Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2058/GV, 30 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2058/GV

betreft: [klager] datum: 30 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 juni 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft gesteld dat klager agressieproblematiek zou hebben, maar klager is tijdens zijn detentie niet betrokken geweest bij een vechtpartij. De vrijhedencommissie heeft positief geadviseerd. De beroepscommissie heeft overwogen dat
het niet meewerken aan terugdringen recidive (TR) geen grond is om verlof te weigeren. Klager heeft sinds vier maanden geen positieve urinecontroles meer gehad. Klager wil zijn ouders bewijzen dat het wel goed kan gaan.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft onder invloed van alcohol en cocaïne zijn partner mishandeld en tegen haar wil vastgehouden in een woning. Er is bij klager agressieproblematiek geconstateerd, waarvoor behandeling noodzakelijk zou zijn. Klager weigert echter medewerking
te
verlenen aan TR. In detentie is meerdere malen geconstateerd dat klager (soft)drugs heeft gebruikt. Derhalve is er onvoldoende vertrouwen in het verlenen van verlof. De selectiefunctionaris acht de kans op recidive hoog.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De p.i. Dordrecht heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Rotterdam heeft aangegeven negatief te adviseren inzake verlofverlening. Klager is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van
twee
jaar met als bijzondere voorwaarde dat hij op geen enkele wijze contact zal houden met slachtoffer. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan poging doodslag. Onder invloed van drank en drugs heeft hij geprobeerd zijn vriendin, met wie hij een jarenlange
relatie had, van het leven te beroven. De officier van justitie acht verlofverlening, in welke vorm dan ook, onverantwoord.
De politie Rotterdam Rijnmond heeft geen bezwaar tegen het verlof.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van achttien maanden met aftrek waarvan vier maanden voorwaardelijk, wegens opzettelijk iemand van zijn vrijheid beroven en poging doodslag. De einddatum van klagers detentie is 24 oktober 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag. Hij kan in totaal vijf verlofaanvragen indienen.

In het advies vrijheden wordt onder advies TR rapportage als reden voor het aanvragen van verlof genoemd een sollicitatiegesprek en een gesprek bij de woningbouw. TR heeft een negatief advies gegeven en daarbij opgemerkt dat, indien aan een aantal
voorwaarden zou worden voldaan, dit advies omgezet kan worden naar een positief advies. Voorafgaand aan de toekenning van een verlof zou klager schriftelijk moeten aantonen dat de (potentiële) werkgever hem heeft uitgenodigd voor een gesprek. Een
mogelijkheid zou zijn het verlof in te korten en niet langer te laten duren dan de tijd die nodig is voor het sollicitatiegesprek. Klager dient uit de buurt te blijven van het slachtoffer.
Voorts blijkt uit dit advies dat de laatste urinecontroles van klager negatief waren. Klager heeft laten zien dat hij serieus met de regelgeving om kan gaan en dat hij op een serieuze manier aan zijn toekomst wil werken.
De vrijhedencommissie adviseert positief ten aanzien van de verlofaanvraag voor de duur van twaalf uur zonder overnachting. Klager heeft wel een agressieproblematiek, maar heeft dit binnen zijn huidige detentie niet geuit.
De beroepscommissie heeft eerder overwogen dat het niet meewerken aan TR op zich geen weigeringgrond vormt verlof te verlenen.
Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren en de Staatssecretaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van
deze
uitspraak. Nu de gevolgen van de bestreden beslissing nog ongedaan te maken zijn, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 30 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven