Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2232/GV, 2 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2232/GV

betreft: [klager] datum: 2 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 juli 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. N.A. Heidanus om het beroep schriftelijk toe te lichten. De raadsman heeft hiervan gebruik gemaakt bij
brief van 25 augustus 2009.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klager algemeen verlof verleend onder enkele voorwaarden.

2. De standpunten
Klager is het niet eens met de gestelde voorwaarden aan het verlof.

Namens de Staatssecretaris is daarop als volgt gereageerd. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie (09/1358/GV) is besloten aan klager verlof te verlenen. Aan dit verlof zijn bijzondere voorwaarden verbonden, een mogelijkheid waarnaar
in de uitspraak is verwezen. Onduidelijk is waartegen het beroep zich richt. Het beroep is niet onderbouwd. De gestelde voorwaarden beperken klager niet onnodig tijdens zijn verlof.

Inmiddels is uit de aanvullende gronden naar voren gekomen dat klager verheugd is dat hem alsnog verlof is verleend, maar dat hij de daaraan verbonden voorwaarden onnodig en onevenredig zwaar vindt. Klager heeft op geen enkele wijze contact gezocht of
willen zoeken met het slachtoffer of familie van het slachtoffer. Ook acht klager het onnodig en overbodig dat politie en Openbaar Ministerie omtrent zijn verlof geinformeerd worden. Klagers verloven zijn tot op heden zonder problemen verlopen. Klager
ervaart de aan het huidige verlof verbonden voorwaarden als een onnodig extra bestraffing.

3. De beoordeling
In haar uitspraak van 24 juli 2009 met nummer 09/1358/GV heeft de beroepscommissie het door klager ingestelde beroep tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor algemeen verlof gegrond verklaard en de Staatssecretaris opgedragen een nieuwe beslissing. In
de nieuw genomen beslissing – waarvan beroep – is klager alsnog algemeen verlof toegekend met als voorwaarde dat klager op geen enkele manier contact zoekt met het slachtoffer en de inrichting het OM en de politie zal informeren over de verlofdagen van
klager.
De beroepscommissie is van oordeel dat de gestelde voorwaarden geenszins onredelijk of onbillijk zijn en deelt de hiertegen ingebrachte bezwaren van klager niet. Het beroep dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
op 2 september 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven