Onderwerp: Bezoek-historie

Omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (SB1243)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 31-10-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bij de beoordeling van de evenredigheid van de in concreto op te leggen boete dient de SVB rekening te houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Uit de Memorie van Toelichting bij artikel 5:46, tweede lid van de Awb blijkt dat de draagkracht van de overtreder daarbij een rol kan spelen. De SVB slaat daarom ook acht op bijzondere financiële of sociale omstandigheden waarin de betrokkene verkeert op het moment dat de boete wordt opgelegd. De SVB verlaagt de boete, die met inachtneming van de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid is vastgesteld, in ieder geval indien de financiële omstandigheden van de belanghebbende daartoe aanleiding geven. In dat geval moet de belanghebbende aannemelijk maken dat hij de boete niet binnen een jaar na oplegging kan voldoen, rekening houdend met zijn beslagvrije voet. De SVB stelt de boete dan vast op het bedrag dat de belanghebbende met inachtneming van de beslagvrije voet binnen een jaar kan betalen. De SVB baseert deze termijn op de uitspraak van de CRvB van 24 november 2014.

De SVB leidt uit de artikelen 17j, eerste lid AOW, 45a, eerste lid Anw, 17h, eerste lid AKW en 60b, eerste lid Participatiewet af dat het niet is toegestaan om in geval van recidive rekening te houden met de beslagvrije voet. Daarom verlaagt de SVB in dat geval de boete niet op grond van bijzondere financiële omstandigheden.

Grondslag

artikel 5:46, tweede lid Awb, artikel 17j, eerste lid AOW, artikel 45a, eerste lid Anw,  artikel 17h, eerste lid AKW, artikel 60b, eerste lid Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven