Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022 - TB/REG-22636-01
Geldigheid:01-01-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

TB/REG-22636-01

1 januari 2022

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

18 november 2021

Directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

‒ Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022;

‒ Beleidsregel Afronding tarieven (AL/BR–0031);

en de nadere regel:

Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022;

en:

de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister van VWS) aan de NZa inzake de beschikbare macrobedragen sectoren curatieve zorg 2022, d.d. 12 november 2021, met kenmerk 3283217-1020005-CZ,

ambtshalve besloten:

A. Macro (omzet)grens

1. dat voor het jaar 2022 een macro (omzet)grens1, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de hoogte van deze macro (omzet)grens wordt vastgesteld op € 4.257,2 miljoen, prijsniveau 2022;

3. dat de som van de door zorgaanbieders2 van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg gezamenlijk in het jaar 2022 gedeclareerde prestaties verpleging en verzorging3 inclusief de correcties volgend uit de materiële controle de hiervoor genoemde macro (omzet)grens niet mag overschrijden.

B. Individuele omzetgrens

1. dat voor het jaar 2022 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens4 , zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de omzet van een zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg wordt bepaald op basis van schadelastcijfers;

3. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2022 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

situatie a.

Indien de minister van VWS na 2022 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2022:

 

individuele omzetgrens (2022) = individuele omzet (2022)5

situatie b.

Indien de minister van VWS na 2022 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2022:

ind. omzetgrens (2022) = ind. omzet X (2022)

macro omzet (2022) -/- overschrijding (2022)

macro omzet (2022)

4. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2022 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van die mededeling voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

Status oude beschikking

De Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021, blijft ook na 2021 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2021 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2021, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2022.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Voetnoten

 1. Ook wel collectieve bovengrens genoemd.

 2. Het gaat in deze beschikking om zorgaanbieders van verpleging en verzorging als bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022.

 3. Prestaties verpleging en verzorging zijn:

  - de prestaties op basis van de Beleidsregel verpleging en verzorging;

  - de prestaties op basis van de Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging;

  - de prestaties op basis van de Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg;

  - de prestaties op basis van de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

 4. Ook wel individuele bovengrens genoemd.

 5. Onder individuele omzet wordt in deze beschikking verstaan: 'gerealiseerde omzet' als bedoeld in artikel 1, van de Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022.

Naar boven