Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 317/1997 Intrekking BadS 217/1987, 242/1988, 259/1990, 275/1992 en 302/1993
Geldigheid:20-12-1997 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

Artikel 1
De Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 217/1987 (Stcrt. 1987, 163), nr. 242/1988 (Stcrt. 1988, 238), nr. 259/1990 (Stcrt. 1990, 186), nr. 275/1992 (Stcrt. 1992, 31) en nr. 302/1993 (Stcrt. 1993, 153) worden ingetrokken.

Artikel 2
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Rotterdam, 12 december 1997.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
Uit onderzoek is gebleken dat in het Koninkrijk in een aantal concrete gevallen zwaardere nationale eisen worden gehanteerd dan internationaal in het kader van de Internationale Maritieme Organisatie is vastgesteld. Een nadere analyse van die nationale veiligheidseisen die de internationale normen te boven gaan, heeft ertoe geleid dat - met behoud van een verantwoord veiligheidsniveau - de in artikel 1 genoemde bekendmakingen kunnen vervallen. Daartoe strekt onderhavige bekendmaking.
Bij deze gelegenheid wordt tevens medegedeeld dat de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 257/1990 (Stcrt. 1990, 137) en nr. 304/1994 (Stcrt. 1994, 246) wijzigingen betreffen van het Handboek Gestorte Ladingen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het Handboek Gestorte Ladingen. Genoemde bekendmakingen zijn uitgewerkt en hebben daarom geen zelfstandige betekenis meer. Dit geldt ook voor de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 303/1993 (Stcrt. 1993, 217) en 311/1996 (Stcrt. 1996, 192).
Naar boven