Onderwerp: Bezoek-historie

Verwerking van persoonsgegevens (SB4232)
Geldigheid:21-02-2019 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4, onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het begrip 'verwerking' als bedoeld in artikel 4, onder 2 AVG moet zeer breed worden uitgelegd en omvat elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot gegevens die betrekking hebben op een persoon. Ook het uitwisselen van persoonsgegevens tussen (bestuurs)organen valt onder dit begrip.

De bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens is geregeld in artikel 6 AVG. Persoonsgegevens mogen blijkens die bepaling onder meer worden verwerkt in de volgende gevallen:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven (artikel 6, eerste lid, onder a AVG);
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (artikel 6, eerste lid, onder c AVG);
  • Een bestuursorgaan dient over de gegevens te beschikken voor de vervulling van een taak van algemeen belang (artikel 6, eerste lid, onder e AVG).

 

Daarnaast bevat de Wet SUWI een wettelijke grondslag voor gegevensverwerking binnen delen van het socialezekerheidsdomein.

De SVB interpreteert de relatie tussen de AVG en de Wet SUWI zo, dat met de bepalingen in de Wet SUWI voor het socialezekerheidsdomein nadere invulling wordt gegeven aan de in de AVG gestelde voorwaarde dat gegevens mogen worden verwerkt indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Grondslag

artikel 4 AVG, artikel 6 AVG, artikel 54, eerste lid, en artikel 62, eerste lid Wet  SUWI

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019

Naar boven