Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4329/GA, 26 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4329/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 november 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. het feit dat klager is bedreigd door het personeel (VU 2011: 2037);
b. het feit dat klager wordt tegengewerkt door de directeur en dat er niemand bij hem is geweest om zijn aangifte op te nemen (VU 2011: 2038);
c. het openen van de post van zijn advocaat en de belastingsdienst (VU 2011: 2049);
d. het feit dat klager geen aangifte mag doen van het personeel (VU 2011: 2050);
e. het feit dat het personeel klagers veiligheid niet kan garanderen (VU 2011: 2100);
f. de veranderde regelgeving bij ziekmelding (VU 2011: 2101);
g. het ontbreken van een schaamschot op klagers cel (VU 2011: 2141).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklagen onder a, b, d. en e. op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beklagrechter heeft het beklag onder c. en f. ongegrond verklaard op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven. De beklagrechter heeft het beklag onder g. gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend van € 5,=.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagrechter. De directeur heeft daarop niet gereageerd.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het beklag onder a, b, c, d. en e. overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van het beklag onder f. overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot gegrondheid van het beroep kan leiden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. Overigens betreft het beklag geen beklagwaardige
beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw.

Ten aanzien van het beklag onder g. overweegt de beroepscommissie het volgende. De beroepscommissie begrijpt dat het beroep is ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming. Gelet op eerdere uitspraken (10/0658/GA en 10/0924/GA) kan zij
zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk
€ 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag onder a, b, c, d, e. en f. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag onder g. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 26 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven