Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart aanpassing index 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het kabinet heeft 675 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de zorgsalarissen vanaf 2022. Dit komt neer op een verhoging van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova) voor 2022 met 1,13%. Om ervoor te zorgen dat deze extra arbeidsvoorwaardenruimte al in 2022 bij aanbieders terecht komt, passen we alle budgetten en tarieven voor 2022 zo snel mogelijk aan. In deze informatiekaart geven we alvast een beeld van deze aanpassingen.

1 De basis voor de aanpassingen: indexering van loon- en materiële kosten

VWS heeft ons verzocht meteen ook uit te gaan van de laatste raming van het CPB (MEV-raming) voor de ova (loonkosten) en de prijs particuliere consumptie (materiële kosten). Dit leidt namelijk vermoedelijk tot een kleinere nacalculatie over 2022. Ook wordt hiermee het verschil in ontwikkeling tussen de door VWS vastgestelde financiële kaders en de gereguleerde tarieven kleiner. Voor de uniformiteit en uitlegbaarheid is het bovendien belangrijk om voor zowel de ova als de prijs particuliere consumptie uit te gaan van hetzelfde, meest recente ramingsmoment.

De extra 675 miljoen en de wens om uit te gaan van de meest recente indexcijfers leveren de volgende parameters op:

  • Ova 2022: 3,87% (oud: 1,72%, op basis van MEV 2,74%). Dit is inclusief de genoemde extra verhoging met 1,13%.

  • Prijs particuliere consumptie 2022: 1,83% (oud: 1,64%).

Hoe deze stijgingen precies uitpakken, hangt af van de weging tussen loon en materiaal in de zorgkosten. Deze verschilt per zorgsector en soms ook binnen een zorgsector. In deze informatiekaart hebben wij waar nu al mogelijk per sector de stijgingen op een rijtje gezet. Wij verwerken deze aanpassingen zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen die al voor 2022 zijn vastgesteld. Wilt u op de hoogte blijven van de publicatie, abonneer u dan op onze nieuwsbrief voor uw sector.

Er zijn vormen van zorg waarvoor de NZa geen tarieven vaststelt. Denk aan bijvoorbeeld fysiotherapie en het vrije segment in de medisch-specialistische zorg. De NZa vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder het kabinetsbesluit om extra geld voor zorgsalarissen beschikbaar te stellen op een passende manier vertalen in hun afspraken.

2 Korte toelichting per sector

2.1 Medisch-specialistische zorg (msz)

Update 4 november 2021 - definitieve tarieven bekend:

Alle tarieven van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten in het gereguleerde segment worden geïndexeerd met een verhouding 2/3 loon en 1/3 materiaal. Deze index was voor 2022 0,90% en wordt nu 2,38%. De tarieven stijgen dus gemiddeld zo'n 1,5% ten opzichte van de eerder gepubliceerde tariefbeschikking 2022.

Binnen de msz is een groot deel van de tarieven niet gereguleerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten het beschikbaar gestelde extra geld voor zorgsalarissen daarom op een passende manier vertalen in hun afspraken.

De tarieven zijn gepubliceerd. Meer informatie vindt u op de webpagina dbc-pakket 2022 RZ22c.

2.2 Ggz en forensische zorg

Update 4 november 2021 - definitieve tarieven bekend:

De tarieven van de meeste prestaties zijn geïndexeerd met een verhouding van 85% loonkosten en 15% materiële kosten. Door de toepassing van de nieuwe indexcijfers stijgen de tarieven gemiddeld circa 1,7% ten opzichte van de eerder gepubliceerde tariefbeschikking 2022. De mutaties voor individuele prestaties kunnen licht verschillen door de verschillende omvang van de kapitaallastencomponent, waarvan de indexatie ongewijzigd blijft (2,5%).

De informatiekaart over 2022 is aangepast en bevat nu de links naar de regelgeving met de definitieve tarieven voor 2022.

2.3 Langdurige zorg

Update 14 oktober 2021 - definitieve tarieven bekend:
Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022 te verwerken. Inmiddels is dat voor de langdurige zorg gebeurd.

In de kaderbrief Wlz 2022 is een extra bedrag voor 2022 van € 221 miljoen opgenomen voor hogere zorgsalarissen in de Wlz. Dit is onderdeel van de € 675 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt.

Ook de tarieven 2022 voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg in de Zvw zijn aangepast. In de aangepaste tarieven zijn de extra middelen voor zorgsalarissen verwerkt.

De informatiekaart over 2022 is aangepast en bevat nu de links naar de regelgeving met de definitieve tarieven voor 2022.

2.4 Eerstelijns zorg

Update 4 november 2021 – definitieve tarieven bekend:

Binnen de eerstelijns zorg worden de tarieven in het gereguleerde segment geïndexeerd met een index die is gebaseerd op de OVA en de materiële index. In de samengestelde index wordt voor de verschillende zorgsectoren verschillende verhoudingen tussen loon en materiaal gebruikt. In de regelgeving is deze verhouding weergegeven, waarmee het effect van de aanpassing van de indexen op de tarieven wordt doorberekend.

Een aantal sectoren binnen de eerste lijn kent geen gereguleerde tarieven. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten het beschikbaar gestelde extra geld voor zorgsalarissen daarom op een passende manier vertalen in hun afspraken.

De tarieven zijn gepubliceerd. Ga direct naar:

-Beleid en regels huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022

-Beleid en regels mondzorg 2022

- Beleid en regels gecombineerde leefstijlinterventie 2022

-Beleid en regels overige geneeskundige zorg 2022

- Beleidsregel eerstelijnsverblijf

- Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

- Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie

- Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg

- Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde

- Prestatie- en tariefbeschikking verpleging en verzorging

2.5 Beschikbaarheidbijdragen

Voor de beschikbaarheidbijdragen zijn nog geen verleningsbedragen 2022 vastgesteld in beschikkingen. Voor een aantal zorgfuncties en de (medische) vervolgopleidingen geldt dat de verleningsformulieren 2022 al zijn ingediend. Hierbij zal de NZa de beschikkingen vaststellen op basis van de aangepaste voorlopige indexeringen. Voor de overige zorgfuncties met de indieningstermijn van uiterlijk 1 december 2022 nemen wij de aangepaste indexatie meteen mee bij de publicatie de verleningsformulieren.

Naar boven