Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4560/GA, 1 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:01-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4560/GA

betreft: [klager] datum: 1 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 december 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting van de beroepscommissie van 12 april 2012, gehouden in de p.i. Hoogeveen, was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.
De directeur van de p.i. Leeuwarden heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen. Aan de directeur is schriftelijk verzocht om nadere informatie te vestrekken. Op 24 april 2012 zijn schriftelijke meldingen ontvangen van het
GRIP
van 12 maart 2009 en 21 februari 2012. De beroepscommissie heeft van de inhoud hiervan kennisgenomen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de verlenging van de toepassing van extra toezichtsmaatregelen in verband met klagers plaatsing op de lijst gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico (hierna: de GVM-lijst). Deze maatregelen zijn:
- individueel bezoek met toezicht;
- telefoneren 15 minuten per dag;
- vooraf screenen van bezoekers door het Gedetineerden recherche informatiepunt (GRIP);
- opnemen en beluisteren van telefoongesprekken;
- opgenomen gesprekken toezenden aan het GRIP;
- inhoudelijke controle, kopiëren en toezenden brieven/poststukken aan GRIP;
- bijzondere inspectie op indicatie;
- visitatie na bezoek en op indicatie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
De maatregelen zijn wederom gebaseerd op vermoedens. Dit meldt de directeur zelf ook in zijn brief.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie heeft ambtshalve kennisgenomen van de uitspraak van 11 april 2012, met kenmerknummer 11/4268/GA. De extra toezichtsmaatregelen in het onderhavige beroep betreffen een voortzetting van de eerder opgelegde maatregelen. Uit de
mededeling van 27 oktober 2011 volgt dat klager is geïnformeerd over de reden waarom de directeur een voortzetting van de extra toezichtsmaatregelen nodig acht. Eveneens blijkt hieruit dat de directeur een eigen belangenafweging heeft gemaakt over de
noodzaak van de voortzetting van de extra toezichtsmaatregelen. Zo heeft de directeur besloten dat twee extra toezichtsmaatregelen (de tweemaandelijkse uitgebreide celinspecties en de wekelijkse fouillering) niet meer worden gehandhaafd. Gelet op
klagers melding op de GVM-lijst met de status ‘hoog’ en de omstandigheid dat de directeur ten aanzien van de noodzaak van voortduring van de maatregelen een (nieuwe) belangenafweging heeft gemaakt, oordeelt de beroepscommissie dat de bestreden
beslissing van de directeur, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 1 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven