Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1169/GM, 10 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1169/GM

betreft: [klager] datum: 10 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 2 april 2012 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 juli 2012, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Zoetermeer heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 2 januari 2012, betreft de weigering ziekteverlof toe te kennen en het niet verhelpen van klagers slaapstoornissen en overmatige speekselvorming.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. De medische dienst weigert klager ziekteverlof te verlenen voor zijn medische problemen. Hierdoor loopt hij een financiële tegemoetkoming (wachtgeld) mis. Klager wil tijdelijk arbeidsongeschikt worden
verklaard. Klager heeft verder een zware slaapstoornis, waardoor hij soms 36 uur achtereen niet in slaap kan vallen. In de vorige inrichting kreeg klager hiervoor slaappillen. De medische dienst van de p.i. Zoetermeer wil deze niet voorschrijven.
Klager
wil van zijn slaapproblemen af ook al raakt hij daardoor verslaafd aan slaapmedicatie. Klager heeft geprobeerd te werken, maar dit lukt niet.
Verder heeft klager hyperactieve speekselklieren. Het speeksel smaakt anders dan gewoon speeksel. Klager heeft een natuurlijke drang om dit uit te spugen. In de vorige inrichting heeft klager een behandeling van de tandarts ondergaan. In de p.i.
Zoetermeer wordt hem nu weer een behandeling aangeboden waarbij zijn tanden worden schoongemaakt. Klager heeft hier echter geen resultaat van. Het betreft bovendien een pijnlijke behandeling. Hij heeft daarom geweigerd hieraan mee te werken. De
klachten
kunnen volgens hem niet door het roken zijn ontstaan. Hij rookt immers al 25 jaar. Verder poetst klager elke dag zijn tanden. Klager denkt dat hij zich te veel zorgen maakt. Hij is ontevreden over de strafzaak. In de inrichting heeft hij tweemaal de
psycholoog bezocht, maar klager wordt niet in behandeling genomen.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager is bij de tandarts geweest voor zijn klachten en heeft enige tijd slaapmedicatie gekregen. Eind januari 2012 zou klager bij de tandarts moeten terugkeren, maar dit heeft hij geweigerd.
Tot begin mei 2012 is van klager geen klacht meer ontvangen.

3. De beoordeling
Klager heeft ernstige slaapproblemen en overactieve speekselklieren. Wat dit laatste betreft, komt uit de stukken, waaronder het medisch dossier, naar voren dat klager is verwezen naar de KNO-arts. Deze heeft geen afwijkingen geconstateerd. Wel is bij
klager sprake van een forse paradontitis. De KNO-arts verwijst klager naar de tandarts. Tevens wordt klager geadviseerd de tong te raspen. Uit het medisch dossier blijkt verder dat klager op 27 januari 2012 een behandeling bij de tandarts voor het
reinigen van zijn gebit heeft geweigerd, omdat – zo begrijpt de beroepscommissie uit de door klager ter zitting gegeven toelichting – hij deze behandeling niet zinvol acht en bovendien pijnlijk.
Wat betreft de slaapproblemen blijkt uit het medisch dossier dat klager hiervoor is gezien door de medische dienst. Tevens is aan hem op 20 januari 2012 temazepam voorgeschreven.

Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat het medisch handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. De medische dienst heeft aandacht besteed aan klagers
klachten en hem hiervoor verwezen naar specialisten. Het is vervolgens aan klager om de gegeven adviezen op te volgen. De beroepscommissie onderstreept overigens het belang om te stoppen met roken en het reinigen van het gebit. Het afgeven van een
(tijdelijke) arbeidsongeschiktheidsverklaring zoals klager wenst, is op grond van het medisch dossier niet geïndiceerd. Wat betreft de slaapproblemen wil de beroepscommissie klager in overweging geven met een gedragsdeskundige hierover in gesprek te
gaan om stoom af te blazen. Het slikken van slaapmedicatie biedt wellicht een tijdelijke oplossing, maar daarmee verdwijnen de onderliggende problemen niet. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 10 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven