Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1846/GA, 4 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:04-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1846/GA

betreft: [klager] datum: 4 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 juni 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Dordrecht in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de omstandigheid dat klager op 27 april 2015 33 minuten te laat is uitgesloten.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het afdelingshoofd zou onderzocht hebben of klager al dan niet tijdig zou zijn uitgesloten. Klager heeft evenwel geen verslag van dit onderzoek ontvangen.
Hij is er niet van op de hoogte dat het afdelingshoofd dit onderzoek heeft verricht. Klager staat open voor een tegemoetkoming in de vorm van een extra uur verblijf buiten zijn cel.

De directeur heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het niet overeenkomstig het dagprogramma uitsluiten van klager betreft naar het oordeel van de beroepscommissie een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw beklag openstaat.
Gelet hierop zal de uitspraak van de beklagrechter worden vernietigd en zal klager alsnog in zijn beklag worden ontvangen.

Klager heeft gesteld dat hij direct na het luchtmoment diende te worden uitgesloten, maar dat dit eerst 33 minuten daarna is gebeurd. De directeur heeft klagers stelling betwist en gesteld dat het personeel (tegenover het afdelingshoofd) heeft
verklaard
dat klager de betreffende dag overeenkomstig het dagprogramma is uitgesloten. Gelet hierop en nu klager niet heeft onderbouwd – bijvoorbeeld door het overleggen van zijn dagprogramma – dat er op 27 april 2015 na het luchtmoment een
dagprogramma-onderdeel plaatsvond waaraan hij mocht deelnemen, acht de beroepscommissie niet aannemelijk geworden dat klager te laat en in strijd met zijn dagprogramma is uitgesloten. Het beklag zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 4 september 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven