Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1486/GA, 16 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1486/GA

betreft: [klager] datum: 16 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 september 2012, gehouden in de penitentiaire inrichting Hoogeveen, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur, en [...], juridisch medewerker.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om klager zijn eigen tv op cel te laten houden.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en klager ter zake geen tegemoetkoming toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Uit de huisregels volgt dat in de verblijfsruimte alleen een eigen tv is toegestaan waarvan de beeldhuis diagonaal maximaal 19 inch is. Klager wilde een tv op cel met een beeldbuis van 20 inch. Een grotere tv dan toegestaan, is belemmerend bij
onderzoek
van de verblijfsruimte. Tv’s kunnen heel groot zijn en veel ruimte in beslag nemen. In het model huisregels is opgenomen dat tv’s met een beeldbuis van maximaal 44 centimeter worden toegestaan. Er moet een grens worden gesteld. Voorheen werd de regel
minder strikt gehanteerd. Gedetineerden die al een grotere tv op cel hadden, mochten die houden. Er wordt een sterfhuisconstructie gehanteerd. Nieuw geplaatste gedetineerden mogen een tv met een beeldbuisdiagonaal groter dan 19 inch niet invoeren. De
restrictie wordt gehanteerd in verband met celonderzoek, de mogelijkheid om spullen te verstoppen in een grotere tv en het energieverbruik.
Indien klagers tv van cel wordt gehaald, wordt deze in het bad opgeslagen en blijft de tv zijn eigendom. Klager ondervindt hierdoor geen onevenredig nadeel. Voorts wordt hem een tv van rijkswege verstrekt, mogelijk met een plat scherm.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft een dunne lcd tv. De voorzitter van de beklagcommissie heeft op de afdeling van klager bij andere gedetineerden op cel drie tv’s gezien die groter waren dan die van klager.
Klager heeft de tv in detentie gekocht en daarvoor een jaar moeten sparen. Hij is gehecht aan zijn tv. De tv maakt deel uit van zijn wereld. Inmiddels is de tv toch op zijn cel geplaatst. Klager wil graag ook onder de sterfhuisconstructie vallen.
De tv die van rijkswege wordt verstrekt is groot en niet plat en geeft een sneeuwbeeld.

3. De beoordeling
Uit de in de inrichting gehanteerde huisregel 4.5.1.2 volgt dat in de inrichting een gedetineerde wordt toegestaan om een eigen tv in de verblijfsruimte onder zijn berusting te houden waarvan de beeldbuis diagonaal maximaal 19 inch (is 48,26
centimeter)
is.

Als argumenten voor de weigering om klager zijn eigen tv op cel te laten houden, zijn gegeven dat een grotere tv meer ruimte in beslag zou nemen, hetgeen belemmerend is bij een onderzoek in de cel, er mogelijk spullen zouden kunnen worden verstopt in
een grotere tv en het energieverbruik nadeliger zou zijn.
Vaststaat dat klager over een lcd tv met een plat scherm van 20 inch beschikt en dat genoemde argumenten voor wat betreft klagers tv die hij gekocht heeft tijdens detentie, reeds vijf jaar in zijn bezit heeft en in meerdere inrichtingen heeft gebruikt,
niet opgaan.
Daarbij komt dat klager na de beklagzitting wederom is toegestaan om zijn tv op cel te houden. In dit licht gezien, mede gelet op de overschrijding met 1 inch van de in de huisregels gestelde grens, ziet de beroepscommissie geen reden om de in de
inrichting van toepassing zijnde ‘sterfhuis/gedoogconstructie’ die inhoudt dat gedetineerden die al een (grotere) tv op cel hadden de (grotere) tv op cel mogen houden, niet tevens op klager van toepassing te laten zijn.

Gelet op het bovenstaande zal de beroepscommissie het beroep van de directeur ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. H.G. van de Bunt en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven