Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3451/GV, 21 januari 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3451/GV

betreft: [klager] datum: 21 januari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 december 2007 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Klager verblijft al acht maanden op de v.b.a. te Rotterdam. Hem is nooit rapport aangezegd en zijn
urinecontroles waren negatief. Hij is met de reclassering en trajectbegeleidster bezig voor een programma buiten en hij zou een cursus agressietraining en COVA-training gaan volgen. Klagers datum voor een penitentiair programma was 26 maart 2008. Als
zijn verlofaanvraag iedere keer wordt afgewezen, kan hij zijn doel niet behalen en kan hij niet doorstromen en blijft alleen de v.b.a.-gevangenis te Zoetermeer over. Klager kan zijn domme fouten niet terugdraaien. Hij is tweemaal de laatste maanden van
zijn ISD-traject niet teruggekomen van verlof. Hij mocht toen zes maanden niet met verlof, maar later mocht hij wel driemaal acht uur met verlof en is hij daarvan netjes teruggekomen. Klager zou graag een kans willen hebben om te bewijzen dat hij het
ook goed kan doen. Hij heeft echt spijt van zijn vroegere stommiteit.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is vóór de huidige detentie een ISD-maatregel opgelegd. Een maand na het aflopen van de ISD-maatregel is hij recidiveerd. Dit is een contra-indicatie voor toewijzing van verlof. Blijkbaar is het recidiverisico hoog. Het is onverantwoord om
klager
verlof te verlenen en voldoende vertrouwen te hebben in een goed verloop van het verlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Rotterdam heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag met de restrictie dat deze wordt toegewezen voor een dag en als testcase dient voor eventuele verdere fasering.
De advocaat-generaal bij het ressortsparket te Den Haag heeft aangegeven akkoord te gaan met verlofverlening.
De politie Rotterdam-Rijnmond heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek, wegens (gekwalificeerde) diefstal. Aansluitend dient hij een gevangenisstraf van vier maanden te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 1 februari
2008.

Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek wegens diefstal. De fictieve einddatum van klagers detentie is thans 24 juli 2008.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal vier verlofaanvragen indienen.

Uit de inrichtingsrapportage komt naar voren dat klager het goed doet op de VBA. De advocaat-generaal, politie en de inrichting hebben positief geadviseerd terzake van verlofverlening.
Klagers v.i.-datum is inmiddels zeer nabij. De beroepscommissie is van oordeel dat, hoewel klager in 2006 niet teruggekeerd is van verlof en er sprake is van recidive (waarvoor klager overigens tot een korte gevangenisstraf is veroordeeld), aan het
belang van klager bij verlofverlening thans doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend. De afwijzing door de Staatssecretaris van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting moet bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De Staatssecretaris zal worden opgedragen, gelet op de nabijheid van klagers v.i.-datum en het feit dat uit artikel 16, eerste lid,
Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting volgt dat de laatste vijf dagen van de detentie geen verlof plaatsvindt, om terstond een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie. Nu de rechtsgevolgen van de
bestreden beslissing nog ongedaan zijn te maken, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op om terstond, in verband met klagers v.i.-datum, een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 januari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven