Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0795/GM, 12 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/795/GM

betreft: [klager] datum: 12 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.L.P. Biesmans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 5 maart 2014 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 april 2014, gehouden in de p.i. Vught, is klager gehoord. Klagers raadsman mr. G.L.P. Biesmans, heeft schriftelijk bericht niet ter zitting te zullen verschijnen. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Vught
is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 7 februari 2014, betreft het niet voorschrijven van Biodermal littekencrème.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is de klacht als volgt toegelicht. In de vorige inrichting, de p.i. De Geerhorst, kreeg klager wel Biodermal littekencrème voorgeschreven. In de p.i. Vught krijgt klager Lanettecrème. Dit is een universele basiscrème ter
voorkoming
van uitdroging van de huid. Klager heeft geen last van een droge huid. Biodermal littekencrème is ontwikkeld om de zichtbaarheid van littekens te verminderen. Klager heeft geen financiële middelen om de crème zelf aan te schaffen. Het ziekenhuis waar
klager zijn buikoperatie heeft ondergaan, heeft Biodermal littekencrème geadviseerd. Hij heeft deze crème dringend nodig. Ter zitting toont klager het litteken op zijn buik. Klager verdient per week te weinig om zelf de Biodermal littekencrème aan te
schaffen. Het invoeren van de crème dient overigens via de medische dienst en de apotheek te geschieden. Klager heeft positieve ervaringen met de crème na de operatie aan zijn duim. Klager wil geen plastische chirurgie.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Er is geen medische noodzaak voor Biodermal littekencrème. Klager is in de gelegenheid gesteld het middel op eigen kosten in te voeren. De omstandigheid dat klager niet in staat is deze crème
te
bekostigen, verplicht de inrichting niet de kosten voor haar rekening te nemen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is op grond van de stukken, waaronder het medisch dossier, van oordeel dat er geen medische noodzaak bestaat voor het voorschrijven van de door klager gewenste crème, namelijk Biodermal littekencrème. De omstandigheid dat klager
vanwege de hoge kosten niet zelf in staat is de crème in te voeren, maakt dit niet anders. Een dergelijke crème is overigens geen geneesmiddel. De beroepscommissie acht het wel verstandig dat er enige crème op het litteken wordt gesmeerd, doch dat kan
dus ook een andere crème zijn. De beroepscommissie is derhalve van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Dörhn, voorzitter, drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers en J.G.J. de Boer, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 12 mei 2014

secretaris voorzitter

Naar boven