Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3259/TA, 11 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:11-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3259/TA

betreft: [klager] datum: 11 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 november 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij FPK Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 februari 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klagers raadsman mr. D.W.H.M. Wolters en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...]. Klager heeft schriftelijk laten weten
niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. het niet verstrekken van overzichten van klagers rekening;
b. het niet reageren op een aanvraag voor invoer van een televisie, radio en computer.

De beklagrechter heeft het beklag wat betreft onderdeel a ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in onderdeel b van het beklag, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De klacht richt zich tegen het niet verstrekken van overzichten van de interne rekening van klager. Klager heeft bij de Sociaal Juridische
Dienst
(SJD) verzocht rekeningoverzichten te verstrekken. De SJD ging hiermee akkoord en heeft de overzichten naar de afdeling gestuurd. De staf van de afdeling heeft vervolgens geweigerd de overzichten aan klager uit te reiken en in een map bewaard. Pas na
indiening van een klacht heeft klager de overzichten ontvangen. Klager betwist dat hij een brief van de inrichting heeft ontvangen. Klager heeft recht op verstrekking van de overzichten. De inrichting is tekortgeschoten in een goede en zorgvuldige
uitvoering van haar beheersbevoegdheid ten aanzien van klagers financiën.
Klager heeft meerdere malen schriftelijk en mondeling verzocht om een televisie, radio en een computer aan te schaffen. De beslissing is steeds uitgesteld. Het verzoek moest telkens besproken worden. Aan klager is inderdaad verzocht inzage te verlenen
in zijn rekening. Klager verwees naar de financiële administratie en heeft een overzicht van zijn rekening in Oldenkotte laten zien. Verder heeft men niets ondernomen. Klager heeft een jaar zonder televisie, radio en computer gezeten, terwijl hij wel
voldoende geld op zijn rekening had staan. Nu de situatie nog steeds voortduurt, dient klager in zijn beklag te worden ontvangen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Aan klager zijn brieven verstrekt die hij kon gebruiken voor het opvragen van informatie over externe rekeningen. Hij heeft deze
brieven niet getekend. Van de interne rekeningen worden overzichten verstrekt aan de verpleegden. Het zou kunnen zijn dat vanwege de psychische toestand van een verpleegde, de overzichten even worden achtergehouden.

3. De beoordeling
a.
Ter zitting van de beroepscommissie is duidelijk geworden dat de klacht van klager is gericht tegen het niet verstrekken van overzichten van klagers interne rekening. Namens het hoofd van de inrichting is betoogd dat verpleegden periodiek dergelijke
overzichten verstrekt krijgen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat in het geval van klager dit niet is gebeurd. Het beroep is derhalve ongegrond.

b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat ten aanzien van klagers verzoek om een televisie, radio en computer
te mogen invoeren, reeds een besluit is genomen. Het verzoek van de inrichting aan klager om eerst inzage te verstrekken in zijn financiën is niet onredelijk. Nu er derhalve nog geen sprake is van een beslissing kan klager niet in zijn beklag worden
ontvangen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 11 maart 2010

secretaris voorzitter

Naar boven