Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0600/GB, 3 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/600/GB

Betreft: [klager] datum: 3 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door J.-P. Bouman, reclasseringsmedewerker, door
klaagster gemachtigd tot het instellen en voeren van onderhavige procedure, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 28 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters bezwaar tegen de beslissing dat zij opgeroepen is zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) voor vrouwen Ter Peel te Overloon ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is bij beslissing van de selectiefunctionaris van 31 januari 2008 opgeroepen zich op 2 februari 2008 in voormeld b.b.i. te melden. De datum van melden is, gelet op klaagsters persoonlijke omstandigheden, uitgesteld tot 19 mei 2008. Naar
aanleiding van een ingekomen schorsingsverzoek heeft de voorzitter het verzoek om schorsing toegewezen en de tenuitvoerlegging van de beslissing van 31 januari 2008 geschorst met ingang van 19 mei 2008 tot de datum waarop de beroepscommissie op het
namens klaagster ingestelde beroep zal hebben beslist.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is aangevoerd dat zij feitelijk 66 dagen gevangenisstraf heeft te ondergaan en niet valt in te zien waarom zij deze niet middels elektronische detentie (e.d.) kan ondergaan. Te meer nu zij eindelijk haar leven weer op de rit
heeft en door de gevangenisstraf in de gevangenis Ter Peel te ondergaan haar werk en huisvesting via de stichting Exodus verliest.

De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau bepaalt in opdracht van het Openbaar Ministerie of een veroordeelde met een lopend vonnis in aanmerking komt voor de status van zelfmelder. Een zelfmelder komt voor elektronische detentie in aanmerking als de
tenuitvoerlegging van de bruto vrijheidsstraf maximaal drie maanden bedraagt. Klaagster heeft een bruto gevangenisstraf opgelegd gekregen van 300 dagen. Door aftrek voorarrest (154 dagen) en vervroegde invrijheidstelling (80 dagen) is het netto
strafrestant 66 dagen.

4. De beoordeling
4.1. In de circulaire van 7 maart 2005 (5291588/04/DJI) heeft de Minister van Justitie zijn beleid kenbaar gemaakt omtrent de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf door middel van e.d.

4.2. Klaagster is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 300 dagen, met aftrek. Klaagster heeft een strafrestant van 66 dagen.

4.3. In onderdeel 2 van de circulaire wordt onder meer als doelgroep voor e.d. aangewezen: “a. de zelfmelder ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf van maximaal drie maanden is gelast;” Op blz. 2 van de circulaire wordt
opgemerkt dat e.d. is bestemd voor ‘zelfmelders’ aan wie “een vrijheidsstraf is opgelegd van maximaal drie maanden.” Daaruit moet worden afgeleid dat voor het antwoord op de vraag of een veroordeelde voor e.d. in aanmerking komt, beslissend is de duur
van de straf zoals door de strafrechter opgelegd en niet het strafrestant zoals dat bestaat op het moment dat de last tot executie van de straf wordt gegeven.
De namens klaagster aangevoerde argumenten om vanwege persoonlijke omstandigheden haar in de gelegenheid te stellen het strafrestant middels e.d. te laten ondergaan vinden geen steun in vermelde circulaire.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven