Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2752/JW, 23 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2752/JW

Betreft: [klager] datum: 23 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door klagers vader [naam gemachtigde],
namens

[...], geboren op [1992], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 18 oktober 2006 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 januari 2006, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord namens de Minister [...], selectiefunctionaris en[...], juridisch medewerker.

Klager en [...] hebben schriftelijk meegedeeld dat zij niet ter zitting zullen verschijnen.

De beroepscommissie heeft klager en [...] in de gelegenheid gesteld om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing om de termijn waarbinnen klager in een behandelinrichting had moeten zijn geplaatst met ingang van 26 augustus 2006 te verlengen tot 24 november 2006 ongegrond
verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 4 juli 2005 gedetineerd.
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 14 november 2005 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. De p.i.j.-maatregel is ingegaan op 29 november 2005. Sindsdien heeft klager
in afwachting van zijn plaatsing in een behandelinrichting als passant verbleven in de opvanginrichting Den Hey-Acker te Breda.
De selectiefunctionaris heeft beslist dat klager zou worden geplaatst in de behandelinrichting Rentray, locatie Rekken. Op 8 november 2006 is deze plaatsing gerealiseerd.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris baseerde zich al eerder op een niet op klager betrekking hebbend vonnis van een rechtbank. Het wel op klager betrekking hebbende vonnis van de rechtbank Roermond is op 29 november 2006 onherroepelijk geworden en was bekend bij
de
selectiefunctionaris. Tevens zijn verkeerde data vermeld op de verlengingsbeslissing. De selectiefunctionaris beroept zich op een of meer kennelijke verschrijvingen. Wellicht kan de selectiefunctionaris dit nader toelichten.

Namens de Minister is de beslissing als volgt toegelicht.
Het beroep is niet gericht op de inhoud van de beslissing. Het betreft enkel formele gronden. De gemaakte fouten in de verlengingsbeslissingen zijn duidelijke kennelijke schrijf- en of typefouten. Telkens is het juiste parketnummer vermeld. Nadat de
fouten zijn geconstateerd, zijn zij direct gerectificeerd. Aan klager en zijn vader zijn excuses aangeboden voor de gemaakte fouten.
Klagers vader is zeer betrokken bij zijn zoon. Behandeling van klager is noodzakelijk. Het zou beter zijn als er energie in de behandeling wordt gestoken. Klager doet het goed in de groep. Van belang is dat de behandeling zo rustig mogelijk plaatsvindt
en niet wordt verstoord door externe factoren.

4. De beoordeling
Namens klager is enkel beroep op formele grond ingesteld.
Abusievelijk is in de onderhavige beslissing tot verlenging van klagers passantentermijn van 22 augustus 2006 vermeld dat de passantentermijn werd verlengd van 26 augustus 2006 voor de duur van drie maanden tot 24 augustus 2006. Nadat geconstateerd was
dat laatstgenoemde datum niet juist kon zijn, is deze kennelijke schrijf- en/of typefout gecorrigeerd in een gerectificeerde beslissing van 31 augustus 2006 waarbij klagers passantentermijn werd verlengd van 26 augustus 2006 tot 24 november 2006.
Uit de stukken volgt dat ook na rectificatie van de verlengingsbeslissing voor wat betreft de periode van 24 augustus 2006 tot 26 augustus 2006 er geen beslissing tot verlenging van klagers passantentermijn is genomen.
Het beroep zal derhalve op formele grond gegrond worden verklaard en de beslissing van de selectiefunctionaris zal worden vernietigd.

Klager dient, gelet op het hiervoor overwogene, een tegemoetkoming te worden geboden. De beroepscommissie zal deze tegemoetkoming vaststellen op € 50,=.

Nu de bestreden beslissing op formele grond dient te worden vernietigd, zal de beroepscommissie met toepassing van het bepaalde in artikel 73, derde lid onder b, in verbinding met artikel 78, vierde lid, Bjj bepalen dat haar uitspraak met
betrekking tot de verlengingen van de passantentermijn in de plaats treedt van de bestreden beslissing.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep op formele grond gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van deze beslissing en bepaalt derhalve dat de termijn, waarbinnen klager in een
behandelinrichting had moeten zijn geplaatst, is verlengd van 24 augustus 2006 tot
8 november 2006, de datum waarop klager in een behandelinrichting is geplaatst.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de Minister toekomende tegemoetkoming op € 50,=.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, prof. dr. J. Junger-Tas en drs. H.P.J. Vos, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven