Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1165/TP, 14 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wachttermijn  v

Uitspraak

nummer: 07/1165/TP

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

tegen een beslissing van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft de termijn waarin klager wacht op plaatsing in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden (tbs-inrichting) met ingang van 22 mei 2007 verlengd tot 19 augustus 2007.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 19 februari 2004 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar met aftrek én ter beschikking gesteld (tbs) met bevel dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.
Klager kwam gedurende de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf met ingang van 30 augustus 2005 in aanmerking voor vervroegde tenuitvoerlegging van de hem opgelegde tbs; vanaf die datum is hij in afwachting van plaatsing in een tbs-inrichting op een
wachtlijst geplaatst. Bij brief van 5 februari 2007 heeft de Minister klager bericht dat hij nog niet geplaatst kon worden in een tbs-inrichting en dat de wachttermijn voor plaatsing met ingang van 21 februari 2007 met drie maanden is verlengd tot en
met 21 mei 2007. Het door klager hiertegen ingestelde beroep is op 1 juni 2007 door de beroepscommissie materieel gegrond verklaard (07/327/TP). Op 27 april 2007 heeft de Staatssecretaris bericht dat zijn wachttermijn met drie maanden verlengd wordt
tot
en met 19 augustus 2007. De datum van vervroegde invrijheidstelling van klager én aansluitende aanvang van zijn tbs is 29 oktober 2007. Klager verblijft in het huis van bewaring te Roermond.

3. De beoordeling
Het onderhavige beroep is gericht tegen de beslissing van de Minister tot verlenging van klagers wachttermijn van 22 mei 2007 tot 19 augustus 2007. Ten tijde van die beslissing had de Staatssecretaris de uitspraak van 1 juni 2007 (07/327/TP) inzake een
eerder beroep van klager nog niet ontvangen. Bij die uitspraak heeft de beroepscommissie overwogen dat de vorige beslissing van de Minister tot verlenging van de passantentermijn van 21 februari 2007 tot en met 21 mei 2007 onredelijk en onbillijk moet
worden geacht omdat een langer verblijf van klager in een p.i. gelet op zijn psychische conditie niet verantwoord kon worden geacht. De beroepscommissie heeft bij die uitspraak die beslissing tot verlenging van de passantentermijn vernietigd.
Deze uitspraak brengt mee dat de thans bestreden beslissing eveneens onredelijk en onbillijk is. Derhalve is ook het onderhavige beroep gegrond en dient de thans bestreden beslissing eveneens te worden vernietigd.

De beroepscommissie zal, al het hiervoor overwogene in aanmerking genomen, met toepassing van artikel 66, derde lid onder c, Bvt, volstaan met vernietiging van de bestreden beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 66, zesde en zevende lid, Bvt dient klager een tegemoetkoming te worden geboden nu de rechtsgevolgen van deze beslissing niet meer ongedaan zijn te maken. Er behoeft evenwel geen tegemoetkoming meer vastgesteld te
worden, nu de beroepscommissie bij bovengenoemde uitspraak van 1 juni 2007 reeds een tegemoetkoming heeft vastgesteld die ook de periode van 22 mei 2007 tot aan de datum van daadwerkelijke plaatsing bestrijkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr.drs. F.A.M. Bakker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 14 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven