Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2594/GA, 7 augustus 2017, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:            17/2594/GA

 

betreft:               [klager]                datum: 7 augustus 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.L.C. Schoolderman, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 augustus 2017 voorgenomen beslissing van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.            De inhoud van de bestreden beslissing

Het beroep betreft de voorgenomen beslissing van de directeur van 1 augustus 2017, inhoudende dat klager wordt verplicht tot het ondergaan van een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw (a-dwangbehandeling).

 

2.            De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De voorgenomen beslissing voldoet niet aan de formele vereisten. De verklaring van de behandelend psychiater ontbreekt. Voorts kan volgens klager niet worden gesproken van een dermate ernstig gevaar dat niet anders kan worden beslist dan tot toepassing van a-dwangbehandeling. Ook is a-dwangbehandeling niet noodzakelijk aangezien klager op 1 augustus 2017 kenbaar heeft gemaakt vrijwillig mee te willen werken aan het innemen van zijn medicatie.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

 

3.            De beoordeling

De beroepscommissie heeft het aan het schorsingsverzoek gehechte en door klager op 2 augustus 2017 ingediende beklag bij de beklagcommissie van de p.i. Vught als beroep in behandeling genomen, omdat – indien sprake is van een definitieve beslissing tot a-dwangbehandeling – tegen een dergelijke beslissing rechtstreeks beroep openstaat.

Op 1 augustus 2017 heeft de directeur van het PPC van de p.i. Vught kenbaar gemaakt dat hij voornemens is ten aanzien van klager een a-dwangbehandeling toe te passen. Op 2 augustus 2017 heeft klagers raadsman een klaagschrift (dat in behandeling is genomen als beroepschrift) alsmede een verzoek tot schorsing van de voorgenomen beslissing ingediend. Bij beslissing van 3 augustus 2017 (17/2593/SGA) heeft de voorzitter van de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn schorsingsverzoek.

De beroepscommissie heeft onder meer in RSJ 14 februari 2014, 13/2497/GA en RSJ 17 maart 2014, 14/0336/GA geoordeeld dat tegen een voorgenomen beslissing als bedoeld in artikel 22e, eerste lid, van de Penitentiaire maatregel geen beroep op grond van artikel 72, derde lid, van de Pbw openstaat. Alleen tegen een definitieve beslissing tot toepassing van een a-dwangbehandeling, als bedoeld in artikel 46e, eerste lid, van de Pbw, kan op grond van artikel 72, derde lid, van de Pbw rechtstreeks beroep worden ingesteld.

 

4.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 7 augustus 2017

                                                

                secretaris            voorzitter

 

Naar boven