Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1216/TA, 11 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1216/TA

betreft: [klager] datum: 11 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 7 februari 2013 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 mei 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker, gehoord.
Klager was niet ter zitting aanwezig, daar hij vanuit vreemdelingenbewaring is uitgezet naar Ghana en aldaar in een kliniek is opgenomen. Klagers raadsvrouw mr. S. de Schutter heeft bericht wegens een eerder niet voorziene verplichting niet ter zitting
aanwezig te kunnen zijn.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft onder meer plaatsing op een afdeling voor intensieve zorg en een kamerplaatsing.

De beklagcommissie heeft zich onbevoegd verklaard om het beklag te beoordelen op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Veldzicht krijgt steeds meer mensen met een Bopz-machtiging binnen. Nu de beklagcommissie bij Veldzicht zich onbevoegd
heeft verklaard klachten van verpleegden met een Bopz-machtiging te beoordelen en in een soortgelijke kwestie de beklagcommissie bij FPC Dr. S. van Mesdag zich daartoe wel bevoegd acht, is beroep ingesteld om duidelijkheid te verkrijgen. Veldzicht is
van oordeel dat de beklagcommissie wel bevoegd is de klachten van klager op grond van de Bvt te beoordelen. De Wet Bopz regelt de interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden in niet-justitiële inrichtingen (zie MvT onder 2.1). Veldzicht heeft een
dubbele bestemming als zowel een tbs- als een Bopz-inrichting. Veldzicht beschikt alleen over een beklagcommissie en niet tevens over een klachtencommissie. Het is van belang voor verpleegden en de inrichting dat alle in de inrichting verblijvende
verpleegden terecht kunnen bij de beklagcommissie. Het is ook de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om de Bvt van toepassing te doen zijn op alle in justitiële tbs-inrichtingen opgenomen patiënten. Dit blijkt uit het begrip ‘verpleegde’ dat in
artikel 1, aanhef en onder j, Bvt wordt gedefinieerd als een persoon die in de inrichting is opgenomen. Dit blijkt ook uit de conclusie van de Commissie Haars in haar eindrapport van 16 december 1986 dat een rechtspositieregeling aan de status van de
inrichting verbonden moet zijn. In dit verband wordt ook verwezen naar uitspraak 11/4381/STA, dat aansluit bij het oordeel van de rechtbank Arnhem van 27 december 2006, nummer 140586/HA ZA 06-819).

Namens klager is in beroep verwezen naar het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt, dat inhoudt dat de beklagcommissie wel bevoegd is klagers klachten op grond van de Bvt te beoordelen.

3. De beoordeling
Klager was uitsluitend op grond van een Bopz-titel in de inrichting geplaatst. Veldzicht is aangewezen als een tbs-inrichting, maar tevens door de minister van VWS per 1 april 2009 aangemerkt als een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in de Wet Bopz
bij ‘Regeling aanmerking psychiatrisch ziekenhuis Bopz’ (Staatscourant nr. 10427 van 14 juli 2009). Volgens de Memorie van toelichting bij de Bvt is de status van de inrichting leidend voor de interne rechtspositie van de betrokken persoon.
Klager valt niet onder de categorieën verpleegden als vermeld in artikel 4 Bvt op wie de Bvt van toepassing is.

De beroepscommissie overweegt dat, zoals ook in de uitspraken 08/1697/TA en 11/4388/TA is overwogen, een met een Bopz-machtiging opgenomen patiënt moet kunnen afgaan op de bepalingen van de Wet Bopz om te weten hoe zijn interne rechtspositie is
geregeld. In de Wet Bopz noch in de Bvt is immers aangegeven dat de Wet Bopz niet en de Bvt wel van toepassing zou zijn op een louter krachtens een rechterlijke machtiging geplaatste patiënt in een inrichting die is aangewezen als tbs-inrichting en
tevens is aangemerkt als een psychiatrisch ziekenhuis (zie ook de uitspraak van de rechtbank Utrecht d.d. 11 augustus 1999, nr. 86457/HA ZA 98-1203, kBJ/BOPZ-Jurisprudentie 1999 nr. 66 én de uitspraak van de rechtbank Zutphen op 21 juli 2011, LJN
BR4854).

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Doorverwijzing naar de klachtencommissie als bedoeld in de Wet Bopz is feitelijk niet mogelijk, nu de inrichting - ondanks de bestemming als tbs-inrichting én algemeen psychiatrisch ziekenhuis - alleen beschikt over een beklagcommissie als bedoeld in
de
Bvt en niet tevens over een klachtencommissie als bedoeld in de Wet Bopz.
De beroepscommissie hecht er aan op te merken dat tbs-inrichtingen, die tevens als algemeen psychiatrisch ziekenhuis zijn aangemerkt, toegerust moeten zijn om de rechtspositie van in hun inrichting opgenomen personen, te kunnen waarborgen en derhalve
ook over een klachtencommissie als bedoeld in de Wet Bopz dienen te beschikken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. J.E. Wouda , leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 11 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven