Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1170/STB, 27 april 2010, schorsing
Uitspraakdatum:27-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1170/STB

betreft: [klager] datum: 27 april 2010

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. J. Serrarens, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC De Kijvelanden te Rhoon.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 69, vierde lid, in verbinding met artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de Minister van Justitie
(Minister), inhoudende plaatsing van verzoeker in FPC Oldenkotte te Rekken.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het beroepschrift van 23 april 2010 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de Minister van 26 april 2010.

1. De standpunten
Verzoeker heeft het verzoek als volgt toegelicht. Verzoeker meent dat er spoedeisend belang is hem niet in FPC Oldenkotte te plaatsen. De externe deskundige [...], psychiater, heeft ten behoeve van de verlengingszitting van de tbs-maatregel geadviseerd
verzoeker te plaatsen in de Prof. Mr. W.P.J. van der Hoevenkliniek (hierna: Van der Hoevenkliniek), omdat deze kliniek geacht wordt het beste toegerust te zijn om zedendelinquenten te behandelen. Het Gerechtshof Arnhem heeft weliswaar niet expliciet
bepaald dat verzoeker naar de Van der Hoevenkliniek moet worden overgeplaatst. In ieder geval heeft het Hof bepaald dat de huidige impasse in de behandeling moet worden doorbroken en dat hij daartoe op zeer korte termijn dient te worden overgeplaatst.
De plaatsingscoördinator van FPC De Kijvelanden heeft niets gedaan met het rapport van [externe deskundige]. Verzoeker wordt gewoon a-select weggeplaatst. Navraag bij de afdeling Plaatsing Forensische Zorg van het ministerie van Justitie heeft
uitgewezen dat de keuze voor een kliniek geheel wordt overgelaten aan FPC De Kijvelanden. Er bestaat geen wachtlijst voor een eventuele plaatsing in de Van der Hoevenkliniek. FPC Oldenkotte is excentrisch gelegen en verzoeker verwacht dat zijn bejaarde
moeder hem daar niet zou kunnen bezoeken. De Van der Hoevenkliniek is goed met het openbaar vervoer bereikbaar.

Uit de inlichtingen van de Minister komt het volgende naar voren. De behandeling van verzoeker in FPC De Kijvelanden is, ondanks inzet van een uitgebreid behandelaanbod en diverse pogingen verzoeker te motiveren, vastgelopen. De gebrekkige openheid en
de neiging verantwoordelijkheden af te schuiven hebben tot een behandelimpasse geleid, terwijl de kans op herhaling van pedoseksuele delicten onverminderd hoog wordt ingeschat. De Kijvelanden heeft voorgesteld verzoeker een nieuwe behandelpoging te
bieden in een andere inrichting. Verzoeker is geselecteerd op basis van voormelde informatie en volgens de a-selecte plaatsingssystematiek. FPC Oldenkotte is als eerste in staat verzoeker op te nemen en hem een nieuwe volwaardige behandelpoging te
bieden. Het feit dat ook de Van der Hoevenkliniek verzoeker zou kunnen behandelen, is hieraan ondergeschikt. Het belang van een spoedig vervolg van de behandeling prevaleert boven andere belangen, zoals regionale voorkeur.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van een beslissing van de Minister slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom
slechts de vraag of de beslissing waartegen beroep is ingesteld zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de in beroep bestreden beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat, mede gelet op
de
inlichtingen van de Minister, het geval. Niet valt in te zien waarom de overplaatsing van verzoeker niet kan worden uitgesteld tot op het door hem ingediende beroep is beslist. Dit klemt te meer nu er bijna tien maanden zijn verstreken voordat de
Minister heeft beslist op het verzoek tot herselectie van De Kijvelanden en voorts nog niet vaststaat wanneer de overplaatsing naar FPC Oldenkotte zijn beslag krijgt. De voorzitter neemt daarbij in aanmerking dat in de pro justitia rapportage van
oktober 2009, opgemaakt door [...], psychiater, geadviseerd wordt om verzoeker naar de Van der Hoeven kliniek over te plaatsen, omdat in deze kliniek de kans op een succesvolle behandeling het grootst zou zijn.
Gelet op bovenstaande is de voorzitter van oordeel verzoeker een spoedeisend belang heeft dat de beslissing om verzoeker over te plaatsen wordt geschorst. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de Minister, in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie.

Aldus gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 27 april 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven