Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg - TB/REG-24615-01
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-24615-01

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

21 juni 2023

1 januari 2025

directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, 50 eerste lid, onderdelen c en d, 52, aanhef en onder e en 53 aanhef en onder b, van de

Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg,

en de regeling:

Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg die zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw)

aan:

alle zorgverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1,

in rekening mag worden gebracht:

de onderstaande in de tabel opgenomen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro's) mits is voldaan aan de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Prestaties auditief/communicatief

Maximumtarief 2024

AC10

Intake

€ 548,43

AC21

Behandeling doof/slechthorend excl. groep

 € 781,47

AC22

Behandeling doof/slechthorend incl. groep

€ 2.802,97

AC31

Behandeling TOS excl. groep

€ 700,37

AC32

Behandeling TOS incl. groep

€ 3.846,11

AC33

Behandeling individueel zonder groep

€ 1.093,21

AC41

Diagnostiek en behandelcoördinatie

€ 700,39

AC42

Behandeling

€ 143,38

AC50

Reistoeslag

 € 146,90

Onderlinge dienstverlening

maximum

Prestaties Visueel

Maximumtarief 2024

V11

Kortdurende behandeling

€ 320,34

V12

Diagnostiek

€ 455,76

V13

Verdiepende diagnostiek

 € 455,76

V14

Uitgebreide behandeling

€ 207,29

V21

Kortdurende behandeling

€ 251,36

V22

Diagnostiek

€ 335,50

V23

Verdiepende diagnostiek

€ 335,50

V24

Uitgebreide behandeling

€ 199,80

V31

Observatie met verblijf

€ 15.242,33

V32

Intensieve behandeling met verblijf

€ 4.011,87

V41

Intermitterende visuele behandeling

 € 159,04

V51

Visuele expert consultatie

 € 704,65

V52

Uitgebreide visuele expert consultatie

€ 1.317,87

V60

Reistoeslag

€ 136,87

Onderlinge dienstverlening

maximum

Aanvullende voorschriften en beperkingen

Tariefsoort

De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg.

Afronding tijdseenheid

Indien sprake is van prestaties gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aanwezig is over de werkwijze rondom de afronding van de geleverde zorg wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

Afronding bij contante betalingen

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05.

Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

Max-max tarieven

De maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

Onderlinge dienstverlening

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties, met inachtneming van de geldende maximumtarieven, via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder.

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikkingen

De Prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk TB/REG-23626-02 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2023, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk TB/REG-23626-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

drs. A. C. Boode-de Weijer

unitmanager Langdurige Zorg

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is; en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft; en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zvw en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijk gesteld met een Zvw- respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven