Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0951/GA, 16 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/951/GA

betreft: [klager] datum: 16 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 7 mei 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 26 april 2004 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager, als hij niet wenst deel te nemen aan een activiteit, op cel wordt ingesloten en daarnaast dat hij in bloktijden wordt ingesloten op cel, terwijl dit niet geldt ten aanzien van hetkeukenpersoneel.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Hij wordt gedurende het dagprogramma anders behandeld dan het keukenpersoneel, hetgeen zijns inziens in strijd is met het non-discriminatieverbod. Zo kan het keukenpersoneel tijdens sportmomenten altijd mee, ook al valt dit nietbinnen het eigen sportrooster. Men kan onderling diensten wisselen om zo tot een optimaal gebruik van het activiteitenrooster te komen. Keukenpersoneel wordt niet om 7.00 uur gewekt. Keukenpersoneel wordt niet gekort op het loon alsgevolg van de verminderde arbeid. Tot slot wordt keukenpersoneel geen enkel moment van de dag geblokt, ook niet in de avonduren.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie verstaat het beklag aldus dat klager, zoals hij in zijn aanvullend beroepschrift van 2 juni 2004 ook uitdrukkelijk aangeeft, zich niet beklaagt over het aantal uren dagprogramma dat hem wordt aangeboden, maarover het feit dat anderen, in casu gedetineerden die deel uitmaken van het keukenpersoneel, een ruimer dagprogramma hebben.
Ingevolge artikel 60, eerste lid, Pbw kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Hiervan is gelet op het vorenoverwogene geen sprake, nu klagerzich heeft beklaagd over de wijze waarop andere gedetineerden ten aanzien van het invullen van het dagprogramma worden bejegend. Klager is, zij het op onjuiste gronden, terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Het beroepzal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 16 juli 2004

secretaris voorzitter

Naar boven