Onderwerp: Bezoek-historie

Verwerking van persoonsgegevens (SB4232)
Geldigheid:21-02-2019 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 20-02-2019  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4, onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het begrip 'verwerking van persoonsgegevens' als bedoeld in artikel 14, onder b Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)2 AVG moet zeer breed worden uitgelegd en omvat elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot gegevens die betrekking hebben op een persoon. Ook het uitwisselen van persoonsgegevens tussen (bestuurs)organen valt onder dit begrip.

De bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens is geregeld in artikel 8 Wbp6 AVG. Persoonsgegevens mogen blijkens die bepaling onder meer worden verwerkt in de volgende gevallen:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven (artikel 6, eerste lid, onder a AVG);
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (artikel 6, eerste lid, onder c AVG);
  • Een bestuursorgaan dient over de gegevens te beschikken voor de vervulling van een taak van algemeen belang (artikel 6, eerste lid, onder e AVG).

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven (artikel 8, onder a Wbp);
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (artikel 8, onder c Wbp);
  • Een bestuursorgaan dient over de gegevens te beschikken voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak (artikel 8, onder e Wbp).

Daarnaast bevat de Wet SUWI een wettelijke grondslag voor gegevensverwerking binnen delen van het socialezekerheidsdomein.

De SVB interpreteert de relatie tussen de WbpAVG en de Wet SUWI zo, dat met de bepalingen in de Wet SUWI voor het socialezekerheidsdomein nadere invulling wordt gegeven aan de in de WbpAVG gestelde voorwaarde dat gegevens slechts mogen worden verwerkt indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Grondslag

artikel 7 en4 AVG, artikel 8 Wbp en6 AVG, artikel 54, eerste lid, en artikel 62, eerste lid Wet SUWI

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2016februari 2019

Naar boven