Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0334/JB, 13 mei 2015, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/334/JB

Betreft: [klager] datum: 13 mei 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Koster, namens

[...], geboren op 22 mei 2000, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 22 januari 2015 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 april 2015, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager raadsvrouw voormeld en namens de selectiefunctionaris [...].
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaar van klager gericht tegen zijn overplaatsing naar de very intensive care (VIC) afdeling voor licht verstandelijk beperkten (LVB) (hierna: LVB/VIC-afdeling) van de j.j.i. Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager verbleef in de j.j.i. Amsterbaken te Amsterdam. Bij beslissing van 1 december 2014 is hij overgeplaatst naar de LVB/VIC-afdeling van de j.j.i. Lelystad.
Bij besluit van 20 maart 2015 is beslist dat klager zal worden overgeplaatst naar de LVB-afdeling van de j.j.i. Lelystad, waar hij op 27 maart 2015 geplaatst is.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is vanwege een hem niet aan te rekenen incident en in zijn eigen belang overgeplaatst naar de j.j.i. Lelystad. Daar is hij meteen geplaatst op een LVB/VIC-afdeling. De plaatsing op deze afdeling was niet nodig en niet bevorderlijk voor klager.
Klager is 14 jaar en verbleef het grootste gedeelte van de dag op zijn kamer. Op de LVB/VIC afdeling verbleef hij met één andere jongen. Deze jongen was 23 jaar ging ieder weekend met verlof. Klager verbleef dus het grootste deel van de tijd dat hij op
de LVB/VIC afdeling verbleef feitelijk alleen. Daarbij zag hij nauwelijks een behandelaar. Hij gaat inmiddels naar school, maar daar is geen voetbal. De LVB-afdeling kan dan vanwege zijn beperking wellicht goed zijn, maar klager wil graag naar een
inrichting waar meer jongens zijn, hij meer kan socialiseren en een ‘normalere’ omgeving heeft. Daarnaast zou hij het fijn vinden geplaatst te worden in een inrichting in de buurt van Gouda, omdat zijn familie daar woont en ze dan wat vaker op bezoek
kunnen komen.

Klager vraagt een tegemoetkoming voor de periode die hij onterecht op de LVB/VIC-afdeling heeft verbleven.

Namens de selectiefunctionaris is inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Klager is naar aanleiding van een hem niet toe te rekenen incident overgeplaatst naar de j.j.i. Lelystad. Vandaaruit is het verzoek gekomen klager een LVB/VIC status te geven, gelet op zijn zwakbegaafde niveau in combinatie met zijn gedragsstoornis,
stemmingsstoornis en bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. OP de LVB/VIC afdeling kon klager de zorg geboden worden die hij nodig had.
De j.j.i. Lelystad heeft een landelijke bestemming voor jeugdigen met een LVB-problematiek. Het verblijf in een kleine groep zoals op de VIC-afdeling was voor klager, die het eerder moeilijk had in een grotere reguliere groep, geschikt.
Daarbij kon op de LVB/VIC afdeling klagers psychische problematiek beoordeeld worden. Zodra bleek dat er geen sprake was van ernstige psychische problematiek is klager overgeplaatst naar de reguliere LBV-afdeling.

4. De beoordeling
Vast is komen te staan dat klager, die nog niet is afgestraft, behoort tot de categorie jongeren waarvoor de LVB-afdeling geschikt is.
De j.j.i. Lelystad heeft een landelijke bestemming voor jongeren met een LVB-problematiek.
Omdat bij klager, naast zijn LVB-problematiek, mogelijk sprake was van overige gedragsstoornissen en sprake was van stemmingswisselingen, is op juiste gronden besloten klager op de LVB/VIC-afdeling te plaatsen. Vanwege de kleinschaligheid op die
afdeling kom klager extra aandacht geboden worden en kon nader onderzoek gedaan worden naar de eventueel aanwezige overige gedragsstoornissen.
In zoverre acht de beroepscommissie de beslissing klager op deze afdeling te plaatsen niet onredelijk of onbillijk.
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt echter dat klager in de periode dat hij op deze afdeling verbleven heeft als 14-jarige op de afdeling verbleef met een jongen van 23 jaar, die een groot deel van de tijd niet aanwezig was. Klager
was
daardoor een groot deel van zijn verblijf alleen. Onvoldoende is gebleken dat hij gedurende de gehele periode van verblijf specifieke onderzoeken of behandeling heeft gekregen voor eventueel aanwezige problematiek. Er moet dan ook geconcludeerd worden
dat de periode van verblijf te lang is geweest om uiteindelijk vast te stellen dat bij klager geen overige stoornissen aanwezig waren die een verblijf op de LVB/VIC –afdeling langer noodzakelijk maakte.
Gelet op het voorgaande moet geconcludeerd worden dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, om klager gedurende twee en een halve maand op de LVB/VIC-afdeling te laten onredelijk en onbillijk
moet worden genoemd.
Het beroep zal ten aanzien van de duur van het verblijf dan ook gegrond worden verklaard.
Klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep voor zover het de beslissing tot plaatsing op de LVB/VIC-afdeling betreft ongegrond, maar zover het de duur van de plaatsing betreft gegrond.
Zij stelt de tegemoetkoming voor klager vast op € 50,=.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, dr. F. Boer en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 13 mei 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven