betreffende voorkoming van luchtverontreiniging, als bedoeld in voorschrift 6 van Bijlage VI van het MARPOL-verdrag of een Internationaal certificaat betreffende voorkoming van luchtverontreiniging door motoren, behorende bij Nox-Code als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen, is een tarief verschuldigd van € 167 per stuk.relaties0
 • 2. Voor de afgifte of vervanging van een certificaat, als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 267.relaties0
relaties0

Artikel 2.21c Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met het Ballastwaterverdrag

 • 1. Voor het beoordelen van het Ballastwaterbeheerplan en het onderzoek aan boord dat nodig is nodig voor de afgifte van een internationaal ballastwaterbeheercertificaat als bedoeld in voorschrift E-1 in de bijlage bij het Ballastwaterverdrag of als bedoeld in artikel 13a bij het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen, is een tarief verschuldigd van € 521.relaties0
 • 2. Voor de afgifte of vervanging van een certificaat, als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 164.relaties0
relaties0

Artikel 2.21d Tarief IEEC-certificaat

Voor de afgifte of vervanging van een International Energie Efficiency Certificate is een tarief verschuldigd van € 183.

relaties0relaties0

Artikel 2.22 Tarief ontheffing havenontvangstvoorzieningen

Voor de vergoeding van de kosten die samenhangen met een ontheffing als bedoeld in artikel 9c van het Besluit havenontvangstvoorzieningen is een tarief verschuldigd van:

 • a.€ 259 voor het onderzoek voor een ontheffing;relaties0
 • b.€ 267 voor de afgifte van een ontheffing.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2.22a [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

§ 2.4 Tarieven monsterboekje, vaarbevoegdheidsbewijs, erkennen opleidingsinstituten, type rating certificate en certificaat Wet aansprakelijkheid olietankschepen

Artikel 2.24 Tarief monsterboekje

Voor de afgifte of vervanging van een monsterboekje als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet zeevarenden is een tarief verschuldigd van € 79.

relaties0relaties0

Artikel 2.25 Tarief vaarbevoegdheidsbewijs

relaties0

Artikel 2.26 Tarief erkennen opleidingsinstituten

Voor de behandeling van een aanvraag voor de erkenning van een opleiding als bedoeld in artikel 19a, derde lid, van de Wet zeevarenden wordt een tarief in rekening gebracht van € 167 per manuur.

relaties0relaties0

Artikel 2.27 Tarief type rating HSC

Voor de afgifte van een certificaat type rating HSC als bedoeld in artikel 8.27 van de Regeling zeevarenden is een tarief verschuldigd van € 122.

relaties0relaties0

Artikel 2.28 Tarief bunker liability certificate en civil liability certificate

relaties0
relaties0

§ 2.5 Tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart

Artikel 2.29 Begripsbepaling

In deze paragraaf wordt verstaan onder geneeskundige verklaring:

Schriftelijke verklaring van een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen geneeskundige of medisch specialist waaruit blijkt dat een bemanningslid voldoet aan de medische eisen, bedoeld in artikel 106, eerste lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, onderscheidenlijk artikel 62, eerste lid, van het Besluit zeevisvaartbemanning, dan wel houdende een bericht van afkeuring.

relaties0relaties0

Artikel 2.30 Tarief verklaring algemene lichamelijke gesteldheid

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende de algemene lichamelijke gesteldheid door een aangewezen geneeskundige bedraagt ten hoogste € 101, exclusief BTW bij een uitsluitend lichamelijke keuring en ten hoogste € 154, exclusief BTW, bij een volledige keuring.

relaties0relaties0

Artikel 2.31 Tarief verklaring betreffende het gezichtsorgaan [Vervallen per 01-03-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 2.32 Tarief verklaring betreffende het gehoororgaan [Vervallen per 01-03-2006]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 2.33 Tarieven verklaring op grond van Wet zeevarenden

relaties0

Artikel 2.34 Vooruitbetaling [Vervallen per 01-01-2022]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Overige tarieven

Artikel 3.1 Tarieven Wet havenstaatcontrole

relaties0

Artikel 3.1a Tarieven havenstaatcontrole Caribisch Nederland

relaties0

Artikel 3.2 Tarief Wet laden en lossen zeeschepen

Voor een ontheffing van een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem voor terminals als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen, is voor de afgifte van een ontheffing een tarief verschuldigd van € 267.

relaties0relaties0

Artikel 3.3 Tarief examen certificaatloods [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 3.4 Tarief bemanningscertificaat en beoordeling bemanningsplan Wet zeevarenden

relaties0

Artikel 3.5 Tarief verklaring naleving maritieme arbeid

Voor de behandeling van de aanvraag van een verklaring naleving maritieme arbeid, deel I, is een tarief verschuldigd van € 164.

relaties0relaties0

Artikel 3.6 Tarief bekwaamheidsbewijzen tankschepen

relaties0

Artikel 3.7 Tarief bekwaamheidsbewijs scheepskok

 • 1. Voor de afgifte van een bekwaamheidsbewijs scheepskok als bedoeld in artikel 8.37 van de Regeling zeevarenden is een tarief verschuldigd van € 122.relaties0
 • 2. Voor de afgifte van een erkenning van een buitenlands bekwaamheidsbewijs als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 144.relaties0
relaties0

Artikel 3.8 Tarief certificaten uitvoering beveiligingstaken en bewustwording scheepsbeveiliging

Voor de afgifte van een certificaat uitvoering beveiligingstaken of een certificaat bewustwording scheepsbeveiliging als bedoeld in artikel 11.1 van de Regeling zeevarenden is een tarief verschuldigd van € 52.

relaties0relaties0

Artikel 3.9 Tarief verzekeringscertificaat

Voor de afgifte of waarmerking van een certificaat als bedoeld in artikel 529c, van Boek 8, van het Burgerlijk Wetboek is een tarief verschuldigd van € 151.

relaties0relaties0

Artikel 3.10 Tarief verzekeringscertificaat Verdrag van Nairobi

Voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bestrijding maritieme ongevallen is een tarief verschuldigd van € 308.

relaties0relaties0

Artikel 3.11 Tarief bekwaamheidsbewijzen Polar-Code

Voor de afgifte van het bekwaamheidsbewijs ingevolge de op grond van hoofdstuk XIV-1.1 van het SOLAS-verdrag toepasselijke Polar-Code als bedoeld in artikel 36a van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, is een tarief verschuldigd van € 125.

relaties0relaties0

Artikel 3.12 Tarief bekwaamheidsbewijzen IGF-Code

Voor de afgifte van het bekwaamheidsbewijs ingevolge de op grond van hoofdstuk II-1/2.29 van het SOLAS-verdrag toepasselijke IGF-Code als bedoeld in artikel 39a, tweede en derde lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, is een tarief verschuldigd van € 125.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Afgifte duplicaat

Voor de afgifte van een duplicaat van een certificaat of enig ander document als bedoeld in de paragrafen 2.2 en 2.3 en hoofdstuk 3 van deze regeling, is een tarief verschuldigd dat gelijk is aan het tarief voor de afgifte van dat certificaat of enig ander document.

relaties0relaties0

Artikel 4.2 Toeslag onderzoek buiten werktijd

Indien werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdag, is een aanvullend tarief per uur verschuldigd van € 84 voor de werkzaamheden bedoeld in § 2.1, § 2.2, § 2.3 en in artikel 2.26.

relaties0relaties0

Artikel 4.3 Toeslag onderzoek buiten Nederland

 • 1. Indien onderzoeken geheel of gedeeltelijk buiten Nederland worden uitgevoerd, is voor de reistijd buiten Nederland en voor de eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland een aanvullend tarief per manuur verschuldigd van € 154 voor onderzoeken bedoeld in § 2.3 en § 2.4.relaties0
 • 2. Bij de berekening van de reistijd buiten Nederland als bedoeld in het eerste lid en eventuele wachttijd geldt een maximum van acht uren per etmaal.relaties0
 • 3. De reis- en verblijfkosten van de ambtenaar, ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde onderzoeken buiten Nederland, komen voor rekening van de aanvrager. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.relaties0
 • 4. In afwijking van het eerste lid, is voor onderzoeken bedoeld in § 1.2 een aanvullende tarief niet verschuldigd, indien het onderzoek plaatsvindt in België of Duitsland, binnen een afstand van 50 km van de Nederlands-Belgische grens of Nederlands-Duitse grens.relaties0
 • 5. Indien onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat, vergunning, verklaring of document als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport niet volledig is uitgevoerd en niet leidt tot de afgifte van dat document, is het geldende uurtarief verschuldigd.relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5.2

De volgende regelingen worden ingetrokken:

relaties0relaties0

Artikel 5.3

relaties0

Artikel 5.4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005, met uitzondering van artikel 3.2. dat inwerking treedt op het tijdstip waarop de Wet laden en lossen zeeschepen in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 5.5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven scheepvaart 2005.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven