Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2413/TA, 8 januari 2004, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2413/TA

betreft: [klager] datum: 8 januari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 15 oktober 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 oktober 2003 van de beklagcommissie bij Flevo Future, locatie De Singel, te Amsterdam, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 december 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatie Zwolle, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van voormeldetbs-inrichting mr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afzondering in de eigen verblijfsruimte van klager van 30 juni 2003 tot en met 7 juli 2003.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Gelet op het cumulatieve effect van de opeenvolgende maatregelen dient klager te worden ontvangen in zijn beklag. In de onderhavige beslissing wordt in de motivering enkel verwezen naar eerdere beslissingen tot afzondering vanklager en derhalve ontbreekt de grondslag voor de beslissing. Klager heeft geen dreigende houding aangenomen. In de kamer, waar klager afgezonderd was, was het zo’n tien graden warmer dan in andere kamers. Klager heeft verzocht omeen ventilator, maar die is hem geweigerd. Er is een rapport van de inspectie volksgezondheid, waarin verbeteringen worden aanbevolen, maar daarmee is niets gedaan.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Voor wat betreft de ontvankelijkheid van klagers beklag wordt gerefereerd aan het oordeel van deberoepscommissie. Bij het nemen van een nieuwe beslissing tot afzondering wordt telkens opnieuw getoetst. Kennelijk was de situatie nog niet veranderd en nog hetzelfde als op de momenten dat de hieraan voorafgaandeafzonderingsbeslissingen zijn genomen.

3. De beoordeling
In beginsel staat tegen een beslissing tot afzondering, gelet op het bepaalde in artikel 57, tweede lid, Bvt pas beklag open nadat de afzondering twee dagen heeft geduurd. Klager was echter vanaf 10 juni 2003 in afzonderinggeplaatst en de voorafgaande afzonderingsbeslissingen sluiten aan op de onderhavige beslissing tot afzondering ingaande op 30 juni 2003. Gelet op de samenhang tussen de voorafgaande afzonderingsbeslissingen en de onderhavigebeslissing tot afzondering, zal de beroepscommissie volgens vaste jurisprudentie (00/182/TA en 01/689/TA) klager in zijn beklag ontvangen.

In de bestreden beslissing wordt enkel verwezen naar een voorafgaande beslissing tot afzondering d.d. 10 juni 2003 en worden geen feiten en omstandigheden vermeld, die zouden kunnen leiden tot de conclusie dat de afzondering vanklager in verband met de orde en de veiligheid in de inrichting ook op 10 juni 2003 nog steeds noodzakelijk was. Nu de gronden voor die beslissing niet in de beschikking worden genoemd, zal de beroepscommissie het beroep gegrondverklaren en het beklag op formele grond gegrond verklaren.
Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie stelt deze vast op
€ 17,50.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag op formele grond gegrond.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 17,50.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. H.P.J. Vos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 januari 2004

secretaris voorzitter

nummer: 03/2413/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 10 december 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatieZwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. H.P.J. Vos.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van Flevo Future, locatie De Singel, mr. K.G. Jansen.

Door en namens klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Gelet op het cumulatieve effect van de opeenvolgende maatregelen dient klager te worden ontvangen in zijn beklag. In de onderhavige beslissing wordt in de motivering enkel verwezen naar eerdere beslissingen tot afzondering vanklager en derhalve ontbreekt de grondslag voor de beslissing. Klager heeft geen dreigende houding aangenomen. In de kamer, waar klager afgezonderd was, was het zo’n tien graden warmer dan in andere kamers. Klager heeft verzocht omeen ventilator, maar die is hem geweigerd. Er is een rapport van de inspectie volksgezondheid, waarin verbeteringen worden aanbevolen, maar daarmee is niets gedaan.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.Voor wat betreft de ontvankelijkheid van klagers beklag wordt gerefereerd aan het oordeel van de beroepscommissie. Bij het nemen van eennieuwe beslissing tot afzondering wordt telkens opnieuw getoetst. Kennelijk was de situatie nog niet veranderd en nog hetzelfde als op de momenten dat de hieraan voorafgaande afzonderingsbeslissingen zijn genomen.

secretaris voorzitter

Naar boven