Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3235/GV, 4 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3235/GV

betreft: [klager] datum: 4 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. T. Pittau, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager meent dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden, nu over klagers medegedetineerden hetzelfde gezegd kan worden maar hun algemeen verlofaanvraag wel gehonoreerd wordt. Door klagers verzoek tot
algemeen verlof af te wijzen wordt afbreuk gedaan aan klagers recht op resocialisatie. Na vele rapporten en incidenten laat klager een positieve lijn in zijn gedrag zien.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager gedraagt zich tijdens zijn detentie agressief, zowel naar het personeel als naar zijn medegedetineerden. Klagers detentie wordt gekenmerkt door rapporten en straffen die
worden opgelegd omdat klager niet met zijn agressie om kan gaan. Klager is gebaat bij duidelijkheid en structuur. Onduidelijkheid leidt bij klager tot verzet en frustratie. Klagers recidiverisico wordt hoog ingeschat, onder andere omdat klager niet om
kan gaan met een conflictsituatie.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen Vught heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag omdat klager veel begeleiding nodig heeft en er een hoog recidiverisico bestaat.
Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie hebben positief geadviseerd op klagers algemeen verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden met aftrek, wegens diefstal met geweld of bedreiging. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 2 mei 2014.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Klager is positief aan het veranderen in zijn gedrag en een behandeling is niet geïndiceerd. Klagers voorwaardelijke invrijheidstelling komt steeds dichterbij zonder dat het traject van resocialisatie in gang gezet is. De beroepscommissie is van
oordeel
dat voornoemde omstandigheden de beslissing van de Staatssecretaris niet kunnen dragen. Wel verdient het overweging om de verlofverlening geleidelijk aan op te bouwen en te beginnen met een kort durend verlof. De bestreden beslissing dient te worden
vernietigd. De Staatssecretaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent
klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 4 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven