Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1188/TA, 3 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1188/TA

betreft: [klager] datum: 3 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 april 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Gronigen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman
mr. R. Polderman.

Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat de sociotherapie zijn broodbak bestelling niet voor 14.00 uur naar de keuken heeft gemaild.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft de verantwoordelijkheid voor de broodbak bestelling en het gaat regelmatig fout. Klager benadrukt dat alleen de bestellingen van de patiënten verkeerd gaan. De eigen bestellingen van de sociotherapie gaan altijd wel goed. Het personeel
doet
dit opzettelijk om te kijken hoe de patiënten daarop reageren. Klager is niet iemand die zijn mond houdt. Het personeel voelt zich dan snel beledigd.
De raadsman refereert zich aan het oordeel van de beroepscommissie.

Het hoofd van de inrichting heeft bericht te persisteren bij zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 56, vierde lid, Bvt staat geen beklag open tegen de wijze waarop het hoofd van de inrichting een bij of krachtens de Bvt gestelde zorgplicht betracht.

Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie is op grond van art. 56, eerste lid onder e, Bvt wel beklagwaardig de schending van een in de wet of regelgeving neergelegd recht door het niet betrachten van een wettelijke zorgplicht.

In de Bvt is geen recht op voeding neergelegd.

Uit de stukken blijkt dat de sociotherapie op 8 januari 2009 per ongeluk is vergeten om de bestelling door te geven. Dit heeft tot gevolg gehad dat klager en zijn medepatiënten die dag geen fruit en frisdank hebben ontvangen. Uit de stukken is niet
aannemelijk geworden dat er sprake was van opzet van de kant van het personeel.

Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, dr. F.A.M. Kortmann en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 3 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven