Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1151/TA, 15 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1151/TA

betreft: [klager] datum: 16 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 10 mei 2004 van de beklagcommissie bij tbs-kliniek Flevo Future, locatie Amsterdam, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 augustus 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam te Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van voormeldetbs-inrichting mevrouw [...], juridisch medewerker, en mevrouw [...], hoofd behandeling. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op 10 augustus 2004 heeft de secretaris van de beroepscommissie bovengenoemde mevrouw [...] verzocht nadere gegevens toe te sturen.
Na ontvangst van die gegevens op 22 september 2004 is op 23 september 2003 een kopie aan klagers raadsman gezonden met het verzoek die aan klager te tonen en op die gegevens te reageren. De schriftelijke reactie d.d. 14 oktober 2004van klagers raadsman is op dezelfde dag ter kennisneming aan het hoofd van de inrichting gezonden.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het in de rapportage inzake kamercontrole vermelden van dertien inbeslaggenomen krantenknipsels met daarop verboden afbeeldingen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft de uitspraak van de beklagcommissie op 26 mei 2004 ontvangen. De beklagcommissie is voorbij gegaan aan de afspraak in het behandelplan. Volgens artikel 44 Bvt dienen inbeslaggenomen goederen getoond te worden, maar datis niet gebeurd. Er is geen deugdelijke registratie geweest van hetgeen in beslag is genomen. Klager heeft niet goed gezien wat er van zijn kamer is weggehaald. Hij heeft krantenknipsels op zijn kamer en er zijn ooit krantenknipselsin beslag genomen. Hij weet niet of dat deze keer ook is gebeurd. Hij heeft geen porno of kinderporno op zijn kamer. Wat hij van de inbeslaggenomen goederen heeft teruggekregen betreffen foto’s uit kranten, geen krantenknipsels. Totop heden is niet gebleken dat op 15 december 2003 13 krantenknipsels met pornografisch materiaal in beslag zijn genomen, zoals vermeld in de rapportage van 15 december 2003. De inrichting zegt dat klager van kranten kinderpornomaakt, maar dat kan niet omdat kranten geen kinderpornografie vervaardigen en verspreiden. Zodanige krantenknipsels zijn er dan ook niet. Klager mag geen tijdschriften op zijn kamer hebben. Derhalve is sprake van valsheid ingeschrifte. De vermeende in beslag genomen goederen werken door in het vervolg; de onzorgvuldigheden hebben gevolgen voor onder meer de verlenging van klagers tbs.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De registratie van de van klagers kamer inbeslaggenomen goederen klopt niet. Thans worden inbeslaggenomen documenten in enveloppen gedaan, maar dat gebeurde toen nog niet. Alles zit in een grote doos of tas. De bedoeldekrantenknipsels zijn daarin, ondanks grondig zoeken, niet gevonden, maar ze moeten er zijn. Als een inrichtingsmedewerker, die hier meer van weet, terug is vakantie kunnen die knipsels de beroepscommissie alsnog worden toegezonden.Het gaat om krantenknipsels die de inrichting in strijd acht met de afspraken in het behandelplan, los van de vraag of die stukken juridisch als pornografie zijn aan te merken.
Het behandelplan is gewijzigd, maar de afspraken inzake pornografie staan daar nog steeds in.

Klagers raadsman heeft bij brief d.d. 14 oktober 2004 als volgt gereageerd op de namens het hoofd van de inrichting nagezonden knipsels.
Klagers raadsman heeft klager op 13 oktober 2004 de toegezonden knipsels getoond. Volgens klager betreffen die knipsels niet de 13 losse krantenknipsels die op 15 december 2003 in beslag zijn genomen, maar onder andere afbeeldingenuit de Actueel en de Panorama. Dit bevestigt de gebrekkige registratie van inbeslagname van documenten en/of afbeeldingen.

3. De beoordeling
In klagers behandelplan van 25 augustus 2003 is op pagina 7 opgenomen dat het hem sinds 8 november 2002 is verboden om knip-, teken- en/of plakwerk van (kinder)pornografisch materiaal op zijn kamer te hebben en dat hij tweewekelijkseen kamercontrole krijgt; sinds 30 januari 2003 is het hem verboden om kinderpornografisch materiaal op zijn kamer te hebben, daarmee te knippen, tekenen of plakken of daardoor zelf kinderpornografie te maken en krijgt hijdriewekelijks kamercontrole.
De beroepscommissie gaat er van uit, mede in het licht van de verklaringen namens het hoofd van de inrichting terzake, dat het daarbij niet om expliciet kinderpornografie gaat, maar om (kinder)pornografie in de door de behandelarenbedoelde zin, zoals hierna aan te geven.

Vast staat dat bij een kamercontrole op 15 december 2003 documenten van klagers kamer in beslag zijn genomen. Volgens de inrichting bevinden zich daaronder 13 door klager vervaardigde krantenknipsels van pornografische aard, hetgeendoor klager bestreden wordt.

De inrichting heeft bedoelde knipsels bij elkaar in kopie op A3-formaat aan de beroepscommissie gezonden. Zichtbaar daarop zijn afbeeldingen van al dan niet geheel naakte, voornamelijk jonge vrouwen, die zijn geplakt op eenondergrond, die in sommige gevallen zichtbaar bestaat uit een geschreven artikel uit een krant of tijdschrift. Op een afbeelding is zichtbaar, dat een jongenshoofd is geplakt op het naakte lichaam van een jonge vrouw en op weer eenandere afbeelding dat een meisjeshoofd is geplakt op het lichaam van een meisje.
Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting deze knipsels in redelijkheid kunnen aanmerken als materiaal van pornografische aard in de door de behandelaars bedoelde zin, dat wil zeggen als (seksueelgetint) materiaal dat klager volgens zijn behandelingsplan niet op zijn kamer mag houden. De omstandigheid dat de afbeeldingen, zoals door klager is aangegeven, afkomstig zijn uit een of meer tijdschriften en niet uit kranten, kandaaraan niet afdoen, mede gelet op het feit dat sommige van die afbeeldingen wel op krantenartikelen zijn geplakt.
De beslissing deze knipsels in beslag te nemen en niet aan klager terug te geven is, mede gelet op bovengenoemde afspraken in klagers behandelplan, niet in strijd met de wet en evenmin als onredelijk of onbillijk aan te merken.Klager kan derhalve niet worden gevolgd in zijn stelling dat in de rapportage inzake de bij kamercontrole inbeslaggenomen goederen ten onrechte de genoemde 13 krantenknipsels worden genoemd.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie sluit zich aan bij de opmerking ten overvloede van de beklagcommissie dat het de behandeling van klachten over in beslag genomen knipsels of andere paperassen ten goede zou komen, indien de inrichting genoemdestukken op een zodanige wijze zou bewaren en documenteren dat deze in voorkomende gevallen op een eenvoudige wijze zijn te achterhalen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 16 november 2004

secretaris voorzitter

nummer: 04/1151/TA

betreft : [klager], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 9 augustus 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam teAmsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. S.L. Donker
leden: drs. B. van Dekken en mr. H. Heijs.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. E.W. Bevaart.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van de tbs-kliniek Flevo Future, locatie Amsterdam mevrouw [...], juridisch medewerker, en mevrouw [...], hoofd behandeling.

Door en namens klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Volgens artikel 44 Bvt dienen inbeslaggenomen goederen getoond te worden, maar dat is niet gebeurd. Er is geen deugdelijke registratie geweest van hetgeen in beslag is genomen. Klager heeft niet goed gezien wat er van zijn kamer isweggehaald. Hij heeft krantenknipsels op zijn kamer en er zijn ooit krantenknipsels in beslag genomen. Hij weet niet of dat deze keer ook is gebeurd. Hij heeft geen porno of kinderporno op zijn kamer. Wat hij van de inbeslaggenomengoederen heeft teruggekregen betreffen foto’s uit kranten, geen krantenknipsels. Tot op heden is niet gebleken dat krantenknipsels met kinderpornografisch materiaal in beslag zijn genomen, zoals vermeld in de rapportage van 15december 2003. De inrichting zegt dat klager van kranten kinderporno maakt, maar dat kan niet omdat kranten geen kinderpornografie vervaardigen en verspreiden. Zodanige krantenknipsels zijn er dan ook niet. Klager mag geentijdschriften op zijn kamer hebben. Derhalve is sprake van valsheid in geschrifte. De vermeende in beslag genomen goederen werken door in het vervolg; de onzorgvuldigheden hebben gevolgen voor onder meer de verlenging van klagerstbs.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
De registratie van de van klagers kamer inbeslaggenomen goederen klopt niet. Thans worden inbeslaggenomen documenten in enveloppen gedaan, maar dat gebeurde toen nog niet. Alles zit in een grote doos of tas. De bedoeldekrantenknipsels zijn daarin, ondanks grondig zoeken, niet gevonden, maar ze moeten er zijn. Als een inrichtingsmedewerker, die hier meer van weet, terug is vakantie kunnen die knipsels de beroepscommissie alsnog worden toegezonden.Het gaat om krantenknipsels die de inrichting in strijd acht met de afspraken in het behandelplan, los van de vraag of die stukken juridisch als pornografie zijn aan te merken. Spreekster heeft voorbeelden meegenomen van wat er totop heden zoal in bij klager in beslag is genomen en zou die kunnen tonen.
Het behandelplan is gewijzigd, maar de afspraken inzake pornografie staan daar nog steeds in.

De voorzitter van de beroepscommissie geeft aan dat de beroepscommissie geen behoefte heeft aan het zien van voorbeelden van wat er zoal bij klager in beslag is genomen. Zij zal in raadkamer bespreken of de bedoelde 13krantenknipsels toegestuurd dienen te worden. Mocht de beroepscommissie daartoe besluiten, dan zullen de stukken naar klagers raadsman worden gezonden opdat ook klager ze kan zien. Alle aanwezigen kunnen zich daarin vinden.

secretaris voorzitter

Naar boven